Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan—Pagadalan nga Edision  |  Nobiembre 2016

“Itultuloyyo a Bagbagaan ti Maysa ken Maysa Tunggal Aldaw”

“Itultuloyyo a Bagbagaan ti Maysa ken Maysa Tunggal Aldaw”

“No addaankayo iti aniaman a sao a pammaregta a maipaay kadagiti umili, ibagayo.”—ARA. 13:15.

KANTA: 121, 45

1, 2. Apay a nagpateg ti pammaregta?

“MANMANO a paregtaendak dagiti nagannakko, ngem kanayon a dillawendak. Makapasakit unay dagiti ibagbagada,” kuna ti 18 ti tawenna a ni Cristina. [1] “Ibagada nga agubing-ubinganak, diak makasursuro, ken nalukmegak, isu a kanayon nga agsangitak ken diak kayat ti makisarita kadakuada. Mariknak nga awan serserbik.” Nagpaiten aya ti biag no awan pammaregta!

2 Iti sabali a bangir, dakkel ti maitulong ti pammaregta. “Adu a tawen a linabanak ti marikriknak nga awan serserbik,” kuna ni Rubén. “Ngem naminsan, idi kaduak ti maysa a panglakayen a nangasaba, nadlawna a nalidayak. Dimngeg a naimbag idi imbagak ti marikriknak. Kalpasanna, impalagipna kaniak dagiti nasayaat a maar-aramidak. Impalagipna met kaniak ti sasao ni Jesus—a napatpateg ti tunggal maysa kadatayo ngem iti adu a billit-tuleng. Kanayon a laglagipek dayta a teksto, ket tukayenna latta ti pusok. Nagdakkel ti naitulong kaniak ti imbaga ti panglakayen.”—Mat. 10:31.

3. (a) Ania ti imbaga ni apostol Pablo maipapan iti panangparegta? (b) Ania ti usigentayo iti daytoy nga artikulo?

3 Saantayo koma a pakasdaawan nga ipagpaganetget ti Biblia a  masapul ti kanayon a pammaregta. Insurat ni apostol Pablo kadagiti Hebreo a Kristiano: “Agannadkayo, kakabsat, ta amangan no addanto ketdi tumanor iti asinoman kadakayo a maysa a nadangkes a puso nga awanan pammati babaen ti iyaadayo iti sibibiag a Dios; no di ket itultuloyyo a bagbagaan [wenno, paregtaen] ti maysa ken maysa tunggal aldaw, . . . ta amangan no mapatangken ti asinoman kadakayo babaen ti makaallilaw a pannakabalin ti basol.” (Heb. 3:12, 13) Mabigbigmo a nakapatpateg ti panagpipinnaregta no malagipmo a napabilegka idin gapu iti pammaregta. Usigentayo ngarud dagitoy a saludsod: Apay a napateg ti pammaregta? Ania ti maadaltayo iti panangparegta ni Jehova, ni Jesus, ken ni Pablo iti sabsabali? Ken kasano a makaipaaytayo iti epektibo a pammaregta?

KASAPULAN DAGITI TATTAO TI PAMMAREGTA

4. Siasino dagiti agkasapulan iti pammaregta, ngem apay a dandani awanen ti pammaregta?

4 Kasapulantayo amin ti pammaregta. Nangruna a kasta bayat a dumakdakkeltayo. “Kasapulan dagiti ubbing . . . ti pammaregta a kas kadagiti mula nga agkasapulan iti danum,” inlawlawag ti mannursuro a ni Timothy Evans. “No maparegta ti ubing, mariknana a maipatpateg ken maapresiar.” Ngem agbibiagtayon iti napeggad a tiempo. Managimbubukodan dagiti tattao, dandani awanen ti agpipinnateg, ken dandani awanen ti pammaregta. (2 Tim. 3:1-5) Saan a padayawan ti dadduma a nagannak dagiti annakda ta saanda a narikna dayta kadagiti nagannakda. Adu nga empleado ti saan a makomkomendaran isu nga ibagada a dandani awan a pulos ti pammaregta iti pagtrabahuanda.

