Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Diyo Koma Ipalubos a Lumamiis ti Ayatyo

Diyo Koma Ipalubos a Lumamiis ti Ayatyo

“Gapu iti iyaadu ti kinakillo, ti ayat ti ad-adu lumamiisto.”—MAT. 24:12.

KANTA: 60, 135

1, 2. (a) Siasino ti damo a nagaplikaran ti sasao ni Jesus iti Mateo 24:12? (b) Iti libro nga Aramid, ania ti pammaneknek nga intultuloy ti kaaduan a Kristiano nga ipakita ti ayat? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

“TI AYAT ti ad-adu lumamiisto.” Maysa dayta kadagiti pagilasinan nga imbaga ni Jesus maipapan iti “panungpalan ti sistema ti bambanag.” (Mat. 24:3, 12) Idi umuna a siglo, dagiti Judio nga agkunkuna nga adipen ida ti Dios impalubosda a lumamiis ti ayatda iti Dios.

2 Iti daydi met la a tiempo, okupado ti kaaduan a Kristiano a ‘mangidekdeklara iti naimbag a damag maipapan iti Kristo’ ken mangipakpakita iti ayatda iti Dios, kadagiti padada a Kristiano, ken kadagiti di manamati. (Ara. 2:44-47; 5:42) Ngem impalubos ti dadduma kadakuada a lumamiis ti ayatda.

3. Ania ti mabalin a rason a limmamiis ti ayat ti dadduma a Kristiano?

3 Imbaga ni Jesu-Kristo kadagiti Kristiano a taga-Efeso: “Adda daytoy a busorek kenka, ta pinanawam ti ayat nga adda kenka idi damo.” (Apoc. 2:4) Apay ngata nga imbagana dayta? Mabalin ngamin a naimpluensiaan dagitoy a nagkauna nga adalan ni Kristo iti  nainlasagan ti panagpampanunotna a lubong. (Efe. 2:2, 3) Kas iti adu a siudad ita, napno idi ti Efeso iti dakes nga ar-aramid. Nabaknang dayta a siudad ken pagay-ayat dagiti umilina ti luho, ragragsak, ken nanam-ay a biag. Nalawag a makita iti dayta ti kinamanagimbubukodan imbes a ti managsakripisio nga ayat. Nakaro pay idi sadiay ti naalas nga aramid ken immoralidad.

4. (a) Ania ti mangipakita a nalamiisen ti ayat dagiti tattao ita? (b) Ania ti tallo a banag a mabalin a pakasubokan ti ayattayo?

4 Agaplikar met uray ita ti impakpakauna ni Jesus a panaglamiis ti ayat dagiti tattao. Lumamiis a lumamiis ti ayat dagiti tattao ita iti Dios. Minilion ti saan nga agtaltalek iti Dios ket agpampannurayda kadagiti inaramid ti tao nga organisasion a mangsolbar kadagiti parikutda. Makuna ngarud a lumamlamiis ti ayat dagiti tattao a saan nga agdaydayaw ken Jehova a Dios. Gapuna, kas ipakita ti napasamak iti nagkauna a kongregasion iti Efeso, mabalin met a mabaybay-an dagiti pudno a Kristiano ita a lumamiis ti ayatda. Usigentayo ita ti tallo a banag a mabalin a pakasubokan ti ayattayo: (1) Panagayat ken Jehova, (2) panangipateg iti kinapudno iti Biblia, (3) ken panagayat kadagiti kakabsattayo.

PANAGAYAT KEN JEHOVA

5. Apay a masapul nga ayatentayo ti Dios?

5 Iti aldaw nga imbaga ni Jesus maipapan iti panaglamiis iti ayat, impaganetgetna ti ayat a kapatgan iti amin. Kinunana: “‘Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo buyogen ti intero a pusom ken buyogen ti intero a kararuam ken buyogen ti intero a panunotmo.’ Daytoy ti kadakkelan ken umuna a bilin.” (Mat. 22:37, 38) Kinapudnona, no napalalo ti panagayattayo iti Dios, nalaklakatayo nga agtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Jehova, agibtur, ken manggura iti dakes. (Basaen ti Salmo 97:10.) Ngem ikagkagumaan ni Satanas ken ti lubongna a dadaelen ti ayattayo iti Dios.

