Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan —Pagadalan nga Edision  |  Septiembre 2012

Tuladen ti Kinaanus ni Jehova ken ni Jesus

Tuladen ti Kinaanus ni Jehova ken ni Jesus

“Ibilangyo ti kinaanus ni Apotayo kas pannakaisalakan.” —2 PED. 3:15.

1. Ania ti saludsod ti dadduma a matalek a kakabsat?

MAYSA a matalek a babai a nakapagibtur iti adu a pakarigatan iti pinulpullon a tawen ti sipapakumbaba a nagkuna, “Maurayko pay ngata ti panungpalan?” Kasta met laeng ti saludsod ti dadduma a nabayagen nga agserserbi ken Jehova. Talaga a segseggaantayo ti aldaw inton pagbalinen ti Dios a baro ti amin a bambanag ken ikkatenna ti amin a parikuttayo. (Apoc. 21:5) Nupay dakkel ti pamatiantayo a nakaas-asidegen nga agpatingga ti sistema ni Satanas, nalabit matektekantayo a manguray iti dayta.

2. Ania dagiti saludsod nga usigentayo mainaig iti kinaanus ti Dios?

2 Ngem ibaga ti Biblia a masapul nga agan-anustayo. Kas kadagidi nagkauna nga adipen ti Dios, masagraptayto dagiti inkari ti Dios no nabileg ti pammatitayo ken siaanus nga urayentayo ti tiempo a panangtungpalna kadagiti karina. (Basaen ti Hebreo 6:11, 12.) Nabayagen nga agan-anus ni Jehova. Mabalin koma a pinagpatinggana ti kinadakes iti aniaman a kanito a kinayatna, ngem ur-urayenna ti umiso a tiempo. (Roma 9:20-24) Apay nga agan-anus? Kasano a nagbalin ni Jesus nga ulidan iti panangtulad iti kinaanus ti Dios? Ania dagiti bendision iti panangtuladtayo iti kinaanus ti Dios? Dagiti sungbat kadagita a saludsod ti tumulong kadatayo nga agan-anus ken maaddaan iti nabileg a pammati, uray no kasla ipagaruptayo a naladaw ti panagtignay ni Jehova.

APAY NGA AGAN-ANUS NI JEHOVA?

3, 4. (a) Apay a nakaan-anus ni Jehova a mangibanag iti panggepna para iti daga? (b) Ania ti inaramid ni Jehova mainaig iti rebelion idiay Eden?

3 Adda la ketdi naimbag a rason iti panagan-anus ni Jehova. Pudno nga adda autoridadna a mangituray iti intero nga uniberso, ngem adda napapateg nga isyu a timmaud  gapu iti rebelion idiay Eden. Agan-anus ni Jehova ta ammona a kasapulan a lumabas ti panawen tapno naan-anay a masungbatan dagita nga isyu a nakainaigan ti intero nga uniberso. Gapu ta ammona ti amin nga ar-aramid ken pampanunot ti amin a persona idiay langit ken ditoy daga, agtigtignay la ketdi para iti pagsayaatantayo.—Heb. 4:13.

4 Panggep ni Jehova a mapunno ti daga kadagiti kaputotan da Adan ken Eva. Idi sinulisog ni Satanas ni Eva sa nagsukir ni Adan, saan a binaybay-an ti Dios ti panggepna. Saan a nariribukan wenno nagdarasudos a nagdesision a baybay-annan ti tao. Imbes ketdi, nangaramid iti pamay-an tapno maibanag ti panggepna para iti sangatauan ken iti planeta a Daga. (Isa. 55:11) Tapno matungpal ti panggepna ken maalangon ti kalinteganna nga agturay, imparangarang ni Jehova ti kasta unay a panagteppel ken kinaanus, a nagur-uray iti rinibu a tawen tapno maibanag ti dadduma nga aspeto ti panggepna iti kasayaatan a pamay-an.