5. Ania ti ramanen ti panangparegta?

5 Ramanen ti panangparegta ti panangkomendar iti nasayaat a naaramidan ti maysa. Agbalintayo met a makaparegta no ibagatayo iti dadduma nga adda dagiti nasayaat nga ugalida wenno agsaotayo iti “makaliwliwa kadagiti malmaldaangan,” wenno maup-upay. (1 Tes. 5:14) Ti Griego a sao a gagangay a maipatarus kas “pammaregta” literal a kaipapananna ti “awisen ti maysa nga umabay.” Bayat nga agserserbitayo a kadua dagiti kakabsattayo, adda dagiti gundawaytayo a mangparegta kadakuada. (Basaen ti Eclesiastes 4:9, 10.) Ibagbagatayo kadi iti dadduma, iti umiso a tiempo, no apay nga ipatpateg ken ap-apresiarentayo ida? Sakbay a sungbatantayo dayta, nasayaat no panunotentayo a naimbag daytoy: “Ti sao iti umiso a tiempona O anian a nagsayaat!”—Prov. 15:23.

6. Apay a kayatnatayo nga upayen ti Diablo? Mangted iti pagarigan.

6 Upayennatayo ni Satanas a Diablo ta ammona a ti pannakaupay ti mangpakapuy iti espiritualidadtayo ken mangpakapsut kadatayo iti dadduma pay a pamay-an. Kuna ti Proverbio 24:10: “Impakitam kadi a naupayka iti aldaw ti rigat? Kurangto ti bilegmo.” Nagusar ni Satanas iti naggigiddan a didigra ken pammabasol tapno maupayna ni Job, ngem saan a nagballigi dagita. (Job 2:3; 22:3; 27:5) Maparmektayo dagiti aramid ti Diablo babaen ti panangparegtatayo kadagiti kapamilia ken kakongregasiontayo. Makatulong daytoy tapno naragsak ken natalged ti riknatayo iti pagtaengantayo ken iti Kingdom Hall.

DAGITI ULIDAN ITI BIBLIA ITI PANANGPAREGTA

7, 8. (a) Ania dagiti pagarigan iti Biblia a mangipakita a napateg ken Jehova ti panangparegta? (b) Ania ti mabalin nga aramiden dagiti nagannak tapno matuladda ti ulidan ni Jehova? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

7 Ni Jehova. Inkanta ti salmista: “Ni Jehova asideg kadagidiay nadunor ti pusoda; ket dagidiay a naidagel iti espiritu [wenno, maup-upay] isalakanna.” (Sal. 34:18) Idi nagbuteng ken naupay ni Jeremias, pinabileg ni Jehova ti pakinakem daytoy matalek a propeta. (Jer. 1:6-10) Panunotem laengen ti  pannakapabileg ti lakayen a propeta a ni Daniel idi nangibaon ti Dios iti anghel a mangpabileg kenkuana ken nangawag kenkuana a “makaay-ayo unay,” wenno maipatpateg unay, a lalaki! (Dan. 10:8, 11, 18, 19) Mabalin met kadi a paregtaem dagiti agibumbunannag, payunir, ken natataengan a kakabsat a kumapkapuyen ti salun-atna?

8 Nabayag a nagkadua a nagtrabaho ti Dios ken ti dungdungnguenna nga Anak, ngem saanna a kayat a sawen a saanen a masapul a komendaran ken paregtaen ni Jehova ni Jesus idi adda ditoy daga. Imbes ketdi, namindua a nangngeg ni Jesus a nagsao ti Amana manipud langit, a kunana: “Daytoy ti Anakko, ti dungdungnguen, nga inanamongak.” (Mat. 3:17; 17:5) Kinomendaran ngarud ti Dios ti Anakna a ni Jesus ken imbagana a nasayaat ti ar-aramidenna. Naparegta la ketdi ni Jesus idi nangngegna dagita a sasao iti dua a gundaway—iti rugi ti ministeriona ken iti maudi a tawen ti biagna ditoy daga. Nangibaon met ni Jehova iti anghel a mangpabileg ken Jesus idi nakaro ti danagna iti rabii sakbay ti ipapatayna. (Luc. 22:43) No datayo ket nagannak, tuladentayo ti ulidan ni Jehova babaen ti kanayon a panangparegta kadagiti annaktayo ken panangkomendar kadakuada no adda nasayaat a maaramidanda. Tulongantayo met koma ida no masuot ti kinatarnawda iti inaldaw a kaaddada iti eskuelaan.

