Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Naragsak Dagidiay Agserserbi iti “Naragsak a Dios”

Naragsak Dagidiay Agserserbi iti “Naragsak a Dios”

“Naragsak ti ili a ti Diosna isu ni Jehova!”—SAL. 144:15.

KANTA: 44, 125

1. Apay a naragsak dagiti agdaydayaw ken Jehova? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

TALAGA a naragsak dagiti Saksi ni Jehova. Iti man gimong, asamblea, ken iti dadduma pay a panaglalangenda, naragsakda nga agsasarita ken agkakatawa. Apay a nakaragragsakda? Ti kangrunaan a rason ket am-ammo, pagserserbian, ken ikagkagumaanda a tuladen ni Jehova, ti “naragsak a Dios.” (1 Tim. 1:11; Sal. 16:11) Gapu ta ti Dios ti pagtataudan ti kinaragsak, kayatna a naragsaktayo, ken inikkannatayo iti adu a rason nga agragsak.​—Deut. 12:7; Ecl. 3:12, 13.

2, 3. (a) Ania ti kinaragsak? (b) Apay a mabalin a narigat ti agbalin a naragsak?

2 Sika ngay? Naragsakka kadi? Posible kadi nga agbalinka a naragragsak pay? Ti kinaragsak ket mabalin a kaipapananna ti “nasayaat a kasasaad a relatibo ti kapautna, ken agduduma nga emosion dayta, manipud iti basta pannakapnek agingga iti nauneg ken napalalo a rag-o iti panagbiag, ken ti natural a tarigagay nga agtultuloy dayta a kasasaad.” Ipakita ti Biblia a ti pudpudno a kinaragsak ket ti kasasaad ti maysa a bembendisionan ni Jehova. Ngem mabalin a narigat ti agbalin a naragsak iti daytoy a lubong. Apay?

 3 Mabalin a maikkat ti ragsaktayo gapu kadagiti makapa-stress a pasamak​—kas no natay wenno nailaksid ti maysa nga ay-ayatentayo wenno no nakidiborsiotayo wenno naawanantayo iti trabaho. Mabalin a maawan met ti ragsaktayo no adda panagririri ken awan ti talna iti pamilia. Mabalin pay a madadael ti kinaragsaktayo no uyawendatayo dagiti katrabahuan wenno kaklasetayo, idadanesdatayo gapu iti relihiontayo, wenno maibaludtayo; wenno gapu iti kumapkapuy a salun-at, nakaro a sakit, wenno depresion. Ngem maragsakan ni Jesu-Kristo, “ti naragsak ken maymaysa a Mannakabalin nga Agturay,” a mangipaay iti liwliwa ken kinaragsak kadagiti tattao. (1 Tim. 6:15; Mat. 11:28-30) Iti Sermon ni Jesus iti Bantay, dinakamatna ti sumagmamano a kualidad a makatulong tapno naragsaktayo latta uray no narigat dagiti pakasuotantayo iti lubong ni Satanas.

NABILEG NGA ESPIRITUALIDAD​—NAGPATEG ITI KINARAGSAK

4, 5. Kasano a maaddaantayo iti kinaragsak ken kasano a mataginayon dayta?

4 Nagpateg ti kaunaan a dinakamat ni Jesus: “Naragsak dagidiay sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda, yantangay kukuada ti pagarian ti langlangit.” (Mat. 5:3) Kasanotayo a maipakita a sipapanunottayo iti dayta a kasapulan? Babaen ti panangipauneg iti naespirituan a taraon, panangtungpal iti linteg ti Dios, ken panangyun-una iti panagdayaw iti naragsak a Dios. No aramidentayo dagita, ad-adda a naragsaktayo. Mapabilegtayo ti pammatitayo a dandanin tungpalen ti Dios dagiti karina. Ken mapabilegnatayo ti “naragsak a namnama” nga ipapaay ti Sao ti Dios kadagiti agdaydayaw Kenkuana.​—Tito 2:13.

