Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Matungpalto ti Panggep ni Jehova!

Matungpalto ti Panggep ni Jehova!

“Sinaok a mismo dayta; iyegkonto met. Binukelko dayta, aramidekto met.”—ISA. 46:11.

KANTA: 147, 149

1, 2. (a) Ania ti impakaammo ni Jehova kadatayo? (b) Ania ti ipasigurado kadatayo ti Isaias 46:10, 11 ken 55:11?

IPAKITA dagiti umuna a sasao ti Biblia daytoy simple ngem nagpateg a kinapudno: “Idi punganay, ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.” (Gen. 1:1) Nagbassit ti ammotayo maipapan kadagiti pinarsua ti Dios, kas iti law-ang, lawag, ken grabidad, ken bassit laeng a paset ti uniberso ti nakitatayo. (Ecl. 3:11) Nupay kasta, impakaammo kadatayo ni Jehova ti panggepna iti daga ken kadagiti tattao. Nadisenio ti daga a pagtaengan dagiti lallaki ken babbai a naparsua iti ladawan ti Dios. (Gen. 1:26) Agbalinda nga annakna, ket ni Jehova ti Amada.

2 Kas nailawlawag iti maikatlo a kapitulo ti Genesis, adda nangpadas a mangpaay iti panggep ni Jehova. (Gen. 3:1-7) Ngem di pulos agballigi dayta a pananggandat. Awan ti makalapped ken Jehova. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Isu a masiguradotayo a matungpal iti umiso a tiempo ti orihinal a panggep ni Jehova!

3. (a) Ania dagiti kinapudno a nagpateg a maammuantayo tapno maawatantayo ti mensahe ti Biblia? (b) Apay nga adalentayo ita dagita a pannursuro? (c) Ania dagiti saludsod nga usigentayo?

3 Sigurado nga ammotayo ti isursuro ti Biblia maipapan iti panggep ti Dios iti daga ken iti tattao ken iti kapatgan nga akem  ni Jesu-Kristo iti pannakaibanag ti panggep ti Dios. Nagpateg dagita ken mabalin a dagita a kinapudno ti kaunaan a naammuantayo idi nagadaltayo iti Sao ti Dios. Dayta ti makagapu a kayattayo nga isuro kadagiti tattao dagitoy a nagpateg a kinapudno. Bayat nga ad-adalentayo daytoy nga artikulo iti kongregasion, ikagkagumaantayo met nga awisen iti Pananglaglagip iti ipapatay ni Kristo ti amin a tao a masarakantayo. (Luc. 22:19, 20) Adunto ti maammuan dagiti umatender maipapan iti panggep ti Dios. Gapuna, iti sumagmamano nga aldaw sakbay ti Memorial, nagsayaat a mangpanunottayo kadagiti usarentayo a saludsod a mangriing iti interes dagiti iyad-adalantayo ken ti dadduma nga interesado iti daytoy nagpateg nga okasion. Usigentayo dagitoy tallo a saludsod: Ania ti orihinal a panggep ti Dios iti daga ken kadagiti tattao? Ngem apay a kastoy ti kasasaadtayo ita? Ken apay a ti subbot a daton ni Jesus ti tulbek tapno matungpal ti panggep ti Dios?

ANIA TI ORIHINAL A PANGGEP TI NAMARSUA?

4. Kasano a makita kadagiti parsua ni Jehova ti dayagna?

4 Awan kaasping ni Jehova kas Namarsua. Kasayaatan ti amin nga aramidna. (Gen. 1:31; Jer. 10:12) Ania ti masursurotayo iti kinapintas ken kinaurnos a makita kadagiti parsuana? No paliiwentayo dagiti parsuana, masdaawtayo a makaammo nga adda nagsayaat a panggep ti amin nga inaramid ni Jehova, babassit man wenno dadakkel. Adda kadi saan nga agamanga iti kinakomplikado ti selula ti tao, ti kinalibnos ti kayyanak nga ubing, wenno ti kinapintas ti ilelennek ti init? Masdaawtayo kadagitoy gapu ta naparsuatayo nga addaan iti abilidad a mangapresiar iti kinapintas.—Basaen ti Salmo 19:1; 104:24.