9. Ania ti masursurotayo iti panangtrato ni Jesus kadagiti apostolna?

9 Ni Jesus. Idi rabii nga inrugi ni Jesus ti Memorial, ti kinapannakkel ti maysa a saan a nasayaat nga ugali a nakitana kadagiti apostolna. Sipapakumbaba a binugguan ni Jesus dagiti sakada, ngem nagsusupiatda latta no asino ti katan-okan kadakuada; nakaro met ti panagtalek ni Pedro iti bagina. (Luc. 22:24, 33, 34) Ngem kinomendaran latta ni Jesus dagiti matalek nga apostolna ta nagtalinaedda a kaduana iti laksid ti adu a pakasuotanna. Impakpakaunana nga ad-adu ti aramidenda ngem iti inaramidna, ken impanamnamana kadakuada nga ay-ayaten ida ti Dios. (Luc. 22:28; Juan 14:12; 16:27) Mabalin nga isaludsodtayo iti bagitayo, ‘Saan kadi a rumbeng a tuladek ni Jesus babaen ti panangkomendarko kadagiti annakko ken iti sabsabali gapu iti nasayaat a maar-aramidanda imbes a kitaek dagiti pagkapuyanda?’

10, 11. Kasano nga impakita ni apostol Pablo nga ammona a kasapulan ti panangparegta iti sabsabali?

10 Ni apostol Pablo. Kadagiti suratna, pinadayawan ni Pablo dagiti padana a Kristiano. Dadduma kadakuada ti adu a tawen a nakaduana a nagdaliasat ken sigurado nga ammona dagiti pagkapuyanda, ngem dagiti naimbag a bambanag ti dinakamatna maipapan kadakuada. Kas pagarigan, inladawan ni Pablo ni Timoteo kas ti ‘dungdungnguenna ken matalek nga anakna iti Apo.’ Pudpudno ti panangisakit ni Timoteo kadagiti padana a Kristiano. (1 Cor. 4:17; Fil. 2:19, 20) Imbaga ti apostol iti kongregasion ti Corinto ti komendasionna ken Tito. Kunana: “Isu ket makiramraman kaniak ken katrabahuan a maipaay kadagiti pagimbaganyo.” (2 Cor. 8:23) Naparegta la ketdi da Timoteo ken Tito a nakaammo iti pampanunoten ni Pablo maipapan kadakuada!

11 Inrisgo da Pablo ken Bernabe ti biagda idi nagsublida kadagiti lugar a nakapasaranda iti nakaro a pannakaparigat. Kas pagarigan, uray nakaro ti ibubusor a napasaranda idiay Listra, nagsublida sadiay tapno paregtaenda dagiti kabbaro nga adalan nga agtalinaedda a matalek. (Ara. 14:19-22) Idiay Efeso, naipasango ni Pablo kadagiti makapungpungtot a tattao. Kuna ti Aramid 20:1, 2: “Kalpasan a nagtalna ti derraaw, pinaayaban ni Pablo dagiti adalan, ket idi naparegtanan ida ken nakapagpakadan kadakuada, napan nagbaniaga idiay Macedonia. Kalpasan a linasatna dagidiay a paset ken pinaregtana dagiti adda sadiay babaen ti adu a sao,  dimteng idiay Grecia.” Talaga a nakapatpateg ken Pablo ti panangparegta.

