Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Itan-ok ni Kristo, ti Nadayag nga Ari!

Itan-ok ni Kristo, ti Nadayag nga Ari!

“Iti kinangayedmo agtultuloyka iti panagballigi.”SAL. 45:4.

1, 2. Apay a rumbeng a paginteresantayo ti Salmo 45?

MAYSA a nadayag nga ari ti nagsakay maipuon ti kinapudno ken kinalinteg ket mapanna parmeken dagiti kabusorna. Kalpasan ti panagballigina, ikasarna ti nalibnos a nobiana. Dayta nga ari ket malaglagip ken maidaydayaw iti amin a kaputotan. Daytoy ti kangrunaan a tema ti Salmo 45.

2 Ngem saan laeng a naglaon ti maika-45 a Salmo iti makapagagar nga estoria nga addaan iti naragsak a paggibusan. Napateg kadatayo dagiti pasamak a nadakamat iti dayta ta ap-apektaranda ti biagtayo ita ken iti masanguanan. Usigentayo a naimbag daytoy a salmo.

“TI PUSOK NATIGNAY ITI MAYSA A NAKASAYSAYAAT A BANAG”

3, 4. (a) Ania a “nakasaysayaat a banag” ti rumbeng a pakaseknantayo, ken ania koma ti epekto dayta iti pusotayo? (b) Kasano a ti ‘ar-aramidtayo ket maipanggep iti maysa nga ari,’ ken kasano nga agbalin ti dilatayo kas maysa a pagyurit?

3 Basaen ti Salmo 45:1. Ti “nakasaysayaat a banag” a nangtignay iti puso ti salmista ket ti damag maipapan iti maysa nga ari. Gapu iti daytoy a damag, natignay ti puso ti salmista nga agrag-o ket nagbalin ti dilana kas ‘pagyurit ti maysa a nalaing a managkopia.’

 4 Komusta iti biangtayo? Ti naimbag a damag ti Mesianiko a Pagarian ket maysa a nasayaat a banag a pakatignayan ti pusotayo. Nangnangruna a nagbalin a “naimbag” ti mensahe ti Pagarian idi 1914. Sipud idin, ti mensahe ket saanen a maipapan iti masanguanan a Pagarian no di ket maipapan iti pudno a gobierno nga agturturay itan idiay langit. Daytoy ti “naimbag a damag ti pagarian” nga ikaskasabatayo iti “intero a mapagnaedan a daga maipaay a pangsaksi kadagiti amin a nasion.” (Mat. 24:14) ‘Matigtignay’ kadi ti pusotayo gapu iti mensahe ti Pagarian? Sireregta kadi nga ikaskasabatayo ti naimbag a damag ti Pagarian? Kas iti salmista, ti ‘ar-aramidtayo ket maipanggep iti maysa nga ari’—ti Aritayo a ni Jesu-Kristo. Iwarwaragawagtayo isuna kas naitrono a nailangitan nga Ari ti Mesianiko a Pagarian. Kasta met, aw-awisentayo ti amin—dagiti agtuturay ken dagiti iturturayanda—nga agpasakupda iti panangiturayna. (Sal. 2:1, 2, 4-12) Agbalin ti dilatayo a kasla ‘pagyurit ti maysa a nalaing a managkopia’ ta kanayon nga us-usarentayo ti naisurat a Sao ti Dios iti trabahotayo a panangasaba.

Sirarag-o nga idekdeklaratayo ti naimbag a damag maipapan iti Aritayo a ni Jesu-Kristo

MAKAAY-AYO A SASAO MANIPUD ITI ‘BIBIG’ TI ARI

5. (a) Kadagiti ania a pamay-an a ‘nataer’ ni Jesus? (b) Kasano a nagayus ti makaay-ayo a sasao manipud iti ‘bibig’ ti Ari, ken kasanotayo a matulad ti ulidanna?

