Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 18

Ayat ken Hustisia iti Kongregasion Kristiano

Ayat ken Hustisia iti Kongregasion Kristiano

“Itultuloyyo ti agtitinnulong a mangawit kadagiti pakadagsenan ti maysa ken maysa tapno matungpalyo ti linteg ti Kristo.”​—GAL. 6:2.

KANTA 12 Jehova, Naindaklanka a Dios

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

1. Ania a dua a banag ti masiguradotayo?

AY-AYATEN ni Jehova a Dios dagiti agdaydayaw kenkuana. Saan nga agbalbaliw dayta. Ipatpategna met ti hustisia. (Sal. 33:5) Masiguradotayo ngarud dagitoy dua a banag: (1) Masaktan ni Jehova no saan a patas ti pannakatrato dagiti adipenna. (2) Siguraduenna a maipakatto ti hustisia. Iti immuna nga artikulo iti daytoy a serye, * nasursurotayo a naibatay iti ayat ti Linteg ti Dios a naited iti Israel babaen ken Moises. Imparegta dayta a linteg ti hustisia​—hustisia para iti amin, uray dagiti awan gawgawayna. (Deut. 10:18) Impakita dayta a Linteg a talaga a maseknan ni Jehova kadagiti agdaydayaw kenkuana.

2. Ania dagiti saludsod a sungbatantayo?

2 Nagpatingga ti Mosaiko a Linteg idi 33 C.E. idi naipasdek ti kongregasion Kristiano. Kayatna kadi a sawen nga awanen ti linteg a naibatay iti ayat ken mangiparegta iti hustisia a mangprotektar kadagiti Kristiano? Adda! Adda baro a linteg para kadagiti Kristiano. Iti daytoy nga artikulo, pagsasaritaantayo nga umuna no ania dayta a linteg. Kalpasanna, sungbatantayo dagitoy: Apay a maibagatayo a naibatay iti ayat daytoy a linteg? Apay a maibagatayo nga iparparegtana ti hustisia? Sigun iti daytoy a linteg, kasano koma ti panangtrato dagiti addaan autoridad iti sabsabali?

ANIA TI “LINTEG TI KRISTO”?

3. Ania ti saklawen ti “linteg ti Kristo” a nadakamat iti Galacia 6:2?

3 Basaen ti Galacia 6:2. Sursuroten dagiti Kristiano ti “linteg ti Kristo.” Saan a nangisurat ni Jesus kadagiti linteg para  kadagiti pasurotna, ngem nangipaay kadagiti instruksion, bilin, ken prinsipio a surotenda. Saklawen ti “linteg ti Kristo” ti amin nga insuro ni Jesus. Ad-adu pay ti maammuantayo maipapan iti daytoy a linteg kadagiti sumaruno a parapo.

4-5. Kasano a nangisuro ni Jesus, ken kaano?

4 Kasano a nangisuro ni Jesus? Umuna, nangisuro babaen ti sasaona. Nabileg dagiti sasaona ta insurona ti kinapudno maipapan iti Dios ken ti agpayso a kaipapanan ti biag, ken inlawlawagna a ti Pagarian ti Dios ti solusion iti amin a panagsagaba ti tao. (Luc. 24:19) Nangisuro met ni Jesus babaen ti ulidanna. Impakita ti pamay-an ti panagbiagna no kasano ti rumbeng a panagbiag dagiti pasurotna.​—Juan 13:15.

5 Kaano a nangisuro ni Jesus? Nangisuro bayat ti ministeriona ditoy daga. (Mat. 4:23) Insurona met dagiti pasurotna di nagbayag kalpasan ti panagungarna. Kas pagarigan, nagparang iti maysa a grupo dagiti adalan​—nalabit nasurok a 500​—ken imbilinna a ‘pagbalinenda nga adalan’ dagiti tattao. (Mat. 28:​19, 20; 1 Cor. 15:6) Kas ulo ti kongregasion, intultuloy a binilin ni Jesus dagiti adalanna kalpasan a nagsubli idiay langit. Kas pagarigan, idi agarup 96 C.E., imbilin ni Kristo ken apostol Juan a paregtaen ken balakadanna dagiti Kristiano a dinutokan ti nasantuan nga espiritu.​—Col. 1:18; Apoc. 1:1.

