Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN—PAGADALAN NGA EDISION Abril 2014

Usigen daytoy a ruar no kasano a bumileg ti pammatitayo a kas ken Moises. Ania ti panangmatmat ni Jehova iti obligasion iti pamilia ken kasanonatay a tulongan a mangitungpal kadagita?

Tuladem ti Pammati ni Moises

Kasano a nakatulong ti pammati ni Moises tapno maidianna ti nainlasagan a tartarigagay ken matagipatetgna dagiti pribilehiona? Apay a “kimmita a sipapasnek iti pannakabayad ti gunggona”?

Makitkitam Kadi “Daydiay Maysa a Di Makita”?

Kasano a nakatulong ken Moises ti pammatina ken Jehova tapno di agbuteng iti tao ken mamati kadagiti kari ti Dios? Patibkerem ti pammatim tapno makitam ni Jehova kas pudpudno a Persona a magagaran a tumulong kenka.

PAKASARITAAN TI BIAG

Ti Amin-Tiempo a Ministerio—No Ania ti Nangituronganna Kaniak

Iti las-ud ti 65 a tawenna iti amin-tiempo a ministerio, ammuem no apay nga imbaga ni Robert Wallen a nakaragragsak ken makapnek unay ti biagna.

Awan ti Makapagserbi iti Dua nga Appo

Adda dagidiay nagabrod tapno agbirok iti ad-adu a kuarta. Ania ti mabalin nga epektona dayta iti panagasawa, iti annak, ken ti relasiontayo iti Dios?

Pabilgem ti Pakinakemmo—Ni Jehova ti Katulongam!

Kasano a napasubli ti maysa nga ama ti nasayaat a kasasaad ti pamiliana idi nagsubli manipud abrod? Kasano a tinulongan ni Jehova tapno masuportaranna ti pamiliana iti narigrigat nga ekonomia?

Ap-apresiarem Kadi ti Panangbantay Kenka ni Jehova?

Usigem ti lima a pamay-an nga ipakpakita ti Dios ti naayat a pannakaseknanna ken no kasanotay a magunggonaan iti dayta.

Ammoyo Kadi?

Idi tiempo ti Biblia, ania ti kaipapanan ti inggagara a panangray-ab ti maysa a tao iti kawesna?