Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ania ti Kaipapanan ti Panagbalin a Naespirituan a Tao?

Ania ti Kaipapanan ti Panagbalin a Naespirituan a Tao?

“Ti Dios . . . ipalubosna koma kadakayo a maaddaankayo ti isu met laeng a kababalin ti isip a naadda ken Kristo Jesus.”—ROMA 15:5.

KANTA: 17, 13

1, 2. (a) Ania ti kuna ti adu maipapan iti panagbalin a naespirituan a tao? (b) Ania dagiti napateg a saludsod nga usigentayo maipapan iti espiritualidad?

“NARAGRAGSAKAK gapu iti panagbalinko a naespirituan a tao, ken nakatulong daytoy tapno mapagballigiak dagiti pakasuotan iti inaldaw,” kuna ti maysa a sister a taga-Canada. Kuna ti maysa a brother a taga-Brazil, “Nakaragragsak ti 23 a tawen a panagasawami ta inkagumaanmi ti agbalin a naespirituan ti panagpampanunotna.” Kuna met ti maysa a kabsat a taga-Pilipinas, “Natalna ti panunotko gapu iti panagbalinko a naespirituan a tao, ken nakatulong daytoy tapno sumayaat ti pannakilangenko iti nagduduma ti nalikudanna a kakabsat.”

2 Ipakita dagita a sasao a pagsayaatan ti panagbalin a naespirituan a tao. Gapuna, maisaludsodtayo iti bagitayo, ‘Kasano nga agbalinak a naespirituan a tao tapno ad-adda a matagiragsakko dagiti pagsayaatan a nadakamat iti ngato?’ Ngem sakbay a sungbatantayo dayta, masapul a maawatantayo a naimbag ti kuna ti Biblia maipapan iti naespirituan, wenno naespirituan ti panagpampanunotna, a tao. Iti daytoy nga artikulo, sungbatantayo ti tallo a napateg a saludsod.  (1) Ania ti kaipapanan ti panagbalin a naespirituan a tao? (2) Ania dagiti pagarigan a makatulong tapno rumang-aytayo iti naespirituan? (3) Kasano a makatulong ti panangikagumaantayo a maaddaan iti “panunot ni Kristo” tapno agbalintayo a naespirituan a tao?

ANIA TI NAESPIRITUAN A TAO?

3. Sigun iti Biblia, ania ti nagdumaan ti pisikal ken naespirituan a tao?

3 Makatulong ti panangiladawan ni apostol Pablo iti nagdumaan ti “naespirituan a tao” ken “pisikal a tao” tapno matarusantayo no ania ti naespirituan a tao. (Basaen ti 1 Corinto 2:14-16.) Ania ti nagdumaanda? Saan nga awaten ti “pisikal a tao” dagiti “bambanag ti espiritu ti Dios, ta kinamaag kenkuana dagita; ket saanna a mabalin nga ammuen ida.” Ngem ‘sukimaten ti naespirituan a tao ti amin a bambanag’ ken addaan iti “panunot ni Kristo.” Parparegtaennatayo ni Pablo nga agbalin a naespirituan a tao. Ania pay dagiti nagdumaan ti pisikal ken naespirituan a tao?

4, 5. Kasanotayo a mailasin ti pisikal a tao?

4 Usigentayo nga umuna ti kababalin ti pisikal a tao. Ti kangrunaan a kababalin ti lubong ket nakasentro iti nainlasagan a tarigagay. Inladawan dayta ni Pablo kas ti “espiritu nga agtigtignay ita iti annak ti kinasukir.” (Efe. 2:2) Dayta ti mangim-impluensia iti kaaduan a tattao a mangipakita iti nasaknap a kababalin—ti panangtulad iti kaaduan. Nakapokusda iti pisikal a bambanag isu nga aramiden ti kaaduan kadakuada ti ipagarupda nga umiso ken dida ikagumaan a suroten dagiti pagalagadan ti Dios. Ti pisikal, wenno nainlasagan ti panagpampanunotna, a tao ket masansan a nalabes ti panangipategna iti panagbalin a natan-ok ken nabaknang wenno iti panangilabanna iti pagarupna a kalinteganna.

