“No ti asinoman kayatna ti sumurot kaniak, paglikudanna koma ti bagina.”—MAT. 16:24.

1. Kasano nga impakita ni Jesus ti perpekto nga ulidan ti kinamanagsakripisio?

IDI adda ni Jesus ditoy daga, impakitana ti perpekto nga ulidan ti kinamanagsakripisio. Saanna nga inyun-una ti bukodna a tarigagay ken pagnam-ayan tapno maaramidna ti pagayatan ti Dios. (Juan 5:30) Babaen ti panagtalinaedna a matalek agingga iti ipapatayna iti kayo a pagtutuokan, pinaneknekanna a naan-anay ti kinamanagsakripisiona.—Fil. 2:8.

2. Kasano a maipakitatayo ti kinamanagsakripisio, ken apay a rumbeng nga aramidentayo dayta?

2 Kas paspasurot ni Jesus, masapul met nga ipakitatayo ti kinamanagsakripisio. Ania ti kayat a sawen dayta? Kaipapananna a situtulok ti maysa a tao a mangisakripisio iti bukodna a paginteresan tapno matulonganna ti sabsabali. Kasungani dayta ti kinamanagimbubukodan. (Basaen ti Mateo 16:24.) Ti saan a panagimbubukodan matulongannatayo a mangyun-una iti rikna ken iti personal a paginteresan ti sabsabali. (Fil. 2:3, 4) Kinapudnona, insuro ni Jesus a nakapatpateg iti panagdaydayawtayo ti panagbalin a managsakripisio. Apay? Ti Nakristianuan nga ayat a mangtignay iti maysa nga agsakripisio ket pagilasinan dagiti pudno nga adalan ni Jesus. (Juan 13:34, 35) Ken  panunotentayo dagiti bendision a masagsagraptayo gapu ta pasetnatayo ti sangalubongan a panagkakabsat a mangipakpakita iti kinamanagsakripisio!

3. Ania ti mabalin a mangdadael iti kinamanagsakripisiotayo?

3 Ngem maipaspasangotayo iti maysa a kabusor a mabalin a mangdadael iti kinamanagsakripisiotayo. Isu dayta ti tendensiatayo nga agbalin a managimbubukodan. Lagipentayo no kasano a nagbalin a managimbubukodan da Adan ken Eva. Tinarigagayan ni Eva ti agbalin a kas iti Dios. Imparangarang ni Adan ti managimbubukodan a tarigagayna a mangay-ayo iti asawana. (Gen. 3:5, 6) Kalpasan a tinallikudan da Adan ken Eva ti pudno a panagdayaw, intultuloy a sulisogen ti Diablo dagiti tattao tapno agbalinda a managimbubukodan. Kasta pay ti inaramidna idi sinulisogna ni Jesus. (Mat. 4:1-9) Iti kaaldawantayo, nagballigi ni Satanas a mangyaw-awan iti adu a tattao ta naimpluensiaanna ida nga agbalin a managimbubukodan iti adu a pamay-an. Masapul ngarud nga agannadtayo iti agraraira nga espiritu ti kinamanagimbubukodan tapno ditay maimpluensiaan iti dayta.—Efe. 2:2.

4. (a) Maikkattayo kadi ita ti tendensia nga agbalin a managimbubukodan? Ilawlawagmo. (b) Ania dagiti saludsod nga usigentayo?

4 Ti kinamanagimbubukodan ket mayarig iti lati a tumaud iti landok. No matuduan ken mainitan ti landok, mabalin a mangrugi nga aglati. Ngem no saan a dagus a maikkat ti lati, mabalin a dadaelenna ti landok. Iti umasping a pamay-an, gapu ta ditay kabaelan nga ikkaten ita ti kinaimperpekto ken ti tendensia nga agbalin a managimbubukodan, masapul nga alertotayo kadagiti peggad nga ibungana ket itultuloytayo a parmeken ti kasta a pagannayasan. (1 Cor. 9:26, 27) Kasanotayo a mailasin no addaantayo iti managimbubukodan nga espiritu? Ken kasano nga ad-adda a mapatanortayo ti kinamanagsakripisio?