6. Ania ti resulta ti panaglamiis ti ayat dagiti tattao iti Dios?

6 Naiduma ti panangmatmat ti lubong iti ayat. Imbes a ti Namarsua ti ayaten dagiti tattao, ‘managayatda iti bagbagida.’ (2 Tim. 3:2) Kayat ti agturay daytoy a lubong, ni Satanas, nga ipakita dagiti tattao “ti derrep ti lasag ken ti derrep dagiti mata ken ti panangiparammag iti sanikua a pagbiag ti maysa.” (1 Juan 2:16) Pinakdaaran ni apostol Pablo dagiti padana a Kristiano maipapan iti panangpagusto iti lasag. Kinunana: “Ti panangpampanunot iti lasag kaipapananna ti ipapatay . . . agsipud ta ti panangpampanunot iti lasag kaipapananna ti pannakibusor iti Dios.” (Roma 8:6, 7) Kinapudnona, napaay ken nasaktan unay dagidiay nangusar iti biagda nga agurnong iti material wenno dagidiay nangpennek iti seksual a tarigagayda.—1 Cor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Ania dagiti peggad a pakaipaspasanguan dagiti pasurot ni Kristo ita?

7 Iti dadduma a pagilian, iparparegta ti dadduma nga ateista, agnostiko, ken ebolusionista dagiti kapanunotan a saan la a mangpabaaw iti ayat iti Dios no di ket uray ti kapanunotan nga awan ti Dios. Nakombinsirda ti adu a maibilang a nakuneng wenno nakapuy ti panagul-ulona ti mamati iti Namarsua. Kasta met, dagiti sientista payen ti idaydayaw dagiti tattao imbes a ti Namarsua. (Roma 1:25) No mamatitayo iti pannursuroda, mayadayotayo ken Apo Jehova ken lumamiis ti ayattayo.—Heb. 3:12.

8. (a) Ania dagiti makapaupay a kasasaad a pakaipaspasanguan ti adu nga adipen ni Jehova? (b) Ania a makaliwliwa a sasao ti masarakantayo iti Salmo 136?

8 Kumapuy ti pammatitayo ken lumamiis ti ayattayo iti Dios no ipalubostayo a maupaytayo. Iti daytoy dakes a sistema a konkontrolen ni Satanas, makapasartayo amin no dadduma kadagiti makapaupay a situasion. (1 Juan 5:19) Nalabit maipaspasangotayo kadagiti problema gapu iti panaglakay, salun-at,  wenno narigat a panagbiag. Wenno mabalin a mariknatayo a nakapuytayo gapu ta adda dagiti bambanag a saantayo a nabaelan nga aramiden wenno adda dagiti in-inanamaentayo a saan a natungpal. Ngem ditay koma pulos pampanunoten a binaybay-annatayo ni Apo Jehova no makapasartayo kadagiti kasta a kasasaad wenno rikrikna. Imbes ketdi, panunotentayo koma dagiti makaliwliwa a sasao maipapan iti di agkupas nga ayat ni Apo Jehova kadatayo. Masarakantayo dagita a sasao iti Salmo 136:23, a mangpatalged a laglagipennatayo ni Jehova. Kunana: “A nanglagip kadatayo bayat ti nababa a kasasaadtayo: ta ti naayat a kinamanangngaasina ket agingga iti tiempo a di nakedngan.” Talaga a saan nga aggibus ti napudno nga ayat ni Apo Jehova kadagiti adipenna. Masiguradotayo ngarud a denggenna dagiti ‘dawattayo’ ken panagpakpakaasitayo ket sungbatanna dagita.—Sal. 116:1; 136:24-26.

9. Ania ti nakatulong ken Pablo a mangtaginayon iti panagayatna iti Dios?

9 Kas iti salmista, naparegta met ni Pablo iti panangpampanunotna iti agtultuloy a panangtulong ni Apo Jehova kenkuana. Insuratna: “Ni Jehova ti katulongak; saanakto nga agbuteng. Ania ti maaramidan kaniak ti tao?” (Heb. 13:6) Dayta a natibker a panagtalekna iti naayat a panangaywan ni Apo Jehova ti nakatulong ken Pablo a mangsango kadagiti pakarigatan iti biag. Saanna nga impalubos a dagiti narigat a kasasaad ti mangpadagsen kenkuana. Kinaagpaysuanna, nagaramid ni Pablo iti adu a makapabileg a surat bayat ti kaaddana iti pagbaludan. (Efe. 4:1; Fil. 1:7; Flm. 1) Wen, uray nakaro idi ti pannakasubok ni Pablo, tinaginayonna latta ti ayatna iti Dios. Ania ti nakatulong kenkuana? Intultuloyna ti nagpannuray iti ‘Dios ti amin a liwliwa, a mangliwliwa kadatayo iti amin a rigattayo.’ (2 Cor. 1:3, 4) Kasano a matuladtayo ni Pablo tapno agtalinaed a nabileg ti panagayattayo ken Apo Jehova?