5 Ania pay ti mabalin a pakabigbigan ti pisikal a tao? No ipakpakitana ti aniaman kadagiti “aramid ti lasag.” (Gal. 5:19-21) Iti umuna a surat ni Pablo iti kongregasion ti Corinto, nadakamat ti adu pay a pakabigbigan dagidiay addaan iti nainlasagan a kababalin. Dagitoy ti karaman: pagsisinaen wenno pagaapaenda ti dadduma, adda dasdasiganda, agdidinnarumda, awan panagraemda iti kinaulo, ken nalabes ti pampannangan ken panagin-inumda. No maipasango iti sulisog ti nainlasagan ti panagpampanunotna a tao, kumapuy ken tumulok iti dayta. (Prov. 7:21, 22) Dinakamat ni Judas a mabalin a ‘maawan ti espiritualidad’ dagiti kasta a tattao.—Jud. 18, 19.

6. Kasanotayo a mailasin ti naespirituan a tao?

6 Ania ngarud ti kaipapanan ti panagbalin a “naespirituan a tao”? Daydiay kanayon a sipapanunot iti relasionna iti Dios, ti kasungani ti pisikal a tao. Ti naespirituan ti panagpampanunotna a tao ikagumaanna ti ‘agbalin a tumutulad iti Dios.’ (Efe. 5:1) Kaipapananna nga ikagumaanna a tuladen ti pampanunot ken panangmatmat ni Jehova iti bambanag. Agpaypayso ti Dios kenkuana. Saan a kas iti nainlasagan ti panagpampanunotna, ikagkagumaanna nga itunos ti amin nga aramidna iti pagalagadan ni Jehova. (Sal. 119:33; 143:10) Imbes nga agpokus kadagiti aramid ti lasag, ikagumaanna nga ipakita “ti bunga ti espiritu.” (Gal. 5:22, 23) Tapno ad-adda a maawatantayo ti sasao a “naespirituan ti panagpampanunotna,” usigentayo daytoy: Ti tao a kanayon a positibo a bambanag ti pampanunotenna ket makuna a positibo ti panagpampanunotna. Kasta met, ti tao a talaga a mangipatpateg kadagiti naespirituan wenno narelihiosuan a banag ket makuna a naespirituan ti panagpampanunotna.

7. Ania ti kuna ti Biblia maipapan kadagiti naespirituan ti panagpampanunotna?

7 Nagsayaat ti panangiladawan ti Biblia kadagiti naespirituan ti panagpampanunotna. Kuna ti Mateo 5:3: “Naragsak dagidiay  sipapanunot iti naespirituan a kasapulanda, yantangay kukuada ti pagarian ti langlangit.” Ipakita ti Roma 8:6 ti pagsayaatan ti panagbalin a naespirituan ti panagpampanunotna. Kunana: “Ti panangpampanunot iti lasag kaipapananna ti ipapatay, ngem ti panangpampanunot iti espiritu kaipapananna ti biag ken talna.” No agpokustayo kadagiti naespirituan a banag, maaddaantayo iti natalna a relasion iti Dios, natalna a panunot, ken namnama a biag nga agnanayon iti masanguanan.

8. Apay a masapul nga ikagumaantayo a patanoren ken taginayonen ti espiritualidadtayo?

8 Napeggad ti lubong a pagbibiagantayo. Gapu ta napalawlawantayo kadagiti nainlasagan ti kababalinna, masapul nga ikagumaantayo a patanoren ti nasayaat nga espiritualidad ket protektarantayo dayta. No mapukaw ti maysa ti espiritualidadna, arigna agbalin a kawaw ti panunotna ket alisto a sumrek ti panagpampanunot ti lubong. Kasanotayo a maliklikan dayta? Kasanotayo a rumang-ay iti naespirituan?