5 Ti panangpabileg iti relasiontayo ken Jehova ket nagpateg a paset ti panangbirok iti manayon a kinaragsak. Tinignay ti Dios ni apostol Pablo a mangisurat: “Kankanayon nga agrag-okayo iti Apo [ni Jehova]. Maminsan pay a kunaek, Agrag-okayo!” (Fil. 4:4) Tapno maaddaantayo iti kasta a napateg a relasion, masapul a gun-odentayo ti sirib a naggapu Kenkuana. Kuna ti Sao ti Dios: “Naragsak ti tao a nakasarak iti sirib, ken ti tao a makagun-od iti panangilasin. Maysa dayta a kayo ti biag kadagidiay mangpetpetpet iti dayta, ket dagidiay agtultuloy a mangsalimetmet a siiirut iti dayta maawaganda iti naragsak.”​—Prov. 3:13, 18.

6. Ania pay ti makatulong tapno manayon ti ragsaktayo?

6 Ngem tapno manayon ti ragsaktayo, nagpateg a basaen ken iyaplikartayo ti Sao ti Dios. Impaganetget ni Jesus ti kinapateg ti panangyaplikar iti nasursurotayo idi kinunana: “No ammoyo dagitoy a banag, naragsakkayo no aramidenyo ida.” (Juan 13:17; basaen ti Santiago 1:25.) Dayta ti tulbek tapno mapennek ti naespirituan a kasapulam ken manayon ti ragsakmo. Ngem kasano nga agbalintayo a naragsak no nagadu met a banag ti mabalin a mangpukaw iti ragsaktayo? Adalentayo ti simmaruno nga imbaga ni Jesus iti Sermonna iti Bantay.

DAGITI KUALIDAD NGA AD-ADDA A MANGPARAGSAK

7. Kasano nga agbalin a naragsak dagiti agledleddaang?

7 “Naragsak dagidiay agleddaang, yantangay maliwliwadanto.” (Mat. 5:4) Mabalin a maisaludsod ti dadduma, ‘Kasano koma a naragsak dagiti agledleddaang?’ Ti tuktukoyen ni Jesus ket saan nga amin nga agledleddaang. Agladingit uray dagiti dakes a tattao gapu kadagiti pakarigatan a gagangay kadagitoy “napeggad a tiempo a narigat a pakilangenan.” (2 Tim. 3:1) Ngem ti bagida laeng ti pampanunotenda, saan a ni Jehova, ket awan ti relasionda Kenkuana isu a  saanda a naragsak. Mabalin a ti tuktukoyen ni Jesus ket dagidiay sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda a malmaldaangan ta adu ita ti kakaasi iti naespirituan. Mabalin a bigbigenda a managbasolda ken makitada ti nasaem a resulta ti kinamanagbasol ti tao. Makitkita ni Jehova dagiti kasta a naimpusuan nga agledleddaang, isu a liwliwaen ken bendisionanna ida iti naespirituan ken naragsak a biag.​—Basaen ti Ezequiel 5:11; 9:4.

8. Ilawlawagmo no kasano a makatulong ti kinaalumamay iti panagbalin a naragsak.

8 “Naragsak dagiti naalumamay ti kababalinda, yantangay tawidendanto ti daga.” (Mat. 5:5) Kasano a makatulong ti kinaalumamay iti panagbalin a naragsak? Adu ti nagbalbaliw kalpasan a naaddaanda iti umiso a pannakaammo iti kinapudno. Sakbay dayta, mabalin a nauyong, mannakiapa, ken agresiboda. Ngem inkawesdan ti “baro a personalidad” ken ipakpakitada ti “kinalailo ti pannakipagrikna, kinamanangngaasi, kinapakumbaba iti panagpampanunot, kinaalumamay, ken mabayag a panagitured.” (Col. 3:9-12) Kas resultana, natalna ti biagda, natalna ti relasionda iti sabsabali, ken naragragsakda. Kasta met, ikari kadakuada ti Sao ti Dios a “tawidendanto ti daga.”​—Sal. 37:8-10, 29.