5 Basaen ti Salmo 45:2. Bassit laeng ti ibaga ti Kasuratan maipapan iti pisikal a langa ni Jesus. Kas perpekto a tao, awan duadua nga isu ket ‘nataer.’ Ngem ti nagpaiduma a kinataerna ket gapu iti kinamatalekna ken Jehova ken iti di agbaliw a kinatarnawna. Kasta met, nagaramat ni Jesus iti “makaay-ayo a sasao” iti panangikasabana iti mensahe ti Pagarian. (Luc. 4:22; Juan 7:46) Ikagkagumaantay kadi a tuladen ti ulidan ni Jesus iti panangasabatayo ket us-usarentayo ti sasao a mangtukay iti puso dagiti tattao?—Col. 4:6.

6. Kasano a ti Dios binendisionanna ni Jesus iti agnanayon?

6 Gapu iti naimpusuan a debosion ni Jesus, binendisionan ni Jehova ti ministeriona ditoy daga ken ginunggonaanna kalpasan ti panangisakripisiona iti biagna. Insurat ni apostol Pablo: “Idi nasarakan [ni Jesus] ti bagina iti langa a kas maysa a tao, impakumbabana ti bagina ket nagtulnog agingga iti ipapatay, wen, ipapatay iti kayo a pagtutuokan. Iti daytoy met laeng a rason isu intan-ok ti Dios iti nangatngato a saad ket siaasi nga inikkanna iti nagan a nangatngato ngem iti tunggal sabali pay a nagan, tapno iti nagan ni Jesus agparintumeng koma ti tunggal tumeng dagidiay adda sadi langit ken dagidiay adda ditoy daga ken dagidiay adda iti uneg ti daga, ket sipapanayag a bigbigen koma ti tunggal dila a ni Jesu-Kristo ket Apo iti dayag ti Dios nga Ama.” (Fil. 2:8-11) Ni Jehova binendisionanna ni Jesus iti agnanayon idi pinagungar ken inikkanna iti immortal a biag.—Roma 6:9.

NAITAN-OK TI ARI A NANGNANGRUNA NGEM KADAGITI ‘KAKADUANA’

7. Kasano a ti Dios pinulotanna ni Jesus a nangnangruna ngem kadagiti ‘kakaduana’?

7 Basaen ti Salmo 45:6, 7. Gapu iti nauneg a panagayat ni Jesus iti kinalinteg ken pananggurana iti aniaman a banag a pakaibabainan ni Amana, isu ket pinulotan ni Jehova kas Ari ti Mesianiko a Pagarian. Napulotan ni Jesus iti “lana ti panagrag-o” a nangnangruna ngem kadagiti ‘kakaduana,’ nga isu dagiti ar-ari ti Juda a nagtaud iti linia  ni David. Kasano a kasta? Umuna, ni Jesus ket pinulotan a mismo ni Jehova. Maikadua, ni Jehova pinulotanna ni Jesus kas Ari ken Nangato a Padi. (Sal. 2:2; Heb. 5:5, 6) Maikatlo, saan a napulotan ni Jesus iti lana no di ket iti nasantuan nga espiritu, ken saan a naindagaan ti kinaarina no di ket nailangitan.

8. Kasano a ti ‘Dios isu ti trono’ ni Jesus? Apay a masiguradotayo a nalinteg ti pagarianna?

8 Insaad ni Jehova ti Anakna kas Mesianiko nga Ari idiay langit idi 1914. ‘Ti setro ti pagarianna ket maysa a setro ti kinapalungdo,’ isu a masiguradotayo a nalinteg ken awan idumduma ti panangiturayna. Legal ti autoridadna ta ti ‘Dios isu ti tronona,’ kayatna a sawen, ni Jehova ti pundasion ti pagarianna. Kasta met, agpaut ti trono ni Jesus “agingga iti tiempo a di nakedngan, iti mismo nga agnanayon.” Saan kadi a nagsayaat a pribilehio ti agserbi ken Jehova iti sidong ti dinutokanna a mannakabalin nga Ari?

‘IBARIKES TI ARI TI KAMPILANNA’

9, 10. (a) Kaano nga imbarikes ni Kristo ti kampilanna, ken kasano nga inusarna a dagus dayta? (b) Kasano nga usarento manen ni Kristo ti kampilanna iti masanguanan?

