Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Rag-o—Galad a Magun-odtayo iti Dios

Rag-o—Galad a Magun-odtayo iti Dios

GAGANGAY a kayat dagiti tattao a naragsak ti biagda. Ngem kadagitoy maudi nga al-aldaw, maipaspasango ti amin iti problema a “narigat a pakilangenan.” (2 Tim. 3:1) Mabalin nga in-inut a mapukaw ti ragsak ti dadduma gapu iti kinaawan hustisia, sakit, kaawan ti trabaho, panagladingit, wenno dadduma pay a pakaigapuan ti danag ken liday. Uray dagiti adipen ti Dios, mabalin a maupay ken mapukaw ti rag-oda. No mapasamak kenka dayta, kasanom a mapasubli ti rag-om?

Tapno masungbatan dayta, masapul a maawatantayo no ania ti pudpudno a rag-o ken no kasano a nakapagtalinaed a naragsak ti dadduma iti laksid dagiti pakasuotan. Kalpasanna, ammuentayo no kasanotayo a mapagtalinaed ti rag-otayo ken manayonan pay ketdi dayta.

ANIA TI RAG-O?

Ditay koma panunoten a ti panagbalin a narag-o ket basta panagbalin laeng a naragsak. Panunotem daytoy: No nabarteken ti maysa, mabalin a katawa a katawa. Ngem no nausawanen, saanen nga agkatkatawa, ken mabalin a nakalidliday manen ken adu latta ti problemana. Ti temporario a ragsakna ket saan a pudpudno a rag-o.—Prov. 14:13.

Maisupadi iti dayta, ti rag-o ket nabileg a rikna iti pusotayo. Nadeskribir dayta kas “ti emosion a mariknatayo no adda maala wenno namnamaentayo a naimbag.” Ti rag-o ket kinaragsak a saan nga agbalbaliw, nasayaat man wenno saan ti situasion. (1 Tes. 1:6) Iti kinapudnona, mabalin a mariribukan ti maysa ngem adda latta rag-o iti pusona. Kas pagarigan, nasapsaplit dagiti apostol gapu iti panagsaoda maipapan ken Kristo. Ngem ‘pimmanawda iti sanguanan ti Sanhedrin, nga agragrag-oda ta naibilangda a maikari a maibabain maigapu iti naganna.’ (Ara. 5:41) Nabatad a saanda a pagragrag-oan ti pannakasapsaplitda. Ngem kas ad-adipen ti Dios, addaanda iti pudpudno a rag-o gapu ta nagtalinaedda a matalek kenkuana.

Saantay a nayanak nga addaan iti kasta a rag-o ken saan nga automatiko a maadda dayta kadatayo. Apay? Gapu ta paset ti bunga ti nasantuan nga espiritu ti pudpudno a rag-o. Iti tulong ti espiritu ti Dios, naan-anay a mapatanortayo ti “baro a personalidad,” a pakairamanan ti rag-o. (Efe. 4:24; Gal. 5:22) Ket no napatanortayo ti rag-o, nalaklakatayo a sanguen dagiti problema iti biag.

DAGITI ULIDAN A KAYATTAYO A TULADEN

Pinanggep ni Jehova a nasayaat a bambanag ti maadda iti daga, saan a dagiti dakes a kanayon a makitkitatayo ita. Ngem saan a mapukaw ti rag-o ni Jehova gapu iti dakes nga aramid ti sabsabali. Kuna ti Sao ti Dios: “Pigsa ken rag-o addada iti dissona.” (1 Cron. 16:27) Kanayonanna, dagiti naimbag a maar-aramidan dagiti adipen ni Jehova ti ‘mangparparag-o iti pusona.’—Prov. 27:11.

Matuladtayo ni Jehova no saantay unay a maringgoran no di mapasamak dagiti bambanag kas iti ekspektarentayo. Imbes nga ipalubostayo  a mapukaw ti rag-otayo, mabalintayo ti agpokus kadagiti nasayaat nga adda kadatayo ita ken siaanus a manguray iti nasayaat a bambanag iti masanguanan. *

Adu ti nairekord iti Biblia a tattao a nagtalinaed a narag-o uray naipasango iti narigat a situasion. Inibturan ni Abraham ti situasion a namagpeggad iti biagna ken iti pakarigatan nga aramid ti sabsabali. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Nupay kasta, napagtalinaedna ti rag-o iti pusona. Kasano? Nalawag iti panunotna ti namnama nga agbiag iti baro a lubong nga iturayan ti Mesias. (Gen. 22:15-18; Heb. 11:10) Kinuna ni Jesus: “Ni Abraham nga amayo nagrag-o unay iti inanama a pannakakita iti aldawko.” (Juan 8:56) Matuladtayo ni Abraham no utobentayo dagiti mangyeg iti rag-o kadatayo iti masanguanan.—Roma 8:21.

