Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dika Maawanan iti Namnama!

Dika Maawanan iti Namnama!

Nabayagka kadin a Saksi ni Jehova a mangnamnama a makikaduanto met laeng kenka ti asawam nga agdayaw ken Jehova?

Wenno naupayka kadi gapu ta di nagtultuloy ti dati a narang-ay nga iyad-adalam iti Biblia?

 Adda sumagmamano a kapadasan manipud Britania a makatulong tapno dika maawanan iti namnama. Makitam met no ania ti mabalinmo nga aramiden tapno ‘maipalladawmo ti tinapaymo iti rabaw ti dandanum’ ket matulongam dagidiay saan pay nga immawat iti kinapudno.—Ecl. 11:1.

PATEG TI KINAANUS

Ti maysa a kasapulam isu ti kinaanus. Masapul a salimetmetam ti kinapudno ken kumpetka ken Jehova. (Deut. 10:20) Kasta ti inaramid ni Georgina. Idi nangrugi a makipagadal iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova idi 1970, napalalo ti pungtot ni lakayna a Kyriacos. Pinadasna a pasardengen ti panagadal ni baketna, dina pastreken dagiti Saksi iti balayda, ken ibellengna ti aniaman a masarakanna a publikasion dagiti Saksi ni Jehova.

Ad-adda manen ti pungtot ni Kyriacos idi mangrugi a makigimong ni Georgina. Naminsan, napan idiay Kingdom Hall tapno makidinniskutir. Gapu ta nadlawda a nalalaing iti Griego ngem iti Ingles, adda sister a timmawag iti maysa a Griego a brother iti sabali a kongregasion tapno isu ti makisarita. Nagkalma ni Kyriacos gapu iti nasayaat a pannakisarita ti kabsat, ket nagpayadal pay ketdi iti Biblia. Ngem sumagmamano a bulan kalpasanna, simmardeng a makipagadal iti Biblia.

Iti simmaganad a tallo a tawen, agtultuloy ti ibubusor ni Kyriacos. Impangtana a panawanna ni baketna no agpabautisar. Gapuna, iti aldaw ti bautismo ni Georgina, sipapasnek nga inkararagna ken Jehova a saan koma a pampanawan ni lakayna. Idi addan dagiti Saksi a mangdagas ken Georgina a mapan iti asamblea, kinuna ni Kyriacos: “Umunakayon ta sumarunokami. Agsakaykami iti luganmi.” Tinabunuanna ti sesion iti bigat ket binuyana ti panagbautisar ni baketna!

Kalpasan ti dandani 40 a tawen sipud naam-ammo ni Georgina dagiti Saksi, nagpabautisar met laeng ni lakayna

Nanipud idin, saan unayen a bumusbusor ni Kyriacos ket in-inut a nagbalbaliw. Kalpasan ti dandani 40 a tawen sipud naam-ammo ni Georgina dagiti Saksi, nagpabautisar met laeng ni Kyriacos! Ania ti namagbalbaliw kenkuana? Kinunana: “Naapresiarko ti natibker a determinasion ni Georgina.” Imbaga met ni Georgina: “Uray binusbusornak ni lakayko, saanak a simmardeng nga agdayaw iti Diosko. Kanayon a nagkarkararagak ken Jehova, ken diak pulos naawanan iti namnama.”

PATEG TI BARO A PERSONALIDAD

Makatulong met ti panangipakitam iti Nakristianuan a personalidad. Imparegta ni apostol Pedro kadagiti Kristiano nga assawa a babbai: “Agpasakupkayo kadagiti bukodyo nga assawa, tapno iti kasta, no ti asinoman saan a natulnog iti sao, mabalin a magun-od ida nga awan ti sao babaen iti kababalin dagiti assawada a babbai.” (1 Ped. 3:1) Dayta ti inyaplikar ni Christine. Idi nagbalin a Saksi nasurok a 20 a tawenen ti napalabas, saan a mamati iti Dios ni lakayna a John. Saanna a kayat ti makimiembro iti aniaman a relihion, ngem makitkitana no kasano kapateg ken baketna ti baro a pammatina. “Nagbalin a naragsak,” kinunana. “Timmibker ti pakinakemna ken nagbalin met a mapagpannurayan, isu a nabaelak a sanguen ti adu a parikutko.”

Saan a pulos nga impilit ni Christine ti relihionna ken lakayna. Binigbig ni John: “Ammo ni Christine a nasaysayaat no saannak a kaskasabaan, ket siaanus nga inurayna a siak ti agdisnudo nga agadal.” No makakita ni Christine kadagiti artikulo Ti Pagwanawanan wenno Agriingkayo! nga ammona a paginteresan ni John, kas iti siensia ken iti kasasaad iti aglawlaw, ipakitana dagitoy ken John sana kuna, “Ammok a magustuam a basaen daytoy.”

Idi agangay, nagretiro ni John ket naginteresanna ti panagmula. Ad-adun ti tiempona a mangusig kadagiti naun-uneg a saludsod iti biag, kas iti ‘Naiparparna laeng kadi ti kaaddatay ditoy wenno naparsuatayo nga addaan panggep?’ Maysa nga aldaw, insingasing ti kabsat a kain-innestoria ni John, “Ania ngata no padasem ti agadal iti Biblia?” “Gapu ta mamatiakon iti Dios,” kuna ni John, “inawatko ti tukonna.”

