Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

100 a Tawenen a Panagturay ti Pagarian—Ania ti Naaramidanna Kenka?

100 a Tawenen a Panagturay ti Pagarian—Ania ti Naaramidanna Kenka?

“Naindaklan ken nakaskasdaaw dagiti aramidmo, Jehova a Dios, . . . Ari ti kinaagnanayon.”—APOC. 15:3.

1, 2. Anianto ti aramiden ti Pagarian ti Dios? Apay a makapagtalektayo nga umay ti Pagarian?

ITI MAYSA a bantay iti asideg ti Capernaum idi 31 C.E., insuro ni Jesu-Kristo kadagiti pasurotna nga ikararagda: “Umay koma ti pagariam.” (Mat. 6:10) Adu ita ti agduadua no umay met laeng dayta a Pagarian. Ngem kombinsidotayo a masungbatanto ti naimpusuan a kararagtayo nga umay koma ti Pagarian ti Dios.

2 Usarento ni Jehova ti Pagarian tapno pagkaykaysaenna ti pamiliana idiay langit ken ditoy daga. Matungpalto dayta a panggep ti Dios. (Isa. 55:10, 11) Kinapudnona, ni Jehova ket nagbalinen nga Ari iti kaaldawantayo! Dagiti nakaskasdaaw a paspasamak iti napalabas a 100 a tawen ti mangpaneknek iti dayta. Mangar-aramid ti Dios iti naindaklan ken nakaskasdaaw a bambanag maigapu iti minilion a nasungdo nga iturayanna. (Zac. 14:9; Apoc. 15:3) Ngem ti panagbalin ni Jehova kas Ari ket naiduma iti iyaay ti Pagarian ti Dios nga insuro ni Jesus nga ikararagtayo. Ania ti nagdumaan dagitoy a pasamak, ken ania koma ti epekto dagita kadatayo?

AGTIGNAY TI ARI NGA INTRONO NI JEHOVA

3. (a) Kaano ken sadino a naitrono ni Jesus kas Ari? (b) Kasanom a paneknekan a nangrugi dayta a Pagarian idi 1914? (Kitaen ti footnote.)

3 Agarup 20 a tawen sakbay ti tawen 1900, nangrugi a maawatan dagiti adipen ti Dios ti maysa a padto nga insurat ni Daniel nasurok a 2,500 a tawenen ti napalabas: “Iti kaaldawan dagidiay nga ar-ari  mangipasdekto ti Dios ti langit iti maysa a pagarian a saanto a pulos madadael.” (Dan. 2:44) Pinulpullo a tawen idin nga ibagbaga dagiti Estudiante ti Biblia nga adda napateg a mapasamak iti tawen 1914. Iti daydi a tawen, positibo ti panangmatmat ti kaaduan iti masanguanan. Kuna ti maysa a mannurat: “Ti lubong idi 1914 ket napnuan namnama ken kari.” Ngem idi bimtak ti Gubat Sangalubongan I iti dayta met la a tawen, natungpal ti padto ti Biblia. Pinaneknekan dagiti simmaruno a paspasamak—ti bisin, ginggined, angol, ken dadduma pay a natungpal a padto ti Biblia—a nangrugin nga agturay ni Jesu-Kristo idiay langit idi 1914 kas Ari ti Pagarian ti Dios. * Idi intronona ti Anakna kas Mesianiko nga Ari, nagbalin ni Jehova kas Ari iti baro a pamay-an!

4. Ania ti immuna nga inaramid ni Jesus idi nagbalin nga Ari? Ania ti simmaruno a nangituronganna iti atensionna?

4 Ti immuna nga inaramid ti kaisasaad nga Ari ket ti pananggubatna ken Satanas, ti kangrunaan a Kabusor ni Amana. Ni Jesus ken dagiti anghelna pinapanawda idiay langit ti Diablo ken dagiti demoniona. Gapu iti daytoy, naadda ti dakkel a rag-o idiay langit ngem nakaro unay a didigra ditoy daga. (Basaen ti Apocalipsis 12:7-9, 12.) Kalpasanna, inturong met ti Ari ti atensionna kadagiti iturayanna ditoy daga tapno gugoran, isuro, ken organisarenna ida a mangaramid iti pagayatan ti Dios. Usigentayo no kasano a matuladtayo ti panagpasakupda ken Jesus.

