Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

“Agayattayo . . . iti Aramid ken Kinapudno”

“Agayattayo . . . iti Aramid ken Kinapudno”

“Agayattayo koma, saan nga iti sao wenno babaen iti dila, no di ket iti aramid ken kinapudno.”—1 JUAN 3:18.

KANTA: 72, 124

1. Ania ti katan-okan a kita ti ayat, ken apay? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

SAGUT ni Jehova ti ayat a naibatay kadagiti nalinteg a prinsipio (a·gaʹpe). Ni Jehova ti Pagtataudan dayta. (1 Juan 4:7) Dayta ti katan-okan a kita ti ayat. Nupay ramanen dayta ti dungngo ken panangipateg, nangnangruna a mailasin dayta babaen ti panagsakripisio para iti pagimbagan ti sabsabali. Sigun iti maysa a reperensia, marikna laeng ti a·gaʹpe “babaen kadagiti aramid a pataudenna.” No ipakitatayo wenno ipakitaandatayo iti di agimbubukodan nga ayat, naragsak ken makapnek ti biagtayo.

2, 3. Kasano nga impakita ni Jehova ti di agimbubukodan nga ayatna kadagiti tattao?

2 Sakbay pay a pinarsua ni Jehova da Adan ken Eva, impakitanan ti ayatna iti tao. Inaramidna ti daga nga agnanayon a pagnaedan, saan laeng a tapno pagbiagan ti tao no di ket tapno naan-anay a matagiragsakna pay ti biag. Inaramid ni Jehova dayta para laeng iti pagimbagantayo, saan a para iti pagimbaganna. Impakitana pay ti di agimbubukodan nga ayat idi impaayna kadagiti annakna ditoy daga ti namnama a biag nga agnanayon iti Paraiso nga insaganana para kadakuada.

 3 Idi nagrebelde da Adan ken Eva, impaay ni Jehova ti katan-okan nga ebkas ti di agimbubukodan nga ayat. Inyurnosna a subboten ti agbalin nga annak dagidi dua a rebelde. Ammona a dadduma kadakuada ti mangipateg iti ayatna. (Gen. 3:15; 1 Juan 4:10) Kinapudnona, idi inkari ni Jehova nga addanto Mangisalakan, imbilangna a naipaayen dayta a sakripisio. Kalpasan ti 4,000 a tawen, insakripisio ni Jehova ti bugbugtong nga Anakna para iti sangatauan. (Juan 3:16) Agyamantayo unay iti dayta a managsakripisio nga ayat ni Jehova!

4. Ania dagiti pammaneknek a kabaelan ti tao nga ipakita ti di agimbubukodan nga ayat?

4 Maipakitatayo ti di agimbubukodan nga ayat ta pinarsuanatayo ti Dios a kaladladawanna. Nupay marigatantayo a mangipakita iti ayat gapu iti natawidtayo a basol, kabaelantayo latta nga ipakita dayta. Impakita ni Abel ti ayatna iti Dios idi indatonna ti kasayaatan nga adda kenkuana. (Gen. 4:3, 4) Impakita ni Noe ti di agimbubukodan nga ayat idi inkasabana ti mensahe ti Dios iti pinullo a tawen uray no saan a nangipangag dagiti tattao. (2 Ped. 2:5) Impangpangruna ni Abraham ti ayatna iti Dios ngem iti rikriknana idi nakiddaw nga idatonna ti anakna a ni Isaac. (Sant. 2:21) Kas kadagidi a matalek a lallaki, kayattayo met nga ipakita ti ayat uray maipasangotayo iti pakarigatan.

TI NAGDUMAAN TI PUDNO KEN PEKE NGA AYAT

5. Kasano a maipakitatayo ti pudno nga ayat?

5 Kuna ti Biblia a maipakita ti pudno nga ayat, “saan nga iti sao wenno babaen iti dila, no di ket iti aramid ken kinapudno.” (1 Juan 3:18) Kaipapananna kadi a saantayo a maipakita ti ayat babaen iti sao? Saan! (1 Tes. 4:18) Imbes ketdi, rumbeng a saan la koma a babaen ti sao a makita ti ayattayo, nangruna kadagiti situasion a masapul nga agtignaytayo. Kas pagarigan, no agkurang iti masapsapul ti maysa a kapammatiantayo, saan la a ti nasayaat a sasaotayo ti kasapulanna. (Sant. 2:15, 16) Kasta met, gapu iti ayattayo ken Jehova ken iti tattao, saan la a basta kiddawentayo iti Dios nga ‘agibaon iti ad-adu nga agani,’ no di ket matignaytayo pay a naan-anay a mangasaba.—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Ania ti “ayat a saan nga aginsisingpet”? (b) Ania dagiti pagarigan ti peke nga ayat?

