Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

“Siasino a Pudpudno ti Matalek ken Masirib nga Adipen?”

“Siasino a Pudpudno ti Matalek ken Masirib nga Adipen?”

“Siasino a pudpudno ti matalek ken masirib nga adipen a dinutokan ni apona a mangaywan kadagiti katulongna.”—MAT. 24:45.

1, 2. Siasino ita ti us-usaren ni Jesus a mangpakan kadatayo? Apay a nasken nga ammotayo no siasino ti matalek nga adipen?

“KAKABSAT, diak mabilangen no mano a daras a nakabasaak kadagiti impablaakyo nga artikulo a naglaon iti kasapulak nga impormasion iti tiempo a kasapulak unay.” Kasta ti insurat ti maysa a sister kas panagyamanna kadagiti kakabsat nga agtrabtrabaho iti sangalubongan a hedkuartertayo. Kasta met kadi ti panagriknayo? Adu kadatayo ti kasta. Pakasdaawantayo kadi dayta? Saan.

2 Ti maaw-awattayo a naintiempuan a naespirituan a taraon ket pammaneknek a ni Jesus, ti Ulo ti kongregasion, tungtungpalenna ti karina a mangpakan kadatayo. Siasino ti us-usarenna a mangaramid iti dayta? Idi impaayna ti pagilasinan ti kaaddana, kinunana nga usarenna “ti matalek ken masirib nga adipen” a mangipaay iti ‘taraon iti umiso a tiempo’ kadagiti katulongna. * (Basaen ti Mateo 24:45-47.) Dayta a matalek nga adipen ti us-usaren ni Jesus a mangpakan kadagiti pudno a pasurotna iti daytoy a tiempo ti panungpalan. Nasken nga ammotayo no siasino ti matalek nga adipen. Ti naespirituan a salun-attayo ken ti relasiontayo iti Dios ket agpannuray iti dayta nga adipen.—Mat. 4:4; Juan 17:3.

3. Ania ti kuna dagiti publikasiontayo maipapan iti pangngarig mainaig iti matalek nga adipen?

3 Kasanotayo ngarud a tarusan ti pangngarig ni Jesus maipapan iti matalek nga adipen? Iti napalabas, kastoy ti kuna dagiti publikasiontayo: Idi Pentecostes 33 C.E., dinutokan ni Jesus ti matalek nga adipen a mangaywan kadagiti katulongna. Ti adipen irepresentarna ti amin a napulotan a Kristiano ditoy daga kas maysa a grupo iti aniaman a tiempo manipud idi. Dagiti katulong ket isu met laeng dagiti napulotan kas indibidual. Idi 1919, dinutokan ni Jesus ti matalek nga adipen nga agaywan “kadagiti amin a sanikuana”—amin nga interes ti Pagarianna ditoy daga. Nupay kasta, ipakita ti ad-adda pay a naannad a panangadal ken nainkararagan a panangusig a kasapulan a malawlawagan ti pannakaawattayo iti sasao ni Jesus maipapan iti matalek  ken masirib nga adipen. (Prov. 4:18) Usigentayo ti pangngarig ken no kasano a mairamantayo iti dayta, idiay man langit wenno ditoy daga ti namnamatayo.

KAANO A MATUNGPAL TI PANGNGARIG?

4-6. Apay a maikunatayo a nangrugi laeng a matungpal kalpasan ti 1914 ti pangngarig ni Jesus maipapan iti matalek nga adipen?

4 Ti konteksto ti pangngarig maipapan iti matalek ken masirib nga adipen ipakitana a nangrugi a matungpal dayta, saan nga idi Pentecostes 33 C.E., no di ket iti daytoy a tiempo ti panungpalan. Kitaentayo no kasano nga iturongnatayo ti Kasuratan iti daytoy a konklusion.

5 Ti pangngarig maipapan iti matalek nga adipen ket paset ti padto ni Jesus maipapan iti “pagilasinan ti kaadda[na] ken ti panungpalan ti sistema ti bambanag.” (Mat. 24:3) Ti umuna a paset ti padto, a nailanad iti Mateo 24:4-22, ket dua ti kaitungpalanna. Ti umuna ket manipud 33 C.E. agingga iti 70 C.E. Ti maikadua ken dakdakkel a kaitungpalanna ket iti kaaldawantayo. Kayatna kadi a sawen nga adda met dua a kaitungpalan ti sasao ni Jesus maipapan iti matalek nga adipen? Saan.