GUGORAN TI MESIANIKO NGA ARI DAGITI NASUNGDO NGA ITURAYANNA

5. Ania a pananggugor ti napasamak iti nagbaetan ti 1914 ken ti nasapa a paset ti 1919?

5 Kalpasan a ti naitrono nga Ari dinalusanna ti langit manipud iti dakes nga impluensia ni Satanas ken dagiti demoniona, imbilin ni Jehova a sukimaten ken gugoran, wenno dalusan, ni Jesus ti naespirituan a kasasaad dagiti pasurotna ditoy daga. Inladawan daytoy ni propeta Malakias kas naespirituan a panagdalus. (Mal. 3:1-3) Ipakita ti historia a napasamak daytoy iti nagbaetan ti 1914 ken nasapa a paset ti 1919. * Tapno agbalintayo a paset ti unibersal a pamilia ni Jehova, masapul a nadalus wenno nasantuantayo. (1 Ped. 1:15, 16) Nasken nga agtalinaedtayo a di namulitan iti palso a relihion wenno iti politika.

6. Kasano a maipapaay ti naespirituan a taraon? Apay a napateg dayta?

6 Kalpasanna, inaramat ni Jesus ti naarian nga autoridadna a mangdutok iti “matalek ken masirib nga adipen.” Daytoy nga adipen ti mangipaay iti regular a makapasalun-at a naespirituan a taraon para iti amin a kameng ti “maymaysa nga arban” nga ay-aywanan ni Jesus. (Mat. 24:45-47; Juan 10:16) Sipud 1919, simamatalek nga itungtungpal ti bassit a grupo dagiti napulotan a kakabsat ti napateg a responsabilidadda a mangtaraon kadagiti ‘katulong.’ Ti naruay a naespirituan a taraon nga ipapaayda ti mangpabileg iti pammatitayo. Dayta ti mangpatibker iti determinasiontayo nga agtalinaed a nadalus iti naespirituan, moral, mental, ken pisikal. Dayta met ti mangisuro ken mangisagana kadatayo a naan-anay a makiraman iti kapatgan a trabaho ita ditoy daga. Regularka kadi a mangmangan iti daytoy a naespirituan a taraon?

SURUAN TI ARI DAGITI ITURAYANNA A MANGASABA ITI INTERO A LUBONG

7. Ania a napateg a trabaho ti inrugi ni Jesus idi adda ditoy daga? Aginggat’ kaano nga agtultuloy dayta?

7 Idi inrugi ni Jesus ti ministeriona ditoy daga, kinunana: “Iti sabsabali a siudad masapul [met] nga ideklarak ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios, agsipud ta naibaonak maigapu iti daytoy.” (Luc. 4:43) Iti uneg ti tallo ket  kagudua a tawen, daytoy a trabaho ti pinagbalin ni Jesus a prioridadna. Imbilinna kadagiti adalanna: “Bayat a mapankayo, mangasabakayo, a kunkunayo, ‘Ti pagarian ti langlangit asidegen.’” (Mat. 10:7) Kalpasan ti panagungarna, impadtona nga iwaragawagto dagiti pasurotna daytoy a mensahe “agingga iti kaadaywan a paset ti daga.” (Ara. 1:8) Inkarina a suportaranna ida iti daytoy a napateg a trabaho agingga iti panungpalan daytoy a sistema.—Mat. 28:19, 20.

