Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

No Kasano ti Agtalinaed a Positibo

No Kasano ti Agtalinaed a Positibo

“No ti maysa a tao agbiagto uray iti adu a tawen, iti amin kadagita bay-am nga isu agrag-o.”—ECL. 11:8.

1. Ania dagiti bendision nga ipapaay ni Jehova tapno agbalintayo a naragsak?

KAYAT ni Jehova a naragsaktayo, ket adu ti ipapaayna a bendision tapno agbalintayo a naragsak. Maysa kadagita ti biagtayo, a mabalintayo nga usaren a mangidayaw kenkuana gapu ta inyadaninatayo iti pudno a panagdayaw. (Sal. 144:15; Juan 6:44) Ipaspasigurado ni Jehova nga ay-ayatennatayo ken tulongannatayo nga agibtur bayat nga agserserbitayo kenkuana. (Jer. 31:3; 2 Cor. 4:16) Addatayo iti naespirituan a paraiso, a pakasagsagrapantayo iti aglaplapusanan a naespirituan a taraon ken naayat a panagkakabsat. Malaksid iti dayta, adda pay nagsayaat a namnamatayo iti masanguanan.

2. Ania ti marikrikna ti dadduma a matalek nga adipen ti Dios?

2 Iti laksid dagitoy a panggapuantay nga agrag-o, dadduma a matalek nga adipen ti Dios ti addaan iti negatibo a panangmatmat iti bagida. Nalabit mariknada a kasla saanda a napateg ken Jehova ken uray ti panagserbida kenkuana. Para kadagidiay kanayon nga addaan iti negatibo a rikrikna, ti biag ket kasla napno iti ladingit ken imposible ti agbalin a naragsak iti “adu a tawen.”—Ecl. 11:8.

3. Ania ti mabalin a pakaigapuan ti negatibo a rikrikna?

3 Mabalin a ti makagapu iti negatibo a rikrikna dagitoy a kakabsat  ket ti pannakaupay, sakit, wenno dagiti limitasion a resulta ti panagbaket ken panaglakay. (Sal. 71:9; Prov. 13:12; Ecl. 7:7) Maysa pay, bigbigentayo a ti puso ket nagulib ken mabalin a kondenarennatayo uray no maay-ayo ti Dios kadatayo. (Jer. 17:9; 1 Juan 3:20) Siuulbod met nga ak-akusaran ti Diablo dagiti adipen ti Dios. Ket dagidiay kas ken Satanas ti panagpampanunotna mabalin a kombinsirendatayo nga agpayso ti kinuna ti awanan pammati a ni Elifaz nga awan serserbitayo iti Dios. Kinaulbod dayta idi kaaldawan ni Job agingga ita.—Job 4:18, 19.

4. Ania ti usigentayo iti daytoy nga artikulo?

4 Imbatad ni Jehova iti Kasuratan a tulonganna dagidiay ‘magmagna iti ginget ti napuskol a kinasipnget.’ (Sal. 23:4) Ti maysa nga ar-aramatenna a pangtulong kadatayo ket ti Saona. Ti Biblia ket “mannakabalin babaen iti Dios a maipaay a pangbalintuag iti natibker ti pannakasarikedkedna a bambanag,” a pakairamanan dagiti di umiso ken negatibo a kapanunotan. (2 Cor. 10:4, 5) Usigentayo ngarud no kasanotayo nga usaren ti Biblia tapno mapatanor ken mataginayontayo ti positibo a panangmatmat. Personal a magunggonaanka iti daytoy ken mabalinmo met a pabilgen ti sabsabali.

USAREN TI BIBLIA TAPNO AGBALIN A POSITIBO

5. Ania a panangsubok ti makatulong tapno maaddaantayo iti positibo a panangmatmat?

5 Dinakamat ni apostol Pablo ti sumagmamano a banag a makatulong tapno agbalintayo a positibo. Imbalakadna iti kongregasion ti Corinto: “Itultuloyyo a suboken no addakayo iti pammati.” (2 Cor. 13:5) Dayta a “pammati” isu ti intero a Nakristianuan a sursuro a nailanad iti Biblia. No maitunos kadagita ti sasao ken tigtignaytayo, makapasatayo iti dayta a panangsubok ket maipakitatayo nga ‘addatayo iti pammati.’ Siempre, masapul met nga usigentayo no agbibiagtayo maitunos iti intero a Nakristianuan a sursuro. Saan a mabalin a pilientayo laeng no ania kadagita ti kayattayo a suroten.—Sant. 2:10, 11.

