Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Malagipyo Kadi?

Malagipyo Kadi?

Binasayo kadi a naimbag dagiti nabiit pay a ruar Ti Pagwanawanan? Bueno, kitaentayo no masungbatanyo dagiti sumaganad a saludsod:

Ania ti bibliomancy, ken ania koma ti panangmatmat dagiti Kristiano iti dayta?

Ti bibliomancy ket panamati a ti umuna a teksto ti Biblia a maukag ti maysa a tao ket naglaon iti tulong a kasapulanna. Ngem saan koma nga agsapul dagiti pudno a Kristiano iti partaan. Imbes ketdi, adalenda ti Biblia tapno magun-odda ti umiso a pannakaammo ken nadiosan a panangiwanwan.—12/15, panid 3.

Ania ti “lubong” nga aglabasto?

Ti “lubong” nga aglabasto ket ti kagimongan ti tao a saan nga agbibiag a maitunos iti pagayatan ti Dios. (1 Juan 2:17) Maispalto ti daga ken dagiti matalek a tattao.—1/1, panid 5-7.

Nupay natayen ni Abel, kasano nga agsasao pay laeng kadatayo? (Heb. 11:4)

Agsasao kadatayo babaen ti pammatina. Adda leksion a masursurotayo kenkuana ken matuladtayo ti pammatina. Sibibiag pay laeng ti ulidanna.—1/1, panid 12.

Kadagiti ania nga aspeto ti biag a masapul nga agannadtayo tapno saantayo a mayadayo iti Dios?

Adtoy ti sumagmamano: ti pagtrabahuan wenno karera, paglinglingayan ken panagrelaks, pannakilangen iti kabagian a nailaksid, panagusar iti moderno a teknolohia, pannakaseknan iti salun-at, di umiso a panangmatmat iti kuarta, ken nangato a panangmatmat iti bukod nga opinion wenno posision.—1/15, panid 12-21.

Ania ti masursurotayo iti kinapakumbaba ni Moises?

Imbes a nagpannakkel gapu iti autoridadna, nagtalek ni Moises iti Dios, saan nga iti bagina. Ditay la ketdi kayat ti agpannakkel gapu iti pannakabalin, autoridad, wenno paglaingantayo; imbes ketdi, kayattayo ti agtalek ken Jehova. (Prov. 3:5, 6)—2/1, panid 5.

Pagbiaganto dagiti agungar?

Agbiagto idiay langit ti limitado a bilang a 144,000. Ngem kaaduan kadagiti mapagungar ti agbiagto ditoy daga, nga adda namnamada nga agbiag nga agnanayon.—3/1, panid 6.

Ania ti kayat a sawen ti ‘saan a pannakakugit ti puso’ dagiti Israelita? (Jer. 9:26)

Nasukir ken rebeliosoda ket masapul nga iwaksida ti aniaman a mamagbalin a nasubeg iti pusoda—ti pampanunot, tarigagay, wenno motibo a di maitunos iti pagayatan ti Dios. (Jer. 5:23, 24)—3/15, panid 9-10.

Kasano a nagbalin ni Jesus nga ulidan iti makapnek a biag?

Adda panggep ti biagna, ti panangaramid iti pagayatan ti Dios. Napalalo ti panagayatna ken Amana, ken ay-ayatenna dagiti tattao. Ammo met ni Jesus nga ay-ayaten ken an-anamongan isuna ni Amana. Dagita ti tulbek ti makapnek a biag.—4/1, panid 4-5.

Ania ti ramanen ti naindagaan a paset ti organisasion ti Dios?

Ramanenna ti Bagi a Manarawidwid, dagiti komite ti sanga, dagiti agdaldaliasat a manangaywan, dagiti bagi ti panglakayen, dagiti kongregasion, ken dagiti indibidual a Saksi.—4/15, panid 29.

Apay a maibagatayo a saan a naulpit ti Dios iti panangipakatna iti panangukomna?

Saan a maragsakan ni Jehova iti ipapatay dagiti nadangkes. (Ezeq. 33:11) Ipakita dagiti napalabas a tignayna a siaayat a pakdaaranna dagiti tattao sakbay nga ipakatna ti panangukomna. Gapuna, adda namnamatayo a makalasat kadagiti masanguanan a panangukomna.—5/1, panid 5-6.

Napapatay kadi dagiti kriminal iti nagkauna nga Israel babaen ti pannakaibitay iti poste?

Saan. Kasta idi ti ar-aramiden dagiti nagkauna a nasion, ngem saan a kasta kadagiti Israelita. Dagiti Israelita idi tiempo ti Hebreo a Kasuratan umuna a papatayenda dagiti managdakdakes, mabalin a babaen iti panangubor. (Lev. 20:2, 27) Kalpasanna, mabalin nga ibitinda ti bangkay iti poste kas pakdaar iti sabsabali.—5/15, panid 13.

Apay a narigat a magun-odan ti sangalubongan a talna?

Nupay adun ti naaramidan dagiti tattao, saanda a kabaelan nga iturong ti bukodda nga addang. (Jer. 10:23) Ti lubong ket iturturayan ni Satanas, isu a saanto a maiyeg dagiti tattao ti talna. (1 Juan 5:19)—6/1, panid 16.