8. Kasano a ginutugot ti Ari dagiti iturayanna ditoy daga?

8 Manipud 1919, naaddaan ti “naimbag a damag ti pagarian” iti baro a kaipapanan. (Mat. 24:14) Bayat nga agturturay ti Ari idiay langit, inummongna ti bassit a grupo dagiti nadalusan nga iturayanna ditoy daga. Sigagagar a nagtulnogda iti makagutugot a bilin ni Jesus a maikasaba iti intero a daga ti naimbag a damag nga agturturayen ti Pagarian ti Dios! (Ara. 10:42) Kas pagarigan, idi Septiembre 1922, dandani 20,000 a mangitantandudo iti Pagarian ti nagtataripnong iti maysa nga internasional a kombension iti Cedar Point, Ohio, U.S.A. Iladawam laengen ti gagarda idi impalawag ni Kabsat Rutherford ti tema a “The Kingdom” (Ti Pagarian) ken indeklarana: “Adtoy, agturturayen ti Ari! Dakayo ti mangiwaragawag iti dayta. Ngarud iwaragawagyo, iwaragawagyo, iwaragawagyo, ti Ari ken ti pagarianna.” Kas resultana, adda 2,000 a delegado a nakiraman iti espesial nga “Aldaw ti Panagserbi,” a ti dadduma kadakuada ket nakadanon agingga iti 72 kilometro (45 milia) manipud iti pagkombensionan. Kinuna ti maysa a delegado: “Diakto pulos malipatan ti awis a panangiwaragawag iti Pagarian ken ti regta dagiti timmabuno!” Kasta met laeng ti narikna ti dadduma.

9, 10. (a) Aniada nga eskuelaan ti pakasansanayan dagiti manangiwaragawag iti Pagarian? (b) Kasanoka a nagunggonaan iti daytoy a pannakasanay?

9 Idi 1922, nasuroken a 17,000 a manangiwaragawag iti Pagarian ti aktibo iti 58 a dagdaga iti intero a lubong. Ngem kasapulanda ti pannakasanay. Idi umuna a siglo, ti Nadutokan nga Ari impaayanna dagiti adalanna kadagiti nalawag nga instruksion no ania ti ikasabada, no sadino ti pangasabaanda, ken no kasanoda a mangasaba. (Mat. 10:5-7; Luc. 9:1-6; 10:1-11) Iti kasta met laeng a pamay-an, sigsiguraduen ita ni Jesus nga amin a mangikaskasaba iti Pagarian ket umawat kadagiti instruksion ken dadduma pay a kasapulanda tapno epektibo ti panangasabada. (2 Tim. 3:17) Babaen ti kongregasion Kristiano, sansanayen ni Jesus dagiti iturayanna para iti ministerio. Ti maysa a pamay-an ket babaen ti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro, a maang-angay iti nasurok a 111,000 a kongregasion iti intero a daga. Iti tulong daytoy nga eskuelaan, nasurok a pito a milion nga agibumbunannag ti masansanay a mangasaba ken mangisuro iti “amin a kita ti tattao.”—Basaen ti 1 Corinto 9:20-23.

10 Malaksid iti Teokratiko nga Eskuelaan ti Panagministro, adda pay maang-angay a  dadduma nga eskuelaan a pakasanayan dagiti panglakayen, payunir, lallaki nga awanan asawa, agassawa, miembro ti Komite ti Sanga ken ti assawada, agdaldaliasat a manangaywan ken ti assawada, ken dagiti misionero. * Kastoy ti inyebkas dagiti estudiante iti maysa a klase ti Bible School for Christian Couples: “Gapu iti daytoy nga espesial a pannakasanaymi, immuneg ti ayatmi ken Jehova ken pinagbalinnakami nga ad-adda a kualipikado a tumulong iti sabsabali.”

