Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan —Pagadalan nga Edision  |  Hulio 2014

“Dakayto Dagiti Saksik”

“Dakayto Dagiti Saksik”

“Kinuna ni [Jesus] kadakuada: ‘. . . Dakayto dagiti saksik . . . agingga iti kaadaywan a paset ti daga.’”—ARA. 1:7, 8.

1, 2. (a) Siasino ti katan-okan a saksi ni Jehova? (b) Ania ti kaipapanan ti nagan a Jesus, ken kasano a nagbiag ti Anak ti Dios maitunos iti naganna?

“MAIGAPU itoy a nayanakak, ken maigapu itoy nga immayak iti lubong, tapno saksiak ti kinapudno.” (Basaen ti Juan 18:33-37.) Dayta ti situtured a kinuna ni Jesu-Kristo idi nabista iti saklang ti Romano a gobernador ti Judea. Kaibagbaga laeng idi ni Jesus a maysa isuna nga ari. Adu a tawen kalpasanna, dinakamat ni apostol Pablo daytoy a kinatured ni Jesus, “a kas maysa a saksi inaramidna ti nasayaat a publiko a panangideklara iti sanguanan ni Poncio Pilato.” (1 Tim. 6:13) Kinapudnona, kasapulan no dadduma ti dakkel a tured tapno agbalintayo a “matalek ken napudno a saksi” iti daytoy lubong ni Satanas a napnuan iti guranggura!—Apoc. 3:14.

2 Ni Jesus ket maysan a saksi ni Jehova idi naipasngay gapu ta kameng ti Judio a nasion. (Isa. 43:10) Kinapudnona, nagbalin a katan-okan pay laeng a saksi nga imbaon ti Dios a mangirepresentar iti naganna. Nagbiag ni Jesus maitunos iti kaipapanan ti nagan nga inted kenkuana ti Dios. Sakbay a nayanak ni Jesus, imbaga ti maysa nga anghel ken Jose a pannakaamana a ti nasantuan nga espiritu ti makagapu a nagsikog ni Maria. Kinuna pay ti anghel: “Mangipasngayto iti anak a lalaki, ket masapul a panaganam iti Jesus, ta isalakannanto ti ilina kadagiti basolda.” (Mat. 1:20, 21) Umanamong ti kaaduan nga eskolar ti Biblia a ti  nagan a Jesus ket nagtaud iti Hebreo a Jesua, ken naglaon iti napaababa a porma ti nagan ti Dios; a kaipapananna, “Ni Jehova ket Salakan.” Maitunos iti kaipapanan ti naganna, tinulongan ni Jesus dagiti “napukaw a karnero iti balay ti Israel” nga agbabawi kadagiti basolda tapno anamongan manen ida ni Jehova. (Mat. 10:6; 15:24; Luc. 19:10) Sireregta nga inkasaba ni Jesus ti Pagarian ti Dios. Kinuna ti mannurat iti Ebanghelio a ni Marcos: “Napan ni Jesus idiay Galilea, a mangikaskasaba iti naimbag a damag ti Dios ket kunkunana: ‘Ti naituding a tiempo natungpalen, ket ti pagarian ti Dios immasidegen. Agbabawikayo, ket maaddaankayo iti pammati iti naimbag a damag.’” (Mar. 1:14, 15) Situtured met a kinondenar ni Jesus dagiti Judio a panguluen ti relihion, a maysa a rason a nangpapatayanda kenkuana.—Mar. 11:17, 18; 15:1-15.

“NATAN-OK A BAMBANAG TI DIOS”

3. Ania ti napasamak tallo nga aldaw kalpasan ti ipapatay ni Jesus?

3 Adda nakaskasdaaw a napasamak tallo nga aldaw kalpasan ti naulpit a pannakapapatay ni Jesus. Pinagungar isuna ni Jehova, saan a kas tao, no di ket kas immortal nga espiritu. (1 Ped. 3:18) Pinaneknekan ni Jesus a nagungar babaen ti panagparangna iti natauan a bagi. Iti mismo nga aldaw ti panagungarna, agarup naminlima a nagpakita iti nadumaduma nga adalanna.—Mat. 28:8-10; Luc. 24:13-16, 30-36; Juan 20:11-18.

4. Ania a panagtataripnong ti indauluan ni Jesus kalpasan ti panagungarna? Ania ti silalawag nga imbagana a responsabilidad dagiti adalanna?