6 Insurat ni apostol Juan a masapul nga agayattayo iti “aramid ken kinapudno.” Gapuna, masapul nga “awan koma ti panaginsisingpetna,” wenno “saan nga aginsisingpet” ti ayattayo. (Roma 12:9; 2 Cor. 6:6) Kayatna a sawen, saan a pudno ti ayattayo no agpampammarangtayo, a kasla nakamaskaratayo. Mabalin a maisaludsodtayo, ‘Adda kadi makuna nga aginsisingpet nga ayat?’ Awan, ta saan a maibilang nga ayat dayta no di ket peke nga ayat.

7 Pagsasaritaantayo ti dadduma a peke nga ayat. Iti hardin ti Eden, nagpammarang ni Satanas a kasla maseknan ken Eva, ngem inaagum ken panaginsisingpet a talaga ti inaramidna. (Gen. 3:4, 5) Idi kaaldawan ni David, panangallilaw ti pannakigayyem ni Ahitofel iti ari. Nagtraidor ni Ahitofel ta impagarupna a pagsayaatanna dayta. (2 Sam. 15:31) Kasta met ita, dagiti apostata ken ti dadduma a pakaigapuan ti pannakasinasina ti kongregasion agusarda iti ‘nalamuyot ken makaay-ayo a sasao’ tapno kasla naayatda nupay inaagum a talaga ti motiboda.—Roma 16:17, 18.

8. Ania koma ti isaludsodtayo iti bagitayo?

8 Nakababain ti aginsisingpet nga ayat ta peke dayta a kita ti managsakripisio nga ayat. Ti kasta a panaginsisingpet mabalin a maallilawna dagiti tattao, ngem saan a maallilaw ni Jehova. Kinapudnona, imbaga ni Jesus a “kakaruan” ti dusa dagiti managinsisingpet.  (Mat. 24:51) Siempre, saan nga aginsisingpet ti ayat dagiti adipen ni Jehova. Ngem nasayaat nga isaludsodtayo iti bagitayo, ‘Kanayon kadi a napudno ti ayatko, nga awan panagimbubukodan wenno panangallilawna?’ Kitaentayo ti siam a pamay-an a maikagumaantayo nga ipakita ti ayat a “saan nga aginsisingpet.”

NO KASANO NGA IPAKITA TI AYAT ITI “ARAMID KEN KINAPUDNO”

9. Gapu iti pudno nga ayat, matignaytayo a mangaramid iti ania?

9 Pagragsakam ti agserbi uray awan ti makakitkita. Sidadaan koma a mangipakitatayo iti ayat kadagiti kakabsat iti “nalimed,” wenno saantayo nga ipadlaw no mabalin. (Basaen ti Mateo 6:1-4.) Saan a naaramid dayta da Ananias ken Safira. Imparammagda ti donasionda ken inyulbodda pay ti gatadna isu a nadusada gapu iti panaginsisingpetda. (Ara. 5:1-10) Ngem ti pudno nga ayat, tignayennatayo a siraragsak nga agserbi kadagiti kakabsattayo uray saantayo a mapadayawan. Kas pagarigan, dagiti kakabsat a tumultulong iti Bagi a Manarawidwid nga agisagana iti naespirituan a taraon saanda a kayat ti mapadayawan ken saanda nga ibagbaga dagiti naaramidanda wenno ti kinasiasinoda.

10. Kasano a maidaulotayo a padayawan ti dadduma?

10 Mangidaulo iti panangpadayaw iti dadduma. (Basaen ti Roma 12:10.) Inyulidan ni Jesus ti panangpadayaw iti sabsabali idi inaramidna ti kanunumuan a trabaho. (Juan 13:3-5, 12-15) Mabalin a masapul nga ikagumaantayo ti agpakumbaba tapno mapadayawantayo ti dadduma iti kasta a pamay-an. Saan pay ketdi a naan-anay a naawatan dagiti apostol ti inaramid ni Jesus agingga nga inawatda ti nasantuan nga espiritu. (Juan 13:7) Mapadayawantayo ti dadduma no saan a nangato ti panagkitatayo iti bagitayo gapu iti adal, sanikua, wenno pribilehiotayo iti panagserbi ken Jehova. (Roma 12:3) Kasta met, imbes nga apalantayo dagiti mapadayawan, makipagragsaktayo kadakuada uray no mariknatayo a maikaritayo met a mapadayawan wenno adda naitulongtayo iti nakapadayawanda.