9 Basaen ti Salmo 45:3. Ni Jehova binilinna ti Ari nga ‘ibarikesna ti kampilanna,’ kayatna a sawen, inikkanna ni Jesus iti autoridad a manggubat ken mangukom iti amin a bumusbusor iti kinasoberano ti Dios. (Sal. 110:2) Yantangay ni Kristo ket di maparmek a Mannakigubat nga Ari, isu naawagan “O mannakabalin.” Imbarikesna ti kampilanna idi 1914, idi inabak ken intapuakna ni Satanas ken dagiti demoniona ditoy daga.—Apoc. 12:7-9.

10 Rugrugi laeng dayta ti panagballigi ti Ari. Masapul nga “an-anayenna ti panagballigina.” (Apoc. 6:2) Maipakatto pay laeng iti masanguanan ti panangukom ni Jehova iti amin a paset ti sistema ni Satanas ditoy daga, ket masapul a maibalud ni Satanas ken dagiti demoniona. Ti umuna a madadael ket ti Babilonia a Dakkel, ti sangalubongan nga imperio ti palso a relihion. Usarento ni Jehova dagiti napolitikaan nga agtuturay a mangdadael iti daytoy dakes a “balangkantis.” (Apoc. 17:16, 17) Kalpasanna, ti Mannakigubat nga Ari dadaelennan ti napolitikaan a sistema ni Satanas. Iti kasta, ni Kristo, a naawagan “anghel ti mangliwengliweng,” an-anayenna ti panagballigina babaen ti panangitapuakna ken Satanas ken dagiti demoniona iti mangliwengliweng nga abut. (Apoc. 9:1, 11; 20:1-3) Kitaentayo no kasano nga impadto ti Salmo 45 dagitoy a makapagagar a paspasamak.

AGSAKAY TI ARI “MAIPUON TI KINAPUDNO”

11. Kasano nga agsakay ni Kristo “maipuon ti kinapudno”?

11 Basaen ti Salmo 45:4. Saan a tapno mangsakup iti adu a teritoria ken mangkautibo kadagiti tattao ti panggep a makirupak ti Mannakigubat nga Ari. Nalinteg ken nasayaat ti panggepna. Makigubat “maipuon ti kinapudno ken kinapakumbaba ken kinalinteg.” Ti kangrunaan a kinapudno a masapul a maidepensa ket ti kalintegan ni Jehova a mangituray iti intero nga uniberso. Kinarit dayta ni Satanas idi nagrebelde iti Dios. Sipud idin, dayta a kangrunaan a kinapudno ket kinuestionaran dagiti demonio ken dagiti tattao. Dimtengen ti tiempo a panagsakay ti Ari a dinutokan ni Jehova tapno ipasdekna a mamimpinsan ti kalintegan ni Jehova kas Soberano iti intero nga uniberso.

12. Kasano nga agsakay ti Ari ‘maipuon ti kinapakumbaba’?

12 Agsakay met ti Ari ‘maipuon ti kinapakumbaba.’ Kas bugbugtong nga Anak ti Dios, ni Jesus ket nangipaay iti nagsayaat nga ulidan ti kinapakumbaba ken nasungdo a panagpasakup iti kinasoberano ni Amana. (Isa. 50:4, 5; Juan 5:19) Amin a nasungdo nga iturayan ti Ari masapul a surotenda ti ulidanna ken sipapakumbaba nga agpasakupda iti kinasoberano ni Jehova iti amin a banag. Dagidiay laeng mangaramid  iti dayta ti mapalubosan nga agbiag iti baro a lubong nga inkari ti Dios.—Zac. 14:16, 17.