6 Mangrugi iti Mateo 24:29, agsasao ni Jesus kangrunaanna maipapan kadagiti mapasamak iti kaaldawantayo. (Basaen ti Mateo 24:30, 42, 44.) Maipapan iti mapasamak kabayatan ti dakkel a rigat, kinunana a dagiti tattao “makitadanto ti Anak ti tao nga um-umay kadagiti ulep ti langit.” Ket iti sasaona a nairanta para kadagiti sibibiag kabayatan ti maudi nga al-aldaw, indagadagna ti panagsalukag, a kunkunana: “Saanyo nga ammo no ania nga aldaw nga umay ti Apoyo” ken, “Iti oras a saanyo nga ipagarup nga isu dayta, ti Anak ti tao umay.” * Iti daytoy a konteksto—idi agsasao maipapan kadagiti mapasamak iti maudi nga al-aldaw—insalaysay ni Jesus ti pangngarig maipapan iti matalek nga adipen. Maikunatayo ngarud a ti sasaona maipapan iti matalek nga adipen ket nangrugi laeng a matungpal kalpasan ti 1914, ti tawen a panangrugi ti maudi nga al-aldaw. Nainkalintegan ti kasta a konklusion. Apay?

7. Ania a napateg a saludsod ti rimsua idi mangrugi ti panawen ti panagani, ken apay?

7 Panunotentayo biit ti saludsod a: “Siasino a pudpudno ti matalek ken masirib nga adipen?” Idi umuna a siglo, saanen a kasapulan pay nga isaludsod dayta. Kas nakitatayo iti napalabas nga artikulo, nabalinan dagiti apostol ti mangaramid kadagiti milagro ken mangipaay pay ketdi kadagiti namilagruan a sagut kas pammaneknek a supsuportaran ida ti Dios. (Ara. 5:12) Isu nga apay koma a kasapulan pay a saludsoden no siasino a talaga ti dinutokan ni Kristo a mangidaulo? Ngem idi 1914, naiduma unayen ti kasasaad. Ti panawen ti panagani ket nangrugi iti dayta a tawen. Dimteng met laengen ti tiempo a panamaglalasin kadagiti dakes a ruot ken trigo. (Mat. 13:36-43) Idi mangrugin ti panawen ti panagani, adda rimsua a napateg a saludsod: Yantangay adu a sinsinan Kristiano ti agkunkuna nga isuda ti pudno a paspasurot ni Jesus, kasano a mailasin dagiti trigo—dagiti napulotan a Kristiano? Masarakan ti sungbat iti pangngarig maipapan iti matalek nga adipen. Dagiti napulotan a pasurot ni Kristo ti matartaraonan idi a naimbag iti naespirituan.

SIASINO TI MATALEK KEN MASIRIB NGA ADIPEN?

8. Apay a maiparbeng laeng a ti matalek nga adipen ket buklen dagiti napulotan a Kristiano?

8 Ti matalek nga adipen ket buklen la ketdi dagiti napulotan a Kristiano ditoy daga. Maawaganda iti “naarian a kinapadi” ken nadutokanda a ‘mangideklara a sisasaknap kadagiti kinatan-ok daydiay nangayab kadakuada manipud iti kinasipnget nga agturong iti nakaskasdaaw a lawagna.’ (1 Ped. 2:9) Maiparbeng laeng a dagiti kameng dayta a “naarian a kinapadi” ket direkta a makiraman a mangisuro iti kinapudno kadagiti kapammatianda.—Mal. 2:7; Apoc. 12:17.

9. Dagiti kadi amin a napulotan ditoy daga ti mangbukel iti matalek nga adipen? Ilawlawagyo.

9 Dagiti kadi amin a napulotan ditoy daga ti mangbukel iti matalek nga adipen? Saan. Kinaagpaysuanna, saan nga amin a napulotan  ket mangipapaay iti naespirituan a taraon kadagiti kapammatianda iti intero a lubong. Karaman kadagiti trigo dagiti napulotan a kakabsat a mabalin nga agserserbi kas ministerial nga adipen wenno panglakayen iti kongregasion. Mangisursuroda iti binalaybalay ken iti kongregasion, ken sisusungdo a supsuportaranda ti panangiwanwan ti hedkuarter. Ngem saanda nga aktual a mangipapaay iti naespirituan a taraon kadagiti kakabsat iti intero a lubong. Adda met dagiti napakumbaba a kakabsat a babbai a karaman kadagiti napulotan, ket pulos a saanda nga agak-akem kas mannursuro iti kongregasion.—1 Cor. 11:3; 14:34.

