Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Imbaga ni Jesus kadagiti Saduceo a dagiti agungar “saanda a mangasawa wenno uray mayasawa.” (Luc. 20:34-36) Tuktukoyenna kadi ti naindagaan a panagungar?

Napateg dayta a saludsod, nangnangruna kadagidiay natayan iti dungdungnguen nga asawa. Mabalin a tartarigagayan dagita nga indibidual nga inton baro a lubong, agtultuloyto latta ti relasionda iti napagungar nga asawada. Kinuna ti maysa a balo: “Saanmi a kayat ken baketko nga agpatingga ti panagasawami. Tarigagayanmi unay ti agtultuloy nga agdayaw ken Jehova kas agassawa iti agnanayon. Kasta pay laeng ti riknak agingga ita.” Adda kadi pangibatayantayo a mangnamnama a mabalinto nga agasawa dagiti agungar? Saantayo nga ammo ti sungbat.

Adun a tawtawen nga ibagbaga dagiti publikasiontayo a ti kinuna ni Jesus maipapan iti panagungar ken panagasawa ket mabalin a tumukoy iti naindagaan a panagungar ken saanton nga agasawa dagidiay agungar inton baro a lubong. * (Mat. 22:29, 30; Mar. 12:24, 25; Luc. 20:34-36) Nupay ditay masigurado, posible ngata a ti nailangitan a panagungar ti tuktukoyen ni Jesus? Usigentayo ti kinunana.

Usigentayo no apay a naibaga dayta ni Jesus. (Basaen ti Lucas 20:27-33.) Dagiti Saduceo, a di mamati iti panagungar ken agsapsapul iti pangtiliwanda ken Jesus, agsalsaludsodda idi maipapan iti panagungar ken iti panagasawa dagiti agkayong. * Insungbat ni Jesus: “Ti annak daytoy a sistema ti bambanag mangasawada ken mayasawada, ngem dagidiay naibilang a maikari a makagun-od iti dayta a sistema ti bambanag ken iti panagungar kadagiti natay saanda a mangasawa wenno uray mayasawa. Iti kinapudnona, saanda a matayen iti uray kaanoman, ta kaslada kadagiti anghel, ket annak ida ti Dios babaen ti panagbalinda nga annak ti panagungar.”—Luc. 20:34-36.

Apay nga imbaga dagiti publikasiontayo a ti naindagaan a panagungar ti nalabit tuktukoyen ni Jesus? Dayta a konklusion ket kangrunaanna a naibatay iti dua a rason. Umuna, nalabit a ti naindagaan a panagungar ti pampanunoten idi dagiti Saduceo isu a posible a dayta met ti sinungbatan ni Jesus. Maikadua, ingngudo ni Jesus ti sungbatna babaen ti panangdakamatna kada Abraham, Isaac, ken Jacob—agpapada a matalek a patriarka a karamanto kadagiti mapagungar ditoy daga.—Luc. 20:37, 38.

Nupay kasta, posible a ti nailangitan a panagungar ti adda iti panunot ni Jesus. Ania ti pangibatayantayo iti dayta a konklusion? Usigentayo dagitoy dua a sumaganad a napateg a sasao.

“Dagidiay naibilang a maikari a makagun-od . . . iti panagungar [manipud] kadagiti natay.” Dagiti matalek a napulotan ket ‘maibilang a maikari iti pagarian ti Dios.’ (2 Tes. 1:5, 11) Naideklaradan a nalinteg maibatay iti subbot, isu a saanda a matay kas nakondenar a managbasol. (Roma 5:1, 18; 8:1) Naawaganda kas “naragsak ken nasantuan” ken maikarida nga agungar nga agbiag idiay langit. (Apoc. 20:5, 6) Iti sabali a bangir, karamanto kadagidiay mapagungar ditoy daga ket “dagiti nakillo.” (Ara. 24:15) Maibagatay kadi a  karamanda kadagiti ‘maibilang a maikari’ iti panagungar?

“Saanda a matayen iti uray kaanoman.” Ti dadduma a bersion ipatarusda daytoy a sasao kas “saandan a matay” ken “didanto matayen.” Dagiti napulotan a natay a matalek ket mapagungar nga agbiag idiay langit ken maikkan iti immortal a biag—ti awan inggana ken di pulos madadael a biag. (1 Cor. 15:53, 54) Awanen ti pannakabalin ni patay kadagidiay umawat iti nailangitan a panagungar. *

Ania ngarud ti konklusiontayo? Mabalin a ti imbaga ni Jesus maipapan iti panagasawa ken panagungar ket agaplikar iti nailangitan a panagungar. No kasta, adda sumagmamano a banag a maammuantayo maipapan kadagidiay napagungar nga agbiag idiay langit: Saanda a mangasawa, saanda a matay, ken adda pakaipadaanda kadagiti anghel—espiritu a parparsua nga agnanaed idiay langit. Ngem adda dagiti tumaud a saludsod iti dayta a konklusion.

