Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Kinasayaat—Kasano a Mapatanormo?

Kinasayaat—Kasano a Mapatanormo?

NATURAL a kayattayo amin ti maibilang kas nasayaat a tao. Ngem narigat nga ipakita ita ti kinasayaat. Ti adu a tattao “kagurada ti kinaimbag.” (2 Tim. 3:3) Mabalin nga adda bukodda a pagalagadan iti umiso ken di umiso, ket arigna ibagbagada, “dakes ti naimbag ken naimbag ti dakes.” (Isa. 5:20) Narigat met ti agbalin a nasayaat gapu iti napalabastayo ken kinaimperpektotayo. Isu a baka marikriknatayo met ti kas ken Anne. * Uray no adun a dekada nga agserserbi ken Jehova, inaminna: “Marigatanak a mamati a kayak ti agbalin a nasayaat a tao.”

Imbag laengen ta kabaelantayo amin ti agbalin a nasayaat! Produkto dayta ti nasantuan nga espiritu ti Dios, ket nabilbileg ti espirituna ngem iti aniaman nga impluensia ti lubong wenno iti kinaimperpektotayo. Adalentayo no ania ti kinasayaat ken no kasano nga ad-adda a maipakitatayo daytoy a kualidad.

ANIA TI KINASAYAAT?

Ti kinasayaat ket ramanenna ti nangato a moral ken kinasingpet, nga awan laokna a kinadakes. Nalawag a makita ti kinasayaat gapu iti makagunggona nga epektona iti sabsabali. Aktibo ken positibo dayta a kualidad a maipakita iti itutulong iti dadduma.

Adda dagiti nakasagana a mangaramid iti nasayaat para kadagiti kapamilia ken gagayyemda, ngem umdas kadi dayta tapno maibaga a nasayaatda? Agpayso a limitado ti abilidadtayo a mangipakita iti daytoy a kualidad, ta ibaga ti Biblia nga “awan ti nalinteg a tao ditoy daga a kanayon nga agaramid iti naimbag ken saan nga agbasol.” (Ecl. 7:20) Inamin ni apostol Pablo: “Ammok nga awan ti aniaman a naimbag nga adda kaniak, kayatna a sawen, iti bagik.” (Roma 7:18) Umiso laeng ngarud nga agsursurotayo iti Gubuayan ti kinasayaat no kayattayo a patanoren dayta a kualidad.

“NI JEHOVA KET NAIMBAG”

Ni Jehova a Dios ti nangaramid iti pagalagadan no ania ti nasayaat wenno naimbag. Mabasatayo maipapan kenkuana: “Naimbagka ken naimbag dagiti ar-aramidem. Isurom kaniak dagiti regulasionmo.” (Sal. 119:68) Usigentayo ti dua nga aspeto ti kinasayaat ni Jehova a nadakamat iti dayta a teksto.

Ni Jehova ket naimbag. Ti kinasayaat ket kanayon a paset ti personalidad ni Jehova. Paliiwentayo ti napasamak idi imbaga ni Jehova ken Moises: “Ipakitak kenka ti amin a kinaimbagko.” Bayat nga ipakpakita ni Jehova ti dayagna—pakairamanan ti kinasayaatna—nangngeg ni Moises dagitoy a sasao: “Ni Jehova, ni Jehova, maysa a Dios a naasi ken mannakipagrikna, nabannayat nga agpungtot ken dakkel ti napudno nga ayatna ken kanayon a tungpalenna ti saona, mangipakpakita iti napudno nga ayat kadagiti rinibu, mangpakpakawan kadagiti kamali, biddut, ken basol, ngem sigurado a dusaenna dagiti nakabasol.” (Ex. 33:19; 34:6, 7) Matarusantayo ngarud a naan-anay ti kinasayaat ni Jehova iti amin a banag. Isu a nupay ni Jesus ti kasayaatan nga ulidan ti kinasayaat no iti tao, imbagana: “Awan ti naimbag no di laeng ti Dios.”—Luc. 18:19.