9. (a) Kasano a ‘tawiden dagiti naalumamay ti daga’? (b) Apay a naragsak dagiti “mabisin ken mawaw iti kinalinteg”?

9 Kasano a dagiti naalumamay “tawidendanto ti daga”? Dagiti napulotan iti espiritu nga adalan ni Jesus tawidendanto ti daga inton iturayanda daytoy kas ar-ari ken papadi. (Apoc. 20:6) Ngem ti minilion a saan a nailangitan ti namnamada tawidendanto ti daga ta agbiagdanto ditoy iti agnanayon iti perpekto, natalna, ken naragsak a kasasaad. Isuda met laeng dagiti naragsak a “mabisin ken mawaw iti kinalinteg.” (Mat. 5:6) Mapennekto inton baro a lubong ti naespirituan a panagbisin ken wawda iti kinalinteg. (2 Ped. 3:13) Inton naikkaten ti Dios ti amin a kinadakes, saanton a madadael ti kinaragsak dagiti nalinteg ta awanton ti kinadakes.​—Sal. 37:17.

10. Ania ti kayat a sawen ti asi?

10 “Naragsak dagiti naasi, yantangay maipakitaandanto iti asi.” (Mat. 5:7) Ti Hebreo a sao a konektado iti asi kaipapananna ti “rumangrang, makarikna iti kinabara buyogen ti nalailo nga emosion; . . . agbalin a mannakipagrikna.” Kasta met, ti nausar a Griego a sao ramanenna ti simpatia iti maysa a tao. Ngem ti asi ket saan laeng a basta rikna. Iti Biblia, ramanenna ti panagtignay babaen ti naasi nga itutulong.

11. Ania ti masursurotayo maipapan iti asi iti ilustrasion maipapan iti naimbag a Samaritano?

11 Basaen ti Lucas 10:30-37. Nalawag nga iladawan ti ilustrasion ni Jesus maipapan iti naimbag a Samaritano ti kaipapanan ti panangipakita iti asi. Gapu iti naimpusuan nga asi ti Samaritano, nangaramid iti naimbag tapno matulonganna ti nadangran a biktima. Kalpasan nga inyestoria ni Jesus ti ilustrasion, imbagana: “Mapankan ket kasta . . . met laeng ti aramidem.” Isu nga isaludsodtayo iti bagitayo: ‘Kasta kadi met ti ar-aramidek? Ar-aramidek kadi ti inaramid ti naasi a Samaritano? Mabalin kadi a nayonak pay ti panangipakitak iti asi tapno matulongak dagiti marigrigatan? Kas pagarigan, makaipaayak kadi iti praktikal a tulong kadagiti nataenganen a kakabsat, balo a babbai, ken kadagiti ubbing nga awanan iti naespirituan a nagannak? Ikagkagumaak kadi ti agsao iti “makaliwliwa kadagiti malmaldaangan a kararua”?’​—1 Tes. 5:14; Sant. 1:27.

Ikagumaam nga ipakita ti asi, ket makitamto ti ragsak a resulta dayta (Kitaen ti parapo 12)

12. Kasano a makatulong ti asi iti panagbalintayo a naragsak?

12 Kasano ngarud nga agresulta iti kinaragsak ti panagbalin a naasi? No  ipakitatayo ti asi iti sabsabali, mariknatayo ti kinaragsak iti panangted. Kasta met, ammotayo a maay-ayotayo ni Jehova. (Ara. 20:35; basaen ti Hebreo 13:16.) Kinuna ni Ari David maipapan iti mangipakpakita iti konsiderasion iti nanumo: “Isu saluadanto ni Jehova a mismo ket taginayonennanto a sibibiag. Isu maikunanto a naragsak iti daga.” (Sal. 41:1, 2) No manangngaasitayo, awatentayto met ti asi ni Jehova ket naragsaktayto iti agnanayon.​—Sant. 2:13.