11. Apay a masapul a naimpusuan ti komendasiontayo?

11 Naimpusuan a komendaram dagiti kakabsatmo. Mangkomendartayo koma gapu ta ‘makapabileg’ dayta. (Efe. 4:29) Ngem masapul a naimpusuan, ta no saan, mabalin a mangpaspasablogtayo laeng wenno likliklikantayo ti obligasiontayo a mangbalakad. (Prov. 29:5) Aginsisingpettayo no komendarantayo ti maysa ngem padaksentayo iti liklikudanna. Liniklikan ni apostol Pablo dayta a kita ti silo ken nangipakita iti nagsayaat a pagwadan iti panangipakita iti pudno nga ayat iti panangkomendarna iti sabsabali. Kas pagarigan, naimpusuan a kinomendaranna dagiti Kristiano idiay Corinto gapu iti dadduma a nasayaat a konduktada. (1 Cor. 11:2) Ngem idi saan a maikari iti komendasion ti aramidda, naalumamay ken nalawag nga imbagana kadakuada ti rason no apay a saanna a kinomendaran ida.—1 Cor. 11:20-22.

Panangipakita iti ayat ken kinamanagpadagus no naparaburtayo iti kakabsat nga agkasapulan (Kitaen ti parapo 12)

12. Kasano a maipakitatayo ti pudno nga ayat no agpadagustayo?

12 Agbalin a managpadagus. Bilbilinennatayo ni Jehova nga agbalin a naparabur kadagiti kakabsattayo. (Basaen ti 1 Juan 3:17.) Ngem masapul a nadalus ti motibotayo, saan nga agimbubukodan. Isaludsodtayo: ‘Naparaburak kadi laeng kadagiti nasinged a gagayyemko, kadagiti prominente, wenno kadagiti mabalin nga addanto maisubadna? Wenno naparaburak iti kakabsat a saanko unay nga am-ammo wenno kadagiti saanko a namnamaen nga adda maisubadda?’  (Luc. 14:12-14) Ipapantayon nga agkasapulan ti maysa a kabsat gapu iti saan a nasayaat a desisionna wenno saan a nagyaman iti panangpadagustayo. Kadagita a situasion, iyaplikartayo koma daytoy a balakad: “Managpadaguskayo koma iti maysa ken maysa nga awanan panagdayengdeng.” (1 Ped. 4:9) No surotem daytoy a balakad, agbalinka a naragsak, a resulta ti panangted nga addaan iti umiso a motibo.—Ara. 20:35.

13. (a) Kaano a nangnangruna a mabalin a marigatantayo a tumulong kadagiti nakapuy? (b) Ania dagiti maitulongtayo kadagiti nakapuy?

13 Tulongam dagiti nakapuy. Masubok no pudno met laeng ti ayattayo babaen ti bilin ti Biblia, a kunana: “Saranayenyo dagiti nakapuy, maaddaankayo iti mabayag a panagitured iti isuamin.” (1 Tes. 5:14) Adu kadagiti nakapuy ti tumibkerto met laeng ti pammatina. Ngem masapul nga anusan ken tulongantayo ti dadduma. Ramanen dayta ti panangisarita kadakuada iti makapabileg a sasao iti Kasuratan, panangawis iti ministerio, wenno uray panangipaay iti tiempo a dumngeg kadakuada. Kasta met, imbes a panunotentayo a “natibker” wenno “nakapuy” ti maysa a kabsat, bigbigentayo koma nga adda paglaingan ken pagkapuyantayo amin. Uray ni apostol Pablo, binigbigna dagiti pagkapuyanna. (2 Cor. 12:9, 10) Iti kasta, magunggonaantayo amin iti tulong dagiti kapammatiantayo.