USAREN TI BIBLIA A MANGSUKIMAT ITI KINAMANAGIMBUBUKODAN

5. (a) Kasano a mayasping ti Biblia iti maysa a sarming? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.) (b) Ania ti masapul a liklikantayo no suksukimatentayo ti bagitayo?

5 No kasano a mausartayo ti sarming a mangkita iti pisikal a langatayo, mabalintayo met nga usaren ti Biblia a mangsukimat iti makin-uneg a kinataotayo ken mangilinteg kadagiti pakapilawan a mabalin a makitatayo. (Basaen ti Santiago 1:22-25.) Nupay kasta, makatulong laeng ti sarming no umiso ti panangusartayo iti dayta. Kas pagarigan, no taldiapantayo laeng ti sarming, mabalin a ditay makita ti bassit ngem nakadkadlaw a rugit. Wenno, no kumitatayo iti sarming iti sabali nga anggulo, mabalin a rupa ti sabali a tao ti makitatayo. Iti umasping a pamay-an, tapno mausartayo ti Biblia a mangsukimat iti maysa a pakapilawan, kas iti kinamanagimbubukodan, masapul a saantayo laeng a basaen dayta wenno usaren a mangsukimat iti kamali ti sabsabali.

6. Kasanotayo a ‘makapagtultuloy’ iti perpekto a linteg?

6 Kas panangyilustrar, mabalin a regular wenno inaldaw a basbasaentayo ti Biblia, ngem kaskasdi a mabalin a ditay madmadlaw nga adda kinamanagimbubukodan a tumantanor iti pusotayo. Kasano? Usigentayo daytoy: Iti ilustrasion ni Santiago maipapan iti sarming, ti problema ket saan a ti di panangmingming ti lalaki iti rupana. Insurat ni Santiago a ti lalaki ‘kinitana ti bagina.’ Ditoy, inusar ni Santiago ti Griego a sao a mangipasimudaag iti panangmingming ken naannad a panangsukimat. Ania ngarud ti problema? Intuloy ni Santiago: “Isu mapan ket dagus a malipatanna no ania a kita ti tao isuna.” Wen, pimmanaw ti lalaki a dina man la inikkat ti nakitana a rugit. Iti sabali a bangir, ti naballigi a tao saanna laeng a ‘sukimaten ti perpekto a linteg’ no di ket “agtultuloy iti dayta.” Imbes a lipatenna ti perpekto a linteg ti Sao ti Dios, itultuloyna nga annuroten dayta.  Kasta met laeng a punto ti impaganetget ni Jesus idi kinunana: “No agtalinaedkayo iti saok, pudno a dakayo dagiti adalak.”—Juan 8:31.

7. Kasanotayo a mausar ti Biblia a mangsukimat no adda tendensiatayo nga agimbubukodan?

7 Gapuna, tapno maparmekmo ti tendensia nga agbalin a managimbubukodan, masapul nga umuna a basaem a naimbag ti Sao ti Dios. Makatulong dayta tapno mailasinmo dagiti masapul a parang-ayem. Ngem saan la a dayta ti aramidem. Paunegem ti pannakaawatmo babaen ti panagsukimatmo. No nalawag kenkan ti maysa a salaysay ti Biblia, iladawam nga addaka iti kasta a situasion ket isaludsodmo iti bagim: ‘Ania koma ti nasayaat nga inaramidko? Umiso met la ngata koma ti tignayko?’ Ken kapatgan iti amin, kalpasan nga inutobmo ti nabasam, ikagumaam nga iyaplikar dayta. (Mat. 7:24, 25) Usigentayo no kasano a dagiti salaysay maipapan ken Ari Saul ken apostol Pedro ket makatulong tapno makapagtalinaedtayo a managsakripisio.