5. Kasano a sinigurado ni Jehova a naurnos ti amin a parsuana?

5 Kas makita kadagiti parsuana, siaayat a nangikeddeng ni Jehova kadagiti paglintegan. Nangaramid kadagiti linteg ti nakaparsuaan ken moral a paglintegan tapno naurnos ti amin a banag. (Sal. 19:7-9) Ngarud, amin a banag iti uniberso ket adda naituding a lugar ken usarna iti panggep ti Dios. Pinarsua ni Jehova nga agtutunos ti amin a parsuana. Kas pagarigan, ti linteg ti grabidad ti mangtagtaginayon iti atmospera nga adda iti ngatuen ti daga, mangkonkontrol iti lebel ti danum ti baybay, ken mamagtalinaed a naurnos kadagiti bambanag a kasapulan iti biag. Agbiag ken aggaraw ti amin a parsua, a pakairamanan ti tao, sigun kadagitoy a paglintegan. Nalawag nga ipakita ti urnos iti nakaparsuaan nga adda panggep ti Dios iti daga ken kadagiti tattao. Iti ministeriotayo, iturturongtayo kadi ti dayaw iti Nangaramid iti daytoy nga urnos?—Apoc. 4:11.

6, 7. Ania dagiti insagut ni Jehova kada Adan ken Eva?

6 Orihinal a panggep ni Jehova nga agbiag nga agnanayon dagiti tattao ditoy daga. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Sipaparabur nga inikkanna da Adan ken Eva iti adu a napateg a sagut tapno matagiragsakda ti biag. (Basaen ti Santiago 1:17.) Inikkan ida ni Jehova iti wayawaya nga agpili, abilidad nga agrason, agayat, ken mangtagiragsak iti panaggayyem. Imbaga ti Namarsua ken Adan no kasano a maipakitana ti kinatulnog. Nasursuro met ni Adan no kasano ti agbiag ken mangaywan kadagiti animal ken iti daga. (Gen. 2:15-17, 19, 20) Pinarsua met ni Jehova da Adan ken Eva a makaraman, makarikna, makakita, makangngeg, ken makaangot. Mabalinda ngarud a tagiragsaken ti kinapintas ken kinabunga ti Paraiso  a pagtaenganda. Awan patingga ti mabalin a trabahuen, aramiden, ken ammuen ti umuna a pagassawaan.

7 Ania pay ti karaman iti panggep ti Dios? Pinarsua ni Jehova da Adan ken Eva a mabalin a maaddaan iti perpekto nga annak. Pinanggep ti Dios a maaddaan iti annak dagiti annakda agingga a mapunno ti daga kadagiti tattao. Kayat ni Jehova nga ayaten dagiti nagannak a kas kada Adan ken Eva dagiti annakda, kas ti panangayatna kadagiti immuna a perpekto nga annakna. Nagbalin koma ti Daga a permanente a pagtaenganda, nga addaan iti amin a kasapulanda.—Sal. 115:16.

APAY A KASTOY TI KASASAADTAYO ITA?

8. Apay a naited ti linteg a masarakan iti Genesis 2:16, 17?

8 Saan a dagus a natungpal ti panggep ti Dios. Apay? Nangted ni Jehova kada Adan ken Eva iti simple a linteg tapno makitana no bigbigenda met laeng ti limitasion ti wayawayada. Kinunana: “Manipud iti tunggal kayo iti minuyongan mabalinmo ti agpennek a mangan. Ngem no maipapan iti kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes dika mangan manipud iti dayta, ta iti aldaw a manganka manipud iti dayta mataykanto a di bumurong.” (Gen. 2:16, 17) Nalaka laeng a maawatan ken tungpalen da Adan ken Eva daytoy a linteg aglalo ta nakaad-adu met ti mabalinda a kanen.

9, 10. (a) Ania ti akusasion ni Satanas ken Jehova? (b) Ania ti pinili da Adan ken Eva? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

9 Babaen iti maysa nga uleg, inallilaw ni Satanas a Diablo ni Eva nga agsukir iti Amana a ni Jehova. (Basaen ti Genesis 3:1-5; Apoc. 12:9) Pinagparang ni Satanas a maiparit a mangan dagiti tao nga annak ti Dios iti “tunggal kayo iti minuyongan.” Kas man la ibagbagana: ‘Kayatmo a sawen, diyo mabalin nga aramiden ti kayatyo?’ Sa imbagana daytoy nalawag a kinaulbod: “Sigurado a saankayto a matay.” Kalpasanna, kinombinsirna ni Eva a saanna a kasapulan ti dumngeg iti Dios. Kunana: “Ammo ti Dios nga iti mismo nga aldaw a pannanganyo manipud iti dayta sigurado a maluktan dagiti matayo.” Pinagparang ni Satanas nga iparparit ni Jehova a manganda iti bunga ti kayo ta maluktan kano ti panunotda. Nagulbod pay ni Satanas idi inkarina: “Agbalinkayo a kas iti Dios, a makaammo iti naimbag ken dakes.”