4 Iti maikalima a panagparang ni Jesus, nagpakita kadagiti apostolna ken iti dadduma pay a kaduada a nagtataripnong. Iti dayta a nakallalagip a pasamak, indauluanna ti arigna maysa a panagadal iti Sao ti Dios. “Linuktanna a naan-anay ti pampanunotda tapno matarusanda ti kaipapanan dagiti Kasuratan.” Iti kasta, naawatanda a ti ipapatayna iti ima dagiti kabusor ti Dios ken ti namilagruan a panagungarna ket naipadto iti Kasuratan. Kalpasan dayta a napateg a panagtataripnong, imbaga ni Jesus kadagiti adalanna ti responsabilidadda. Imbagana kadakuada a “maibatay iti naganna maikaskasabanto kadagiti amin a nasion ti panagbabawi a maipaay iti pannakapakawan dagiti basol—mangrugi manipud Jerusalem.” Sa innayonna: “Agbalinkayo a saksi kadagitoy a banag.”Luc. 24:44-48.

5, 6. (a) Apay a kinuna ni Jesus a “Dakayto dagiti saksik”? (b) Ania a baro a paset ti panggep ni Jehova ti masapul nga ipakaammo dagiti adalan ni Jesus?

5 Gapuna, 40 nga aldaw kalpasanna, iti maudi a panagparang ni Jesus, naawatan la ketdi dagiti apostol ti kayat a sawen daytoy a simple ngem napuersa a bilinna: “Dakayto dagiti saksik agpadpada idiay Jerusalem ken iti intero a Judea ken Samaria ken agingga iti kaadaywan a paset ti daga.” (Ara. 1:8) Apay nga imbaga ni Jesus a “Dakayto dagiti saksik”? Mabalin met koma nga imbaga ni Jesus a saksi ida ni Jehova, ngem dagiti kasarsaritana nga Israelita ket siguden a saksi ni Jehova.

Kas ad-adalan ni Jesus, itultuloytay nga ipakaammo ti panggep ni Jehova iti masanguanan (Kitaen ti parapo 5, 6)

6 Masapul itan nga ipakaammo dagiti adalan ni Jesus ti baro a paset ti panggep ni Jehova—nga adayo a nasaysayaat ngem iti pannakaispal ti Israel manipud pannakaadipenda idiay Egipto ken iti pannakakautiboda idiay Babilonia. Ti ipapatay ken panagungar ni Jesu-Kristo ti pakaibatayan ti pannakawayawaya iti kakaruan a kita ti pannakakautibo—ti pannakaadipen iti basol ken ipapatay. Idi Pentecostes 33 C.E., dagiti kabbaro a napulotan nga adalan ni Jesus impakaammoda kadagiti tattao ti “natan-ok a bambanag ti Dios,” ket adu ti nangipangag. Gapuna, manipud iti makannawan ni Amana idiay langit, makitkitan ni Jesus ti nalawlawa a saklaw ti kaipapanan  ti naganna bayat a rinibu ti agbabbabawi ken mamati kenkuana kas us-usaren ni Jehova a mangisalakan.—Ara. 2:5, 11, 37-41.

“SUBBOT A KASUKAT DAGITI ADU”

7. Ania ti pinaneknekan ti paspasamak idi aldaw ti Pentecostes 33 C.E.?

7 Paneknekan ti napasamak idi aldaw ti Pentecostes idi 33 C.E. nga inawat ni Jehova ti perpekto a natauan a sakripisio ni Jesus kas pangabbong iti basol, wenno subbot. (Heb. 9:11, 12, 24) Kas inlawlawag ni Jesus, immay “saan a tapno pagserbian, no di ket tapno agserbi ken tapno itedna ti kararuana kas subbot a kasukat dagiti adu.” (Mat. 20:28) Ti “adu” a magunggonaan iti subbot ni Jesus ket saan laeng a dagiti nagbabawi a Judio. Imbes ketdi, pagayatan ti Dios a “maisalakan koma dagiti amin a kita ti tattao,” ta ti subbot ti “mangikkat iti basol ti lubong!”1 Tim. 2:4-6; Juan 1:29.

8. Kasano kalawa ti nangasabaan dagiti adalan ni Jesus ken kasano a naaramidanda dayta?

8 Adda kadi tured dagiti immuna nga adalan ni Jesus nga agtultuloy a mangikasaba iti maipapan kenkuana? Wen, ngem saan nga iti bukodda a pigsa. Tinignay ida ti nasantuan nga espiritu ni Jehova ket napabilegda nga agtultuloy a mangasaba. (Basaen ti Aramid 5:30-32.) Agarup 27 a tawen kalpasan ti Pentecostes 33 C.E., naireport a “ti kinapudno dayta a naimbag a damag” ket nakadanonen kadagiti Judio ken Gentil—“iti isuamin a parsua nga adda iti baba ti langit.”—Col. 1:5, 23.