TI MASURSUROTAYO KEN ARI SAUL

8. Ania ti kababalin ni Saul idi nangrugi nga agturay kas ari, ken kasano nga impakitana dayta?

8 Ti kapadasan ni Ari Saul iti Israel ket agserbi a pakdaar kadatayo no kasano a ti kinamanagimbubukodan mabalin a pukawenna ti kinamanagsakripisiotayo. Naemma ken napakumbaba ni Saul idi nangrugi nga agturay. (1 Sam. 9:21) Saanna a dinusa dagiti Israelita a nangumsi iti kinaarina, uray no nainkalintegan koma nga idepensana ti saad nga inted kenkuana ti Dios. (1 Sam. 10:27) Nagpaiwanwan ni Ari Saul iti nasantuan nga espiritu ni Jehova idi indauluanna ti Israel iti naballigi a pannakigubat kadagiti Ammonita. Kalpasanna, sipapakumbaba a binigbigna a ni Jehova ti makinggapuanan iti panagballigida.—1 Sam. 11:6, 11-13.

9. Kasano a nagbalin a managimbubukodan ni Saul?

9 Idi agangay, impalubos ni Saul a tumanor kenkuana ti kinamanagimbubukodan ken kinapannakkel, kas iti makadadael a lati. Idi naparmekna dagiti Amalekita, impangpangrunana ti tarigagayna imbes nga agtulnog ken Jehova. Isu a siaagum nga innala ni Saul dagiti samsam imbes a dadaelenna dagita kas imbilin ti Dios. Ken sitatangsit a nangipatakder iti bukodna a monumento. (1 Sam. 15:3, 9, 12) Idi imbaga kenkuana ni propeta Samuel a saan a naay-ayo ti Dios iti inaramidna, inrasonna a tinungpalna met ti dadduma nga imbilin ti Dios ket impabasolna ti biddutna iti sabsabali. (1 Sam. 15:16-21) Maysa pay, gapu iti panagpannakkel, ad-adda a pinanunot ni Saul ti reputasionna imbes nga ay-aywenna koma ti Dios. (1 Sam. 15:30) Kasano a mausartayo daytoy a salaysay kas sarming a tumulong kadatayo nga agtalinaed a managsakripisio?

10, 11. (a) Ania ti masursurotayo iti kapadasan ni Saul no maipapan iti panagtalinaed a managsakripisio? (b) Kasanotayo a maliklikan ti dakes a kababalin ni Saul?

10 Umuna, ipakita ti kapadasan ni Saul a saantayo koma nga agtalek iti bagitayo gapu ta managsakripisiotayo met idi. Masapul nga itultuloytayo nga ipakita dayta. (1 Tim. 4:10) Laglagipentayo koma a nasayaat idi ti naaramidan ni Saul ken nagun-odna ti anamong ti Dios, ngem saanna nga inwaksi ti tumantanor a pagannayasanna nga agbalin a managimbubukodan. Idi agangay, inlaksid ni Jehova ni Saul gapu iti kinasukirna.

11 Maikadua, liklikantayo koma a kitaen laeng dagiti nasayaat a maar-aramidantayo, a ditayon ipaayan iti atension dagiti banag a rumbeng a parang-ayentayo. Mayarig daytoy iti panagsarming tapno kitaen laeng ti baro a kawestayo ngem ditay met kitaen no adda rugit iti rupatayo. Nupay nalabit saantayo a managimbubukod a kas ken Saul, ikagumaantayo koma a liklikan ti aniaman a pagannayasan a mangituggod kadatayo nga agaramid iti kasta a dakes a tignay. No mabalakadantayo, saantay koma nga agikalintegan, ditay tagilag-anen ti parikut, wenno  pabasolen ti sabsabali. Imbes ketdi, nasaysayaat no sidadaan nga awatentayo ti balakad.—Basaen ti Salmo 141:5.