6. Apay a masapul a subokentayo ti bagitayo no ‘addatayo met laeng iti pammati’? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

6 Mabalin nga agpangaduaka a mangaramid iti kasta a panangsubok, nangruna no pampanunotem a saanka a makapasa. Nupay kasta, napatpateg ti panangmatmat ni Jehova kadatayo ngem iti mismo a panangmatmattayo iti bagitayo, ken nangatngato nga amang ti panagpampanunotna. (Isa. 55:8, 9) Suksukimatenna dagiti agdaydayaw kenkuana, saan a tapno kondenaren ida, no di ket tapno kitaenna dagiti nasayaat a kababalinda ken tulonganna ida. No usarem ti Sao ti Dios a pangsubok no ‘addaka iti pammati,’ ad-adda a makitam no ania a talaga ti panangmatmat ti Dios kenka. Makatulong daytoy tapno maiwaksim ti riknam nga awan serserbim ken malagipmo a napategka ken Jehova. No aramidem dayta, arigna iwakwaknitmo ti kortina tapno sumrek ti lawag iti nasipnget a siled.

7. Kasanotayo a magunggonaan iti ulidan dagiti matalek a tattao a nadakamat iti Biblia?

7 Ti nagsayaat a pamay-an a panangusig iti bagi ket ti panangmennamenna iti ulidan dagiti matalek a tattao a nadakamat iti Biblia. Idiligmo ti kasasaad ken riknada iti mapaspasaram, ket panunotem no ania ti aramidem no sika ti adda iti situasionda. Usigentayo ti tallo a pagarigan no kasanom a mausar ti Biblia a mangusig no ‘addaka iti pammati,’ iti kasta, maaddaanka iti positibo a panangmatmat iti bagim.

TI NAPANGLAW A BALO

8, 9. (a) Ania ti kasasaad ti napanglaw a balo? (b) Ania a negatibo a bambanag ti nalabit nariknana?

8 Adda napanglaw a balo a babai a pinalpaliiw ni Jesus idiay templo ti Jerusalem. Ti  ulidan daytoy a balo matulongannatayo nga agtalinaed a positibo iti laksid dagiti limitasiontayo. (Basaen ti Lucas 21:1-4.) Usigentayo ti kasasaad ti balo. Saan laeng a ti saem iti ipupusay ni lakayna ti ib-ibturanna no di ket uray ti di nasayaat nga ar-aramiden dagiti panguluen ti relihion a ‘mangal-alun-on iti balbalay dagiti balo a babbai’ imbes a saranayenda koma dagiti kasta nga awanan gaway a tattao. (Luc. 20:47) Nakapangpanglaw ti balo ta ti laeng maitedna ket katupag ti mateggedan ti maysa a trabahador iti sumagmamano a minuto.

9 Panunotem no ania ti nalabit narikna ti balo nga addaan laeng iti dua a babassit a sinsilio bayat a sumsumrek iti paraangan ti templo. Pampanunotenna ngata a saan koma a kasta kabassit ti maidonarna no sibibiag pay ni lakayna? Mababain ngata gapu ta dadakkel a kantidad ti itintinnag dagiti sarsarunuenna, a nalabit agduadua no adda met laeng pateg ti itedna? Uray pay no adda kasta a nariknana, inaramidna latta no ania ti kabaelanna para iti pudno a panagdayaw.

10. Kasano nga impakita ni Jesus a napateg iti Dios ti balo?

10 Impakita ni Jesus nga agpadpada a napateg ken Jehova ti balo ken ti kontribusionna. Kunana nga ‘ad-adu ti impisokna ngem iti amin nga impisok dagiti babaknang.’ Nailaok ti donasionna iti intinnag dagiti dadduma, ngem espesipiko nga inapresiar ni Jesus ti balo. Nalabit saan nga impagarup dagiti agtrabtrabaho iti paggamengan a nakapatpateg ken Jehova ti dua a babassit a sinsilio ken daydiay nangted kadagita. Ngem saan a ti ipagarup ti sabsabali wenno ti panangmatmat ti balo iti bagina ti napateg no di ket ti panangmatmat ti Dios. Mabalinmo kadi nga usaren daytoy a salaysay a pangsubok iti pammatim?

Ania ti maadalmo iti ulidan ti napanglaw a balo? (Kitaen ti parapo 8-10)

11. Ania ti maadalmo iti salaysay maipapan iti balo?

11 Ti maitedmo ken Jehova ket agdepende iti situasionmo. Gapu iti edad wenno nakapuy a salun-at, adda dagidiay limitado ti tiempoda a mangikasaba iti naimbag a damag. Nainkalintegan kadi a panunotenda a saanen a nasken nga ireportda ti naaramidanda?  Uray awan pakalappedam, mabalin a mariknam a nakabasbassit laeng ti maar-aramidam no idilig iti dagup nga oras a magapgapuanan ti ili ti Dios iti tinawen. Ngem, naadaltayo iti salaysay maipapan iti napanglaw a balo a makitkita ni Jehova ken ipatpategna ti amin a maar-aramidantayo agpaay kenkuana, nangnangruna no inaramidtay dayta iti laksid ti narigat a kasasaad. Lagipem ti naaramidam a panagserbi ken Jehova idi napan a tawen. Adda kadi gundaway a nagsakripisioka iti dakkel tapno laeng maalam ti maysa kadagita nga oras? No kasta, masiguradom a napateg ken Jehova ti naaramidam iti dayta nga oras. No aramidem ti amin a kabaelam nga agserbi ken Jehova kas iti napanglaw a balo, masiguradom nga ‘addaka iti pammati.’

