Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Kasano a madutokan dagiti panglakayen ken ministerial nga adipen iti tunggal kongregasion?

Idi umuna a siglo C.E., kinuna ni apostol Pablo kadagiti panglakayen nga agserserbi iti kongregasion ti Efeso: “Asikasuenyo ti bagbagiyo ken ti isuamin nga arban, a kadakuada dinutokannakayo ti nasantuan nga espiritu kas manangaywan, tapno ipastoranyo ti kongregasion ti Dios, a ginatangna babaen ti dara ti bukodna nga Anak.” (Ara. 20:28) Kasano a nainaig ti nasantuan nga espiritu iti pannakadutok dagiti panglakayen ken ministerial nga adipen ita?

Umuna, ti nasantuan nga espiritu ti nangtignay kadagiti mannurat iti Biblia a mangirekord kadagiti kualipikasion para kadagiti panglakayen ken ministerial nga adipen. Nadakamat iti 1 Timoteo 3:1-7 ti 16 a nagduduma a kualipikasion para kadagiti panglakayen. Masarakan ti dadduma pay a kualipikasion iti Tito 1:5-9 ken Santiago 3:17, 18. Nadakamat met iti 1 Timoteo 3:8-10, 12, 13 dagiti kualipikasion para kadagiti ministerial nga adipen. Maikadua, dagidiay mangirekomenda ken mangdutok espesipiko nga ikararagda nga iwanwan ida ti nasantuan nga espiritu ni Jehova iti panangtingitingda no naragpaten ti maysa a kabsat dagiti Nainkasuratan a kualipikasion. Maikatlo, masapul met nga ipakpakitan ti mairekomenda a kabsat ti bunga ti nasantuan nga espiritu ti Dios. (Gal. 5:22, 23) Nabatad ngarud a karaman ti espiritu ti Dios iti amin a proseso ti pannakadutok.

Ngem siasino a talaga ti mangdutok kadagita a kakabsat? Iti napalabas, maipatulod iti sanga nga opisina dagiti rekomendasion para kadagiti agserbi a panglakayen ken ministerial nga adipen. Adda sadiay dagiti kakabsat a dinutokan ti Bagi a Manarawidwid a mangrepaso ken manganamong kadagitoy a rekomendasion. Kalpasanna, pakaammuan ti sanga nga opisina ti bagi dagiti panglakayen. Ibaga met dayta dagiti panglakayen kadagiti kabbaro a nadutokan a kakabsat ken damagenda kadakuada no situtulok nga awatenda ken kualipikadoda iti dayta nga annongen. Kamaudiananna, maipakaammo dayta iti kongregasion.

Ngem kasano a madutokan dagiti kakabsat a lallaki idi umuna a siglo? Adda dagiti gundaway a dagiti apostol a mismo ti mangdutok, kas idi nangdutokda iti pito a lallaki a mangasikaso iti inaldaw a pannakaiwaras ti taraon kadagiti balo a babbai. (Ara. 6:1-6) Ngem mabalin nga agserserbi idin dagita a lallaki kas panglakayen sakbay a naipabaklay kadakuada dayta a kanayonan nga annongen.

Nupay saan a detalyado a nadakamat iti Kasuratan no kasano idi a maar-aramid ti panangdutok, adda pamalatpatantayo no kasano a naaramid dayta.  Kuna ti Biblia nga iti panagawid da Pablo ken Bernabe manipud iti umuna a panagdaliasatda kas misionero, “nangdutokda kadagiti lallakay maipaay kadakuada iti tunggal kongregasion ket, idi nangidatonda iti kararag a buyogen dagiti panagayunar, intalekda ida ken Jehova a kenkuana nagbalinda a manamati.” (Ara. 14:23) Tawtawen kalpasanna, kinuna ni Pablo ken Tito a kaduana nga agdaldaliasat: “Gapu itoy a rason imbatika idiay Creta, tapno mapalintegmo ti bambanag nga addaan pakapilawan ken tapno makadutokka kadagiti lallakay iti tunggal siudad, kas imbilbilinko kenka.” (Tito 1:5) Naikkan met iti kasta nga autoridad ni Timoteo a kadua ni apostol Pablo a nagdaliasat iti adu a luglugar. (1 Tim. 5:22) Nalawag a dagitoy a panangdutok ket inaramid dagiti agdaldaliasat a manangaywan, saan a dagiti apostol ken lallakay idiay Jerusalem.