13. Kasano a makigubat ni Kristo ‘maipuon ti kinalinteg’?

13 Makigubat met ni Kristo ‘maipuon ti kinalinteg.’ Ti kinalinteg a salsalakniban ti Ari ket ti “kinalinteg ti Dios”—dagiti pagalagadan ni Jehova maipapan iti umiso ken di umiso. (Roma 3:21; Deut. 32:4) Impadto ni Isaias maipapan iti Ari a ni Jesu-Kristo: “Maysa nga ari ti agturayto maipaay iti . . . kinalinteg.” (Isa. 32:1) Iyegto ti turay ni Jesus ti naikari a “baro a langlangit” ken “baro a daga,” a sadiay “agtaeng ti kinalinteg.” (2 Ped. 3:13) Tunggal agnaed iti dayta a baro a lubong ket kasapulan nga agtulnog kadagiti pagalagadan ni Jehova.—Isa. 11:1-5.

MANGARAMID TI ARI ITI “NAKAAM-AMAK A BAMBANAG”

14. Kasanonto a mangaramid ni Kristo iti “nakaam-amak a bambanag” babaen ti makannawan nga imana? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

14 Idi rugian ti Ari ti agsakay iti puraw a kabaliona, adda kampilan nga imbarikesna. (Sal. 45:3) Ngem dumteng ti tiempo nga asutennanto dayta babaen ti makannawan nga imana. Impadto ti salmista: “Ta makannawan nga imam isuronakanto [wenno, mangaramidto] iti nakaam-amak a bambanag.” (Sal. 45:4) Inton ipakaten ni Jesus dagiti panangukom ni Jehova inton Armagedon, mangaramid iti “nakaam-amak a bambanag” kadagiti kabusorna. Ditay ammo no ania ti usarenna a mangdadael iti sistema ni Satanas. Ngem dayta a tignay ti mamagkullayawto iti puso dagiti agnanaed iti daga a di nangipangag iti pakdaar ti Dios nga agpasakupda iti panangituray ti Ari. (Basaen ti Salmo 2:11, 12.) Iti padto ni Jesus maipapan iti tiempo ti panungpalan, imbagana a ‘matalimudawto dagiti tattao gapu iti buteng ken panangpadpadaanda iti bambanag nga um-umay iti mapagnaedan a daga; ta mapagkintayegto dagiti pannakabalin ti langlangit.’ Innayonna: “Ket iti kasta makitadanto ti Anak ti tao nga um-umay iti ulep nga addaan pannakabalin ken dakkel a dayag.”—Luc. 21:26, 27.

15, 16. Siasino dagiti karaman iti “buyot” a makigubat a kadua ni Kristo?

15 Kas panangipakaammo iti iyaay ti Ari buyogen ti “pannakabalin ken dakkel a dayag” tapno mangukom, kinuna ti libro ti Apocalipsis: “Ket nakitak ti langit a naluktan, ket, adtoy! maysa a puraw a kabalio. Ket daydiay sisasakay iti dayta maawagan Matalek ken Napudno, ket mangukom ken makigubat buyogen ti kinalinteg. Kasta met, dagiti buyot nga adda sadi langit simmursurotda kenkuana kadagiti puraw a kabalio, ket nakakawesda iti puraw, nadalus, napino a lienso. Ket manipud iti ngiwatna rumrummuar ti natarumamis nga atiddog a kampilan, tapno kabilenna dagiti nasion babaen iti dayta, ket ipastorannanto ida babaen iti sarukod a landok. Payatenna met ti pagpespesan iti ubas ti kinaunget ti pungtot ti Dios a Mannakabalin-amin.”—Apoc. 19:11, 14, 15.

16 Siasinonto dagiti mangbukel iti nailangitan a “buyot” a kadua ni Kristo a makigubat? Kadua ni Jesus “dagiti anghelna” idi damo nga imbarikesna ti kampilanna tapno papanawenna idiay langit ni Satanas ken dagiti demoniona. (Apoc. 12:7-9) Ngarud, nainkalintegan a kunaen nga inton Armagedon, karamanto dagiti nasantuan nga anghel iti buyot ni Kristo. Adda kadi pay sabali a karaman iti buyotna? Kastoy ti inkari ni Jesus kadagiti napulotan a kakabsatna: “Kenkuana nga agballigi ken mangtungpal kadagiti aramidko agingga iti panungpalan itedkonto ti autoridad kadagiti nasion, ket ipastorannanto dagiti tattao babaen ti sarukod a landok tapno iti kasta marumrumekdanto a kas kadagiti damili a basehas, kas met laeng ti inawatko ken Amak.” (Apoc. 2:26, 27) No kasta, ti nailangitan a buyot ni Kristo ramanenna met dagiti napulotan a kakabsatna, a nangawaten iti dayta a tiempo iti nailangitan a gunggonada. Dagiti napulotan  a kakaduana nga agturay addadanto iti sibayna inton mangaramid iti “nakaam-amak a bambanag” bayat nga ipastoranna dagiti nasion babaen ti sarukod a landok.