9. Kas naipakpakauna, ania ti napasamak iti nagkauna a kongregasion Kristiano?

9 Ngem in-inut a namulitan ti nagkauna a kongregasion Kristiano. (Ara. 20:29, 30; 2 Ped. 2:2, 3; Jud. 3, 4) Kas impakpakauna ni Jesus, tumubo ti kasta nga apostasia, nga isaknap “daydiay nadangkes,” ni Satanas, ket lumibeg ti pudno a Kinakristiano agingga iti “panungpalan ti sistema ti bambanag.” (Mat. 13:37-43) Idi Oktubre 1914, ni Jehova intronona ni Jesus kas Ari a mangituray iti intero a sangatauan, ket dayta metten ti panangrugi ti ‘maudi nga al-aldaw’ ti dakes a sistema ni Satanas.—2 Tim. 3:1.

10. (a) Ania a nakapatpateg a petsa ti impakpakauna dagiti napulotan a Kristiano iti moderno a panawen? (b) Ania ti napasamak idi Oktubre 1914, ken kasano a nagbalin a nabatad dayta?

10 Impakpakauna dagiti napulotan a Kristiano iti moderno a panawen a ti  Oktubre 1914 ket nakapatpateg a petsa. Imbasarda daytoy iti padto ni Daniel maipapan iti maysa a dakkel a kayo a napukan ken timmubo manen kalpasan ti “pito a panawen.” (Dan. 4:16) Tinukoy ni Jesus daytoy a periodo ti tiempo kas “ti naituding a pampanawen dagiti nasion” iti padtona maipapan iti masanguanan a kaaddana ken iti “panungpalan ti sistema ti bambanag.” Nanipud 1914, nagbalin a nabatad ti “pagilasinan ti kaadda [ni Kristo]” kas baro nga Ari ti daga. (Mat. 24:3, 7, 14; Luc. 21:24) Sipud idin, ti “natan-ok a bambanag ti Dios” ramanennan ti panangitrono ni Jehova ken ni Jesus kas Ari a mangituray iti sangatauan.

11, 12. (a) Ania ti inaramid ti baro nga Ari ti daga idi 1919? (b) Ania pay ti nabatad sipud 1935? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

11 Kas baro nga Ari ti daga, rinugian ni Jesu-Kristo a wayawayaan dagiti napulotan a pasurotna manipud pannakaadipenda iti “Babilonia a Dakkel.” (Apoc. 18:2, 4) Idi 1919, kalpasan ti Gubat Sangalubongan I, nagbalin a posible ti sangalubongan a pannakaikasaba ti panangisalakan ti Dios babaen ti subbot ken ti naimbag a damag a naipasdeken ti Pagarian. Ginundawayan dayta dagiti napulotan a Kristiano ket nagresulta dayta iti pannakainayon ti rinibu pay a napulotan a makipagturayto ken Kristo idiay langit.

12 Sipud 1935, nabatad nga inrugin ni Kristo nga ummongen ti minilion a “sabsabali a karnero,” a mangbukel iti “dakkel a bunggoy” a naggapu iti nadumaduma a nasion. Iti panangiwanwan dagiti napulotan a Kristiano, daytoy a dakkel a bunggoy tinuladda ti kinatured ni Jesus ken publiko nga impakaammoda nga utangda ti pannakaisalakanda iti Dios ken ni Kristo. No itultuloyda ti mangasaba ken salimetmetanda ti panamatida iti subbot ni Kristo, maispaldanto iti “dakkel a rigat,” a mamagpatingga iti lubong ni Satanas.—Juan 10:16; Apoc. 7:9, 10, 14.

‘AGURNONG ITI TURED A MANGIKASABA ITI NAIMBAG A DAMAG’

13. Ania koma ti determinado nga aramidentayo kas Saksi ni Jehova? Apay a masiguradotayo nga agballigitayo?

13 Itultuloytay koma a tagipatgen ti pribilehiotayo a mangsaksi kadagiti “natan-ok a bambanag” nga inaramid ni Jehova a Dios ken kadagiti karina iti masanguanan. Saan a kanayon a nalaka dayta ta mabalin nga adu ti di mangipangpangag, manglalais, wenno mangidadanes kadatayo. Mabalintay a tuladen ni apostol Pablo ken dagiti kakaduana. Kinuna ni Pablo: “Nagurnongkami iti kinatured babaen iti Diostayo tapno sawenmi kadakayo ti naimbag a damag ti Dios buyogen ti kasta unay a pannakidangadang.” (1 Tes. 2:2) Isu a saantay koma a sumuksuko no di ket determinadotayo a mangitungpal iti dedikasiontayo bayat  nga agturturongen iti pannakadadael ti lubong ni Satanas. (Isa. 6:11) Saantay a kabaelan daytoy iti bukodtayo a pigsa. Kas kadagidi nagkauna a Kristiano, masapul nga ikararagtayo ken Jehova nga ipaayannatayo ti espirituna iti “pannakabalin a nalablabes ngem ti gagangay.”—Basaen ti 2 Corinto 4:1, 7; Luc. 11:13.