DAGITI ULIDAN A PAKASURSURUAN

9. (a) Ania ti makatulong tapno rumang-aytayo iti naespirituan? (b) Asino dagiti naespirituan a tattao nga usigentayo ti ulidanda?

9 Agmataengan ti ubing no paliiwenna dagiti nagannakna ken tuladenna ti nasayaat nga ulidanda. Kasta met, rumang-aytayo iti naespirituan no paliiwen ken tuladentayo dagiti natibker ti espiritualidadna. Ngem agserbi a pakdaar kadatayo ti dakes nga ulidan dagiti nainlasagan ti panagpampanunotna. (1 Cor. 3:1-4) Agpada a mabasa iti Biblia dagiti kasta nga ulidan. Ngem gapu ta kayattayo ti rumang-ay kas naespirituan a tao, kitaentayo ti dadduma a nasayaat nga ulidan a mabalintayo a tuladen, kas kada Jacob, Maria, ken Jesus.

Ania ti masursurotayo iti ulidan ni Jacob? (Kitaen ti parapo 10)

10. Kasano nga impakita ni Jacob nga isu ket naespirituan a tao?

10 Umuna, usigentayo ti ulidan ni Jacob. Kas iti kaaduan kadatayo ita, naipasango met ni Jacob iti pakarigatan. Masapul idi nga anusanna ti nainlasagan ti panagpampanunotna a kabsatna a ni Esau, a mayat a mangpapatay  kenkuana. Masapul pay idi nga anusanna ti nasikap a katuganganna a maulit-ulit a nangallilaw kenkuana. Ngem uray no napalawlawan ni Jacob kadagiti “pisikal” a tattao, nagtalinaed latta a naespirituan a tao. Nagtalek iti naikari ken Abraham ken impamaysana nga inaywanan ti pamiliana, nga addaan iti espesial a papel iti pannakatungpal ti panggep ti Dios. (Gen. 28:10-15) Ipakita dagiti sasao ken tignay ni Jacob a sipapanunot kadagiti pagalagadan ken pagayatan ti Dios. Kas pagarigan, idi impagarup ni Jacob nga agpeggad ti biagna gapu ken Esau, kunana iti Dios: “Ispalennak, ikararagko kenka . . . Sika kinunam, ‘Di pagduaduaan a pakilangenankanto iti nasayaat ket aramidekto ti bin-im kas kadagiti binukel ti darat iti baybay.’” (Gen. 32:6-12) Nalawag a nagtalek iti kari ni Jehova kenkuana ken kadagiti ammana ken kayatna ti agtignay maitunos iti pagayatan ken panggep ti Dios.

Ania ti masursurotayo iti ulidan ni Maria? (Kitaen ti parapo 11)

11. Ania ti mangipakita a naespirituan a tao ni Maria?

11 Usigentayo met ti ulidan ni Maria. Apay a pinili ni Jehova ni Maria nga agbalin nga ina ni Jesus? Sigurado a gapu ta naespirituan ti panagpampanunotna. Apay a makunatayo a kasta? Nalawag a makita a nasayaat ti espiritualidadna iti nagpintas a sasaona a mangidaydayaw iti Dios idi bimmisita iti pagtaengan ti kabagianna a da Zacarias ken Elisabet. (Basaen ti Lucas 1:46-55.) Ipakita dagita nga ipatpategna unay ti Sao ti Dios ken pamiliar iti linaon ti Hebreo a Kasuratan. (Gen. 30:13; 1 Sam. 2:1-10; Mal. 3:12) Ken paliiwentayo nga uray nagkasarda idin ken Jose, saanda a nagdenna agingga a di pay nayanak ni Jesus. Ania ti ipakita dayta? Agpada a napatpateg kadakuada ti pagayatan ni Jehova ngem iti panangpennek iti tarigagayda. (Mat. 1:25) Iti panaglabas ti panawen, pinalpaliiw a naimbag ni Maria dagiti pasamak iti biag ni Jesus ken dimngeg a naimbag kadagiti nainsiriban a sasaona. Kanayonanna, “sinalimetmetanna iti pusona amin dagitoy a sasao.” (Luc. 2:51) Nalawag nga interesado ni Maria iti panggep ti Dios mainaig iti Mesias. Saan kadi a tulongannatayo ti ulidan ni Maria a mangpanunot no kasano a maipangpangrunatayo ti pagayatan ni Jehova?