Maitunos iti daytoy a Nainkasuratan a pagtuladan, nangaramid ti Bagi a Manarawidwid dagiti Saksi ni Jehova iti panagbalbaliw no kasano a madutokan dagiti panglakayen ken ministerial nga adipen. Mangrugi iti Septiembre 1, 2014 kastoyen ti masurot nga urnos: Repasuen a naimbag ti tunggal manangaywan iti sirkito ti kualipikasion dagiti mairekomenda iti sirkitona. Bayat ti ibibisitana kadagiti kongregasion, ikagumaanna nga am-ammuen dagiti nairekomenda ken kaduaen ida iti ministerio agingga’t mabalin. Kalpasan a pagsasaritaan ti bagi dagiti panglakayen ken ti manangaywan iti sirkito ti rekomendasion, ti manangaywan iti sirkito ti mangdutok kadagiti agbalin a panglakayen ken ministerial nga adipen. Daytoy nga urnos ket umasping iti urnos idi umuna a siglo.

Pagsasaritaan ti bagi dagiti panglakayen ken ti manangaywan iti sirkito dagiti Nainkasuratan a kualipikasion ti kabsat a nairekomenda (Malawi)

Siasino dagiti karaman iti panangdutok? Kas iti dati, responsabilidad ti “matalek ken masirib nga adipen” a pakanen dagiti padana nga adipen. (Mat. 24:45-47) Ramanen daytoy ti panangsukimatda iti Kasuratan iti tulong ti nasantuan nga espiritu, iti kasta makaipaayda kadagiti instruksion no kasano a mayaplikar dagiti prinsipio ti Biblia a mainaig iti urnos ti sangalubongan a kongregasion. Kasta met, ti matalek nga adipen ti mangdutok iti amin a manangaywan iti sirkito ken miembro ti Komite ti Sangay. Mangted met ti tunggal sanga nga opisina kadagiti praktikal a tulong no kasano a maipatungpal dagiti maited nga instruksion. Responsabilidad ti tunggal bagi dagiti panglakayen a repasuen a naimbag dagiti Nainkasuratan a kualipikasion ti kabsat nga irekomendada a madutokan iti kongregasion ti Dios. Serioso met a pagrebbengan ti tunggal manangaywan iti sirkito ti siaannad ken nainkararagan a panangusig iti rekomendasion dagiti panglakayen sakbay a dutokanna dagiti kualipikado a lallaki.

No ammotayo no kasano a madutokan dagiti panglakayen ken ministerial nga adipen, ad-adda a maawatantayo ti akem ti nasantuan nga espiritu iti daytoy nga urnos. Iti kasta, ad-adda nga agtalektayo ken raementayo dagidiay nadutokan a lallaki iti kongregasion Kristiano.—Heb. 13:7, 17.

 Siasino dagiti dua a saksi a nadakamat iti Apocalipsis kapitulo 11?

Nadakamat iti Apocalipsis 11:3 ti dua a saksi nga agipadto iti 1,260 nga aldaw. Kuna ti salaysay a ‘parmeken ken papatayen ida’ ti atap nga animal. Ngem kalpasan ti “tallo ket kagudua nga aldaw,” mapagungarda, a dayta ti pagsiddaawan ti amin a makakita.—Apoc. 11:7, 11.