Kas ken Abraham, nagpokus da Pablo ken Silas kadagiti kari ti Dios. Nabileg ti pammatida, ken pinagtalinaedda ti rag-oda uray naipasangoda kadagiti di nasayaat a situasion. Kas pagarigan, kalpasan ti nakaro a pannakakabkabil ken pannakaibaludda, iti “katengngaan ti rabii nagkarkararag da Pablo ken Silas ket indaydayawda ti Dios babaen iti kanta.” (Ara. 16:23-25) Napabilegda gapu iti namnamada ken napagtalinaedda ti rag-oda ta ammoda nga agsagsagabada maigapu ken Kristo. Matuladtayo da Pablo ken Silas no kanayon a sipapanunottayo kadagiti naimbag nga ibunga ti matalek a panagserbi iti Dios.—Fil. 1:12-14.

Adu met ti mapagwadan ita a kakabsat a napagtalinaedda ti rag-oda uray maipaspasangoda iti pakarigatan. Kas pagarigan, idi Nobiembre 2013, dinalapus ti nakapigpigsa a bagyo a Yolanda ti makintengnga a paset ti Pilipinas ket dinadaelna ti nasurok a 1,000 a balay dagiti Saksi. Ni George nga interamente a nadadael ti balayna iti siudad ti Tacloban, kinunana: “Naragsak latta dagiti kakabsat uray kastoy ti napasamak. Marigatanak a mangdeskribir iti rag-o a marikriknami.” Uray kaanoman a maipasangotayo iti narigat a kasasaad, mapagtalinaedtayo ti rag-otayo no utoben ken apresiarentayo ti inaramid ni Jehova para kadatayo. Ania pay ti inted ni Jehova a panggapuantay nga agrag-o?

DAGITI PANGGAPUANTAY NGA AGRAG-O

Awanen ti nabilbileg pay a panggapuantay nga agrag-o ngem iti relasiontayo ken Jehova! Panunotem daytoy: Ammotayo nga isu ti Agturay iti intero nga uniberso. Isu ti Amatayo, Diostayo, ken Gayyemtayo!—Sal. 71:17, 18.

Ipatpategtayo met ti sagut a biag ken ti abilidad a mangtagiragsak iti dayta. (Ecl. 3:12, 13) Kas parsua nga addaan abilidad nga agpanunot nga inyasideg ni Jehova, maawatantayo ti pagayatan ti Dios para kadatayo. (Col. 1:9, 10) Gapuna, adda pudpudno a kaipapanan ken direksion ti biagtayo. Ngem di maawatan ti kaaduan a tattao ti panggep ti biag. Intampok ni Pablo dayta a panagduma idi insuratna: “‘Saan a nakita ti mata ket saan a nangngeg ti lapayag, saan met a simnek iti puso ti tao ti bambanag nga insagana ti Dios kadagidiay agayat kenkuana.’ Ta kadatayo nga impalgak ida ti Dios babaen ti espirituna.” (1 Cor. 2:9, 10) Saantay kadi nga agrag-o ta maawatantayo ti pagayatan ken panggep ni Jehova?

Panunotem ti dadduma pay nga inaramid ni Jehova para kadagiti adipenna. Saantay kadi a maragsakan ta mabalin a mapakawan dagiti basoltayo? (1 Juan 2:12) Gapu iti asi ti Dios, addaantayo iti nabiag a namnama nga asidegen ti baro a lubong. (Roma 12:12) Uray ita, inikkannatayo ni Jehova iti adu a gagayyem a kaduatayo nga agdaydayaw kenkuana. (Sal. 133:1) Ipasigurado met kadatayo ti Biblia a protektaran ni Jehova ti ilina manipud ken Satanas ken kadagiti demoniona. (Sal. 91:11) No utobentayo dagitoy a bendision a naggapu iti Dios, ad-adda a manayonan ti rag-otayo.—Fil. 4:4.

