Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Situtulok nga Agsaksakripisioda—Iti Norway

Situtulok nga Agsaksakripisioda—Iti Norway

SUMAGMAMANO a tawenen ti napalabas, ti agassawa a da Roald ken Elsebeth, a dandani 50 idin ti tawenda ket addaan iti nanam-ay a biag idiay Bergen, ti maikadua a kadakkelan a siudad iti Norway. Simamatalek a supsuportaranda dagiti aktibidad ti kongregasion a kaduada ti balasangda a ni Isabel ken ti baroda a ni Fabian. Agserserbi kas panglakayen ni Roald, payunir ni Elsebeth, ken naregta met nga agibumbunannag dagiti annakda.

Ngem idi Setiembre 2009, inkeddengda a sangapamiliaan a padasen ti maysa a baro a banag—makalawas a panangasaba iti maysa a naiputputong a lugar. Nagbiahe ngarud da Roald ken Elsebeth agraman ni Fabian (agtawen idi iti 18) nga agturong iti Nordkyn, maysa a peninsula iti probinsia ti Finnmark, iti amianan ti Arctic Circle. Nangasabada iti purok ti Kjøllefjord, a kaduada dagiti kakabsat nga immay timmulong iti dayta a nasulinek a lugar. “Iti rugi pay laeng dayta a lawas,” kuna ni Roald, “mariknak a naragsakak ta inwayaak ti makipaset iti daytoy makalawas a naisangsangayan nga aktibidad.” Ngem iti dayta  met laeng a lawas, adda banag a nakaburiboranna. Ania dayta?

DI NINAMNAMA A SALUDSOD

Kuna ni Roald: “Diak ninamnama a saludsoden kaniak ni Mario, maysa a payunir nga agserserbi idiay Finnmark, no kayatko ti umakar iti ili ti Lakselv tapno tumulong iti kongregasion nga addaan iti 23 nga agibumbunannag.” Di pulos ninamnama ni Roald ti kasta a saludsod. Inlawlawagna: “Pinampanunotmi met ketdin ken Elsebeth ti agserbi kadagiti lugar nga agkasapulan iti ad-adu nga agibumbunannag ngem inton koma suminan dagiti annakmi iti podermi.” Kaskasdi, uray kabayatan ti sumagmamano nga aldaw a panangasabada iti dayta a rehion, narikna ni Roald a kayat unay dagiti tattao a maammuan ti maipapan ken Jehova. Kasapulanda unay ti tulong. “Nakonsensiaak iti saludsodna ket uray la diak naiturturog dayta iti sumagmamano a rabii,” kuna ni Roald. Immanehuan ngarud ni Mario da Roald ken ti pamiliana a mapan iti Lakselv, agarup 240 kilometro (150 milia) iti abagatan ti Kjøllefjord. Kayat ni Mario a marikna dagitoy a bisita a kasapulan ida ti bassit a kongregasion sadiay.

Idi addadan idiay Lakselv, ni Andreas a maysa kadagiti dua a panglakayen sadiay impasiarna ida iti dayta a lugar ken iti Kingdom Hall. Sibabara nga inabrasa ida ti kongregasion ken imbaga dagiti kakabsat kada Roald ken Elsebeth a maragsakanda no umakarda sadiay a tumulong iti trabaho a panangasaba. Nakaisem ni Andreas a nangikuna nga inyurnosnan a mainterbiu da Roald ken Fabian para iti sekular a trabaho! Ania ngata ti aramiden dagitoy a bisita?

ANIA TI DESISIONDA?

Kastoy ti reaksion ni Fabian idi damo: “Awan ti planok nga umakar ditoy.” Di man la simmiplot iti panunotna a panawan dagiti nasinged a gagayyemna iti kongregasionda sa mapan agnaed iti bassit nga ili. Maysa pay, dina pay nalpas ti kursona nga electrician. Ngem idi napagsaludsodan ni Isabel (21 ti tawenna idi) no pinampanunotnan ti umakar, kinunana: “Idi pay laeng a kayatko dayta!” Sana innayon: “Ngem no us-usigek, kasla agduaduaak no umiso met laeng ti pampanunotek. Saanakto ngata a mailiw kadagiti gagayyemko? Agtalinaedak latta ngatan iti kongregasionmi a nakairuamak?” Ania met ti reaksion ni Elsebeth? “Mariknak nga inikkannakami ni Jehova iti annongen” kunana, “ngem mapampanunotko ti lepleppas a na-renovate a balaymi ken dagiti bambanag a naipundarmi iti 25 a tawen.”

