Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN (PAGADALAN NGA EDISION) SEPTIEMBRE 2012

Tuladen ti Kinaanus ni Jehova ken ni Jesus

Tuladen ti Kinaanus ni Jehova ken ni Jesus

“Ibilangyo ti kinaanus ni Apotayo kas pannakaisalakan.” —2 PED. 3:15.

1. Ania ti saludsod ti dadduma a matalek a kakabsat?

MAYSA a matalek a babai a nakapagibtur iti adu a pakarigatan iti pinulpullon a tawen ti sipapakumbaba a nagkuna, “Maurayko pay ngata ti panungpalan?” Kasta met laeng ti saludsod ti dadduma a nabayagen nga agserserbi ken Jehova. Talaga a segseggaantayo ti aldaw inton pagbalinen ti Dios a baro ti amin a bambanag ken ikkatenna ti amin a parikuttayo. (Apoc. 21:5) Nupay dakkel ti pamatiantayo a nakaas-asidegen nga agpatingga ti sistema ni Satanas, nalabit matektekantayo a manguray iti dayta.

2. Ania dagiti saludsod nga usigentayo mainaig iti kinaanus ti Dios?

2 Ngem ibaga ti Biblia a masapul nga agan-anustayo. Kas kadagidi nagkauna nga adipen ti Dios, masagraptayto dagiti inkari ti Dios no nabileg ti pammatitayo ken siaanus nga urayentayo ti tiempo a panangtungpalna kadagiti karina. (Basaen ti Hebreo 6:11, 12.) Nabayagen nga agan-anus ni Jehova. Mabalin koma a pinagpatinggana ti kinadakes iti aniaman a kanito a kinayatna, ngem ur-urayenna ti umiso a tiempo. (Roma 9:20-24) Apay nga agan-anus? Kasano a nagbalin ni Jesus nga ulidan iti panangtulad iti kinaanus ti Dios? Ania dagiti bendision iti panangtuladtayo iti kinaanus ti Dios? Dagiti sungbat kadagita a saludsod ti tumulong kadatayo nga agan-anus ken maaddaan iti nabileg a pammati, uray no kasla ipagaruptayo a naladaw ti panagtignay ni Jehova.

APAY NGA AGAN-ANUS NI JEHOVA?

3, 4. (a) Apay a nakaan-anus ni Jehova a mangibanag iti panggepna para iti daga? (b) Ania ti inaramid ni Jehova mainaig iti rebelion idiay Eden?

3 Adda la ketdi naimbag a rason iti panagan-anus ni Jehova. Pudno nga adda autoridadna a mangituray iti intero nga uniberso, ngem adda napapateg nga isyu a timmaud  gapu iti rebelion idiay Eden. Agan-anus ni Jehova ta ammona a kasapulan a lumabas ti panawen tapno naan-anay a masungbatan dagita nga isyu a nakainaigan ti intero nga uniberso. Gapu ta ammona ti amin nga ar-aramid ken pampanunot ti amin a persona idiay langit ken ditoy daga, agtigtignay la ketdi para iti pagsayaatantayo.—Heb. 4:13.

4 Panggep ni Jehova a mapunno ti daga kadagiti kaputotan da Adan ken Eva. Idi sinulisog ni Satanas ni Eva sa nagsukir ni Adan, saan a binaybay-an ti Dios ti panggepna. Saan a nariribukan wenno nagdarasudos a nagdesision a baybay-annan ti tao. Imbes ketdi, nangaramid iti pamay-an tapno maibanag ti panggepna para iti sangatauan ken iti planeta a Daga. (Isa. 55:11) Tapno matungpal ti panggepna ken maalangon ti kalinteganna nga agturay, imparangarang ni Jehova ti kasta unay a panagteppel ken kinaanus, a nagur-uray iti rinibu a tawen tapno maibanag ti dadduma nga aspeto ti panggepna iti kasayaatan a pamay-an.