5. Ania dagiti nasayaat nga imbunga ti kinaanus ni Jehova?

5 Siaanus nga agur-uray ni Jehova gapu ta kayatna pay nga ad-adu a tao ti maaddaan iti biag nga agnanayon. Isagsaganana itan ti pannakaispal ti “dakkel a bunggoy.” (Apoc. 7:9, 14; 14:6) Babaen iti trabahotayo a panangasaba, iyaw-awis ni Jehova kadagiti tattao nga ammuenda ti maipapan iti Pagarianna ken kadagiti nalinteg a pagalagadanna. Ti mensahe ti Pagarian ket “naimbag a damag,” ti kasayaatan pay laeng a damag para iti sangatauan. (Mat. 24:14) Tunggal tao nga iyasideg ni Jehova ket agbalin a paset ti sangalubongan a kongregasion dagiti pudno nga aggagayyem a mangay-ayat iti kinalinteg. (Juan 6:44-47) Ti naayat a Diostayo tulonganna ti kasta a tattao a manggun-od iti anamongna. Pilpilienna met manipud iti sangatauan dagiti agbalin a miembro ti nailangitan a gobiernona. Inton addan idiay langit dagitoy a matalek nga indibidual, tulonganda dagiti natulnog a tattao a manggun-od iti kinaperpekto ken awan patinggana a biag. Nalawag a nupay siaanus nga agur-uray ni Jehova, agtigtignay a mangtungpal kadagiti karina—agpaay a pagimbagantayo.

6. (a) Kasano nga impakita ni Jehova ti kinaanusna idi kaaldawan ni Noe? (b) Kasano nga ipakpakita ni Jehova ti kinaanusna iti kaaldawantayo?

6 Naanus ni Jehova uray no makaparurod ti kasasaad, kas makitatayo iti pannakilangenna kadagiti nadangkes a tattao sakbay ti Layus. Napno idi ti daga iti imoralidad ken kinaranggas, ket ‘nasaktan ti puso’ ni Jehova gapu iti nakadakdakes a kasasaad ti tao. (Gen. 6:2-8) Saanna a pinanuynoyan dayta a kasasaad, isu nga inkeddengna nga iyeg ti layus kadagiti nasukir a tattao. Bayat a ti “kinaanus ti Dios nagur-uray idi kaaldawan ni Noe,” nangaramid kadagiti urnos tapno maisalakan ni Noe ken ti pamiliana. (1 Ped. 3:20) Idi dimtengen ti umiso a tiempo, impakaammo ni Jehova ken Noe ti desisionna ket imbilinna nga agaramid iti daong. (Gen. 6:14-22) Nagbalin met ni Noe a “manangaskasaba iti kinalinteg” iti panangibagana kadagiti kaarrubana ti maipapan iti asideg idin a pannakadadael. (2 Ped. 2:5) Imbaga ni Jesus nga umasping ti panawentayo iti kaaldawan ni Noe. Naikeddengen ni Jehova no kaano a pagpatinggaenna daytoy a dakes a sistema. Awan ti tao a makaammo iti “aldaw ken oras” nga iyaay dayta. (Mat. 24:36) Iti agdama, inikkannatayo ti Dios iti annongen a mangpakdaar kadagiti tattao ken mangibaga kadakuada no kasano a maisalakanda.

7. Nabannayat kadi ni Jehova a mangitungpal kadagiti karina? Ilawlawagmo.

7 Nalawag a ti kinaanus ni Jehova dina kaipapanan nga ur-urayenna lattan a lumabas ti panawen. Isu a ditay koma ipapan a di mangikankano wenno saan a maseknan ti Dios! Ngem mabalin a narigat a  pagtalinaeden dayta iti panunottayo bayat a tumataengantayo wenno agsagsagabatayo iti daytoy a dakes a sistema. Mabalin a maupaytayo wenno mariknatayo a nabannayat ti Dios a mangitungpal kadagiti karina. (Heb. 10:36) Ngem ditay koma liplipatan nga adda naimbag a rason ti panagan-anusna ken us-usarenna ti agdama a panawen tapno magunggonaan dagiti nasungdo nga adipenna. (2 Ped. 2:3; 3:9) Usigem met no kasano a tinulad ni Jesus ti kinaanus ti Dios.

