Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Itultuloymo ti Regtam iti Ministerio

Itultuloymo ti Regtam iti Ministerio

TI PANANGIKASABA iti naimbag a damag ti kapatgan a trabaho a maar-aramid ita ditoy daga. Kas ad-adipen ni Jehova, sigurado nga ibilangtayo a dayaw ti pannakiraman iti trabaho a panagaramid iti ad-adalan. Ngem sigurado nga umanamongka a karit no dadduma kadagiti payunir ken agibumbunannag ti panangtaginayonda iti regtada iti ministerio.

Ania ti makatulong kenka nga agtultuloy a naregta iti ministerio?

Adda dagiti agibumbunannag a manmano laeng ti makasaritada iti panangasaba iti binalaybalay. Saanda ngamin a madandanon ti kaaduan a bumalay. No bilang madanonda dagiti residente, mabalin a saan nga interesado dagitoy wenno karurodda pay ketdi ti mensahe ti Pagarian. Maamak met ti dadduma nga agibumbunannag amangan no dida maaguantaan ti nakalawlawa ken nabunga a teritoriada. Ken naupay ti dadduma a miembro ti kongregasion nga adun a tawen a mangaskasaba gapu ta saan pay a dimteng ti panungpalan.

Masdaawtayo kadi no maipasango ti amin nga adipen ni Jehova kadagiti karit a mabalin a mangpabaaw iti regtada iti ministerio? Saan. Ammotayo ngamin nga iti lubong nga iturturayan “daydiay nadangkes,” ni Satanas a Diablo, saan a nalaka ti mangipakaammo iti makaispal-biag a mensahe ti kinapudno a naggapu iti Dios.—1 Juan 5:19.

Aniaman a karit ti pakaipaspasanguam iti panangideklaram iti naimbag a damag, namnamaem a tulongannaka ni Jehova nga agballigi. Ngem ania ti mabalinmo nga aramiden tapno maparayraymo ti regtam iti ministerio? Usigentayo ti sumagmamano a singasing.

TULONGAM DAGITI KABBARO

Tunggal tawen, rinibu ti mababautisaran kas baro a Saksi ni Jehova. No nabiitka pay a nabautisaran, sigurado a magunggonaanka iti kapadasan dagiti agibumbunannag a nabaybayagen  ngem sika. Ken no adun a tawen a mangaskasabaka, saan kadi a makaparagsak a sanayen dagiti nabiit pay a nabautisaran a kakabsat?

Ammo ni Jesus a kasapulan dagiti adalanna ti panangiwanwan tapno agbalinda nga epektibo a mannursuro, ken impakitana no kasano ti mangasaba. (Luc. 8:1) Kasapulan met ita a masanay dagiti kabbaro tapno agbalinda nga epektibo a ministro.

Saantay koma nga ipapan nga automatiko nga agbalin a nalaing a mangisuro ti kabbaro nga agibumbunannag bayat a rumrummuar iti ministerio. Kasapulanna ti panangisuro ti maysa a naanus ken naayat a manangsanay. Ti maysa nga aduan iti kapadasan mabalin nga isurona no kasano ti (1) agsagana ken agpraktis iti presentasion, (2) mangirugi iti saritaan, (3) mangipaima iti literatura, (4) agsarungkar kadagiti interesado, ken (5) mangirugi iti panangyadal iti Biblia. Al-alisto a makasursuro ti baro nga agibumbunannag no paliiwenna ken tuladenna ti panangisuro ti aduan kapadasan a kabsat. (Luc. 6:40) Nataltalged ti rikna ti kabbaro nga agibumbunannag no adda kaduana a sidadaan a tumulong no kasapulan. Makatulong met kenkuana dagiti komendasion ken naayat a singasing.—Ecl. 4:9, 10.

MAKISARITAKA ITI PARTNERMO ITI MINISTERIO

Uray no inaramidmo ti amin a kabaelam a makisarita kadagiti bumalay, adda dagiti gundaway a ti kasayaatan a makasaritam ket ti partnermo. Laglagipem nga imbaon ni Jesus dagiti adalanna a mangasaba a “sagdudua.” (Luc. 10:1) Bayat ti panagkaduada, mabalin nga agpinnaregta ken agpinnabilegda. Isu a gundawaytayo ti ‘agsisinnukat iti pammaregta’ bayat a kaduatayo dagiti kakabsattayo iti ministerio.—Roma 1:12.

Ania ti dadduma a mabalinyo a pagsaritaan? Adda kadi nabiit pay a makaparegta a kapadasanyo iti ministerio? Adda kadi naammuam a makapainteres a punto iti personal a panagadalmo wenno iti panagadal ti pamiliam? Adda kadi makaparegta a punto a nangngegmo iti gimong? No dadduma, mabalin a saanmo pay unay nga am-ammo ti kaduam. Ammom kadin no kasano a naammuanna ti kinapudno? Ania ti nakakombinsiranna a daytoy ti organisasion ni Jehova? Ania dagiti kapadasanna wenno nagbalin a pribilehiona? Mabalinmo nga estoriaen ti dadduma a kapadasam iti panagserbim. Aniaman ti reaksion dagiti tattao iti teritoriatayo, ti pannakikadua iti maysa a kabsat ket nagsayaat a gundaway a maitultuloytayo a “pabilgen ti maysa ken maysa.”—1 Tes. 5:11.