5. Ania dagiti nasayaat nga imbunga ti kinaanus ni Jehova?

5 Siaanus nga agur-uray ni Jehova gapu ta kayatna pay nga ad-adu a tao ti maaddaan iti biag nga agnanayon. Isagsaganana itan ti pannakaispal ti “dakkel a bunggoy.” (Apoc. 7:9, 14; 14:6) Babaen iti trabahotayo a panangasaba, iyaw-awis ni Jehova kadagiti tattao nga ammuenda ti maipapan iti Pagarianna ken kadagiti nalinteg a pagalagadanna. Ti mensahe ti Pagarian ket “naimbag a damag,” ti kasayaatan pay laeng a damag para iti sangatauan. (Mat. 24:14) Tunggal tao nga iyasideg ni Jehova ket agbalin a paset ti sangalubongan a kongregasion dagiti pudno nga aggagayyem a mangay-ayat iti kinalinteg. (Juan 6:44-47) Ti naayat a Diostayo tulonganna ti kasta a tattao a manggun-od iti anamongna. Pilpilienna met manipud iti sangatauan dagiti agbalin a miembro ti nailangitan a gobiernona. Inton addan idiay langit dagitoy a matalek nga indibidual, tulonganda dagiti natulnog a tattao a manggun-od iti kinaperpekto ken awan patinggana a biag. Nalawag a nupay siaanus nga agur-uray ni Jehova, agtigtignay a mangtungpal kadagiti karina—agpaay a pagimbagantayo.

6. (a) Kasano nga impakita ni Jehova ti kinaanusna idi kaaldawan ni Noe? (b) Kasano nga ipakpakita ni Jehova ti kinaanusna iti kaaldawantayo?

6 Naanus ni Jehova uray no makaparurod ti kasasaad, kas makitatayo iti pannakilangenna kadagiti nadangkes a tattao sakbay ti Layus. Napno idi ti daga iti imoralidad ken kinaranggas, ket ‘nasaktan ti puso’ ni Jehova gapu iti nakadakdakes a kasasaad ti tao. (Gen. 6:2-8) Saanna a pinanuynoyan dayta a kasasaad, isu nga inkeddengna nga iyeg ti layus kadagiti nasukir a tattao. Bayat a ti “kinaanus ti Dios nagur-uray idi kaaldawan ni Noe,” nangaramid kadagiti urnos tapno maisalakan ni Noe ken ti pamiliana. (1 Ped. 3:20) Idi dimtengen ti umiso a tiempo, impakaammo ni Jehova ken Noe ti desisionna ket imbilinna nga agaramid iti daong. (Gen. 6:14-22) Nagbalin met ni Noe a “manangaskasaba iti kinalinteg” iti panangibagana kadagiti kaarrubana ti maipapan iti asideg idin a pannakadadael. (2 Ped. 2:5) Imbaga ni Jesus nga umasping ti panawentayo iti kaaldawan ni Noe. Naikeddengen ni Jehova no kaano a pagpatinggaenna daytoy a dakes a sistema. Awan ti tao a makaammo iti “aldaw ken oras” nga iyaay dayta. (Mat. 24:36) Iti agdama, inikkannatayo ti Dios iti annongen a mangpakdaar kadagiti tattao ken mangibaga kadakuada no kasano a maisalakanda.

7. Nabannayat kadi ni Jehova a mangitungpal kadagiti karina? Ilawlawagmo.

7 Nalawag a ti kinaanus ni Jehova dina kaipapanan nga ur-urayenna lattan a lumabas ti panawen. Isu a ditay koma ipapan a di mangikankano wenno saan a maseknan ti Dios! Ngem mabalin a narigat a  pagtalinaeden dayta iti panunottayo bayat a tumataengantayo wenno agsagsagabatayo iti daytoy a dakes a sistema. Mabalin a maupaytayo wenno mariknatayo a nabannayat ti Dios a mangitungpal kadagiti karina. (Heb. 10:36) Ngem ditay koma liplipatan nga adda naimbag a rason ti panagan-anusna ken us-usarenna ti agdama a panawen tapno magunggonaan dagiti nasungdo nga adipenna. (2 Ped. 2:3; 3:9) Usigem met no kasano a tinulad ni Jesus ti kinaanus ti Dios.