6-7. (a) Nakaisuratan dagiti pannursuro ni Jesus? (b) Kasano a maipakitatayo nga agtultulnogtayo iti linteg ti Kristo?

6 Nakaisuratan dagiti pannursuro ni Jesus? Nairekord iti uppat nga Ebanghelio ti adu nga imbaga ken inaramid ni Jesus ditoy daga. Ti dadduma pay a paset ti Kristiano a Griego a Kasuratan​—nga insurat dagiti lallaki nga inwanwan ti nasantuan nga espiritu ken addaan iti “panunot ni Kristo”​—matulongandatayo a mangtarus iti pampanunot ni Jesus.​—1 Cor. 2:16.

7 Leksion: Saklawen dagiti pannursuro ni Jesus ti amin nga aspeto ti biag. Isu a ti linteg ti Kristo ti giyatayo iti amin nga aramidentayo iti pagtaengan, iti pagtrabahuan wenno eskuelaan, ken iti kongregasion. Maammuantayo daytoy no basaentayo ti Kristiano a Griego a Kasuratan ken utobentayo dayta. Agtultulnogtayo iti daytoy a linteg no ituntunostayo ti  biagtayo kadagiti instruksion, bilin, ken prinsipio a masarakan kadagita a libro ti Biblia. No agtulnogtayo iti linteg ti Kristo, agtultulnogtayo iti naayat a Diostayo, ni Jehova, a nagtaudan ti amin nga insuro ni Jesus.​—Juan 8:28.

LINTEG A NAIBATAY ITI AYAT

8. Ania ti nakaibatayan ti linteg ti Kristo?

8 Natalged ti rikna dagiti agnanaed iti nasayaat ti pannakaaramidna a balay, a naibangon iti natibker a pundasion. Kasta met, natalged ti rikna dagiti agtultulnog iti nasayaat a linteg, a naibatay iti natibker a pundasion. Naibatay ti linteg ti Kristo iti katibkeran a pundasion​—ti ayat. Kasano?

No naayat ti panangtratotayo iti sabsabali, agtultulnogtayo iti “linteg ti Kristo” (Kitaen ti parapo 9-14) *

9-10. Ania dagiti pagarigan a mangipakita nga ayat ti nangtignay ken Jesus, ken kasano a matuladtayo?

9 Umuna, ayat ti nangtignay ken Jesus iti amin nga inaramidna. Ti panangngaasi, wenno nadungngo a pannakipagrikna, ket maysa nga ebkas ti ayat. Ti kasta a panangngaasi ti nakatignayan ni Jesus a mangisuro kadagiti tattao, mangpaimbag kadagiti masakit, mangpakan kadagiti mabisbisin, ken mangpagungar kadagiti natay. (Mat. 14:14; 15:​32-38; Mar. 6:34; Luc. 7:​11-15) Nupay adu a tiempo ken pigsa ti inusar ni Jesus para kadagita, situtulok nga inyun-unana ti kasapulan ti sabsabali. Kangrunaanna, impakitana ti dakkel nga ayat idi insukona ti biagna para iti sabsabali.​—Juan 15:13.

10 Leksion: Matuladtayo ni Jesus no iyun-unatayo ti kasapulan ti sabsabali. Matuladtayo met no ipakitatayo ti nadungngo a pannakipagrikna kadagiti tattao iti teritoriatayo. No mangasaba ken mangisurotayo gapu iti kasta a panangngaasi, agtultulnogtayo iti linteg ti Kristo.

11-12. (a) Ania ti mangipakita a talaga a maseknan ni Jehova kadatayo? (b) Kasanotayo a matulad ti ayat ni Jehova?

11 Maikadua, impakita ni Jesus ti ayat ni Amana. Bayat ti ministeriona, impakitana a talaga a maseknan ni Jehova kadagiti agdaydayaw kenkuana. Dagitoy ti insuro ni Jesus: Napateg ti tunggal maysa kadatayo iti nailangitan nga Amatayo. (Mat. 10:31) Magagaran ni Jehova a mangabrasa kadagiti napukaw a karnero nga agbabbabawi ken mayat nga agsubli iti kongregasion. (Luc. 15:​7, 10) Pinaneknekan ni Jehova ti ayatna idi impaayna ti Anakna kas subbot para kadatayo.​—Juan 3:16.