Siasino ti dua a saksi? Makatulong kadatayo ti kunaen ti salaysay tapno mailasintay ida. Umuna, naibaga nga “insimbolo[da] ti dua a kayo nga olibo ken ti dua a pagsaadan ti silaw.” (Apoc. 11:4) Ipalagip daytoy kadatayo ti pagsaadan ti silaw ken ti dua a kayo nga olibo a nailadawan iti padto ni Zacarias. Naikuna a dagitoy a kayo nga olibo iladawanda ti “dua a napulotan,” ni Gobernador Zorobabel ken ti Nangato a Padi a Josue, a “sitatakder iti sibay ti Apo ti intero a daga.” (Zac. 4:1-3, 14) Maikadua, dagitoy a dua a saksi ket nadeskribir nga agar-aramid kadagiti pagilasinan a kas kadagiti inaramid da Moises ken Elias.—Idilig ti Apocalipsis 11:5, 6 iti Numeros 16:1-7, 28-35 ken 1 Ar-ari 17:1; 18:41-45.

Ania ti nagpadaan dagitoy a salaysay? Agpada nga adda dagiti tukoyenda a pinulotan ti Dios a nangidaulo bayat ti tiempo ti pannubok. Isu nga iti kaitungpalan ti Apocalipsis kapitulo 11, dagiti napulotan a kakabsat a nangidaulo bayat ti pannakaipasdek ti Pagarian ti Dios idiay langit idi 1914 nangasabada a ‘sikakawes iti tinakpil [wenno, nakersang a lupot]’ iti las-ud ti tallo ket kagudua a tawen.

Iti ngudo ti panangasabada a sikakawes iti nakersang a lupot, arigna napapatay dagitoy a napulotan idi naibaludda iti ababa a tiempo, nga iladladawan ti tallo ket kagudua nga aldaw. Iti imatang dagiti kabusor ti ili ti Dios, arigna napapatay ti trabahoda ket naragsakan unay dagiti bumusbusor.—Apoc. 11:8-10.

Nupay kasta, pimmudno dagiti sasao iti padto. Napagungar dagiti dua a saksi iti ngudo ti tallo ket kagudua nga aldaw. Saan laeng a nawayawayaan iti pagbaludan dagitoy a napulotan no di ket naipaayan pay dagidiay nagtalinaed a matalek iti naisangsangayan nga akem manipud iti Dios babaen iti Apoda, ni Jesu-Kristo. Idi 1919, karamanda kadagiti nadutokan nga agserbi kas “matalek ken masirib nga adipen” a mangaywan iti naespirituan a kasapulan ti ili ti Dios bayat ti maudi nga al-aldaw.—Mat. 24:45-47; Apoc. 11:11, 12.

Makapainteres ta ti Apocalipsis 11:1, 2 inaigna dagitoy a pasamak iti tiempo a pannakarukod wenno pannakasukimat ti naespirituan a templo. Dakamaten met ti Malakias kapitulo 3 ti umasping a pannakasukimat ti naespirituan a templo a sinaruno ti tiempo ti pannakadalus. (Mal. 3:1-4) Kasano ti kapaut daytoy a pannakasukimat ken pannakadalus? Nangrugi dayta idi 1914 agingga iti nasapa a paset ti 1919. Daytoy a periodo ramanenna ti 1,260 nga aldaw (42 a bulan) ken ti simboliko a tallo ket kagudua nga aldaw a tuktukoyen ti Apocalipsis kapitulo 11.

Anian a yamantayo ta inyurnos ni Jehova daytoy a naespirituan a pananggugor tapno madalusan ti maysa a naisangsangayan nga ili agpaay iti nasayaat nga ar-aramid! (Tito 2:14) Apresiarentayo met ti nasayaat nga ulidan dagiti matalek a napulotan a nangidaulo bayat daydi a tiempo ti pannubok ken nagserbi kas simboliko a dua a saksi. *

^ par. 18 Para iti kanayonan nga impormasion, kitaen Ti Pagwanawanan a Hulio 15, 2013, panid 22, parapo 12.