NO APAY A NARAGSAK DAGITI “NASIN-AW TI PUSODA”

13, 14. Apay a naragsak dagidiay nasin-aw ti pusoda?

13 “Naragsak dagiti nasin-aw ti pusoda,” kuna ni Jesus, “yantangay makitadanto ti Dios.” (Mat. 5:8) Tapno agtalinaed a nasin-aw ti pusotayo, masapul a nadalus ti kaunggan, rikrikna, ken tarigagaytayo. Masapul a pagtalinaedentayo a nadalus ti pampanunottayo tapno saan a marugitan ti panagdayawtayo ken Jehova.​—Basaen ti 2 Corinto 4:2; 1 Tim. 1:5.

14 Dagiti nasin-aw ti pusoda ket nadalus ken naragsak ti relasionda ken Jehova, a nangideklara: “Naragsak dagidiay manglaba kadagiti pagan-anayda.” (Apoc. 22:14) Ania ti kaipapanan ti ‘pananglabada iti pagan-anayda’? Dagiti napulotan a Kristiano ‘linabaanda ti pagan-anayda’ ta nadalusda iti imatang ni Jehova ken maipaayandanto iti immortal a biag ken agnanayonto a naragsakda iti saadda idiay langit. Ti dakkel a bunggoy nga addaan iti namnama nga agbiag ditoy daga ket ibilang ti Dios a nalinteg ken gagayyemna. Uray ita, ‘lablabaandan ti pagan-anayda ket pappapudawenda iti dara ti Kordero.’​—Apoc. 7:9, 13, 14.

15, 16. Kasano a dagiti nasin-aw ti pusoda ‘makitada ti Dios’?

15 Ngem kasano a ti nasin-aw ti pusona ‘makitana ti Dios’ idinto ta “awan ti tao a makakita [iti Dios] ket kaskasdi nga agbiag”? (Ex. 33:20) Ti Griego a sao a naipatarus a ‘makita’ ket mabalin a kaipapananna ti “makita babaen ti panunot, maawatan, maammuan.” Dagiti makakita iti Dios babaen ti ‘mata ti pusoda’ ket dagidiay talaga a makaam-ammo kenkuana ken mangapresiar kadagiti kualidadna. (Efe. 1:18) Naan-anay nga impakita ni Jesus ti personalidad ti Dios isu a naibagana: “Ti nakakita kaniak nakitana met ti Ama.”​—Juan 14:7-9.

16 Malaksid iti panangammo kadagiti kualidad ti Dios, dagiti pudno nga agdaydayaw ‘makitkitada ti Dios’ no marikriknada ti tulongna. (Job 42:5) Nakapokus met ti ‘mata ti pusoda’ kadagiti nagsayaat a bendision nga ikarkari ti Dios kadagiti mangikagkagumaan nga agtalinaed a nadalus ken simamatalek nga agserserbi kenkuana. Siempre, dagiti napagungar a napulotan literal a makitadanto ni Jehova inton maawatda ti nailangitan a gunggonada.​—1 Juan 3:2.