Makitatayo ti ebidensia ti kinasayaat ni Jehova kadagiti parsuana

 Naimbag dagiti aramid ni Jehova. Nalawag a makita ti kinasayaat ti Dios iti amin nga ar-aramidenna. “Ni Jehova ket naimbag iti amin a parsuana, ken makita ti asina iti amin nga aramidna.” (Sal. 145:9) Di mangidumduma ti kinasayaat ni Jehova ta ipaayna ti biag ken ti amin a kasapulan ti tao tapno agtultuloy nga agbiag. (Ara. 14:17) Makita met ti kinasayaatna no pakawanennatayo. Insurat ti salmista: “Naimbagka ken sisasaganaka a mangpakawan, O Jehova.” (Sal. 86:5) Masiguradotayo a “saan nga ipaidam ni Jehova ti aniaman a naimbag kadagidiay awan pagkuranganna.”​—Sal. 84:11.

“SURSURUENYO TI AGARAMID ITI NAIMBAG”

Naparsuatayo iti ladawan ti Dios, isu a kabaelantayo ti agbalin a nasayaat ken agaramid iti nasayaat. (Gen. 1:27) Ngem iparegta ti Sao ti Dios kadagiti adipenna a “sursuruen[da] ti agaramid iti naimbag.” (Isa. 1:17) Ngem kasanotayo a mapatanor daytoy a makaay-ayo a kualidad? Usigentayo ti tallo a pamay-an.

Umuna, ikararagtayo ti nasantuan nga espiritu, a makatulong iti panangpatanor dagiti Kristiano iti pudpudno a kinasayaat. (Gal. 5:22) Wen, matulongannatayo ti espiritu ti Dios tapno maayattayo ti naimbag ken maguratayo ti dakes. (Roma 12:9) Kinapudnona, ipakita ti Biblia a matulongannatayo ni Jehova tapno “kanayon a nasayaat ti maaramid ken maisao[tayo].”​—2 Tes. 2:16, 17.

Maikadua, masapul a basaentayo ti Sao ti Dios. No aramidentayo dayta, maisuro kadatayo ni Jehova ti “intero a dalan ti kinaimbag” ken maisagananatayo iti “tunggal naimbag nga aramid.” (Prov. 2:9; 2 Tim. 3:17) No basaentayo ti Biblia ken utobentayo ti nabasatayo, pumpunnuentayo ti pusotayo iti naimbag a bambanag maipapan iti Dios ken iti pagayatanna. Arigna karkargaantayo ti pusotayo iti gameng a mausartayo inton kasapulantayo.​—Luc. 6:45; Efe. 5:9.

Maikatlo, ikagumaantayo a ‘tuladen ti naimbag.’ (3 Juan 11) Adda dagiti ulidan iti Biblia a nasayaat a tuladen. Siempre, dagiti kangrunaan nga ulidan ket ni Jehova ken ni Jesus. Ngem mabalintayo met nga adalen ti dadduma a pagaammo gapu iti kinasayaatda. Mabalin a mapanunottayo da Tabita ken Bernabe. (Ara. 9:36; 11:22-24) Magunggonaanka no adalem ti naaramidanda, ken panunotem no kasano a timmulongda iti sabsabali. Panunotem no kasano a matulongam ti dadduma a kapamiliam wenno kakongregasionmo. Ken laglagipem no kasano a nagunggonaan da Tabita ken Bernabe gapu ta nasayaatda. Magunggonaanka met no tuladem ida.

 Mabalintayo met a panunoten dagiti agar-aramid ita iti nasayaat. Kas pagarigan, panunotem dagiti managsakripisio a panglakayen a “managayat iti kinaimbag.” Adda met dita dagiti matalek a sister a ‘mannursuro iti naimbag,’ iti sao ken ulidanda. (Tito 1:8; 2:3) Kuna ti sister nga agnagan Roslyn: “Adda gayyemko a mangikagkagumaan a tumulong ken mangparegta iti dadduma iti kongregasion. Panunotenna ti situasionda ken masansan nga ikkanna ida iti simple a regalo wenno tulonganna ida iti dadduma a praktikal a pamay-an. Para kaniak, nakasaysayaat a tao.”

Parparegtaen ni Jehova dagiti adipenna a “biroken[da] ti naimbag.” (Amos 5:14) No aramidentayo dayta, saantayto laeng a maipateg dagiti pagalagadanna no di ket mapabileg pay ti determinasiontayo nga agaramid iti nasayaat.