14, 15. (a) Kasano a natrato dagiti Kristiano idi umuna a siglo, ken kasano a pinaregta ida ni apostol Pedro? (b) Kasanotayo koma a matmatan ti di nasayaat a pannakatratotayo kas Saksi ni Jehova?

14 Minilion ti agkunkuna ita a Kristianoda, “ngem paglikudanda [ti Dios] babaen kadagiti aramidda, agsipud ta nakarimrimon ken nasukirda ket saanda a naanamongan maipaay iti aniaman a kita ti naimbag nga aramid.” (Tito 1:16) Laglagipentay koma a dagiti pudno a Kristiano idi umuna a siglo ket ginurgura dagiti tattao iti aglawlawda. Dayta ti makagapu nga insurat ni apostol Pedro: “No maum-umsikayo gapu iti nagan ni Kristo, naragsakkayo, agsipud ta . . . [ti] espiritu ti Dios . . . agtataeng kadakayo.”—1 Ped. 4:14.

15 Mapaspasaran met kadi dagiti Saksi ni Jehova ita dagita a naipaltiing a sasao? Wen, gapu ta saksaksiantayo nga agturturayen ni Jesus kas Ari ti Pagarian. Ti ngarud pannakaumsitayo gapu iti panangawittayo iti nagan ni Jehova ket kapadpada ti ‘pannakaumsi gapu iti nagan ni [Jesu-Kristo],’ a nagkuna kadagiti bumusbusor kenkuana: “Immayak iti nagan ni Amak, ngem saandak nga awaten.” (Juan 5:43) Isu a no busorendaka iti panangasabam, pakirdem ti pakinakemmo. Dayta a di nasayaat a pannakatratom ket pammaneknek nga an-anamongannaka ti Dios ken “agtataeng” kenka ti espirituna.

16, 17. (a) Ania ti panagrikna ti ili ni Jehova iti intero a lubong maipapan iti trabaho a panangasaba? (b) Ania koma ti determinasionmo?

16 Laglagipentay met nga adu a tattao iti intero a lubong ti umaw-awat iti kinapudno. Uray iti kanayon a maasak a teritoria, adda latta dagiti dumngeg iti nagsayaat a mensahe ti pannakaisalakan. Nagagettayo koma nga agsubli kadagiti interesado ken, no posible, iyadalantay ida iti Biblia. Tulongantay ida a mangam-ammo ken Jehova tapno maidedikarda kenkuana ti biagda ken mabautisaranda. Nalabit marikriknam met ti marikrikna ni Sarie a taga-South Africa, nga aktibo a mangaskasaba iti nasuroken nga 60 a tawen. Kinunana, “Agyamanak unay ta babaen ti daton a subbot ni Jesus, addaanak iti nasinged a relasion ken Jehova, ti Soberano iti uniberso, ken maragsakanak ta maipakaammok ti nadayag a naganna.” Nagdanggayda ken lakayna a Martinus a timmulong iti adu nga indibidual—pakairamanan ti tallo nga annakda—nga agdayaw ken Jehova. Kinuna pay ni Sarie: “Awanen ti sabali pay a trabaho a mangyeg iti dakdakkel a ragsak, ken babaen ti nasantuan nga espiritu ni Jehova, ipapaayannatayo amin iti kasapulantayo a bileg tapno maitultuloytayo ti mangispal-biag a trabahotayo.”

17 Maysatay man a bautisado a Kristiano wenno saan, agyamantayo koma iti pribilehiotayo a makitimpuyog kadagiti Saksi ni Jehova iti intero a lubong. Itultuloymo ngarud ti mangipaay iti naan-anay a panangsaksi bayat nga ikagkagumaam ti agtalinaed a nadalus iti daytoy dakes a lubong ni Satanas. No kasta ti aramidem, maidaydayawmo ti nadayag a nagan ti naayat a nailangitan nga Amatayo, ni Jehova.