NO KASANO A MAPAREGTATAYO ITA

12. Apay a napateg ti gimong no maipapan iti panangparegta ken pannakaparegta?

12 Ti maysa a rason no apay a siaayat a nangyurnos ti nailangitan nga Amatayo iti regular a panaggigimong ket tapno mangparegta ken maparegtatayo. (Basaen ti Hebreo 10:24, 25.) Kas kadagiti nagkauna a pasurot ni Jesus, aggigimongtayo tapno agadal ken maparegta. (1 Cor. 14:31) Kinuna ni Cristina, a nadakamat itay: “Ti ayat ken pammaregta a maaw-awatko ti magusgustuak unay kadagiti gimong. No dadduma, awan gaganaygayak a sumangpet idiay Kingdom Hall. Ngem asitgandak dagiti kakabsat a babbai, arakupendak, ken ibagada a napintasak. Ibagada nga ipatpategdak ken maragsakanda a makakita iti panagrang-ayko iti naespirituan. Talaga a sumayaat ti riknak gapu iti pammaregtada!” Makapabang-ar no makipasettayo amin iti “panagsisinnukat iti pammaregta”!—Roma 1:11, 12.

13. Apay nga agkasapulan iti pammaregta dagiti aduan iti kapadasan nga adipen ti Dios?

13 Uray dagiti aduanen iti kapadasan nga adipen ti Dios masapul met a maparegtada. Usigentayo ti maipapan ken Josue. Adu a tawen a matalek idin nga agserserbi iti Dios. Ngem imbaga ni Jehova ken Moises a paregtaenna ni Josue. Kinunana: “Parebbengam ni Josue ken paregtaem ken papigsaem, agsipud ta isu ti bumallasiw iti sanguanan daytoy nga ili ken isu ti mamagtawid kadakuada iti daga a makitamto.” (Deut. 3:27, 28) Dandani idin ibaklay ni Josue ti dakkel a responsabilidadna a mangidaulo kadagiti Israelita a mangtagikua iti Naikari a Daga. Makapasarto iti pannakaupay ken maminsan a maabak iti gubat. (Jos. 7:1-9) Di ngarud pakasdaawan a masapul a maparegta ken mapabileg ni Josue! Personal koma ngarud a paregtaentayo dagiti panglakayen, agraman dagiti manangaywan iti sirkito, nga agsaksakripisio a mangaywan iti arban ti Dios. (Basaen ti 1 Tesalonica 5:12, 13.) “No dadduma, mangted dagiti kakabsat iti surat ti panagyaman tapno ibagada a naragsakanda iti ibibisitami,” kuna ti maysa a manangaywan iti sirkito. “Iduldulinmi dagitoy a surat ken basaenmi no maup-upaykami. Pudno a makaparegta dagitoy.”

Rumang-ay dagiti annaktayo no naimpusuan a paregtaentayo ida (Kitaen ti parapo 14)

14. Ania ti mangipakita nga epektibo ti komendasion ken pammaregta no mangipaaytayo iti balakad?

14 Napaliiw dagiti panglakayen ken dagiti nagannak nga epektibo ti komendasion ken pammaregta tapno maipaganetget dagiti balakad ti Biblia. Naparegta la ketdi nga agtultuloy a mangaramid iti umiso dagiti taga-Corinto idi kinomendaran ida ni Pablo ta inyaplikarda ti balakadna. (2 Cor. 7:8-11) Kinuna ni Andreas, nga addaan iti dua nga annak: “Makatulong ti pammaregta tapno  agmataengan ti panagpampanunot ken espiritualidad dagiti annak. Maipaganetgetmo ti balakad babaen ti panangparegtam kadakuada. Uray no ammo dagiti annakmi ti umiso, nayugalida nga aramiden ti umiso babaen ti kanayon a panangparegtami kadakuada.”