14. Agingga iti kaano nga agbalintayo a mannakikappia kadagiti kakabsattayo?

14 Makikappiaka. Ikagumaantayo ti makikappia iti kakabsattayo, uray no ipagaruptayo a saandatayo a naawatan wenno saan nga umiso ti pannakatratotayo. (Basaen ti Roma 12:17, 18.) Makatulong ti panagpadispensar tapno maep-ep ti nasaktan a rikrikna, ngem masapul a napudno dayta. Kas pagarigan, imbes a kunaem, “Pasensiakan ta kasta ti nariknam,” mabalin nga aminem ti naaramidmo babaen ti panangibagam, “Pasensiakan ta nasaktanka iti naibagak.” Nakapatpateg ti talna iti panagasawa. Saan koma nga ipakita ti agassawa iti publiko nga agin-innayatda ngem saanda met a pagpagunian ti maysa ken maysa wenno agsinnakitda iti sao wenno iti pisikal no duduadan.

15. Kasano a maipakitatayo a pudno ti panangpakawantayo?

15 Sibubulos a mangpakawan. Mangpakpakawantayo no palabsen ken saan nga agsakit ti nakemtayo iti nangsair kadatayo. No ‘agiinnanustayo gapu iti ayat, a sipapasnek nga ikagumaantayo a salimetmetan ti panagmaymaysa ti espiritu iti mamagkaykaysa a singgalut ti talna,’ sibubulos a mapakawantayo dagiti tattao a nakasair kadatayo a saanda a napupuotan. (Efe. 4:2, 3) Tapno agbalin a pudno ti panangpakawantayo, masapul a kontrolentayo ti panunottayo tapno saantayo nga “ing-ingpen ti pannakadangran.” (1 Cor. 13:4, 5) No agimulmulatayo iti sakit ti nakem, mabalin a permanente a madadael ti relasiontayo iti kabsattayo ken  uray pay ketdi ken Jehova. (Mat. 6:14, 15) Maipakitatayo pay a pudno ti panangpakawantayo no ikararagantayo dagiti nakabasol kadatayo.—Luc. 6:27, 28.

16. Ania koma ti panangmatmatmo kadagiti pribilehio iti organisasion ni Jehova?

16 Iyun-unam ti pagimbagan ti dadduma. No makaawattayo kadagiti pribilehio iti panagserbi ken Jehova, matmatantayo koma dagitoy a gundaway a mangipakita a pudno ti ayattayo babaen ti ‘panangsapul, saan a ti bukodtayo a pagsayaatan, no di ket ti pagsayaatan ti sabali a tao.’ (1 Cor. 10:24) Kas pagarigan, kadagiti asamblea ken kombensiontayo, addan dagiti attendant kadagiti pagtutugawan sakbay pay a sumrek dagiti kakabsat. Imbes a panunotenda nga usarenda ti annongenda tapno makaireserbada iti kasayaatan a pagtugawan para kadakuada ken iti pamiliada, adu kadagitoy a kakabsat ti agtugaw iti lugar a saanda unay magustuan. Gapu iti panangisakripisioda iti pagimbaganda, ipakpakitada ti ayat a saan nga agimbubukodan. Kasano a matuladmo ti nasayaat nga ulidanda?

17. Gapu iti pudno nga ayat, ania ti aramiden ti maysa a nakaaramid iti nadagsen a basol?

17 Ipudnom ken isardengmo dagiti nalimed a basol. Dadduma a Kristiano a nakaaramid iti nadagsen a basol ti mangilimed iti dayta tapno saanda a maibabain wenno saan a madismaya ti dadduma. (Prov. 28:13) Ngem saan a naayat dayta ta saan la a ti nakabasol ti madangran, no di ket uray ti dadduma. Manglapped dayta iti panagayus ti espiritu ti Dios ken dadaelenna ti talna ti intero a kongregasion. (Efe. 4:30) Ti pudno nga ayat ti mangtignay iti Kristiano a nakaaramid iti nadagsen a basol nga agipudno kadagiti panglakayen tapno makaipaayda iti kasapulan a tulong.—Sant. 5:14, 15.

18. Kasano kapateg ti pudno nga ayat?

18 Ayat ti katan-okan iti amin a galad. (1 Cor. 13:13) Dayta ti pakailasinantayo kas pasurot ni Jesus ken kas tumutulad ken Jehova, ti Pagtataudan ti ayat. (Efe. 5:1, 2) Insurat ni Pablo: “No . . . awan ayatko, awan kaes-eskak.” (1 Cor. 13:2) Itultuloytayo koma ngarud nga ipakita ti ayat, saan la nga “iti sao” no di ket “iti aramid ken kinapudno.”