Elsebeth ken Isabel

Idi nalpasen dayta a lawas, nagawid ti pamilia ni Roald idiay Bergen, ngem saanda a maiwaksi iti panunotda dagiti kakabsat idiay Lakselv, agarup 2,100 kilometro (1,300 milia) ti kaadayona. “Namin-adu nga inkararagko dayta ken Jehova,” kuna ni Elsebeth, “ken intultuloyko ti nakikomunikar kadagiti gagayyem a naam-ammomi sadiay. Nagpipinnatulodkami kadagiti retrato ken nagiinnestoriakami iti kapkapadasan.” Kuna met ni Roald: “Kasapulak idi ti panawen a mangtingiting iti dayta. Pampanunotek met no kasanonto a masuportaranmi ti bagbagimi sadiay. Namin-adu nga inkararagko dayta ken Jehova ken nagsasaritaanmi kas pamilia. Nagdamagak met kadagiti adun ti kapadasanna a kakabsat.” Kastoy ti kuna ni Fabian: “Tunggal panunotek dayta, ad-adda met a maamirisko nga awan ti panggapuak nga agkedked. Masansan nga ikararagko dayta ken Jehova, ket in-inut a rimmayray ti tarigagayko nga umakar.” Ania met ti inaramid ni Isabel? Tapno maisaganana ti bagina, nagpayunir iti mismo nga ilida. Kalpasan ti innem a bulan a panagpayunirna ken ad-adu a panawen a personal a panagadalna iti Biblia, nakasaganan nga umakar.

PANAGSAGANA A MANGRAGPAT ITI KALAT

Bayat a rumayrayray ti tarigagay daytoy a pamilia nga agserbi iti lugar nga agkasapulan iti ad-adu nga agibumbunannag, nangaramidda kadagiti addang a mangragpat iti kalatda. Nagsayaat ti trabaho ni Roald ta dakkel ti sueldona, ngem kiniddawna nga agbakasion iti makatawen. Nupay kasta, imbaga ti amona nga ag-part-time laengen—dua a lawas nga agtrabaho, innem a lawas nga agbakasion. “Dakkel ti bimmabaan ti sueldok, ngem nagsayaat ti imbungana,” kuna ni Roald.

Insalaysay ni Elsebeth: “Kuna ni lakayko a bumirokak iti balay idiay Lakselv sa ipaabangmi ti balaymi iti Bergen. Agkasapulan dayta iti adu a tiempo ken panagregget, ngem nagballigikami. Idi agangay, nakabirok dagiti annakmi iti part-time a trabahoda, ket timmulongda kadagiti magastos iti taraon ken transportasion.”

 Kuna ni Isabel: “Gapu ta bassit nga ili ti immakaranmi, parikutko unay ti panagbirok iti trabaho a makatulong iti panagpayunirko. Adda tiempo a kasla awan namnamak a makabirok.” Ngem nabaelanna a suportaran ti bagina ta pinadasna ti aniaman a part-time a trabaho. Kinapudnona, siam a trabaho ti nastrekna iti umuna a tawen. Komusta met ni Fabian? “Tapno maturposko ti kursok nga electrician, kasapulan nga agtrabahoak kas aprentis. Kasta ti inaramidko idiay Lakselv. Idi agangay, nakapasaak iti eksamen ken nakasarakak iti part-time a trabaho kas electrician.”

NO KASANO A PINALAWA TI DADDUMA TI PANAGSERBIDA

Da Marelius ken Kesia, kaskasabaanda ti Sami a babai idiay Norway

Kayat met ni Marelius ken ni baketna a Kesia ti agserbi iti lugar nga agkasapulan iti ad-adu nga agibumbunannag. Kuna ni Marelius, nga agtawenen iti 29: “Natignayak a mangpalawa iti panagserbik gapu kadagiti palawag ken interbiu a nangngegko iti kombension maipapan iti panagpayunir.” Ngem para ken ni Kesia, nga agtawenen iti 26, kasla saanna a kabaelan ti mayadayo iti pamiliana. “Amkek ti mayadayo kadagiti tattao a patpatgek,” kunana. Malaksid iti dayta, agtrabtrabaho ni Marelius iti full-time ta tintinnaganna ti paggigiananda a balay. Kunana: “Iti tulong ni Jehova ken iti adu a karkararag, nakaaramidkami kadagiti panagbalbaliw a kasapulan tapno makaakarkami.” Umuna, nangbusbosda iti ad-adu a panawen nga agadal iti Biblia. Kalpasanna, inlakoda ti balayda, nagikkatda iti trabahoda, sa idi Agosto 2011, immakarda iti siudad ti Alta, iti makin-amianan a Norway. Tapno masuportaranda ti panagpayunirda, nagtrabaho ni Marelius kas accountant ken nagtrabaho met ni Kesia iti maysa a groseria.

Ti agassawa a da Knut ken Lisbeth, nga agedad itan iti nasurok a 35, ket naparegta kadagiti salaysay ti Tinawen a Libro maipapan kadagidiay agserserbi iti lugar nga agkasapulan iti ad-adu nga agibumbunannag iti Pagarian. “Dagitoy a kapadasan ti namagpanunot kadakami nga agserbi iti sabali a pagilian,” kuna ni Lisbeth, “ngem agpangpangaduaak idi ta kasla saan a kabaelan dayta ti ordinario laeng a tao a kas kaniak.” Ngem kaskasdi nga inkagumaanda a ragpaten ti kalatda. Kuna ni Knut: “Inlakomi ti apartment-mi, ket nakipagyankami ken ni nanangko tapno makainutkami. Idi kuan, tapno mapadasmi ti agserbi iti sabali a pagilian, immakarkami iti Ingles a kongregasion idiay Bergen iti makatawen, a sadiay nakipagyankami iti katugangak a babai.” Di nagbayag, nakasaganan nga umakar da Knut ken Lisbeth—idiay Uganda. Tinawen nga agsublida iti Norway tapno agtrabahoda iti dua a bulan. Dayta ti pangalaanda iti umdas a pagbiagda ken iti gastuenda iti makatawen bayat ti panagpayunirda idiay Uganda.