EPEKTIBO A PANANGPAREGTA

15. Ania ti maysa a pamay-an a maparegtatayo ti sabsabali?

15 Apresiarem dagiti nasayaat a naaramidan ken kababalin dagiti kapammatiantayo. (2 Cron. 16:9; Job 1:8) Ipatpateg unay ni Jehova ken ni Jesus ti amin a maaramidantayo a mangsuporta iti Pagarian, uray no bassit laeng ti maaramidantayo ken ti maitedtayo a kontribusion gapu iti kasasaadtayo. (Basaen ti Lucas 21:1-4; 2 Corinto 8:12.) Kas pagarigan, dadduma nga ipatpategtayo a natataengan ti mangikagkagumaan a regular a makigimong ken makiraman iti ministerio. Saan kadi a rumbeng a komendaran ken paregtaentayo ida?

16. Apay a saantayo koma nga agkedked a mangparegta iti sabsabali?

16 Mangbirok iti gundaway a mangparegta iti sabsabali. No adda makitatayo a maikari iti komendasion, saantayo koma nga agkedked a mangkomendar. Usigentayo ti napasamak kada Pablo ken Bernabe idiay Antioquia iti Pisidia. Kinuna kadakuada dagiti panguluen nga opisial ti sinagoga sadiay: “Lallaki, kakabsat, no addaankayo iti aniaman a sao a pammaregta a maipaay kadagiti umili, ibagayo.” Nangipaay ngarud ni Pablo iti maysa a nagsayaat a palawag. (Ara. 13:13-16, 42-44) No makaipaaytayo iti pammaregta, apay koma nga agulimektayo? Mabalin a makitatayto a no iyugalitayo ti mangparegta, paregtaendatayto met.—Luc. 6:38.

17. Kasano nga agbalin a mas epektibo ti komendasiontayo?

17 Agbalin a naimpusuan ken espesipiko. Makatulong ti panangparegta ken panangkomendar. Ngem ipakita ti mensahe ni Jesus kadagiti Kristiano idiay Tiatira a nasaysayaat no espesipiko dayta. (Basaen ti Apocalipsis 2:18, 19.) No datayo ket nagannak, mabalin nga ibagatayo kadagiti annaktayo nga ap-apresiarentayo ti panagrang-ayda iti naespirituan. Mabalin nga ibagatayo iti maysa nga agsolsolo nga ina ti naapresiartayo iti panangpadakkelna kadagiti annakna uray narigat ti kasasaadna. Dakkel ti maitulong dagita a komendasion ken pammaregta!

18, 19. Kasano a mapabilegtayo dagiti agkasapulan iti pammaregta?

18 Saan a personal nga ibaga ni Jehova kadatayo a paregtaentayo ti maysa nga indibidual a kas idi imbagana ken Moises a paregtaen ken pabilgenna ni Josue. Ngem maragsakan ti Dios no paregtaentayo dagiti kapammatiantayo ken ti sabsabali. (Prov. 19:17; Heb. 12:12) Kas pagarigan, mabalin a dakamatentayo iti nagpalawag no kasano a nakaipaay ti palawagna iti balakad a kasapulantayo wenno no kasano a nakatulong dayta kadatayo a mangtarus iti maysa a teksto. “Nupay sumagmamano laeng a minuto a nagsaritata,” insurat ti maysa a kabsat a babai iti nagpalawag, “nadlawmo ti nadagsen a riknak, ket liniwliwanak ken pinabilegnak. Kayatko a maammuam a gapu iti nadungngo a panagsaom, iti entablado ken iti personal, nariknak a sagut dayta ni Jehova.”

19 Mabalin nga adu pay ti pamay-an a mapabilegtayo ti sabsabali iti naespirituan no determinadotayo a mangyaplikar iti balakad ni Pablo: “Itultuloyyo a liwliwaen ti maysa ken maysa ken pabilgen ti maysa ken maysa, a kas iti pudno nga ar-aramidenyo.” (1 Tes. 5:11) Sigurado a maparagsaktayo amin ni Jehova no ‘itultuloytayo a paregtaen ti maysa ken maysa tunggal aldaw.’

^ [1] (parapo 1) Nabaliwan ti dadduma a nagan.