“ALAEM TI KARARUAK”

12-14. (a) Kasano a naapektaran ni Elias iti negatibo a rikrikna? (b) Ania ti mabalin a makagapu a kasta ti nariknana?

12 Ni propeta Elias ket nasungdo ken Jehova ken nabileg ti pammatina. Ngem adda gundaway a napalalo ti pannakaupayna nga uray la indawatna ken Jehova: “Umanayen dayta! Ita, O Jehova, alaem ti kararuak.” (1 Ar. 19:4) Mabalin a panunoten dagidiay saan pay a nakapadas iti kasta a pannakaupay a ti kararag ni Elias ket ‘nadawel laeng a sasao.’ (Job 6:3) Ngem dayta a talaga ti nariknana. Nupay kasta, laglagipem nga imbes a tubngaren ni Jehova ni Elias gapu ta kayatnan ti matay, tinulongan ketdi ni Jehova.

13 Apay a kasta ti narikna ni Elias? Sakbay unay dayta, indauluanna ti maysa a pannubok iti Israel a nangpaneknek a ni Jehova ti pudno a Dios, ket nagbanag daytoy iti pannakapapatay ti 450 a propeta ni Baal. (1 Ar. 18:37-40) Mabalin a ninamnama ni Elias a ti ili ti Dios ket agsublin iti nasin-aw a panagdayaw, ngem saan a kasta ti napasamak. Impaibaga ni nadangkes a Reyna Jezebel ti panggepna a mangpapatay ken Elias. Gapu iti dayta, nagbuteng ni Elias ket nagtalaw a nagpaabagatan iti let-ang ti Juda, iti maysa a langalang a lugar.—1 Ar. 19:2-4.

14 Bayat nga agmaymaysa ni Elias, pinampanunotna a kasla awan mamaay ti trabahona kas propeta. Imbagana ken Jehova: “Saanak a naim-imbag ngem kadagidi ammak.” Nariknana a kasla awan serserbina a kas iti tapok ken tultulang dagiti natayen nga inapona. Arigna a sinubokna ti bagina babaen ti bukodna a pagalagadan, ket inkeddengna a saan a nakapasa ken awan patpategna iti imatang ni Jehova wenno iti sabsabali.

15. Kasano nga impatalged ti Dios a napateg latta kenkuana ni Elias?

15 Ngem naiduma ti panangmatmat ti Mannakabalin-amin ken Elias. Napateg latta isuna iti imatang ti Dios, ket pinatalgedan dayta ni Jehova. Nangibaon ti Dios iti maysa nga anghel a mangpabileg ken Elias. Nangipaay met iti taraon ken danum tapno adda pamigsa ni Elias iti 40 nga aldaw a panagdaliasatna nga agpaabagatan idiay Bantay Horeb. Kasta met, siaasi nga inlinteg ti Dios ti di umiso a panangmatmat ni Elias nga awan asinoman nga Israelita a nagtalinaed a matalek ken Jehova. Inikkanna pay ketdi ni Elias kadagiti baro nga annongen, a situtulok nga inawat ti propeta. Nagunggonaan ni Elias iti tulong ni Jehova, ket addaan manen iti bileg a mangitultuloy iti trabahona kas propeta.—1 Ar. 19:5-8, 15-19.

16. Ania ti sumagmamano a pamay-an a tartarabayennaka ti Dios?

16 Ti kapadasan ni Elias matulongannaka a mangusig no addaka met laeng iti pammati ken mangpatanor iti positibo a panangmatmat. Umuna, panunotem no kasano a tartarabayennaka ni Jehova. Natulongannaka kadin ti maysa nga adipenna, nalabit maysa a panglakayen wenno sabali pay a nataengan a Kristiano, idi adda problemam? (Gal. 6:2) Napabilegnaka kadin ti Biblia, dagiti Nakristianuan a publikasiontayo, ken dagiti gimong ti kongregasion? Iti sumaganad a matulongannaka ti maysa kadagitoy, laglagipem ti pudpudno a Gubuayan dayta a tulong  ket agyamanka Kenkuana babaen ti kararag.—Sal. 121:1, 2.