11. Apay a makapagtultuloy latta a mangasaba dagiti manangiwaragawag iti Pagarian iti laksid ti ibubusor?

11 Daytoy a nasaknap a panangasaba ken panangisuro ket makitkita ti kabusor a ni Satanas. Tapno mapasardengna ti trabaho a panangasaba, agar-aramat iti direkta ken saan a direkta a panangatakar tapno malapdan ti mensahe ti Pagarian ken dagidiay mangikaskasaba iti dayta. Ngem saanto nga agballigi ni Satanas. Insaad ni Jehova ti Anakna nga “adayo a nangatngato ngem iti tunggal gobierno ken autoridad ken pannakabalin ken kinaapo.” (Efe. 1:20-22) Kas Ari, us-usaren ni Jesus ti autoridadna a mangsalaknib ken mangiwanwan kadagiti adalanna tapno sigurado a maaramid ti pagayatan ni Amana. * Agtultuloy a maikaskasaba ti naimbag a damag, ket minilion a naemma a tattao ti maisursuro iti daldalan ni Jehova. Anian a naisangsangayan a pribilehio ti makiraman iti daytoy a naindaklan a trabaho!

ORGANISAREN TI ARI DAGITI ITURAYANNA PARA ITI DAKDAKKEL A TRABAHO

12. Ania ti sumagmamano a pannakagugor ti organisasion sipud 1914?

12 Sipud naipasdek ti Pagarian idi 1914, ginugoran ti Ari ti wagas a pannakaorganisar dagiti adipen ti Dios tapno maaramidda ti pagayatan ni Amana. (Basaen ti Isaias 60:17.) Idi 1919, adda nadutokan a service director iti tunggal kongregasion a mangidaulo iti panangasaba. Naorganisar idi 1927 ti regular a trabaho a panagbalaybalay iti Domingo. Idi 1931, nagutugot dagiti mangitantandudo iti Pagarian a mangpalawa iti ministerioda idi inawatda ti Nainkasuratan a nagan a Saksi ni Jehova. (Isa. 43:10-12) Idi 1938, saanen a mabutosan dagiti mangidaulo iti kongregasion. Imbes ketdi, masapul a maragpatda dagiti Nainkasuratan a kualipikasion tapno madutokanda. Idi 1972, ti panangaywan iti kongregasion ket naipabaklay iti bagi dagiti panglakayen imbes nga iti maymaysa laeng a manangaywan. Amin a kualipikado nga agbalin a panglakayen ken ministerial nga adipen ket naparegta a situtulok a tumulong a ‘mangipastor iti arban ti Dios nga adda iti aywanda.’ (1 Ped. 5:2) Idi 1976, naorganisar ti innem a komite ti Bagi a Manarawidwid a mangaywan iti trabaho ti Pagarian  iti intero a lubong. Sipud idin, agpatpatuloy nga or-organisaren ni Jesus dagiti iturayan ti Pagarian iti nateokratikuan a pamay-an.

13. Ania ti naaramidan kenka ti 100 a tawenen a panagturay ti Pagarian?

13 Usigem dagiti nagapuanan ti Mesianiko nga Ari bayat ti 100 a tawenen a panagturayna. Dinalusanna ti maysa a grupo dagiti tattao agpaay iti nagan ni Jehova. Inwanwanna ti pannakaikasaba ti naimbag a damag ti Pagarian iti 239 a dagdaga ken sinursuruanna ti minilion a tattao maipapan iti daldalan ni Jehova. Napagkaykaysana ti nasurok a pito a milion a nasungdo nga iturayanna, a tunggal maysa ket situtulok nga agsaksakripisio a mangaramid iti pagayatan ni Amana. (Sal. 110:3) Wen, pudno a naindaklan ken nakaskasdaaw ti nagapuanan ni Jehova babaen ti Mesianiko a Pagarian. Ket addanto pay makapagagar a paspasamak nga ibanagna iti masanguanan!

DAGITI BENDISION NGA IPAAYTO TI MESIANIKO A PAGARIAN

14. (a) Ania ti kidkiddawentayo iti Dios no ikarkararagtayo: “Umay koma ti pagariam”? (b) Ania ti tekstotayo para iti tawen 2014, ken apay a mayanatup dayta?