 NO KASANO A MANAYONAN TI RAG-OM

Posible kadi a manayonan ti maysa a Kristiano ti rag-ona? Kinuna ni Jesus: “Sinaok kadakayo dagitoy a banag, tapno ti rag-ok adda koma kadakayo ken ti rag-oyo maan-anay koma.” (Juan 15:11) Saan kadi nga ipakpakita laeng dayta a manayonantayo ti rag-otayo? Mabalinmo nga ikompara ti panagreggetmo a mangnayon iti rag-om iti panangparangrang iti apuy. Masapul a sungrodam tapno ad-adda a bumara. Kasta met, masapul a sungrodam ti espiritualidadmo tapno manayonan ti rag-om. Laglagipem: Maaddaantayo iti rag-o babaen iti espiritu ti Dios. Gapuna, manayonan ti rag-om no kanayon a kiddawem ti tulong ti espiritu ni Jehova ken utobem buyogen ti kararag ti Saona a naipaltiing babaen iti espirituna.—Sal. 1:1, 2; Luc. 11:13.

Manayonam met ti rag-om no aktiboka a mangaramid kadagiti makaay-ayo ken Jehova. (Sal. 35:27; 112:1) Apay? Gapu ta naparsuatayo nga ‘agbuteng iti pudno a Dios ken mangsalimetmet kadagiti bilinna. Ta daytoy isu ti intero a pagrebbengan ti tao.’ (Ecl. 12:13) Kayatna a sawen, nadiseniotayo a mangaramid iti pagayatan ti Dios. No ngarud agserbitayo ken Jehova, agbalin a nakaragragsak ti biagtayo. *

DAGITI PAGSAYAATAN NGA IYEG TI RAG-O

Bayat a patpatanorentayo ti nadiosan a galad a rag-o, adu pay a pagsayaatan ti mapadasantayo. Kas pagarigan, agbalintayo nga ad-adda a makaay-ayo iti nailangitan nga Amatayo bayat a narag-o nga agserserbitayo kenkuana aniaman ti problematayo. (Deut. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) Kasta met, gapu ta addaantayo iti pudpudno a rag-o, determinado a liklikantayo ti agbalin a materialistiko. Imbes ketdi, ikagumaantayo ti mangaramid iti dakdakkel a panagsakripisio para iti Pagarian ti Dios. (Mat. 13:44) No makitatayo dagiti nagsasayaat nga ibungana, manayonan ti rag-otayo, naragragsaktayo, ken maparagsaktayo ti sabsabali.—Ara. 20:35; Fil. 1:3-5.

“No naragsak ken kontentoka iti biagmo ita, dakdakkel ti posibilidadna a nasalsalun-atka iti masanguanan.” Dayta ti insurat ti maysa a researcher iti University of Nebraska idiay United States kalpasan ti panangusigna iti adu a panagadal iti salun-at. Maitunos dayta iti ibagbaga ti Biblia: “Ti puso a narag-o nasayaat a pangagas.” (Prov. 17:22) Wen, bayat a naynayonam ti rag-om, dakdakkel ti posibilidadna a nasaysayaat ti salun-atmo.

Uray ngarud narigat a panawen ti pagbibiagantayo, mapatanortayo ti pudpudno ken manayon a rag-o no kiddawentayo ti nasantuan nga espiritu babaen iti panagkararag, panagadal, ken panangutob iti Sao ni Jehova. Manayonan met ti rag-otayo no panunotentayo dagiti agdama a bendision, tuladentayo ti pammati ti sabsabali, ken pagreggetantayo nga aramiden ti pagayatan ti Dios. No aramidentayo dagita, mapadasantayo a pudno ti ibagbaga ti Salmo 64:10: “Daydiay nalinteg agrag-onto ken Jehova ket pudno nga agkamangto kenkuana.”

^ par. 10 Mausigto ti galad a mabayag a panagitured, wenno kinaanus, iti sumarsaruno nga artikulo iti daytoy a serye maipapan iti “bunga ti espiritu.”

^ par. 20 Para iti kanayonan a pamay-an tapno manayonam ti rag-om, kitaem ti kahon a “ Dadduma Pay a Pamay-an Tapno Manayonan ti Rag-om.”