KASANO NGA IMPAKITA NI JESUS TI NASAYAAT NGA ULIDAN TI KINAANUS?

8. Kadagiti ania a kasasaad nga impakita ni Jesus ti kinaanusna?

8 Rinibun a tawtawen nga ar-aramiden ni Jesus ti pagayatan ti Dios ken sigagagar a mangar-aramid iti dayta. Idi nagrebelde ni Satanas, inkeddeng ni Jehova nga ibaon ditoy daga ti bugbugtong nga Anakna kas Mesias. Siaanus a nagur-uray ni Jesus iti rinibu a tawen agingga a dimteng dayta a tiempo. (Basaen ti Galacia 4:4.) Saan a nagur-uray lattan a dumteng dayta a tiempo no di ket okupado a nangitungpal iti trabaho nga impaaramid ni Amana. Idi immayen ditoy daga, ammona a masapul a matay iti ima ni Satanas, kas naipadto. (Gen. 3:15; Mat. 16:21) Siaanus a nagpasakup iti pagayatan ti Dios, nupay kaipapananna nga agsagaba iti kasta unay a tuok. Nagpaiduma ti kinasungdona. Saan la a ti bagbagina ken ti saadna ti pinampanunotna, ket magunggonaantayo no tuladentayo dayta.—Heb. 5:8, 9.

9, 10. (a) Ania ti ar-aramiden ni Jesus bayat a siaanus nga agur-uray iti panagtignay ni Jehova? (b) Ania ti rumbeng a panangmatmattayo iti tiempo nga inkeddeng ni Jehova?

9 Kalpasan a napagungar ni Jesus, naited kenkuana ti autoridad idiay langit ken ditoy daga. (Mat. 28:18) Ar-aramatenna dayta nga autoridad a mangibanag iti panggep ni Jehova sigun iti tiempo nga inkeddeng ti Dios. Siaanus a naguray ni Jesus iti makannawan ti Dios agingga a naikabil dagiti kabusorna iti babaen dagiti sakana idi 1914. (Sal. 110:1, 2; Heb. 10:12, 13) Dandani itan agtignay a manggibus iti sistema ni Satanas. Kabayatanna, siaanus a tultulongan ni Jesus dagiti tattao ken iturturongna ida iti “dandanum ti biag.”—Apoc. 7:17.

10 Mabigbigmo kadi no kasano a matuladmo ti kababalin ni Jesus? Ammona nga agtignay ni Jehova iti tiempo nga inkeddengna. Magagaran la ketdi ni Jesus a mangaramid iti aniaman nga ipaaramid ni Amana. Kaskasdi, situtulok nga agur-uray iti tiempo nga inkeddeng ti Dios. Bayat nga ur-urayentayo ti panagpatingga ti dakes a sistema ni Satanas, masapul met a tuladentayo ti kinaanus ti Dios, a saantay nga un-unaan isuna wenno agsardengtayo gapu iti pannakaupay. Ania ti aramidentayo tapno matuladtayo ti kinaanus ti Dios?

KASANOK A MATULAD TI KINAANUS TI DIOS?

11. (a) Ania ti dakkel a pagnaigan ti pammati ken kinaanus? (b) Apay a nabilbileg koma itan ti pammatitayo?