10. Siasino ti matalek ken masirib nga adipen?

10 Siasino ngarud ti matalek ken masirib nga adipen? Kas iti inaramid idi ni Jesus, a pinakanna ti adu babaen kadagiti ima ti sumagmamano, dayta nga adipen ket buklen ti maysa a bassit a grupo dagiti napulotan a kakabsat a lallaki a direkta a mangisagsagana ken mangipapaay iti naespirituan a taraon kabayatan ti kaadda ni Kristo. Iti intero a perido ti maudi nga al-aldaw, dagiti napulotan a kakabsat a lallaki a mangbukel iti matalek ken masirib nga adipen ket agserserbi iti hedkuarter. Kadagiti kallabes a dekada, dayta nga adipen ket isu ti Bagi a Manarawidwid dagiti Saksi ni Jehova. Ngem imutektekantayo a nupay saan a maymaysa a tao ti mangbukel iti “adipen,” nadeskribir dayta iti pangngarig ni Jesus kas maymaysa nga adipen. No ngarud adda dagiti desision nga aramiden ti Bagi a Manarawidwid, aramidenda dagita kas grupo.

SIASINO DAGITI KATULONG?

11, 12. (a) Ania ti dua nga akem a naited iti matalek ken masirib nga adipen? (b) Kaano a dinutokan ni Jesus ti matalek nga adipen a mangaywan kadagiti katulongna, ken siasino ti pinilina?

11 Paliiwenyo ta iti pangngarig ni Jesus, adda dua nga agduma nga akem a naited iti matalek ken masirib nga adipen. Ti umuna, mangaywan kadagiti katulong; ti maikadua, agaywan kadagiti amin a sanikua ti apo. Tangay iti daytoy laeng tiempo ti panungpalan a matungpal ti pangngarig, dagita a dua nga akem ket maited ngarud kalpasan ti 1914, ti panangrugi ti kaadda ni Jesus kas Ari.

12 Kaano a dinutokan ni Jesus ti matalek nga adipen a mangaywan kadagiti katulongna? Tapno masungbatan dayta, subliantayo ti 1914—ti panangrugi ti panawen ti panagani. Kas naammuantayon, adu a grupo ti agkunkuna a Kristiano iti daydi a tiempo. Iti ania a grupo ti pangpilian ni Jesus iti dutokanna a matalek nga adipen? Nasungbatan dayta a saludsod kalpasan nga immay ni Jesus ken ti Amana a nangsukimat iti templo, wenno ti naespirituan  nga urnos iti panagdaydayaw, manipud 1914 agingga iti nasapa a paset ti 1919. * (Mal. 3:1) Naragsakanda a nakakita iti bassit a grupo dagiti nasungdo nga Estudiante ti Biblia a pudno a mangipatpateg ken Jehova ken iti Saona. Siempre, kasapulan a madalusanda, ngem sipapakumbaba a timmulokda a madalusan kabayatan ti ababa a panawen ti pannakasubok ken pannakagugor. (Mal. 3:2-4) Dagidiay a matalek nga Estudiante ti Biblia ket isu dagiti pudno a Kristiano a trigo. Idi 1919, nangpili ni Jesus kadagiti makabael a napulotan a kakabsat a lallaki manipud kadakuada nga agserbi kas ti matalek ken masirib nga adipen ken dinutokanna ida a mangaywan kadagiti katulongna.

13. Siasino ti karaman kadagiti katulong, ken apay?

13 Siasino ngarud dagiti katulong? Iti ababa a pannao, isuda dagidiay mapakan. Iti rugrugi ti maudi nga al-aldaw, bin-ig a napulotan dagiti katulong. Idi agangay, ti dakkel a bunggoy dagiti sabsabali a karnero ket karamanen kadagiti katulong. Ti sabsabali a karnero ita ti mangbukel iti kadakkelan a paset ti “maysa nga arban” nga idadauluan ni Kristo. (Juan 10:16) Agpada a mabembenepisiaran dagita a dua a grupo iti isu met laeng a naintiempuan a naespirituan a taraon nga ipapaay ti matalek nga adipen. Dagiti ngay kameng ti Bagi a Manarawidwid a mangbukel ita iti matalek ken masirib nga adipen? Nasken met a mapakan iti naespirituan dagitoy a kakabsat. Gapuna, sipapakumbaba a bigbigenda a kas indibidual, maibilangda met a katulong a kas iti amin a dadduma pay a pudno a pasurot ni Jesus.