12 Leksion: Kasanotayo a matulad ti ayat ni Jehova? (Efe. 5:​1, 2) Ibilangtayo a napateg ti tunggal kabsattayo, ket maragsakantayo a mangabrasa kadagiti “napukaw a karnero” nga agsubli ken Jehova. (Sal. 119:176) Pampaneknekantayo nga ay-ayatentayo dagiti kakabsat no agsakripisiotayo para kadakuada, kas no tulongantayo ida no agkasapulanda. (1 Juan 3:17) No siaayat a tratuentayo ida, agtultulnogtayo iti linteg ti Kristo.

13-14. (a) Kas nairekord iti Juan 13:​34, 35, ania ti imbilin ni Jesus nga ipakita dagiti pasurotna, ken apay a baro daytoy a bilin? (b) Kasano a makapagtulnogtayo iti baro a bilin?

13 Maikatlo, imbilin ni Jesus kadagiti pasurotna nga ipakitada ti managsakripisio nga ayat. (Basaen ti Juan 13:​34, 35.) Baro dayta a bilin ni Jesus ta saan a nakiddaw iti Linteg nga inted ti Dios iti Israel daytoy a kita ti ayat: Ayatem dagiti kapammatiam kas iti panangayat ni Jesus kenka. Agkasapulan dayta iti managsakripisio nga ayat. * Ad-adda koma nga ayatentayo dagiti kakabsat ngem iti bagitayo. Masapul a nakasaganatayo a mangisakripisio iti biagtayo para kadakuada, kas iti inaramid ni Jesus para kadatayo.

14 Leksion: Kasano a makapagtulnogtayo iti baro a bilin? No agsakripisiotayo para kadagiti  kakabsat. Saantay laeng a situtulok a mangaramid iti kadakkelan a panagsakripisio​—ti panangisuko iti biagtayo​—no di pay ket uray dagiti babassit a panagsakripisio. Kas pagarigan, agtultulnogtayo iti linteg ti Kristo no ikagumaantayo a dagasen ti maysa a nataenganen a kabsat tapno makagimong, wenno no situtuloktayo a mangisuko iti kayattayo tapno maparagsaktayo ti kapammatiantayo, wenno no ditay sumrek iti trabaho tapno tulongantayo dagiti nadidigra. Iti kasta, tumultulongtayo met tapno marikna ti tunggal maysa iti kongregasiontayo ti kinatalged.

LINTEG A MANGIPAREGTA ITI HUSTISIA

15-17. (a) Kasano nga impakita dagiti aramid ni Jesus a napateg kenkuana ti hustisia? (b) Kasano a matuladtayo ni Jesus?

15 Ti “hustisia,” sigun iti pannakausarna iti Biblia, kaipapananna ti panangaramid iti ibilang ti Dios nga umiso a di mangidumduma. Apay a maibagatayo a ti linteg ti Kristo iparparegtana ti hustisia?

Narespeto ken naasi ni Jesus kadagiti babbai, uray kadagiti lalaisen ti dadduma (Kitaen ti parapo 16) *

16 Umuna, usigentayo no kasano nga impakita dagiti aramid ni Jesus a napateg kenkuana ti hustisia. Idi tiempona, dagiti Judio a lider ti relihion kagurada dagiti saan a Judio, uyawenda dagiti ordinario a Judio, ken saanda a resrespetuen dagiti babbai. Ngem patas ti pannakilangen ni Jesus iti amin ken saan a mangidumduma. Inawatna dagiti saan a Judio a namati kenkuana. (Mat. 8:​5-10, 13) Awan ti indumdumana ta kinasabaanna ti amin, nabaknang ken napanglaw. (Mat. 11:5; Luc. 19:​2, 9) Saan a naranggas wenno abusado ti panangtratona kadagiti babbai. Imbes ketdi, narespeto ken naasi kadakuada, uray kadagiti lalaisen ti dadduma.​—Luc. 7:​37-39, 44-50.

17 Leksion: Matuladtayo ni Jesus no makilangentayo nga awan ti idumdumatayo ken no kasabaantayo ti amin a mayat a dumngeg​—aniaman ti nalikudan wenno relihionda. Tultuladen dagiti Kristiano a lallaki ti ulidanna no narespeto ti panangtratoda kadagiti babbai. No kasta ti aramidentayo, agtultulnogtayo iti linteg ti Kristo.