12. (a) Kasano a tinulad ni Jesus ti Amana? (b) Kasanotayo a matulad ti ulidan ni Jesus? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

12 Iti amin a tao a nagbiag, asino ti kasayaatan nga ulidan iti panagbalin a naespirituan a tao? Siempre, ni Jesus. Iti intero a panagbiag ken ministeriona, impakitana a kayatna a tuladen ti Amana a ni Jehova. Kas ken Jehova ti pampanunot, rikrikna, ken tigtignay ni Jesus ken nagbiag maitunos iti pagayatan ken kadagiti pagalagadan ti Dios. (Juan 8:29; 14:9; 15:10) Kas pagarigan, kitaentayo ti panangiladawan ni propeta Isaias iti asi ni Jehova ken idiligtayo dayta iti insurat ni Marcos maipapan iti rikrikna ni Jesus. (Basaen ti Isaias 63:9; Marcos 6:34.) Kaslatay kadi ken Jesus a kanayon a nakasagana a mangipakita iti asi kadagiti agkasapulan iti tulong? Kasta met, nagpokus ni Jesus iti trabaho a panangasaba ken panangisuro iti naimbag a damag. (Luc. 4:43) Amin dagita a rikna ken aramid ket pakailasinan ti naespirituan a tao.

13, 14. (a) Ania ti maadaltayo iti ulidan dagiti naespirituan ti panagpampanunotna ita? (b) Mangisalaysay iti pagarigan.

13 Malaksid kadagiti ulidan iti Biblia, adu met ita ti naespirituan ti panagpampanunotna a nangikagumaan a mangtulad kadagiti kababalin ni Kristo. Mabalin a nakitam ti kinaregtada iti ministerio, naisangsangayan a kinamanagpadagusda, kinamanangngaasida, wenno dadduma pay a nagsayaat a kababalin. Kas kadatayo, lablabananda met dagiti pagkapuyan ken kinaimperpektoda bayat nga ikagkagumaanda a patanoren dagita a nadiosan a kababalin. Kuna ti sister a taga-Brazil a ni Rachel: “Magusgustuak idi ti sumurot iti uso isu a saan unay a naemma ti panagbadbadok. Ngem idi naammuak ti kinapudno, inkagumaak ti agbalin a naespirituan a tao. Saan a  nalaka ti agbalbaliw, ngem nagbalinak a naragragsak ken addan pudpudno a direksion ti biagko.”

14 Naiduma ti nakasubokan ni Reylene a taga-Pilipinas. Impamaysana ti nanggaw-at iti nangatngato nga edukasion ken nagbirok iti nasayaat a trabaho tapno sumayaat ti biagna. Kunana: “In-inut a napukaw dagiti naespirituan a kalatko. Ngem naamirisko nga adda kurang iti biagko, banag nga adayo a napatpateg ngem iti trabahok, isu a nagpokusak manen iti panagserbi ken Jehova.” Sipud idin, maysan ni Reylene a pagtuladan no iti panagtalek iti kari ni Jehova iti Mateo 6:33, 34. Kinunana: “Masiguradok a dinak baybay-an ni Jehova!” Mabalin nga adda met am-ammom iti kongregasionyo a kasta ti ulidanna. Saantayo kadi a matignay a mangtulad kadagita a matalek a mangsursurot ken Kristo?—1 Cor. 11:1; 2 Tes. 3:7.

