“BABAI.” Kasta no dadduma ti pangawag ni Jesus kadagiti babbai. Kas pagarigan, idi pinaimbagna ti maysa a baldado a 18 a tawenen a kubbo, kinunana: “Babai, maluk-atankan iti kinakapuymo.” (Luc. 13:10-13) Idi kasarsarita ni Jesus ni nanangna, inusarna pay ketdi daytoy a gagangay a pangawag, a maibilang a nadayaw idi panawen ti Biblia. (Juan 19:26; 20:13) Ngem adda pay sabali a sao a saan laeng a basta nadayaw.

Nagusar ti Biblia iti naisangsangayan a sao a mangipakita iti asi ken dungngo a mangtukoy iti dadduma a babbai. Inusar ni Jesus dayta idi kinasaritana ti babai a 12 a tawenen nga agpadpadara. Maisalungasing iti Linteg ti Dios ti inaramid ti babai idi inasitganna ni Jesus. Maibilang a narugit ti kasasaadna isu a maiparit nga umasideg kadagiti tattao. (Lev. 15:19-27) Ngem talaga a kayatna ti umimbag. Kinapudnona, “adu a rigat ti impapaay kenkuana ti adu a mangngagas ken nabusbosna aminen dagiti sanikuana ket awan nagunggonana ngem, imbes ketdi, kimmaro.”—Mar. 5:25, 26.

Nagin-inayad ti babai nga immasideg kadagiti tattao, napan iti likudan ni Jesus, ket sinagidna ti gayadan ti makinruar a kawesna. Nagsardeng a dagus ti panagpadara ti babai! Impagarupna nga awan ti nakadlaw, ngem dinamag ni Jesus: “Asino ti nangsagid kaniak?” (Luc. 8:45-47) Gapuna, nagparintumeng iti sanguanan ni Jesus ti napabutngan ken agpigpigerger a babai ket “imbagana kenkuana ti intero a kinapudno.”—Mar. 5:33.

Tapno saanen nga agdanag ti babai, siaasi nga imbaga ni Jesus: “Bumilegka, anak.” (Mat. 9:22) Sigun kadagiti eskolar ti Biblia, ti Hebreo ken Griego a sao para iti “anak” ket mabalin a mausar a mangiladawan iti “asi ken dungngo.” Ad-adda pay a pinabileg ni Jesus ti babai idi imbagana: “Ti pammatim pinaimbagnaka. Mapanka a sitatalna, ket sumalun-atka koma iti nadagsen a sakitmo.”—Mar. 5:34.

“Anakko.” Kasta ti inyawag ti baknang nga Israelita a ni Boaz iti Moabita a ni Ruth. Madandanagan daytoy a babai ta agad-adas iti sebada iti daga ti tao a saanna nga am-ammo. Kinuna ni Boaz: “Nangngegmo, saan kadi, anakko?” Kalpasanna, imbagana ken Ruth nga ituloyna latta ti agadas iti talonna. Nagrukob ni Ruth iti sanguanan ni Boaz ken dinamagna no apay a nakaas-asi kenkuana, nupay isu ket ganggannaet. Simmungbat ni Boaz iti ad-adda a nangpabileg kenkuana: “Naan-anay a naipadamag kaniak maipapan iti isuamin nga inaramidmo iti katugangam [ti balo a ni Noemi] . . . Gunggonaan koma ni Jehova ti wagas a panagtignaymo.”—Ruth 2:8-12.

Talaga a nagsayaat nga ulidan da Jesus ken Boaz kadagiti Kristiano a panglakayen! No dadduma, makisarita ti dua a panglakayen iti Kristiano a babai nga agkasapulan iti Nainkasuratan a tulong ken pammaregta. Babaen ti kararag, agpaiwanwan ken Jehova dagiti panglakayen ken dumngegda a naimbag iti kabsat a babai. Iti kasta, makaipaayda iti pammabileg ken liwliwa manipud iti Sao ti Dios.—Roma 15:4.