Ikagumaantayo ti agbalin a nasayaat ken agaramid iti nasayaat

Saantayo koma a panunoten a makaaramidtayo laeng iti nasayaat no naisangsangayan ti aramidentayo para iti dadduma wenno regaluantayo ida iti nangina. Kas panangyilustrar: No agpimpinta ti maysa a pintor, maminsan wenno mamindua la kadi nga ipadalanna ti paintbrush-na? Saan, no di ket mamin-adu nga usarenna dayta tapno makaaramid iti ladawan. Umasping iti dayta, ti kinasayaattayo ket makita iti adu a babassit nga itutulong.

Iparegta kadatayo ti Biblia a “nakasagana[tayo]” koma nga agaramid iti nasayaat. (2 Tim. 2:21; Tito 3:1) No alertotayo iti situasion ti dadduma, makabiroktayo iti pamay-an a tumulong kadakuada para iti ‘pagimbaganda tapno mapabilegda.’ (Roma 15:2) Mabalin a karaman iti dayta ti panangited iti banag nga adda kadatayo. (Prov. 3:27) Nalabit awisentayo ti maysa iti simple a pannangan wenno iti makapabileg a panaglalangen. No adda ammotayo a masakit, mabalintayo a patulodan iti kard, bisitaen, wenno tawagan. Wen, mabalin a makabiroktayo iti adu a pamay-an a mangibaga iti “nasayaat ken makapabileg a sasao iti aniaman a maitutop a tiempo, tapno magunggonaan dagiti makangngeg.”​—Efe. 4:29.

Kas ken Jehova, ikagumaantayo ti agaramid iti nasayaat iti amin a tattao. Awan koma ngarud ti idumdumatayo. Maysa a kasayaatan a pamay-an ket ti panangikasaba iti amin iti naimbag a damag maipapan iti Pagarian. Kas imbilin ni Jesus, ikagumaantayo nga aramiden ti nasayaat uray kadagidiay manggurgura kadatayo. (Luc. 6:27) Kanayon nga umiso ti panagbalin a naimbag ken panagaramid iti nasayaat iti sabsabali, ta “awan ti linteg a maibusor kadagita.” (Gal. 5:22, 23) No nasayaat ti kababalintayo uray no maidadanes wenno masusuottayo, mabalin a maallukoytayo ti dadduma iti kinapudno ket idaydayawda ti Dios.​—1 Ped. 3:16, 17.

GUNGGONA ITI KINASAYAAT

“Magunggonaanto ti naimbag a tao gapu iti aramidna.” (Prov. 14:14) Kasano? No nasayaattayo iti sabsabali, mabalin a kastanto met ti panangtratoda kadatayo. (Prov. 14:22) Ngem no saan, ti panangitultuloytayo nga agaramid iti nasayaat ti mabalin a mangpalukneng ken manglunag iti natangken a pusoda.​—Roma 12:20, ftn.

Maibaga ti adu a nagunggonaanda iti panagaramidda iti nasayaat ken panangtallikudda iti dakes. Alaentayo a pagarigan ti kapadasan ni Nancy. “Dimmakkelak a naluko, immoral, ken awanan respeto,” inaminna. “Ngem idi nasursurok ken inyaplikarko dagiti pagalagadan ti Dios maipapan iti kinasayaat, nagbalinak a naragragsak. Adda itan dignidad ken respetok iti bagik.”

Ti kangrunaan a rason a patanorentayo ti kinasayaat ket gapu ta mangparagsak dayta ken Jehova. Uray saan nga adu ti makakita iti ar-aramidentayo, makitkita dayta ni Jehova. Ammona ti tunggal nasayaat nga ar-aramiden ken pampanunotentayo. (Efe. 6:7, 8) Ania ti resultana? “Maragsakan ni Jehova iti naimbag a tao.” (Prov. 12:2) Gapuna, itultuloytayo a patanoren ti kinasayaat. Ikarkari ni Jehova ti “dayag ken dayaw ken talna iti tunggal agar-aramid iti nasayaat.”​—Roma 2:10.

^ par. 2 Nabaliwan ti dadduma a nagan.