10 Masapulen nga agdesision da Adan ken Eva. Agtulnogda ngata ken Jehova, wenno ipangagda ti uleg? Pinilida ti agsukir iti Dios. Gapu iti dayta, kimmanunongda iti panagrebelde ni Satanas. Tinallikudanda ni Jehova kas Amada ket insinada ti bagida iti pannalaknibna.—Gen. 3:6-13.

11. Apay a saan a pinanuynoyan ni Jehova ti panagrebelde da Adan ken Eva?

11 Nagbalin nga imperpekto da Adan ken Eva idi nagrebeldeda ken Jehova. Nagresulta pay dayta iti pannakaisinada ken Jehova ta ‘nasin-aw unay dagiti matana tapno kumita iti dakes.’ Gapuna, saanna a mabalin a panuynoyan ti kinadakes. (Hab. 1:13) No pinanuynoyanna dayta, agpeggad ti amin a sibibiag a parsuana—idiay man langit wenno ditoy daga. Kangrunaanna, no binaybay-an lattan ti Dios ti panagsukir idiay Eden, mapagduaduaan koma ti kinamapagtalkanna. Ngem saan nga agbaliwbaliw dagiti paglintegan ni Jehova; dina pulos salungasingen dagita. (Sal. 119:142) Isu nga uray no adda wayawaya nga agpili da Adan ken Eva, awan ti kalinteganda a mangsukir iti linteg ti Dios. Kas resulta ti panagrebeldeda ken Jehova, natayda ket nagsublida iti tapok a nakaparsuaanda.—Gen. 3:19.

12. Ania ti napasamak kadagiti annak ni Adan?

 12 Idi kinnan da Adan ken Eva ti prutas, nailaksiddan a miembro ti pamilia ti Dios. Pinaruar ida ti Dios manipud Eden, ket awan namnamadan a makasubli pay. (Gen. 3:23, 24) Maitutop laeng a dinusa ida ni Jehova kas resulta ti desisionda. (Basaen ti Deuteronomio 32:4, 5.) Gapu ta imperpekton ti tao, saannan a naan-anay a matulad dagiti galad ti Dios. Saan la a napukaw ni Adan ti nagsayaat a masakbayan; impatawidna pay kadagiti annakna ti kinaimperpekto, basol, ken ipapatay. (Roma 5:12) Impaidamna kadagiti annakna ti namnamada nga agbiag nga agnanayon. Kanayonanna, saanen a mabalin a maaddaan da Adan ken Eva iti perpekto nga anak; kasta met dagiti annakda. Kalpasan a nasulisog ni Satanas a Diablo da Adan ken Eva, intultuloyna nga iyaw-awan dagiti tattao agingga ita.—Juan 8:44.

ISUBLI TI SUBBOT TI RELASIONTAYO ITI DIOS

13. Ania ti kayat ni Jehova a masagrap dagiti tattao?

13 Ngem saan nga aggibus ti ayat ti Dios kadagiti tattao. Nupay nagsukir da Adan ken Eva, kayat ni Jehova a maaddaantayo iti nasayaat a relasion kenkuana. Dina kayat a matay ti asinoman. (2 Ped. 3:9) Isu a kalpasan la unay ti panagrebelde, nangaramid ti Dios iti solusion tapno maisubli ti dati a relasion ti tao kenkuana. Ngem pinagtalinaedna dagiti nalinteg a pagalagadanna. Kasano nga inaramid dayta ni Jehova?

14. (a) Sigun iti Juan 3:16, ania ti inaramid ti Dios tapno magun-odan dagiti tattao ti biag nga agnanayon? (b) Ania a saludsod ti mabalintayo a pakisaritaan kadagiti interesado?

14 Basaen ti Juan 3:16. Mabalin nga adu kadagiti inawistayo para iti Memorial ti makaammo iti dayta a bersikulo. Ngem ti saludsod, Kasano a nagbalin a posible ti biag nga agnanayon babaen iti daton ni Jesus? Makatulong ti kampania para iti Memorial, ti mismo a Memorial, ken ti panangsarungkartayo kadagiti immatender tapno mailawlawagtayo kadagiti interesado ti sungbat dayta a nagpateg a saludsod. Mabalin a maragsakanda no naan-anay a maawatanda nga ebkas ti ayat ken sirib ni Jehova ti panangipaayna iti subbot. Ania dagiti punto maipapan iti subbot ti mabalintayo nga ilawlawag kadakuada?