Umuna, apay koma a dakamaten ni Jesus ti nailangitan a panagungar iti panangsungbatna kadagiti Saduceo, a ti nalabit pampanunotenda ket ti naindagaan a panagungar? Saan a kanayon a sinungbatan ni Jesus dagiti bumusbusor kenkuana maitunos iti pampanunotenda. Kas pagarigan, idi kiniddaw dagiti Judio a mangted ni Jesus iti pagilasinan, insungbatna kadakuada: “Rebbaenyo daytoy a templo, ket iti tallo nga aldaw bangonekto.” Mabalin nga ammo ni Jesus a ti mismo a templo ti pampanunotenda, “ngem isu agsasao idi maipapan iti templo ti bagina.” (Juan 2:18-21) Nalabit narikna ni Jesus a saanna a kasapulan a sungbatan dagiti agindadamag a Saduceo, a saan a mamati iti panagungar wenno kadagiti anghel. (Prov. 23:9; Mat. 7:6; Ara. 23:8) Imbes ketdi, mabalin a mangipalpalgak idi iti sumagmamano a detalye maipapan iti nailangitan a panagungar tapno maammuan dagita dagiti napasnek nga adalanna, nga umawatto met iti kasta a panagungar.

Maikadua, apay ngarud nga ingngudo ni Jesus ti sungbatna babaen ti panangdakamatna kada Abraham, Isaac, ken Jacob, a mapagungarto nga agbiag ditoy daga? (Basaen ti Mateo 22:31, 32.) Paliiwenyo ta ti komento ni Jesus maipapan kadagiti patriarka ket rinugianna iti sasao a “no maipapan iti panagungar dagiti natay.” Dayta a sasao ti mangiruangan iti sabali pay a punto. Kalpasanna, nagadaw ni Jesus kadagiti surat ni Moises, nga ibagbaga dagiti Saduceo a patienda. Dinakamatna ti imbaga ni Jehova ken ni Moises idi adda iti sanguanan ti mapupuoran a bassit a kayo tapno mangted iti kanayonan a pammaneknek a ti panagungar—ti naindagaan a panagungar—ket mapagtalkan a panggep ti Dios.—Ex. 3:1-6.

Maikatlo, no ti sasao ni Jesus maipapan iti panagungar ken panagasawa ket mainaig iti nailangitan a panagungar, kaipapanan kadi daytoy a mabalin nga agasawa dagiti mapagungar nga agbiagto ditoy daga? Saan nga ibaga kadatayo ti Sao ti Dios ti direkta a sungbat. No ti nailangitan a panagungar ti dakdakamaten ni Jesus, awan ngarud ti ibagbagana no mabalin nga agasawa wenno saan dagiti mapagungarto ditoy daga.

Iti sabali a bangir, ammotayo nga espesipiko a kunaen ti Sao ti Dios a mawaswasen ti singgalut dagiti agassawa no matay ti maysa kadakuada. Isu a saan koma a makonsiensia dagiti balo no mangasawada manen. Personal dayta a desision, ket saantay koma a kritikaren ida no ikeddengda ti agasawa manen.—Roma 7:2, 3; 1 Cor. 7:39.

Natural laeng nga adu ti saludsodtayo no anianto ti kasasaad inton baro a lubong. Imbes a pugpugtuantayo dagiti sungbat, nasayaat no aguraytayo laengen. Ngem daytoy ti masiguradotayo: Agbalinto a naragsak dagiti natulnog a tattao, ta penkento ni Jehova ti amin a kasapulan ken tarigagayda iti kasayaatan a pamay-an.—Sal. 145:16.

^ par. 4 Kitaen ti Pagwanawanan a Hunio 1, 1987, panid 30-31.

^ par. 5 Idi tiempo ti Biblia, adda kaugalian nga asawaen ti maysa a lalaki ti nabalo nga ipagna tapno maaddaan iti anak a mangitultuloy iti kaputotan ti kabsatna a lalaki.—Gen. 38:8; Deut. 25:5, 6.

^ par. 9 Dagidiay agungar nga agbiag ditoy daga addaandanto iti gundaway nga umawat iti agnanayon a biag, saan nga immortal a biag. Tapno maammuam ti ad-adu pay maipapan iti nagdumaan ti immortal a biag ken ti agnanayon a biag, kitaem ti Pagwanawanan, Oktubre 1, 1984, panid 29-30.