KASANO NGA IMPAKITA NI JESUS TI NASAYAAT NGA ULIDAN TI KINAANUS?

8. Kadagiti ania a kasasaad nga impakita ni Jesus ti kinaanusna?

8 Rinibun a tawtawen nga ar-aramiden ni Jesus ti pagayatan ti Dios ken sigagagar a mangar-aramid iti dayta. Idi nagrebelde ni Satanas, inkeddeng ni Jehova nga ibaon ditoy daga ti bugbugtong nga Anakna kas Mesias. Siaanus a nagur-uray ni Jesus iti rinibu a tawen agingga a dimteng dayta a tiempo. (Basaen ti Galacia 4:4.) Saan a nagur-uray lattan a dumteng dayta a tiempo no di ket okupado a nangitungpal iti trabaho nga impaaramid ni Amana. Idi immayen ditoy daga, ammona a masapul a matay iti ima ni Satanas, kas naipadto. (Gen. 3:15; Mat. 16:21) Siaanus a nagpasakup iti pagayatan ti Dios, nupay kaipapananna nga agsagaba iti kasta unay a tuok. Nagpaiduma ti kinasungdona. Saan la a ti bagbagina ken ti saadna ti pinampanunotna, ket magunggonaantayo no tuladentayo dayta.—Heb. 5:8, 9.

9, 10. (a) Ania ti ar-aramiden ni Jesus bayat a siaanus nga agur-uray iti panagtignay ni Jehova? (b) Ania ti rumbeng a panangmatmattayo iti tiempo nga inkeddeng ni Jehova?

9 Kalpasan a napagungar ni Jesus, naited kenkuana ti autoridad idiay langit ken ditoy daga. (Mat. 28:18) Ar-aramatenna dayta nga autoridad a mangibanag iti panggep ni Jehova sigun iti tiempo nga inkeddeng ti Dios. Siaanus a naguray ni Jesus iti makannawan ti Dios agingga a naikabil dagiti kabusorna iti babaen dagiti sakana idi 1914. (Sal. 110:1, 2; Heb. 10:12, 13) Dandani itan agtignay a manggibus iti sistema ni Satanas. Kabayatanna, siaanus a tultulongan ni Jesus dagiti tattao ken iturturongna ida iti “dandanum ti biag.”—Apoc. 7:17.

10 Mabigbigmo kadi no kasano a matuladmo ti kababalin ni Jesus? Ammona nga agtignay ni Jehova iti tiempo nga inkeddengna. Magagaran la ketdi ni Jesus a mangaramid iti aniaman nga ipaaramid ni Amana. Kaskasdi, situtulok nga agur-uray iti tiempo nga inkeddeng ti Dios. Bayat nga ur-urayentayo ti panagpatingga ti dakes a sistema ni Satanas, masapul met a tuladentayo ti kinaanus ti Dios, a saantay nga un-unaan isuna wenno agsardengtayo gapu iti pannakaupay. Ania ti aramidentayo tapno matuladtayo ti kinaanus ti Dios?

KASANOK A MATULAD TI KINAANUS TI DIOS?

11. (a) Ania ti dakkel a pagnaigan ti pammati ken kinaanus? (b) Apay a nabilbileg koma itan ti pammatitayo?