MAADDAAN ITI “PANUNOT NI KRISTO”

15, 16. (a) Ania ti masapul nga aramidentayo tapno agbalintayo a kas ken Kristo? (b) Kasano nga ad-adu ti maammuantayo maipapan iti “panunot ni Kristo”?

15 Kas indibidual, kasanotayo a matulad ni Kristo? Kinuna ti 1 Corinto 2:16 a rumbeng nga addaantayo iti “panunot ni Kristo.” Ken ibaga met ti Roma 15:5 a masapul nga addaantayo “iti isu met laeng a kababalin ti isip a naadda ken Kristo Jesus.” Tapno ngarud agbalintayo a kas ken Kristo, masapul nga ammotayo ti panagpampanunotna ken ti intero a personalidadna. Masapul met a tuladentayo dagiti addangna. Nagpokus ni Jesus iti relasionna iti Dios. No tultuladentayo ni Jesus, ad-adda a matuladtayo ni Jehova. Nalawag ngarud a nagpateg a sursuruentayo ti agpanunot a kas ken Jesus.

16 Kasanotayo a maaramid dayta? Nakita dagiti adalan ni Jesus dagiti milagrona, nangngegda dagiti palawagna, nakitada ti pannakilangenna iti amin a kita ti tao, ken ti panangyaplikarna kadagiti nadiosan a prinsipio. Kinunada: “Saksikami iti amin a bambanag nga inaramidna.” (Ara. 10:39) Nupay kasta, ditay personal a mapaliiw ni Jesus. Ngem siaayat nga inted ni Jehova dagiti Ebanghelio tapno agbalin a nalawag iti panunottayo ti personalidad ni Jesus. No basaen ken utobentayo dagiti libro ti Biblia a Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan, ad-adu ti maammuantayo maipapan iti panunot ni Kristo. Iti kasta, ‘sisisinged a masurottayo dagiti addangna’ ken ‘makabalantayo ti bagbagitayo iti isu met laeng a pagannayasan ti isip’ nga adda ken Kristo.—1 Ped. 2:21; 4:1.

17. Kasano a pagimbagantayo ti panagpampanunot a kas ken Kristo?

17 Kasano a pagimbagantayo no masursurotayo ti agpanunot kas iti panagpanunot ni Kristo? No kasano a ti nasustansia a taraon papigsaenna ti pisikal a bagitayo, ti panangtaraon iti panunottayo iti panunot ni Kristo pabilgenna ti espiritualidadtayo. In-inut a maammuantayo no ania ti aramiden ni Kristo iti aniaman a situasion. Makatulong dayta tapno makaaramidtayo iti desision a mangparagsak iti Dios ken mamagtalinaed a nadalus iti konsiensiatayo. Umanamongka la ketdi a nagsayaat dagita a rason nga ‘ikawestayo ni Apo Jesu-Kristo’!—Roma 13:14.

18. Ania ti nasursurom iti inadaltayo maipapan iti panagbalin a naespirituan a tao?

18 Naammuantayo no ania ti kayat a sawen ti panagbalin a naespirituan a tao. Nakitatayo met nga adda masursurotayo iti nasayaat nga ulidan dagiti naespirituan a tao. Ken naammuantayo no kasano a makatulong kadatayo nga agbalin a naespirituan a tao no addaantayo iti “panunot ni Kristo.” Ngem adda pay dadduma a paset ti espiritualidad a masapul nga usigentayo. Kas pagarigan, kasano a masukimattayo ti katibker ti espiritualidadtayo? Ania pay dagiti mabalin nga aramidentayo tapno tumibker dayta? Ken ania ti epekto ti espiritualidadtayo iti inaldaw a biagtayo? Masungbatan dagita a saludsod iti sumaruno nga artikulo.