12. Kasano a makatulong ti panagsakripisio no nakaaramidtayo iti nadagsen a basol?

12 Kasanon no makaaramidtayo iti nadagsen a basol? Gapu iti tarigagay ni Saul a mangsalaknib iti reputasionna, saannan a naisubli ti nasayaat a relasionna ken Jehova. Iti kasumbangirna, ti kinamanagsakripisio tignayennatayo nga agkiddaw iti tulong uray napalalo ti baintayo. (Prov. 28:13; Sant. 5:14-16) Kas pagarigan, maysa a kabsat a lalaki ti nangrugi nga agbuya iti pornograpia idi agtawen iti 12, ket sililimed nga intultuloyna dayta iti nasurok a sangapulo a tawen. Kunana: “Nakarigrigat nga ipudno ken baketko ken kadagiti panglakayen ti ar-aramidek. Ngem ita ta naipudnokon, nariknak a kasla adda naikkat a nadagsen nga awit iti abagak. Nadismaya ti dadduma a gagayyemko idi naikkatak kas ministerial nga adipen, ket kas man la pinaayko ida. Ngem ammok nga ad-adda a maay-ayo ni Jehova iti panagserbik ita ngem idi agbuybuyaak pay iti pornograpia, ket ibilangko a ti panangmatmatna isu ti kapatgan.”

NAPARMEK NI PEDRO TI KINAMANAGIMBUBUKODAN

13, 14. Kasano nga impakita ni Pedro ti tendensia nga agbalin a managimbubukodan?

13 Impakita ni apostol Pedro ti kinamanagsakripisiona bayat ti panangsanay kenkuana ni Jesus. (Luc. 5:3-11) Ngem kasapulan idi a parmekenna ti tendensiana nga agbalin a managimbubukodan. Kas pagarigan, nakarurod idi kiniddaw da Santiago ken Juan a maaddaanda iti prominente a saad iti sibay ni Jesus iti Pagarian ti Dios. Nalabit pinanunot ni Pedro a para kenkuana ti maysa kadagita a saad ta naibaga idi ni Jesus kenkuana nga addanto naisangsangayan nga akemna. (Mat. 16:18, 19) Aniaman ti pampanunoten ni Pedro, pinakdaaran ni Jesus da Santiago ken Juan, kasta met ni Pedro ken ti dadduma pay nga apostol, a saanda koma a ‘dominaran’ dagiti kakabsatda.—Mar. 10:35-45.

14 Uray idi binalakadanen ni Jesus, saan a dagus a naparmek ni Pedro ti managimbubukodan a tendensiana. Idi imbaga ni Jesus kadagiti apostol a panawandanto isuna, nagpannakkel ni Pedro ket imbagana nga isunanto laeng ti agtalinaed a matalek. (Mat. 26: 31-33) Ngem iti dayta met laeng a rabii, saan a nagbalin a managsakripisio. Gapu ta kayatna a salakniban ti bagina, namitlo nga inlibakna ni Jesus.—Mat. 26:69-75.

15. Apay a makapabileg ti kapadasan ni Pedro?

15 Iti laksid dagiti pagkapuyan ken kamalina, makapabileg latta ti kapadasan ni Pedro. Gapu iti panagreggetna ken iti tulong ti nasantuan nga espiritu ti Dios, naparmekna ti dakes a pagannayasanna ken naipakitana ti panagteppel ken managsakripisio nga ayat. (Gal. 5:22, 23) Naibturanna dagiti pannubok a nakarkaro ngem kadagiti immuna a napasaranna. Impakitana ti kinapakumbaba idi tinubngar ni apostol Pablo iti publiko. (Gal. 2:11-14) Saan a nagsakit ti nakem ni Pedro ken saanna a pinanunot a dinadael ni Pablo ti reputasionna. Impakitana latta ti ayat ken Pablo. (2 Ped. 3:15) Ti ulidan ni Pedro tulongannatayo a mangpatanor iti kinamanagsakripisio.