 NARAGSAK URAY ADDA PAKARIGATAN

17. Ania ti papel ti pannakikappia iti panagbalin a naragsak?

17 Simmaruno a kinuna ni Jesus: “Naragsak dagiti mannakikappia.” (Mat. 5:9) Naragsak dagiti mangikagkagumaan a makikappia. Insurat ni adalan a Santiago: “Ti bunga ti kinalinteg naimula ti bin-ina iti sidong dagiti natalna a kasasaad maipaay kadagidiay agar-aramid ti talna.” (Sant. 3:18) No saan a nasayaat ti relasiontayo iti maysa a kakongregasion wenno kapamiliatayo, mabalin nga ipakaasitayo iti Dios a tulongannatayo a makikappia. Iti kasta, impluensiaannatayo ti nasantuan nga espiritu ni Jehova a mangipakita iti nalinteg a kababalin ket agbalintayo a naragsak. Impaganetget ni Jesus ti kinapateg ti panangikagumaan a makikappia idi kinunana: “No, ngarud, ip-ipanmo ti sagutmo iti altar ket sadiay malagipmo a ti kabsatmo addaan iti maysa a banag a maibusor kenka, panawam ti sagutmo sadiay sanguanan ti altar, ket mapanka; umuna a makikappiaka ken kabsatmo, ket kalpasanna, inton nakasublikan, idatonmo ti sagutmo.”​—Mat. 5:23, 24.

18, 19. Apay a makapagrag-o dagiti Kristiano uray maidadanesda?

18 “Naragsakkayo inton umsiendakayo dagiti tattao ken idadanesdakayo ken siuulbod a sawenda ti tunggal kita ti nadangkes a banag a maibusor kadakayo maigapu kaniak.” Ania ti kayat a sawen ni Jesus? Innayonna: “Agrag-o ken aglagtokayo gapu iti rag-o, yantangay dakkel ti gunggonayo iti langlangit; ta iti kasta a pamay-an indadanesda dagiti mammadto nga immun-una ngem dakayo.” (Mat. 5:11, 12) Idi nasapsaplit dagiti apostol ken naibilin nga isardengda ti mangasaba, ‘pimmanawda iti sanguanan ti Sanhedrin, nga agragrag-o.’ Siempre, saanda a pagragsakan ti ut-ot ti pannakasapsaplitda. Ngem nagrag-oda “ta naibilangda a maikari a maibabain maigapu iti nagan [ni Jesus].”​—Ara. 5:41.

19 Iti panawentayo, naragsak met nga agibtur ti ili ni Jehova no agsagabada gapu iti nagan ni Jesus wenno maipasangoda iti narigat a pakasuotan. (Basaen ti Santiago 1:2-4.) Kas kadagiti apostol, saantayo a pagragsakan ti aniaman a kita ti panagsagaba. Ngem no agtalinaedtayo a matalek iti Dios bayat ti pannakasuottayo, tulongannatayo ni Jehova a situtured nga agibtur. Kas pagarigan, idi Agosto 1944, dagiti opisial ti maysa a diktador a turay imbaludda ni Henryk Dornik ken ti kabsatna iti kampo konsentrasion. Ngem binigbig dagiti bumusbusor: “Ditay maallukoy ida a mangaramid iti aniaman. Pagragsakanda pay ti agbalin a martir.” Inlawlawag ni Brother Dornik: “Nupay diak pampanunoten ti agbalin a martir, kaykayatko laengen ti agsagaba buyogen ti kinatured ken kinatarnaw gapu iti kinasungdok ken ni Jehova. . . . Ti napasnek a kararag pinasingednak ken ni Jehova, ti mapangnamnamaan a Katulongan.”

20. Apay a naragsaktayo nga agserbi iti “naragsak a Dios”?

20 No anamongannatayo ti “naragsak a Dios,” naragsaktayo latta uray no idadanesdatayo gapu iti relihiontayo, busorendatayo ti pamiliatayo, agsakittayo, wenno nataengantayon. (1 Tim. 1:11) Naragsaktayo met gapu kadagiti nagsasayaat a kari ti Diostayo a “saanna a mabalin ti agulbod.” (Tito 1:2) Inton matungpal dagiti kari ni Jehova, saantayton a pulos malagip dagiti pakarigatan ken pakasuotantayo ita. Saantayo a pulos mailadawan iti panunottayo dagiti bendision nga ipaayto ni Jehova inton Paraiso. Ken sigurado a nagpaidumanto ti ragsaktayo. Wen, “maragsakandanto iti napalalo iti kinaruay ti talna.”​—Sal. 37:11.