Imbag ta di pulos naawanan ni Christine iti namnama! Kalpasan ti 20 a tawen nga awan sardayna a panangikarkararagna nga awaten koma ni John ti kinapudno, nabautisaran met laeng ni lakayna. Sireregta itan nga agkaduada nga agserserbi ken Jehova. Insurat ni John: “Adda dua a banag a nangnangruna a nakaguyugoyak—ti kinaimbag ken kinamannakigayyem dagiti Saksi. Ket no Saksi ni Jehova ti asawam, addaanka iti nasungdo, mapagpannurayan, ken managsakripisio nga asawa.” Wen, inyaplikar ni Christine ti sasao iti 1 Pedro 3:1, ket nagsayaat ti resultana!

 NAGTUBO MET LAENG DAGITI BIN-I KALPASAN TI ADU A TAWEN

Kasanon no napukaw ti interes ti iyad-adalantayo iti Biblia? “Iti bigat imulam ti bin-im ket agingga iti rabii saanmo a paginanaen ta imam,” insurat ni Ari Solomon, “ta saanmo nga ammo no sadino nga agballiginto daytoy, no ditoy wenno sadiay, wenno no isuda a dua agpadadanto a naimbag.” (Ecl. 11:6) No dadduma, adu a tawtawen ti lumabas sakbay nga agtubo dagiti bin-i ti kinapudno. Ngem mabalin nga inton agangay, mabigbig met laeng ti maysa a tao ti kinapateg ti panagbalin a nasinged iti Dios. (Sant. 4:8) Wen, mabalin a masorpresakanto laengen iti maysa nga aldaw.

Kitaentayo ti kapadasan ni Alice a taga-India nga immakar idiay England. Nangrugi a makipagadal iti Biblia idi 1974. Hindi ti pagsasaona ngem kayatna ti lumaing nga ag-Ingles. Sumagmamano met a tawen a nakipagadal ken nakigimgimong iti maysa nga Ingles a kongregasion. Ammona a kinapudno ti maad-adalna ngem saanna a tinagipateg dayta. Materialistiko met ken pagaayatna ti ragragsak, isu nga insardengna ti makipagadal idi agangay.

Dandani 30 a tawen kalpasanna, nagsurat ni Alice ken ni Stella a dati a nangyadal kenkuana iti Biblia. Kastoy ti kunaen ti surat: “Siguradok a maragsakanka a makaammo a ti inrugim nga iyadalan iti Biblia idi 1974 ket nabautisaranen itay laeng napalabas a kombension distrito. Nagdakkel ti naaramidam iti biagko. Immulam kaniak ti bin-i ti kinapudno, ket nupay diak pay idi nakasagana a mangidedikar iti biagko iti Dios, pinagtalinaedko dayta a bin-i ti kinapudno iti panunot ken pusok.”

Kuna ni Alice iti suratna ken Stella: “Siguradok a maragsakanka a makaammo a ti inrugim nga iyadalan iti Biblia idi 1974 ket nabautisaranen itay laeng napalabas a kombension distrito”

Ania ti napasamak? Inlawlawag ni Alice a nadepres unay idi natay ni lakayna idi 1997. Nagkararag iti Dios. Kalpasan ti sangapulo a minuto, dua a Punjabi a Saksi ti immay iti pagtaenganna ket nangibatida iti tract nga Aniat’ Namnama Kadagiti Ing-ingungoten a Natayen? Narikna ni Alice a nasungbatan ti kararagna ket inkeddengna a kayatna ti makitimpuyog kadagiti Saksi ni Jehova. Ngem pakasarakanna ngata kadakuada? Adda nasarakanna a daan a diary a nakaisuratan ti adres ti Punjabi a kongregasion nga inted ni Stella. Bimmisita ni Alice iti Kingdom Hall ket sibabara nga inabrasa dagiti Punjabi a kakabsat. “Diak malipatan ti nabara a pannakilangenda kaniak a nangpalag-an iti riknak,” kuna ni Alice.

Inrugina ti regular a makigimong ken nakipagadal manen iti Biblia, ket nasursurona a naimbag ti agsao ken agbasa iti Punjabi. Nabautisaran idi 2003. Kastoy ti konklusion ti suratna ken Stella, “Agyamanak unay iti panangimulam kadagidiay a bin-i 29 a tawenen ti napalabas ken iti panangipakitam iti nasayaat nga ulidan.”

“Agyamanak unay iti panangimulam kadagidiay a bin-i 29 a tawenen ti napalabas ken iti panangipakitam iti nasayaat nga ulidan.”—Alice

Ania ti maadalmo kadagitoy a kapadasan? No ti maysa a tao ket talaga a mabisin iti naespirituan, napudno, ken napakumbaba, palubosan ni Jehova nga agtubo iti pusona ti bin-i ti kinapudno uray kalpasan ti naunday a tiempo. Lagipem ti naikuna iti ilustrasion ni Jesus: “Ti bin-i agtubo ken dumakkel, [ti nagmula] saanna nga ammo no kasano. Iti bukbukodna agin-inut nga agbunga ti daga, umuna ti bulong ti ruot, kalpasanna ti dawa iti ungkay, kamaudiananna ti namsek a bukel iti dawa.” (Mar. 4:27, 28) Mabalin a ti bin-i ket in-inut wenno ‘bukbukodna’ ti agtubo. Kinapudnona, ti tunggal manangiwaragawag iti Pagarian saanna nga ammo no kasano a mapasamak ti panagtubo ti bin-i ti kinapudno. Itultuloymo ngarud ti agmula a siwawadwad, ket agapitkanto a siwawadwad.

Saanmo met a liplipatan a napateg ti panagkararag ken Jehova. Awan sarday a nagkarkararag da Georgina ken Christine. No ‘reggetam ti agkararag’ ken dika pulos maawanan iti namnama, “iti panaglabas ti adu nga aldaw,” mabalin a masarakamto manen ti ‘tinapay’ nga impalladawmo iti rabaw ti dandanum.—Roma 12:12; Ecl. 11:1.