AN-ANAYEN TI ARI TI PANAGBALLIGINA

17. (a) Ania ti irepresentar ti puraw a kabalio a pagsaksakayan ni Kristo? (b) Ania met ti irepresentar ti kampilan ken bai?

17 Basaen ti Salmo 45:5. Nakasakay ti Ari iti puraw a kabaliona, a mangipamatmat iti gubat a nadalus ken nalinteg iti imatang ni Jehova. (Apoc. 6:2; 19:11) Malaksid iti kampilan, adda pay bai ti pana nga iggem ti Ari. Kastoy ti mabasatayo: “Nakitak, ket, adtoy! maysa a puraw a kabalio; ket daydiay sisasakay iti dayta addaan iti bai; ket naited kenkuana ti maysa a korona, ket rimmuar a mangparmek ken tapno an-anayenna ti panagballigina.” Ti kampilan ken bai agpada nga iladawanda ti usaren ni Kristo a mangdadael kadagiti kabusorna.

Maayabanto dagiti tumatayab tapno dalusanda ti daga (Kitaen ti parapo 18)

18. Kasanonto nga usaren ni Kristo ‘dagiti natirad a panana’?

18 Naindaniwan nga impadto ti salmista a ‘natirad dagiti pana’ ti Ari, a sumalput iti ‘puso dagiti kabusorna’ ken ‘mangpasag iti il-ili.’ Nakaad-adunto a tattao ti mapapatay iti intero a lubong. Impadto ni Jeremias: “Dagidiay pinapatay ni Jehova pudno unay a maaddanto iti dayta nga aldaw manipud iti maysa nga ungto ti daga agingga iti sabali nga ungto ti daga.” (Jer. 25:33) Kuna ti umasping a padto: “Nakitak met ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init, ket nagpukkaw a buyogen ti natbag a timek ket kinunana kadagiti amin a tumatayab nga agtaytayab iti nagtangatangan: ‘Umaykayo ditoy, aguurnongkayo iti naindaklan a pangrabii ti Dios, tapno kanenyo dagiti nalasag a paset ti ar-ari ken dagiti nalasag a paset dagiti komandante ti militar ken dagiti nalasag a paset dagiti nabileg a tattao ken dagiti nalasag a paset dagiti kabalio ken dagidiay sisasakay kadakuada, ken dagiti nalasag a paset ti isuamin, dagiti siwayawaya a tattao kasta met dagiti adipen ken dagiti babassit ken dadakkel.’”—Apoc. 19:17, 18.

19. Kasano nga an-anayen ni Kristo ti ‘panagballigina’?

19 Inton madadaelnan ti nadangkes a sistema ni Satanas, ‘agtultuloy ti panagballigi’ ti nadayag nga Ari a ni Jesu-Kristo. (Sal. 45:4) An-anayenna ti panagballigina inton itapuakna ni Satanas ken dagiti demoniona iti mangliwengliweng nga abut bayat ti Sangaribu a Tawen a Turayna. (Apoc. 20:2, 3) Kabayatan nga adda ti Diablo ken dagiti anghelna iti mangliwengliweng nga abut, saandanto a maimpluensiaan dagiti agnanaed iti daga a naan-anayto nga agpasakup iti naballigi ken nadayag nga Arida. Ngem sakbay a makitada ti in-inut a panagbalin a paraiso ti intero a daga, adda pay sabali a rason a makipagrag-oda iti Arida ken dagiti makipagturay kenkuana. Mausig dayta a naragsak a pasamak iti sumaruno nga artikulo.