14 Nupay dinutokan ni Jehova ti Anakna a ni Jesu-Kristo kas Mesianiko nga Ari idi 1914, saan pay a dayta ti naan-anay a sungbat ti kararagtayo nga “umay koma ti pagariam.” (Mat. 6:10) Impadto ti Biblia a ‘mangparukma ni Jesus iti tengnga dagiti kabusorna.’ (Sal. 110:2) Dagiti natauan a gobierno a kontrolado ni Satanas busbusorenda pay laeng ti Pagarian. No ikarkararagtayo nga umay koman ti Pagarian ti Dios, kidkiddawentayo iti Dios a ti Mesianiko nga Ari ken dagiti kaduana nga agturay pagpatinggaenda koman ti natauan a turay ken pukawendan dagiti bumusbusor iti Pagarian. Daytoyto ti kaitungpalan ti sasao iti Daniel 2:44 a ti Pagarian ti Dios ‘rumekenna ken pagpatinggaennanto amin dagitoy a pagarian.’ Dadaelennanto dagiti natauan a gobierno a bumusbusor iti Pagarian. (Apoc. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21) Nakaas-asidegen a mapasamak dayta. Isu a maitutop laeng a ti tekstotayo para iti tawen 2014—ti maika-100 a tawen ti panagturay ti Pagarian ti Dios idiay langit—ket Mateo 6:10: “Umay koma ti pagariam”!

Teksto iti tawen 2014: “Umay koma ti pagariam.”—Mateo 6:10

15, 16. (a) Anianto dagiti makapagagar a paspasamak bayat ti Sangaribu a Tawen a Turay? (b) Anianto ti maudi nga aramiden ni Jesus kas Mesianiko nga Ari? Anianto ti kaipapanan dayta iti panggep ni Jehova?

15 Kalpasan a dadaelen ti Mesianiko nga Ari dagiti kabusor ti Dios, ipuruakna ni Satanas ken dagiti demoniona iti mangliwengliweng nga abut ket maipupokda sadiay iti sangaribu a tawen. (Apoc. 20:1-3) Inton awanen ti dakes nga impluensiada, iyegton ti Pagarian dagiti bendision manipud iti daton a subbot ni Jesus ken ikkatenna dagiti epekto ti basol ni Adan. Pagungarento ti Ari dagiti minilion a matmaturog iti tanem ken organisarenna ti programa a panangisuro kadakuada maipapan ken Jehova. (Apoc. 20:12, 13) Agbalinto a paraiso ti intero a daga a kas idi iti hardin ti Eden, ket mapagbalin a perpekto ti amin a matalek a tattao.

16 Iti ngudo ti Sangaribu a Tawen a Turay ni Kristo, maibanagton ti Mesianiko a Pagarian ti panggep ti Dios ditoy daga. Kalpasanna, iyawatton ni Jesus ti Pagarian ken Amana. (Basaen ti 1 Corinto 15:24-28.) Saantayton a kasapulan ti mangibabaet kadatayo iti sanguanan ni Jehova. Aminton nga annak ti Dios idiay langit ken ditoy daga ket maikaykaysa iti nailangitan nga Amada kas paset ti unibersal a pamiliana.

17. Ania koma ti determinasionmo para iti Pagarian?

17 Dagiti makapagagar a paspasamak iti 100 a tawenen a panagturay ti Pagarian ket pammaneknek a kontrolado ni Jehova ti bambanag ken matungpalto ti pagayatanna para iti daga. Sapay koma ta itultuloytayo ti agbalin a nasungdo nga iturayanna ken iwaragawagtayo ti Ari ken ti Pagarianna, bayat a naan-anay nga agtalektayo nga asidegen a sungbatan ni Jehova ti napasnek a kararagtayo nga: “Umay koma ti pagariam”!

^ par. 10 Kitaen Ti Pagwanawanan a Septiembre 15, 2012, panid 13-17, “Dagiti Teokratiko nga Eskuelaan—Pammaneknek ti Ayat ni Jehova.”

^ par. 11 Para iti sumagmamano a kaso a nangabakantayo iti nadumaduma a pagilian, kitaen Ti Pagwanawanan a Disiembre 1, 1998, panid 19-22.