11 Sakbay nga immay ni Jesus ditoy daga, impakita ti ulidan dagiti propeta ken ti dadduma pay a matalek nga adipen ti Dios a kabaelan dagiti imperpekto a tattao ti aganus. Ti kinaanusda ket nainaig iti pammatida. (Basaen ti Santiago 5:10, 11.) No saanda a pinati ti imbaga kadakuada ni Jehova, naanusanda ngata nga inuray ti kaitungpalan dagiti karina? Maulit-ulit a naipasangoda kadagiti nakaam-amak ken nakarigrigat a pakasuotan ti pammati, a nagtalekda a tungpalento met laeng ti Dios ti inkarina. (Heb. 11:13, 35-40) Ngem natibtibker ti pundasion ti pammatitayo ta agserserbi itan ni Jesus kas “Manangan-anay iti pammatitayo.” (Heb. 12:2) Maysa pay, tinungpalna ti adu a padto ken tinulongannatayo a maaddaan iti nalawlawag a pannakaawat kadagiti panggep ti Dios.

12. Ania ti mabalin nga aramidentayo tapno bumileg ti pammatitayo?

 12 Ania ti aramidentayo tapno bumileg ti pammatitayo ken ad-adda a makapagan-anustayo? Nasken nga iyaplikartayo dagiti instruksion ti Dios. Kas pagarigan, utobem dagiti rason no apay nga iyun-unam ti Pagarian. Manayonam kadi ti panagreggetmo a mangyaplikar iti kunaen ti Mateo 6:33? Mabalin a kaipapanan dayta a mangbusboska iti ad-adu a panawen iti ministerio wenno kissayam ti panawenmo iti dadduma nga aktibidadmo. Panunotem no kasano a binendisionan ni Jehova dagiti panagreggetmo agingga ita. Mabalin a tinulongannaka a maaddaan iti baro nga iyad-adalan iti Biblia wenno impaayannaka iti “talna ti Dios a mangringbaw iti isuamin a panunot.” (Basaen ti Filipos 4:7.) Bayat ngarud a pampanunotem dagiti gunggona iti panangsurotmo kadagiti instruksion ni Jehova, ad-adda a mabigbigmo a napateg ti panagan-anus.—Sal. 34:8.

13. Ania ti mabalin a pangyaspingantayo iti panangpatanor iti pammati ken kinaanus?

13 Umasping dayta iti maulit-ulit a proseso ti panagmula, panagsukay, ken panagani. No nawadwad ti maapit ti maysa a mannalon, dakdakkel ti kompiansana nga agmulanto manen. Siempre, kasapulan a siaanus nga aguray agingga iti panagani, ngem saan a dayta ti mangupay kenkuana nga agmula. Nalabit nalawlawanto pay ti mulaanna iti sumaruno a panagtatalon ta agtalek nga adda apitenna. Kasta met, bayat a maulit-ulit a matarusantayo dagiti instruksion ni Jehova, iyaplikartayo dayta, ken magunggonaantayo, dumakkel met ti panagtalektayo ken Jehova. Bumileg met ti pammatitayo, ken nalaklakatayo nga urayen dagiti bendision nga ammotayo a dumteng.—Basaen ti Santiago 5:7, 8.

Ti kinaanus matulongannaka a mangyun-una iti Pagarian ken agsagrap kadagiti bendision!

14, 15. Ania ti rumbeng a panangmatmattayo iti panagsagaba ti tao?

14 Mapatanortay met ti kinaanus no matmatantayo ti lubong ken ti bukodtayo a  kasasaad sigun iti panangmatmat ni Jehova. Kas pagarigan, panunotem no ania ti panangmatmatna iti panagsagaba ti tao. Nabayagen a masaksaktan ti riknana gapu iti panagsagaba ti tao, ngem saan a dayta ti nanglapped kenkuana nga agaramid iti naimbag. Imbaonna ti bugbugtong nga Anakna “tapno dadaelenna dagiti aramid ti Diablo” ken pukawenna ti amin a kinadakes nga impalak-am ni Satanas iti sangatauan. (1 Juan 3:8) Kinaagpaysuanna, temporario laeng dayta a panagsagaba, ngem agnanayon ti solusion nga ipaay ti Dios. Kasta met, imbes a maupaytayo gapu iti agdama a kinadakes ti turay ni Satanas wenno matektekantayo a manguray iti panagpatinggana, agtalektayo a matungpal dagiti kari ni Jehova. Inkeddengna no kaano nga agpatingga ti kinadakes, ket agtignayto iti umiso a tiempo.—Isa. 46:13; Nah. 1:9.