11 Sakbay nga immay ni Jesus ditoy daga, impakita ti ulidan dagiti propeta ken ti dadduma pay a matalek nga adipen ti Dios a kabaelan dagiti imperpekto a tattao ti aganus. Ti kinaanusda ket nainaig iti pammatida. (Basaen ti Santiago 5:10, 11.) No saanda a pinati ti imbaga kadakuada ni Jehova, naanusanda ngata nga inuray ti kaitungpalan dagiti karina? Maulit-ulit a naipasangoda kadagiti nakaam-amak ken nakarigrigat a pakasuotan ti pammati, a nagtalekda a tungpalento met laeng ti Dios ti inkarina. (Heb. 11:13, 35-40) Ngem natibtibker ti pundasion ti pammatitayo ta agserserbi itan ni Jesus kas “Manangan-anay iti pammatitayo.” (Heb. 12:2) Maysa pay, tinungpalna ti adu a padto ken tinulongannatayo a maaddaan iti nalawlawag a pannakaawat kadagiti panggep ti Dios.

12. Ania ti mabalin nga aramidentayo tapno bumileg ti pammatitayo?

 12 Ania ti aramidentayo tapno bumileg ti pammatitayo ken ad-adda a makapagan-anustayo? Nasken nga iyaplikartayo dagiti instruksion ti Dios. Kas pagarigan, utobem dagiti rason no apay nga iyun-unam ti Pagarian. Manayonam kadi ti panagreggetmo a mangyaplikar iti kunaen ti Mateo 6:33? Mabalin a kaipapanan dayta a mangbusboska iti ad-adu a panawen iti ministerio wenno kissayam ti panawenmo iti dadduma nga aktibidadmo. Panunotem no kasano a binendisionan ni Jehova dagiti panagreggetmo agingga ita. Mabalin a tinulongannaka a maaddaan iti baro nga iyad-adalan iti Biblia wenno impaayannaka iti “talna ti Dios a mangringbaw iti isuamin a panunot.” (Basaen ti Filipos 4:7.) Bayat ngarud a pampanunotem dagiti gunggona iti panangsurotmo kadagiti instruksion ni Jehova, ad-adda a mabigbigmo a napateg ti panagan-anus.—Sal. 34:8.

13. Ania ti mabalin a pangyaspingantayo iti panangpatanor iti pammati ken kinaanus?

13 Umasping dayta iti maulit-ulit a proseso ti panagmula, panagsukay, ken panagani. No nawadwad ti maapit ti maysa a mannalon, dakdakkel ti kompiansana nga agmulanto manen. Siempre, kasapulan a siaanus nga aguray agingga iti panagani, ngem saan a dayta ti mangupay kenkuana nga agmula. Nalabit nalawlawanto pay ti mulaanna iti sumaruno a panagtatalon ta agtalek nga adda apitenna. Kasta met, bayat a maulit-ulit a matarusantayo dagiti instruksion ni Jehova, iyaplikartayo dayta, ken magunggonaantayo, dumakkel met ti panagtalektayo ken Jehova. Bumileg met ti pammatitayo, ken nalaklakatayo nga urayen dagiti bendision nga ammotayo a dumteng.—Basaen ti Santiago 5:7, 8.

Ti kinaanus matulongannaka a mangyun-una iti Pagarian ken agsagrap kadagiti bendision!

14, 15. Ania ti rumbeng a panangmatmattayo iti panagsagaba ti tao?

14 Mapatanortay met ti kinaanus no matmatantayo ti lubong ken ti bukodtayo a  kasasaad sigun iti panangmatmat ni Jehova. Kas pagarigan, panunotem no ania ti panangmatmatna iti panagsagaba ti tao. Nabayagen a masaksaktan ti riknana gapu iti panagsagaba ti tao, ngem saan a dayta ti nanglapped kenkuana nga agaramid iti naimbag. Imbaonna ti bugbugtong nga Anakna “tapno dadaelenna dagiti aramid ti Diablo” ken pukawenna ti amin a kinadakes nga impalak-am ni Satanas iti sangatauan. (1 Juan 3:8) Kinaagpaysuanna, temporario laeng dayta a panagsagaba, ngem agnanayon ti solusion nga ipaay ti Dios. Kasta met, imbes a maupaytayo gapu iti agdama a kinadakes ti turay ni Satanas wenno matektekantayo a manguray iti panagpatinggana, agtalektayo a matungpal dagiti kari ni Jehova. Inkeddengna no kaano nga agpatingga ti kinadakes, ket agtignayto iti umiso a tiempo.—Isa. 46:13; Nah. 1:9.