Nailangitan man wenno naindagaan ti namnamatayo, amintayo ket katulong ken agkasapulan iti isu met laeng a naintiempuan a naespirituan a taraon

14. (a) Ania a responsabilidad ti naipabaklay iti matalek nga adipen? Ania ti karaman iti dayta? (b) Ania ti impakdaar ni Jesus iti matalek ken masirib nga adipen? (Kitaenyo ti kahon a “No Dayta a Dakes nga Adipen . . . ”)

14 Nadagsen a responsabilidad ti impabaklay ni Jesus iti matalek ken masirib nga adipen. Idi panawen ti Biblia, ti mapagtalkan nga adipen, wenno mayordomo, ket agay-aywan iti sangakabbalayan. (Luc. 12:42) Naipabaklay ngarud iti matalek ken masirib nga adipen ti responsabilidad a mangaywan iti sangakabbalayan ti pammati—amin a banag ditoy daga a kukua ni Kristo. Karaman iti dayta a responsabilidad ti panangaywan kadagiti material a sanikua, panangisagana iti programa iti asamblea ken kombension, panangidaulo iti trabaho a panangasaba, ken panangaramid kadagiti naibatay iti Biblia a literatura a mausar iti ministerio, iti personal a panagadal, ken kadagiti gimong ti kongregasion. Dagiti katulong ket agpampannuray kadagiti amin a naespirituan a probision nga ipapaay ti matalek nga adipen.

 MADUTOKAN NGA AGAYWAN KADAGITI AMIN A SANIKUA TI APO—KAANO?

15, 16. Kaano a dutokan ni Jesus ti matalek nga adipen nga agaywan kadagiti amin a sanikuana?

15 Kaano nga aramiden ni Jesus ti maikadua a panangdutok—ti ‘panangaywan kadagiti amin a sanikuana’? Kinuna ni Jesus: “Naragsak dayta nga adipen no iti idadateng ni apona masarakanna nga ar-aramidenna ti kasta! Pudno kunak kadakayo, Dutokannanto nga agaywan kadagiti amin a sanikuana.” (Mat. 24:46, 47) Imutektekanyo ta aramiden ni Jesus ti maikadua a panangdutok kalpasan ti idadatengna ken masarakanna a ti adipenna “ar-aramidenna ti kasta,” kayatna a sawen, simamatalek a mangipapaay iti naespirituan a taraon. No kasta, saan nga aggiddan dagita a dua a panangdutok. Tapno matarusantayo no kasano ken no kaano a dutokan ni Jesus ti adipen nga agaywan kadagiti amin a sanikuana, adda dua a banag a nasken nga ammuentayo: no kaano ti iyaayna ken no ania ti karaman kadagiti sanikuana.

16 Kaano ti idadateng ni Jesus? Masarakan ti sungbat iti konteksto. Laglagipenyo nga iti panangdakamat dagiti immun-una a bersikulo maipapan iti ‘iyaay’ ni Jesus, ti sao nga ‘iyaay’ tuktukoyenna ti tiempo inton umay ni Jesus a mangukom ken mangdusa kadagiti nadangkes iti panungpalan daytoy a sistema. * (Mat. 24:30, 42, 44) Gapuna, ti “idadateng” wenno ‘iyaay’ ni Jesus, a nadakamat iti pangngarig maipapan iti matalek nga adipen, ket mapasamak kabayatan ti dakkel a rigat.

17. Ania ti karaman kadagiti sanikua ni Jesus?

17 Ania ti karaman kadagiti ‘amin a sanikua’ ni Jesus? Saan laeng a dagiti sanikua ni Jesus ditoy daga ti tuktukoyen ti sao nga “amin.” Kinapudnona, dakkel ti autoridad ni Jesus idiay langit. “Isuamin nga autoridad naiteden kaniak idiay langit ken ditoy daga,” kinunana. (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Karaman itan kadagiti sanikuana ti Mesianiko a Pagarian, a nagbalin a kukuana manipud idi 1914, ket makipagturayto iti dayta dagiti napulotan a pasurotna.—Apoc. 11:15.