15. Ania ti nakaidumaan ni Jesus ken ni Adan?

15 Nangipaay ni Jehova iti perpekto a tao nga agserbi kas mannubbot. Masapul nga agbalin a nasungdo ken Jehova dayta a perpekto a tao ken sisasagana a matay para iti nailunod a sangatauan. (Roma 5:17-19) Manipud langit, inyakar ni Jehova ti biag ti inauna a parsuana ditoy daga. (Juan 1:14) Nagbalin a perpekto a tao ni Jesus, a kas met idi ken Adan. Ngem saan a kas ken Adan, nagtulnog ni Jesus kadagiti pagalagadan ni Jehova a kas iti manamnama iti perpekto a tao. Uray kadagiti nakaro a pannubok, saan a pulos nagbasol ni Jesus ken saan a nagsukir iti aniaman a linteg ti Dios.

16. Apay a nagpateg a sagut ti subbot?

16 Kas perpekto a tao, maisalakan ni Jesus dagiti tattao manipud iti basol ken ipapatay babaen ti panangisakripisiona iti biagna para kadakuada. Inaramidna ti amin a rumbeng nga inaramid koma ni Adan—ti panagbalin a nasungdo ken natulnog iti Dios kas perpekto a tao. (1 Tim. 2:6) Babaen iti subbot a daton ni Jesus, naluktan ti dalan nga agturong iti agnanayon a biag para iti “adu”—lallaki, babbai, ken ubbing. (Mat. 20:28) Ti subbot ti tulbek a nanglukat iti ruangan iti pannakatungpal ti orihinal a panggep ti Dios. (2 Cor. 1:19, 20) Gapu iti subbot,  adda namnama ti amin a matalek a tattao nga agbiag nga agnanayon.

LINUKTAN NI JEHOVA TI RUANGAN TAPNO MAKASUBLITAYO

17. Ania ti nagbalin a posible gapu iti subbot?

17 Nagdakkel ti insakripisio ni Jehova iti panangipaayna iti subbot. (1 Ped. 1:19) Ipatpategna unay dagiti tattao nga uray la situtulok nga impalubosna a matay ti bugbugtong nga Anakna para kadatayo. (1 Juan 4:9, 10) Arigna a ni Jesus ti nangitakder iti akem ti immuna a tao nga amatayo a ni Adan. (1 Cor. 15:45) Babaen iti dayta, saannatay la nga insalakan ni Jesus iti ipapatay; inikkannatayo pay iti gundaway a makasubli iti pamilia ti Dios. Wen, gapu iti daton ni Jesus, mabalinen nga awaten ni Jehova dagiti tattao iti pamiliana nga awan ti masalungasingna a pagalagadanna. Saan kadi a makaparagsak a panunoten a perpektonton ti amin a matalek a tattao? Naan-anayton nga agkaykaysa ti pamilia ti Dios idiay langit ken ditoy daga. Talaga a makunanton nga annaknatayo amin ti Dios.—Roma 8:21.

18. Kaano nga agbalin ni Jehova kas “amin a bambanag iti tunggal maysa”?

18 Saan a nalapdan ti panagrebelde ni Satanas ti ayat ni Jehova kadagiti tattao, ken uray ti panagbalin a nasungdo dagiti imperpekto a tao ken Jehova. Babaen iti subbot, tulonganto ni Jehova ti amin nga annakna nga agbalin a naan-anay a nalinteg. Panunotem ti kasasaad inton agbiag nga agnanayon ti amin a mangbigbig iti “Anak ken mangwatwat iti pammati kenkuana.” (Juan 6:40) Gapu iti kinasirib ken napalalo a panagayat ni Jehova, pagbalinennanto a perpekto ti pamiliana ditoy daga, kas iti orihinal a panggepna. Agbalinton ti Amatayo a ni Jehova kas “amin a bambanag iti tunggal maysa.”—1 Cor. 15:28.

19. (a) Gapu iti panagyamantayo iti subbot, matignaytayo a mangaramid iti ania? (Kitaen ti kahon nga “ Itultuloytayo a Biroken Dagiti Maikari.”) (b) Ania ti usigentayo maipapan iti subbot iti sumaruno nga artikulo?

19 Gapu iti panagyamantayo iti subbot, matignaytayo a mangaramid iti amin a kabaelantayo a mangipakaammo kadagiti tattao dagiti bendision nga ipaay ti nakapatpateg a sagut. Masapul a maammuanda a ti subbot ti pamay-an ni Jehova a mangipaay iti namnama a biag nga agnanayon kadakuada gapu iti ayatna. Ngem saan la a dayta ti naaramidan ti subbot. Mausig iti sumaruno nga artikulo no kasano a nasungbatan ti isyu a pinataud ni Satanas idiay hardin ti Eden babaen iti daton ni Jesus.