“NANAMENYO KEN KITAENYO A NI JEHOVA NAIMBAG”

“Simminged ti relasionmi kas pamilia.”—Roald

Ania ti resulta ti panagsakripisio dagitoy a boluntario? Kuna ni Roald: “Ad-adu itan ti tiempomi nga agkakadua kas pamilia iti daytoy naiputputong a lugar ngem idi addakami idiay Bergen. Simminged ti relasionmi kas pamilia. Maysa a bendision ti pannakakitami kadagiti annakmi a rumangrang-ay iti  naespirituan.” Innayonna pay: “Nagbalbaliwen ti panangmatmatmi iti material a bambanag. Saanen a dagita ti kapatgan kadakami.”

Nabigbig ni Elsebeth a kasapulan nga agsursuro iti sabali a lengguahe. Apay? Saklaw ti teritoria ti Lakselv Congregation ti purok ti Karasjok, ti ayan dagiti Sami—dagiti katutubo ti makin-amianan a rehion ti Norway, Sweden, Finland, ken Russia. Isu a tapno nalaklaka a makasaritana dagitoy a tattao, nagadal ni Elsebeth iti lengguahe a Sami. Kabaelanna itan ti makisarita iti dayta a lengguahe. Naragsak kadi iti baro a teritoriana? Maay-ayatan a nagkuna: “Adda innem nga iyad-adalak iti Biblia. Nagmayat ti agserbi ditoy!”

Ni Fabian, nga agserserbi itan kas regular pioneer ken ministerial nga adipen, imbagana nga adda tallo a tin-edyer a natulonganda ken manangna nga Isabel iti baro a kongregasionda. Agkasapulan dagitoy nga agtutubo iti pammaregta tapno gumanaygayda a makiraman kadagiti aktibidad iti kongregasion. Aktibo itan dagitoy iti ministerio. Iti kinapudnona, dua kadakuada ti bautisado ket nag-auxiliary pioneer-da idi Marso 2012. Maysa kadagiti tin-edyer, a kimmapuy idi ti espiritualidadna, ti nagyaman kada Fabian ken Isabel iti panangtulongda kenkuana nga agbalin manen nga aktibo. Kuna ni Fabian: “Natukay ti riknak iti imbagana. Anian a nagragsak no makatulongka iti sabsabali!” Kuna ni Isabel: “Iti daytoy a pribilehio, talaga a ‘nananamko ken nakitak a naimbag ni Jehova.’” (Sal. 34:8) Innayonna: “Talaga a nakaragragsak ti agserbi ditoy!”

Nasimsimple itan ngem ad-adda a makapnek ti biag da Marelius ken Kesia. Ti kongregasion nga immakaranda idiay Alta ket addaanen iti 41 nga agibumbunannag. Kuna ni Marelius: “Naparegtakam unay iti adu a nagbalbaliwan ti biagmi. Agyamyamankami ken Jehova ta agserserbikami kenkuana kas payunir ditoy. Kasta unay ti ragsakmi.” Innayon ni Kesia: “Nasursurok ti ad-adda nga agpannuray ken Jehova, ket talaga nga inaywanannakami. Ket gapu ta nayadayoak kadagiti kabagiak, ad-adda a maapresiarko dagiti kanito a panagkakaduami. Diak pulos pagbabawyan ti desisionmi.”

Da Knut ken Lisbeth, iyad-adalanda ti maysa a pamilia idiay Uganda

Komusta met da Knut ken Lisbeth idiay Uganda? Kuna ni Knut: “Saan a kaskarina a mairuamkami iti baro nga aglawlaw ken kultura. Pasaray awan ti danum, koriente, ken agsakit pay ti tianmi, ngem adu latta ti mayadalanmi iti Biblia!” Kuna ni Lisbeth: “Adda dagiti lugar a saan pay a naas-asak a kagudua nga oras manipud iti pagnanaedanmi. Ngem idi napankami sadiay, nakasarakkami kadagiti tattao nga agbasbasa iti Biblia, ket kayatda ti agpaisuro. Pudno a makaparagsak ti panangisuro kadagiti kasta a napakumbaba nga indibidual!”

Nakaragragsak la ketdi ti Lidertayo, ni Kristo Jesus, a makakitkita a ti trabaho nga inrugina ket maisaksaknap iti ad-adu pay a paset ti daga! Wen, pagragsakan ti amin nga adipen ni Jehova ti situtulok nga agsakripisio a mangitungpal iti bilin ni Jesus a ‘mangaramid iti ad-adalan kadagiti tattao iti amin a nasion.’—Mat. 28:19, 20.