 PASAYAATEM TI PERSONAL A PANAGADALMO

Tapno mataginayon ti regtam iti ministerio, masapul a pasayaatem ti personal a panagadalmo ken regular nga aramidem dayta. Mangipabpablaak ti “matalek ken masirib nga adipen” iti adu a nadumaduma nga impormasion. (Mat. 24:45) Isu a nakaad-adu ti topiko a mabalinmo nga adalen. Usigentayo ti maysa a topiko a nagsayaat para iti personal a panagadal: Apay a nakapatpateg ti trabaho a panangikasaba iti Pagarian? Makita ti sumagmamano a makagapu iti kahon iti panid 16.

No usigem dagiti punto a nailista iti kahon, matignayka nga agtultuloy a sireregta a mangasaba. Kas paset ti panagadalmo, isuratmo ti dadduma pay a Nainkasuratan a makagapu no apay a sireregta a mangasabaka, sa mennamennaem dagita. No aramidem dayta, sigurado a rumayray ti regtam iti ministerio.

PADASEM DAGITI SINGASING

Regular a mangipapaay ti organisasion ni Jehova kadagiti singasing a makatulong a mangparang-ay iti ministeriotayo. Kas pagarigan, malaksid iti panangasabatayo iti binalaybalay, mabalintayo ti mangasaba babaen iti surat, telepono, iti lansangan wenno iti publiko a lugar, iti impormal a pamay-an ken kadagiti lugar a panggedan. Mabalin met a mangasabatayo kadagiti teritoria a manmano a matrabaho.

Sidadaanka kadi a mangpadas kadagitoy a singasing? Adda kadin nayaplikarmo? Positibo ti resulta ti adu a nangpadas kadagita. Kitaentayo ti tallo a pagarigan.

Pinadas ti sister nga agnagan April ti maysa a singasing iti artikulo ti Ministeriotayo iti Pagarian no kasano ti mangirugi iti panangyadal iti Biblia. Gapuna, intukonna ti panangyadal iti tallo a  katrabahuanna. Nasdaaw ken naragsakan ta inawatda amin ti tukonna ken inrugida pay ti umatender kadagiti gimong.

Maiparparegta met kadatayo nga agbiroktayo iti tattao a mabalin nga aginteres kadagiti espesipiko nga artikulo kadagiti magasintayo. Maysa a manangaywan iti sirkito iti Estados Unidos ti nangipaima iti ruar ti Agriingkayo! maipapan iti pilid kadagiti manedyer iti amin a paglakuan ti pilid iti maysa a lugar. Intukonda pay ken baketna ti serye a “Panangtarus iti Doktormo” iti nasurok a 100 a klinika ti doktor. Kinuna ti manangaywan iti sirkito: “Dakkel ti naitulong dagiti kasta a panagsarungkar ta nailawlawagmi ti maipapan iti trabahotayo ken kadagiti literaturatayo. Gapu ta nagayyemmi dagiti tattao kadagitoy a lugar, nalaklakakamin a makapagsarungkar kadakuada.”

Nagsurat ti maysa a sister nga agnagan iti Judy iti sangalubongan a hedkuarter ket agyamyaman iti pammaregta maipapan iti panangasaba iti telepono. Kinunana a ti 86 ti tawenna a nanangna, nga adu ti rikriknaenna, ket regular a makiramraman iti daytoy a kita ti sagrado a panagserbi ken maragragsakan ta mayad-adalanna iti Biblia ti maysa a baket a 92 ti tawenna babaen iti telepono!

Talaga nga epektibo dagiti singasing kadagiti publikasiontayo maipapan iti panangasaba. Usarem dagita! Makatulongda a mangtaginayon iti rag-o ken regtam iti ministerio.

RAGPATEM DAGITI KALAT A KABAELAM

Ti balligi ti ministeriotayo ket saan nga agdepende iti kaadu ti publikasion a maipapaimatayo, iti kaadu ti iyad-adalantayo iti Biblia, wenno iti kaadu ti natulongantayo nga agbalin nga adipen ni Jehova. Panunotem ni Noe. Mano ti natulonganna nga agbalin nga adipen ni Jehova malaksid kadagiti miembro ti pamiliana? Awan. Ngem naballigi ti panangasabana. Ti napateg ket simamatalek nga agserserbitayo ken Jehova.—1 Cor. 4:2.

Nabigbig ti adu nga agibumbunannag iti Pagarian a tapno magagaranda a mangasaba, kasapulan a mangaramidda kadagiti kalat a kabaelanda a ragpaten. Ania ti dadduma kadagitoy? Adda sumagmamano a masarakan iti kahon a “Ragpatem Dagiti Kalat a Kabaelam.”

Kiddawem ken Jehova a tulongannaka a maaddaan iti naballigi ken nabunga a ministerio. No maragpatmo dagiti kalatmo, makariknaka iti rag-o ken pannakapnek ta ammom nga ar-aramidem ti amin a kabaelam a mangikasaba iti naimbag a damag.

Pudno a maysa a karit ti panangikasaba iti naimbag a damag. Ngem adda dagiti maaramidam tapno agbalinka a naregta iti ministerio. Pagsaritaanyo iti partnermo dagiti makaparegta a bambanag, pasayaatem ti personal a panagadalmo, iyaplikarmo dagiti singasing ti matalek ken masirib nga adipen, ken mangaramidka kadagiti kalat a kabaelam a ragpaten. Kangrunaanna, laglagipem nga inikkannaka ti Dios iti dakkel a pribilehio a mangideklara iti naimbag a damag kas maysa kadagiti Saksina. (Isa. 43:10) Sigurado nga agbalinka a naragsak bayat nga itultuloymo ti regtam iti ministerio!