18-19. Ania ti insuro ni Jesus maipapan iti hustisia, ken ania dagiti masursurotayo iti dayta?

18 Maikadua, usigentayo ti insuro ni Jesus maipapan iti hustisia. Insurona dagiti prinsipio a makatulong kadagiti pasurotna tapno patas ti panangtratoda iti sabsabali. Alaentayo a pagarigan ti Nabalitokan a Bilin. (Mat. 7:12) Kayattayo amin ti matrato iti patas. Isu a patas met koma ti panangtratotayo iti sabsabali. No kasta ti aramidentayo, mabalin a tratuendatayo met iti patas. Ngem kasanon no di nainkalintegan ti pannakatratotayo? Insuro met ni Jesus dagiti pasurotna nga agtalekda nga ‘itedto ni Jehova ti hustisia kadagidiay agpakpakaasi kenkuana iti aldaw ken rabii.’ (Luc. 18:​6, 7) Dagita a sasao ket maysa a kari: Ammo ti nainkalintegan a Diostayo dagiti pakasuotantayo kadagitoy maudi nga al-aldaw, ket ipakatnanto ti hustisia iti naikeddeng a tiempo.​—2 Tes. 1:6.

19 Leksion: No surotentayo dagiti prinsipio nga insuro ni Jesus, patas ti panangtratotayo iti sabsabali. Ket no biktimatayo iti di kinahustisia iti lubong ni Satanas, maliwliwatayo a makaammo nga ipakatto ni Jehova ti hustisia para kadatayo.

KASANO KOMA TI PANANGTRATO DAGITI ADDAAN AUTORIDAD?

20-21. (a) Kasano koma ti panangtrato dagiti addaan autoridad iti sabsabali? (b) Kasano a maipakita ti asawa a lalaki ti managsakripisio nga ayat, ken kasano koma a tratuen ti ama dagiti annakna?

20 Iti linteg ti Kristo, kasano koma ti panangtrato dagiti addaan autoridad iti sabsabali? Gapu ta ayat ti pundasion dayta a linteg,  dagidiay addaan autoridad masapul a respetuen ken siaayat a tratuenda dagiti adda iti aywanda. Masapul a laglagipenda a kayat ni Kristo nga ipakitatayo ti ayat iti amin nga aramidentayo.

21 Iti pamilia. Masapul nga ayaten ti lalaki ti asawana “kas met iti panagayat ti Kristo iti kongregasion.” (Efe. 5:​25, 28, 29) Masapul a tuladen ti asawa a lalaki ti managsakripisio nga ayat ni Kristo babaen ti panangyun-unana iti kasapulan ken pagimbagan ti asawana. Mabalin a marigatan ti dadduma a lallaki a mangipakita iti kasta nga ayat, nalabit gapu ta saanda a napadakkel iti kultura a napateg ti patas ken naayat a panangtrato iti sabsabali. Mabalin a marigatanda a mangtallikud kadagiti dakes nga ugali, ngem masapul nga agbalbaliwda tapno makapagtulnogda iti linteg ti Kristo. Ti asawa a lalaki a mangipakpakita iti managsakripisio nga ayat magun-odna ti respeto ni baketna. Ti ama a talaga a mangay-ayat kadagiti annakna dina pulos abusuen ida iti sasao wenno aramid. (Efe. 4:31) Imbes ketdi, ipakitana ti ayat ken anamongna kadagiti annakna tapno mariknada a natalgedda. Ti kasta nga ama magun-odna ti ayat ken panagtalek dagiti annakna.

22. Kas nadakamat iti 1 Pedro 5:​1-3, makinkukua kadagiti ‘karnero,’ ken kasano koma ti pannakatratoda?

22 Iti kongregasion. Masapul a laglagipen dagiti panglakayen a saanda a kukua dagiti ‘karnero.’ (Juan 10:16; basaen ti 1 Pedro 5:​1-3.) Ti sasao nga “arban ti Dios,” “sanguanan ti Dios,” ken “kukua ti Dios,” ipalagipda kadagiti panglakayen a kukua ni Jehova dagiti karnero. Kayatna a siaayat ken sidudungngo a matrato dagiti karnerona. (1 Tes. 2:​7, 8) Anamongan ni Jehova dagiti panglakayen a siaayat a mangitungpal iti responsabilidadda kas papastor. Magun-od met dagiti kasta a panglakayen ti ayat ken respeto dagiti kakabsat.