15 Kadagitoy narigat a maudi nga al-aldaw daytoy a sistema ti bambanag, mabalin a masuot ti pammatitayo. Imbes a makapungtottayo gapu ta nagbalintayo a biktima ti kinaranggas wenno agsagsagaba dagiti ipatpategtayo, naan-anay koma nga agtalektayo ken Jehova. Saan a kaskarina dayta ta imperpektotayo. Ngem laglagipentayo koma ti inaramid ni Jesus a nailanad iti Mateo 26:39.Basaen.

16. Ania ti masapul a liklikantayo kabayatan ti nabatbati pay a tiempo?

16 Ti tao nga agduadua nga asidegen ti panungpalan mabalin a mangaramid iti bukodna a plano ta pampanunotenna nga amangan no saan a mapasamak ti imbaga ni Jehova. Kasla kunkunana, ‘Kitaek pay no talaga a pumudno ti sao ni Jehova saakto mamati.’ Iti kasta, mabalin nga arapaapenna ti lumatak iti daytoy a lubong, agpabaknang imbes nga iyun-unana ti Pagarian ti Dios, wenno gumun-od pay iti nangatngato nga edukasion tapno agbalin a nanam-ay ti biagna. Ngem saan kadi a pammaneknek dayta a kurang ti pammatina? Laglagipentayo nga inggunamgunam ni Pablo a tuladentayo koma dagiti matalek idi ugma, a gapu iti “pammati ken kinaanus,” sinagrapda dagiti bendision nga inkari ni Jehova. (Heb. 6:12) Saanto nga ipalubos ni Jehova a lumbes daytoy a dakes a sistema iti inkeddengna a tiempo a panagpatinggana. (Hab. 2:3) Kabayatanna, saan koma a parparawpaw ti panagserbitayo ken Jehova. Imbes ketdi, agtalinaedtay koma nga alerto ken nagaget a mangikasaba iti naimbag a damag, a dayta ti mangipaay iti di matukod a rag-o.—Luc. 21:36.

ANIA DAGITI BENDISION ITI PANAGAN-ANUS?

17, 18. (a) Ania ti gundawaytayo nga aramiden bayat nga agan-anustayo? (b) Aniada a bendision ti sagrapentayo no agan-anustayo?

17 Sumagmamano man a bulan wenno pinullon a tawen nga agserserbitayo iti Dios, determinadotayo koma nga agserbi kenkuana iti agnanayon. Ti panaganus tulongannatayo nga agibtur agingga a magun-odtayo ti pannakaisalakan, kasano man kapaut ti nabatbati pay a tiempo daytoy a sistema. Ik-ikkannatayo ni Jehova iti gundaway a mangpaneknek a naan-anay ti panagtalektayo kenkuana ken, no kasapulan, situtuloktayo nga agsagaba maigapu iti naganna. (1 Ped. 4:13, 14) Sansanayennatayo met ti Dios nga agbalin a naanus, a dayta ti kasapulan tapno maisalakantayo.—1 Ped. 5:10.

18 Adda ken Jesus ti amin nga autoridad idiay langit ken ditoy daga, ket awan ti asinoman a makaisina kenka iti pannalaknibna no di laeng sika a mismo. (Juan 10:28, 29) Saan a rumbeng a pagbutngantayo ti masanguanan wenno uray ti ipapatay. Maisalakanto dagidiay siaanus nga agibtur agingga iti panungpalan. Nasken ngarud a siguraduentayo a saannatay a masulisog ti lubong ken dina mapasardeng ti panagtalektayo ken Jehova. Imbes ketdi, determinadotayo koma a mangparayray iti pammatitayo ken nainsiriban nga aramatentayo ti tiempo a panagan-anus ti Dios.—Mat. 24:13; basaen ti 2 Pedro 3:17, 18.