Ania ti reaksion ni Pedro idi natubngar? Kasta kadi met ti agbalin a reaksiontayo? (Kitaen ti parapo 15)

16. Kasanotay a maipakita ti kinamanagsakripisio kadagiti narigat a situasion?

16 Panunotem no ania ti reaksionmo kadagiti narigat a situasion. Idi naibalud ken nasapsaplit ni Pedro ken dagiti apostol gapu iti panangasabada, nagragrag-oda “agsipud ta naibilangda a maikari a maibabain maigapu iti nagan [ni Jesus].” (Ara. 5:41) Mabalinmo met a matmatan ti pannakaidadanes kas gundaway tapno matuladmo ti ulidan ni Pedro ken surotem ti addang ni Jesus babaen ti panangipakitam iti kinamanagsakripisio. (Basaen ti 1 Pedro 2:20, 21.) Dayta a panangmatmat matulongannaka met no ipaayandaka dagiti panglakayen iti disiplina. Imbes nga agsakit ti nakemmo, tuladem ti ulidan ni Pedro.—Ecl. 7:9.

17, 18. (a) Ania ti mabalintayo nga isaludsod iti bagitayo maipapan kadagiti naespirituan a kalattayo? (b) Ania ti mabalintayo nga aramiden no mariknatayo a kasla agbalbalintayon a managimbubukodan?

17 Magunggonaanka met iti ulidan ni Pedro no maipapan kadagiti naespirituan a kalat. Mabalinmo a ragpaten dagita iti pamay-an a makapagsakripisioka. Ngem annadam di la ket ta ti motibom ket tapno agbalin a nalatak. Isaludsodmo iti bagim, ‘Ti kadi rason a tarigagayak a parang-ayen ken palawaen ti serbisiok ken Jehova ket tapno maidayawak wenno maaddaanakto iti autoridad, a kas iti tartarigagayan da Santiago ken Juan idi nagkiddawda ken Jesus?’

18 No mariknam a kasla agbalbalinkan a managimbubukodan, kiddawem ken Jehova a tulongannaka a mangilinteg iti kapanunotan ken riknam; ket ikagumaam a panunoten ti pakaidayawan ni Jehova imbes a ti bukodmo a tarigagay. (Sal. 86:11) Mabalinmo met a ragpaten dagiti kalat a saan a mangiturong kenka iti atension. Kas pagarigan, mabalin nga adda espesipiko nga aspeto ti bunga ti espiritu a kayatmo a parang-ayen. Wenno no nagagetka nga agisagana iti pasetmo iti gimong ngem saan unay no iti panagdalus iti Kingdom Hall, amangan no kayatmo a pagbalinen a kalat ti panangyaplikar iti balakad ti Roma 12:16.—Basaen.

19. Ania ti aramidentayo tapno ditay maupay iti pakapilawan a makitatayo iti sarming ti Sao ti Dios?

19 No siaannad a kitaentayo ti bagitayo iti sarming ti Sao ti Dios ket adda pakapilawan a makitatayo, kas iti kinamanagimbubukodan, mabalin a maupaytayo. No mapasamak dayta, panunotem daydiay naballigi a tao iti ilustrasion ni Santiago. Saan a dinakamat ni Santiago no inlinteg a dagus dayta a tao dagiti pakapilawan a nakitana wenno no nailintegna amin dagita. Imbes ketdi, kuna ni Santiago a ‘nagtultuloy dayta a tao iti perpekto a linteg.’ (Sant. 1:25) Linaglagipna no ania ti nakitana iti sarming ket intultuloyna ti agregget a rumang-ay. Wen, taginayonem ti positibo a panangmatmatmo iti bagim ken laglagipem nga imperpektotayo amin. (Basaen ti Eclesiastes 7:20.) Itultuloymo a sukimaten ti perpekto a linteg, ken ikagumaam a taginayonen ti kinamanagsakripisiom. Sidadaan ni Jehova a tumulong kenka, kas iti panangtulongna iti adu a kapammatiam, nga iti laksid ti kinaimperpektoda, nagun-odda latta ti anamong ken pamendision ti Dios.