17. Ania ti tagipatgen ni Jehova kadagiti adipenna?

17 Maikadua, laglagipem a mabalin nga allilawennaka ti negatibo a panangmatmat. Ti napateg ket isu ti panangmatmat ni Jehova kadatayo. (Basaen ti Roma 14:4.) Tagipatgen ni Jehova ti debosion ken kinamatalektayo kenkuana, ket dinatay rukrukoden babaen iti nagapuanantayo. Ket kas ken Elias, amangan no saanmo nga ammo a dakkel ti maar-aramidam para ken Jehova. Nalabit adda dadduma a kakabsat iti kongregasion a napabileg iti nasayaat nga ulidanmo wenno adda dagiti tattao iti teritoriayo a nakaammo iti kinapudno gapu iti panagreggetmo.

18. Ania ti pampaneknekan ti annongem a naggapu ken Jehova?

18 Kamaudiananna, ibilangmo a ti tunggal annongen a naggapu ken Jehova ket pammaneknek a supsuportarannaka. (Jer. 20:11) Mabalin a maupayka a kas ken Elias gapu ta saan a nabunga ti ministeriom wenno kasla saanmo a maragragpat ti maysa a naespirituan a kalat. Ngem laglagipem koma nga addaantayo iti kasayaatan pay laeng a pribilehio—ti panangikasaba iti naimbag a damag ken ti panangawit iti nagan ti Dios. Agtalinaedka a matalek. Iti kasta, maikuna met kenka ti sasao ni Jesus iti maysa kadagiti pangngarigna: “Sumrekka iti rag-o ni apom.”—Mat. 25:23.

TI “KARARAG TI NAPARIGATAN”

19. Ania ti kasasaad ti mannurat ti Salmo 102?

19 Malmaldaang ti mannurat ti Salmo 102. “Naparigatan,” ket agsagsagaba iti nakaro a pisikal ken emosional a rigat nga uray la ‘kimmapsut,’ nga awanen ti pigsana a mangdaer kadagiti parikutna. (Sal. 102, superskripsion) Ipasimudaag ti sasaona a napalalo ti marikriknana a saem ken kinaliday. (Sal. 102:3, 4, 6, 11) Iti panagriknana ket kasla kayat ni Jehova nga ipuruak isuna.—Sal. 102:10.

20. Kasano a makatulong ti kararag tapno masarangettayo ti negatibo a pampanunot?

20 Nupay kasta, mabalin latta nga usaren ti salmista ti biagna a mangidayaw ken Jehova. (Basaen ti Salmo 102:19-21.) Kas mabasatayo iti Salmo 102, mabalin a makarikna iti saem uray dagiti adipen ni Jehova ken saanda a maiwaksi iti panunotda dagiti parikutda. Narikna ti salmista nga isu ket “kas iti tumatayab a naiputputong iti rabaw ti atep,” nga awanen ti sabali a kaduana no di dagiti parikutna. (Sal. 102:7) No kasta ti marikriknam, ipeksam ken Jehova ti linaon ta pusom kas iti inaramid ti salmista. Ti karkararag daydiay naparigatan—ti karkararagmo—matulongannaka bayat a sarsarangtem ti negatibo a pampanunot. Inkari ni Jehova a denggenna ti “kararag dagidiay [kakaasi], ket saanna nga umsien ti kararagda.” (Sal. 102:17) Agtalekka koma iti dayta a kari.

21. Kasano nga agbalin a mas positibo ti maysa a mangsarsaranget iti negatibo a rikrikna?

21 Ipakita pay ti Salmo 102 no kasano nga agbalinka a mas positibo. Naaramidan dayta ti salmista idi impamaysana ti panunotna iti relasionna ken Jehova. (Sal. 102:12, 27) Naliwliwa a makaammo a sidadaan ni Jehova a mangsaranay kadagiti adipenna nga agpaspasar iti pakasuotan. Isu a no malimlimitaran ti panagserbim iti Dios gapu iti negatibo a rikriknam, ikararagmo dayta. Idawatmo ken Jehova nga imdenganna koma ti kararagmo, saan laeng a tapno malag-anan ti riknam no di ket ‘tapno maideklara ti naganna.’—Sal. 102:20, 21.

22. Kasanotayo a maparagsak ti puso ni Jehova?

22 Wen, mabalintayo nga usaren ti Biblia a mangpaneknek nga addatayo iti pammati ken napategtayo ken Jehova. Pudno nga iti daytoy agdama a sistema ti bambanag, mabalin a ditay maiwaksi ti amin a negatibo a rikrikna wenno pannakaupay. Ngem mabalin a maparagsaktayo latta ti puso ni Jehova ken maisalakantayo no simamatalek nga agibturtayo bayat nga agserserbitayo kenkuana.—Mat. 24:13.