23-24. (a) Ania ti akem dagiti panglakayen iti panangtaming kadagiti serioso a panagbasol? (b) Ania ti laglagipen dagiti panglakayen no tamingenda dagita a kaso?

 23 Ania ti akem dagiti panglakayen iti panangtaming kadagiti kaso mainaig iti serioso a panagbasol? Naiduma ti akemda iti akem dagiti ukom ken panglakayen iti Linteg nga inted ti Dios iti Israel. Iti dayta a Linteg, saan laeng a ti naespirituan a bambanag ti tamingen dagiti nadutokan a lallaki no di pay ket dagiti sibil ken kriminal a kaso. Ngem iti linteg ti Kristo, ti laeng panangtaming iti naespirituan nga aspeto ti panagbasol ti akem dagiti panglakayen. Bigbigenda nga inikkan ti Dios dagiti sekular nga autoridad iti kalintegan a mangtaming kadagiti sibil ken kriminal a kaso. Karaman iti dayta ti autoridad a mangipataw iti dusa, a kas iti panagmulta wenno pannakaibalud.​—Roma 13:​1-4.

24 Kasano a tamingen dagiti panglakayen dagiti naespirituan nga aspeto ti serioso a panagbasol? Usarenda ti Kasuratan a mangusig iti bambanag sa mangaramidda iti desision. Laglagipenda nga ayat ti pundasion ti linteg ti Kristo. Gapu iti ayat, panunoten dagiti panglakayen: Ania dagiti kasapulan a maaramid tapno matulongan ti asinoman iti kongregasion a biktima ti serioso a panagbasol? Maipapan iti nagbasol, ayat ti pakatignayan dagiti panglakayen a mangtingiting no: Agbabbabawi kadi? Matulonganmi kadi a mangisubli iti relasionna ken Jehova?

25. Ania ti ilawlawag ti sumaruno nga artikulo?

25 Anian a yamantayo ta sursurotentayo ti linteg ti Kristo! No ikagumaantayo amin ti agtulnog iti dayta, tumultulongtayo tapno marikna ti tunggal maysa iti kongregasiontayo ti ayat, panangipateg, ken kinatalged. Ngem agbibiagtayo pay laeng iti lubong nga “ad-addanto pay a dumakes dagiti dakes.” (2 Tim. 3:13) Masapul nga agbalintayo nga alerto. Kasano a maipakita ti kongregasion Kristiano ti hustisia ti Dios no tamingenda ti seksual a panangabuso iti ubing? Sungbatan ti sumaruno nga artikulo dayta a saludsod.

KANTA 15 Idayaw ti Inauna nga Anak ni Jehova!

^ par. 5 Daytoy nga artikulo ken ti dua a sumaruno ket paset ti serye a mangilawlawag no apay a makapagtalektayo a ni Jehova ket Dios ti ayat ken hustisia. Kayatna a maipaayan iti hustisia dagiti adipenna, ken liwliwaenna dagidiay napaidaman iti hustisia iti daytoy dakes a lubong.

^ par. 1 Kitaen ti artikulo nga “Ayat ken Hustisia iti Nagkauna nga Israel” iti Pebrero 2019 a ruar Ti Pagwanawanan.

^ par. 13 KAIPAPANAN TI TERMINO: Ti managsakripisio nga ayat tignayennatayo a mangyun-una iti pagimbagan ti sabsabali. Situtulok nga isukotayo ti maysa a banag wenno paidamantayo ti bagitayo tapno matulongan wenno magunggonaanda.

^ par. 61 LADAWAN: Kitkitaen ni Jesus ti balo a babai a natay ti kakaisuna nga anakna. Naasian ni Jesus isu a pinagungarna ti agtutubo a lalaki.

^ par. 63 LADAWAN: Nakipangan ni Jesus iti balay ti Fariseo nga agnagan Simon. Maysa a babai, nalabit balangkantis, ti kalkalpas a nangbuggo kadagiti saka ni Jesus babaen kadagiti luana, pinunasanna babaen ti buokna, sa binukbokanna dagita iti lana. Saan a nagustuan ni Simon ti inaramid ti babai, ngem indepensa dayta ni Jesus.