Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN (PAGADALAN NGA EDISION) AGOSTO 2014

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Imbaga ni Jesus kadagiti Saduceo a dagiti agungar “saanda a mangasawa wenno uray mayasawa.” (Luc. 20:34-36) Tuktukoyenna kadi ti naindagaan a panagungar?

Napateg dayta a saludsod, nangnangruna kadagidiay natayan iti dungdungnguen nga asawa. Mabalin a tartarigagayan dagita nga indibidual nga inton baro a lubong, agtultuloyto latta ti relasionda iti napagungar nga asawada. Kinuna ti maysa a balo: “Saanmi a kayat ken baketko nga agpatingga ti panagasawami. Tarigagayanmi unay ti agtultuloy nga agdayaw ken Jehova kas agassawa iti agnanayon. Kasta pay laeng ti riknak agingga ita.” Adda kadi pangibatayantayo a mangnamnama a mabalinto nga agasawa dagiti agungar? Saantayo nga ammo ti sungbat.

Adun a tawtawen nga ibagbaga dagiti publikasiontayo a ti kinuna ni Jesus maipapan iti panagungar ken panagasawa ket mabalin a tumukoy iti naindagaan a panagungar ken saanton nga agasawa dagidiay agungar inton baro a lubong. * (Mat. 22:29, 30; Mar. 12:24, 25; Luc. 20:34-36) Nupay ditay masigurado, posible ngata a ti nailangitan a panagungar ti tuktukoyen ni Jesus? Usigentayo ti kinunana.

Usigentayo no apay a naibaga dayta ni Jesus. (Basaen ti Lucas 20:27-33.) Dagiti Saduceo, a di mamati iti panagungar ken agsapsapul iti pangtiliwanda ken Jesus, agsalsaludsodda idi maipapan iti panagungar ken iti panagasawa dagiti agkayong. * Insungbat ni Jesus: “Ti annak daytoy a sistema ti bambanag mangasawada ken mayasawada, ngem dagidiay naibilang a maikari a makagun-od iti dayta a sistema ti bambanag ken iti panagungar kadagiti natay saanda a mangasawa wenno uray mayasawa. Iti kinapudnona, saanda a matayen iti uray kaanoman, ta kaslada kadagiti anghel, ket annak ida ti Dios babaen ti panagbalinda nga annak ti panagungar.”—Luc. 20:34-36.

Apay nga imbaga dagiti publikasiontayo a ti naindagaan a panagungar ti nalabit tuktukoyen ni Jesus? Dayta a konklusion ket kangrunaanna a naibatay iti dua a rason. Umuna, nalabit a ti naindagaan a panagungar ti pampanunoten idi dagiti Saduceo isu a posible a dayta met ti sinungbatan ni Jesus. Maikadua, ingngudo ni Jesus ti sungbatna babaen ti panangdakamatna kada Abraham, Isaac, ken Jacob—agpapada a matalek a patriarka a karamanto kadagiti mapagungar ditoy daga.—Luc. 20:37, 38.

Nupay kasta, posible a ti nailangitan a panagungar ti adda iti panunot ni Jesus. Ania ti pangibatayantayo iti dayta a konklusion? Usigentayo dagitoy dua a sumaganad a napateg a sasao.

“Dagidiay naibilang a maikari a makagun-od . . . iti panagungar [manipud] kadagiti natay.” Dagiti matalek a napulotan ket ‘maibilang a maikari iti pagarian ti Dios.’ (2 Tes. 1:5, 11) Naideklaradan a nalinteg maibatay iti subbot, isu a saanda a matay kas nakondenar a managbasol. (Roma 5:1, 18; 8:1) Naawaganda kas “naragsak ken nasantuan” ken maikarida nga agungar nga agbiag idiay langit. (Apoc. 20:5, 6) Iti sabali a bangir, karamanto kadagidiay mapagungar ditoy daga ket “dagiti nakillo.” (Ara. 24:15) Maibagatay kadi a  karamanda kadagiti ‘maibilang a maikari’ iti panagungar?

“Saanda a matayen iti uray kaanoman.” Ti dadduma a bersion ipatarusda daytoy a sasao kas “saandan a matay” ken “didanto matayen.” Dagiti napulotan a natay a matalek ket mapagungar nga agbiag idiay langit ken maikkan iti immortal a biag—ti awan inggana ken di pulos madadael a biag. (1 Cor. 15:53, 54) Awanen ti pannakabalin ni patay kadagidiay umawat iti nailangitan a panagungar. *

Ania ngarud ti konklusiontayo? Mabalin a ti imbaga ni Jesus maipapan iti panagasawa ken panagungar ket agaplikar iti nailangitan a panagungar. No kasta, adda sumagmamano a banag a maammuantayo maipapan kadagidiay napagungar nga agbiag idiay langit: Saanda a mangasawa, saanda a matay, ken adda pakaipadaanda kadagiti anghel—espiritu a parparsua nga agnanaed idiay langit. Ngem adda dagiti tumaud a saludsod iti dayta a konklusion.