18. Apay a maragsakanto ni Jesus a mangdutok iti matalek nga adipen nga agaywan kadagiti amin a sanikuana?

 18 Ania ngarud ti konklusiontayo? Inton umay mangukom ni Jesus kabayatan ti dakkel a rigat, masarakannanto ti matalek nga adipen a sisusungdo a mangipapaay iti naintiempuan a naespirituan a taraon kadagiti katulong. Maragsakanto ngarud ni Jesus a mangaramid iti maikadua a panangdutok—ti panangaywan kadagiti amin a sanikuana. Dagidiay mangbukel iti matalek nga adipen madutokandanto nga agaywan kadagiti amin a sanikua ni Jesus inton awatenda ti nailangitan a gunggonada, ti pannakipagturayda ken Kristo.

19. Dakdakkel kadi a gunggona idiay langit ti awaten ti matalek nga adipen ngem kadagiti amin a dadduma pay a napulotan? Ilawlawagyo.

19 Dakdakkel kadi a gunggona idiay langit ti awaten ti matalek nga adipen ngem kadagiti amin a dadduma pay a napulotan? Saan. Ti gunggona a naikari iti maysa a bassit a grupo iti maysa a partikular a tiempo ket mabalin nga isunto met laeng ti gunggona nga awaten dagiti dadduma. Kas pagarigan, usigentayo ti imbaga ni Jesus kadagiti 11 a matalek nga apostolna iti daydi rabii sakbay ti ipapatayna. (Basaen ti Lucas 22:28-30.) Inkarina iti dayta a bassit a grupo dagiti lallaki a nagsayaat a gunggona ti agur-uray kadakuada gapu iti kinamatalekda. Makipagturaydanto kenkuana kas ar-ari. Ngem tawtawen kalpasanna, kinunana nga amin dagiti 144,000 agtugawdanto kadagiti trono ken makipagturayda kenkuana. (Apoc. 1:1; 3:21) Iti umasping a pamay-an, kas nadakamat iti Mateo 24:47, inkarina a maysa a bassit a grupo dagiti tattao—dagiti napulotan a kakabsat a lallaki a mangbukel iti matalek nga adipen—ti madutokanto nga agaywan kadagiti amin a sanikuana. Kinapudnona, amin dagiti 144,000 makiramandanto iti dakkel nga autoridadna idiay langit.—Apoc. 20:4, 6.

Amin dagiti 144,000 makiramandanto iti dakkel nga autoridad ni Jesus idiay langit (Kitaenyo ti parapo 19)

20. Apay a dinutokan ni Jesus ti matalek nga adipen? Ania ngarud ti determinasionmo?

20 Babaen ti matalek ken masirib nga adipen, pakpakanen ni Jesus ti adu babaen kadagiti ima ti sumagmamano, kas iti inaramidna idi umuna a siglo. Dinutokan ni Jesus dayta a matalek nga adipen tapno masigurado a dagiti pudno a pasurotna—karamanda man kadagiti napulotan wenno iti sabsabali a karnero— ket agtultuloy a maipaayan iti naintiempuan a naespirituan a taraon kabayatan ti maudi nga al-aldaw. Determinadotayo ngarud koma a mangipakita iti apresasiontayo babaen ti sisusungdo a panangsuportatayo kadagiti napulotan a kakabsat a lallaki a mangbukel iti matalek ken masirib nga adipen.—Heb. 13:7, 17.

 

^ par. 2 Parapo 2: Iti maysa a gundaway sakbayna, nangisalaysay ni Jesus iti umasping a pangngarig a nangdakamatanna iti “adipen” kas maysa a “mayordomo” ken dagiti “katulong” kas “bagi dagiti agserserbi kenkuana.”—Luc. 12:42-44.

^ par. 6 Parapo 6: Ti ‘iyaay’ (iti Griego, er′kho·mai) ni Kristo ket naiduma iti ‘kaaddana’ (pa·rou·si′a). Nangrugi ti di makita a kaaddana sakbay ti iyaayna a mangukom.

^ par. 12 Parapo 12: Kitaenyo ti artikulo nga “Adtoy! Addaak Kadakayo iti Amin nga Al-aldaw” iti daytoy a ruar, panid 10-12, parapo 5-8.

^ par. 16 Parapo 16: Kitaenyo ti artikulo nga “Ibagam Kadakami, Kaanonto a Mapasamak Dagitoy a Banag?” iti daytoy a ruar, panid 7-8, parapo 14-18.