15 Kadagitoy narigat a maudi nga al-aldaw daytoy a sistema ti bambanag, mabalin a masuot ti pammatitayo. Imbes a makapungtottayo gapu ta nagbalintayo a biktima ti kinaranggas wenno agsagsagaba dagiti ipatpategtayo, naan-anay koma nga agtalektayo ken Jehova. Saan a kaskarina dayta ta imperpektotayo. Ngem laglagipentayo koma ti inaramid ni Jesus a nailanad iti Mateo 26:39.Basaen.

16. Ania ti masapul a liklikantayo kabayatan ti nabatbati pay a tiempo?

16 Ti tao nga agduadua nga asidegen ti panungpalan mabalin a mangaramid iti bukodna a plano ta pampanunotenna nga amangan no saan a mapasamak ti imbaga ni Jehova. Kasla kunkunana, ‘Kitaek pay no talaga a pumudno ti sao ni Jehova saakto mamati.’ Iti kasta, mabalin nga arapaapenna ti lumatak iti daytoy a lubong, agpabaknang imbes nga iyun-unana ti Pagarian ti Dios, wenno gumun-od pay iti nangatngato nga edukasion tapno agbalin a nanam-ay ti biagna. Ngem saan kadi a pammaneknek dayta a kurang ti pammatina? Laglagipentayo nga inggunamgunam ni Pablo a tuladentayo koma dagiti matalek idi ugma, a gapu iti “pammati ken kinaanus,” sinagrapda dagiti bendision nga inkari ni Jehova. (Heb. 6:12) Saanto nga ipalubos ni Jehova a lumbes daytoy a dakes a sistema iti inkeddengna a tiempo a panagpatinggana. (Hab. 2:3) Kabayatanna, saan koma a parparawpaw ti panagserbitayo ken Jehova. Imbes ketdi, agtalinaedtay koma nga alerto ken nagaget a mangikasaba iti naimbag a damag, a dayta ti mangipaay iti di matukod a rag-o.—Luc. 21:36.

ANIA DAGITI BENDISION ITI PANAGAN-ANUS?

17, 18. (a) Ania ti gundawaytayo nga aramiden bayat nga agan-anustayo? (b) Aniada a bendision ti sagrapentayo no agan-anustayo?

17 Sumagmamano man a bulan wenno pinullon a tawen nga agserserbitayo iti Dios, determinadotayo koma nga agserbi kenkuana iti agnanayon. Ti panaganus tulongannatayo nga agibtur agingga a magun-odtayo ti pannakaisalakan, kasano man kapaut ti nabatbati pay a tiempo daytoy a sistema. Ik-ikkannatayo ni Jehova iti gundaway a mangpaneknek a naan-anay ti panagtalektayo kenkuana ken, no kasapulan, situtuloktayo nga agsagaba maigapu iti naganna. (1 Ped. 4:13, 14) Sansanayennatayo met ti Dios nga agbalin a naanus, a dayta ti kasapulan tapno maisalakantayo.—1 Ped. 5:10.

18 Adda ken Jesus ti amin nga autoridad idiay langit ken ditoy daga, ket awan ti asinoman a makaisina kenka iti pannalaknibna no di laeng sika a mismo. (Juan 10:28, 29) Saan a rumbeng a pagbutngantayo ti masanguanan wenno uray ti ipapatay. Maisalakanto dagidiay siaanus nga agibtur agingga iti panungpalan. Nasken ngarud a siguraduentayo a saannatay a masulisog ti lubong ken dina mapasardeng ti panagtalektayo ken Jehova. Imbes ketdi, determinadotayo koma a mangparayray iti pammatitayo ken nainsiriban nga aramatentayo ti tiempo a panagan-anus ti Dios.—Mat. 24:13; basaen ti 2 Pedro 3:17, 18.