Umuna, apay koma a dakamaten ni Jesus ti nailangitan a panagungar iti panangsungbatna kadagiti Saduceo, a ti nalabit pampanunotenda ket ti naindagaan a panagungar? Saan a kanayon a sinungbatan ni Jesus dagiti bumusbusor kenkuana maitunos iti pampanunotenda. Kas pagarigan, idi kiniddaw dagiti Judio a mangted ni Jesus iti pagilasinan, insungbatna kadakuada: “Rebbaenyo daytoy a templo, ket iti tallo nga aldaw bangonekto.” Mabalin nga ammo ni Jesus a ti mismo a templo ti pampanunotenda, “ngem isu agsasao idi maipapan iti templo ti bagina.” (Juan 2:18-21) Nalabit narikna ni Jesus a saanna a kasapulan a sungbatan dagiti agindadamag a Saduceo, a saan a mamati iti panagungar wenno kadagiti anghel. (Prov. 23:9; Mat. 7:6; Ara. 23:8) Imbes ketdi, mabalin a mangipalpalgak idi iti sumagmamano a detalye maipapan iti nailangitan a panagungar tapno maammuan dagita dagiti napasnek nga adalanna, nga umawatto met iti kasta a panagungar.

Maikadua, apay ngarud nga ingngudo ni Jesus ti sungbatna babaen ti panangdakamatna kada Abraham, Isaac, ken Jacob, a mapagungarto nga agbiag ditoy daga? (Basaen ti Mateo 22:31, 32.) Paliiwenyo ta ti komento ni Jesus maipapan kadagiti patriarka ket rinugianna iti sasao a “no maipapan iti panagungar dagiti natay.” Dayta a sasao ti mangiruangan iti sabali pay a punto. Kalpasanna, nagadaw ni Jesus kadagiti surat ni Moises, nga ibagbaga dagiti Saduceo a patienda. Dinakamatna ti imbaga ni Jehova ken ni Moises idi adda iti sanguanan ti mapupuoran a bassit a kayo tapno mangted iti kanayonan a pammaneknek a ti panagungar—ti naindagaan a panagungar—ket mapagtalkan a panggep ti Dios.—Ex. 3:1-6.

Maikatlo, no ti sasao ni Jesus maipapan iti panagungar ken panagasawa ket mainaig iti nailangitan a panagungar, kaipapanan kadi daytoy a mabalin nga agasawa dagiti mapagungar nga agbiagto ditoy daga? Saan nga ibaga kadatayo ti Sao ti Dios ti direkta a sungbat. No ti nailangitan a panagungar ti dakdakamaten ni Jesus, awan ngarud ti ibagbagana no mabalin nga agasawa wenno saan dagiti mapagungarto ditoy daga.

Iti sabali a bangir, ammotayo nga espesipiko a kunaen ti Sao ti Dios a mawaswasen ti singgalut dagiti agassawa no matay ti maysa kadakuada. Isu a saan koma a makonsiensia dagiti balo no mangasawada manen. Personal dayta a desision, ket saantay koma a kritikaren ida no ikeddengda ti agasawa manen.—Roma 7:2, 3; 1 Cor. 7:39.

Natural laeng nga adu ti saludsodtayo no anianto ti kasasaad inton baro a lubong. Imbes a pugpugtuantayo dagiti sungbat, nasayaat no aguraytayo laengen. Ngem daytoy ti masiguradotayo: Agbalinto a naragsak dagiti natulnog a tattao, ta penkento ni Jehova ti amin a kasapulan ken tarigagayda iti kasayaatan a pamay-an.—Sal. 145:16.

^ par. 4 Kitaen ti Pagwanawanan a Hunio 1, 1987, panid 30-31.

^ par. 5 Idi tiempo ti Biblia, adda kaugalian nga asawaen ti maysa a lalaki ti nabalo nga ipagna tapno maaddaan iti anak a mangitultuloy iti kaputotan ti kabsatna a lalaki.—Gen. 38:8; Deut. 25:5, 6.

^ par. 9 Dagidiay agungar nga agbiag ditoy daga addaandanto iti gundaway nga umawat iti agnanayon a biag, saan nga immortal a biag. Tapno maammuam ti ad-adu pay maipapan iti nagdumaan ti immortal a biag ken ti agnanayon a biag, kitaem ti Pagwanawanan, Oktubre 1, 1984, panid 29-30.