Ayatem ni Apo Jehova (Kitaen ti parapo 10)

10. Kasano a mapagtalinaedtayo a nabara ti panagayattayo ken Apo Jehova?

10 Imbaga ni Pablo ti maysa a kangrunaan a makatulong tapno mataginayontayo a nabara ti ayattayo ken Apo Jehova. Insuratna kadagiti kapammatianna: “Agkararagkayo a di agressat.” Idi agangay, insuratna: “Reggetanyo ti agkararag.” (1 Tes. 5:17; Roma 12:12) Maaddaantayo iti nasinged a relasion iti Dios no agkararagtayo kenkuana. (Sal. 86:3) No iwayaantayo nga iyebkas ken Apo Jehova ti pampanunoten ken rikriknatayo, sigurado nga agbalintayo a nadekdekket iti nailangitan nga Amatayo, daydiay “Managdengngeg iti kararag.” (Sal. 65:2) Kanayonanna, umuneg ti panagayattayo ken Apo Jehova no mariknatayo a sungsungbatanna dagiti kararagtayo. Ad-adda a mariknatayo a “ni Jehova asideg kadagidiay amin nga umaw-awag kenkuana.” (Sal. 145:18) Dayta a panagtalek iti naayat a suporta ni Apo Jehova ti makatulong kadatayo a mangsango iti aniaman nga umapay a pannubok.

PANANGIPATEG ITI KINAPUDNO ITI BIBLIA

11, 12. Kasano nga ad-adda a maipategtayo ti kinapudno iti Biblia?

11 Kas Kristiano, ipateg ken agbiagtayo maitunos iti kinapudno. Ti laeng Sao ti Dios ti pakasarakan iti kinapudno. Iti kararag ni Jesus iti Amana, kinunana: “Ti saom ket kinapudno.” (Juan 17:17) Gapuna, ti pananggun-od iti umiso a pannakaammo iti Sao ti Dios ti pangrugian ti panagayat, wenno panangipateg, iti kinapudno. (Col. 1:10) Ngem saan la a basta pananggun-od iti pannakaammo ti kasapulan. Tapno maawatantayo ti kaipapanan ti panangipateg iti kinapudno iti Biblia, paliiwentayo ti kinuna ti nagsurat iti Salmo 119. (Basaen ti Salmo 119:97-100.) Adda kadi panawentayo a mangutob, wenno mangpampanunot, kadagiti salaysay iti Biblia iti agmalem? Ad-adda nga apresiarentayo ti kinapudno iti Biblia no utobentayo dagiti  pagimbagan ti panangyaplikar kadagita iti biagtayo.

12 Kuna pay ti salmista: “Anian a nakalamlamuyot iti ngadasko dagiti sasaom, nalamlamuyot ngem ti diro iti ngiwatko!” (Sal. 119:103) Mabalin met a mananamtayo dagiti naespirituan a taraon a maaw-awattayo manipud iti organisasion ti Dios. Mabalin a pagtalinaedentayo dagita iti piguratibo a ngadastayo tapno malagiptayo dagiti “makaparagsak a sasao” ti kinapudno ket usarentayo dagita a tumulong iti sabsabali.—Ecl. 12:10.

13. Ania ti nakatulong ken Jeremias a mangipateg iti kinapudno iti Kasuratan, ket ania ti epekto dayta iti biagna?

13 Impateg ti propeta a ni Jeremias ti kinapudno iti Kasuratan. Paliiwentayo ti epekto ti sasao ti Dios iti pusona. “Ti sasaom nasarakan, ket kinnanko ida; ket ti saom agbalin kaniak a panagragsak ken panagrag-o ti pusok; ta ti naganmo naipanagan kaniak, O Jehova a Dios ti buybuyot.” (Jer. 15:16) Arigna kinnan ken impauneg ni Jeremias dagiti napateg a sasao ti Dios babaen ti panangutobna kadagita. Gapu iti dayta, naimpusuan a naapresiarna ti pribilehiona a maipanagan kenkuana ti nagan ti Dios. Natignaynatayo kadi ti panagayattayo iti kinapudno iti Biblia a mangbigbig a naisangsangayan ti pribilehiotayo a mangawit iti nagan ti Dios ken mangipakaammo iti Pagarianna iti tiempo ti panungpalan?

Ipategmo ti kinapudno iti Biblia (Kitaen ti parapo 14)

14. Ania ti makatulong tapno ad-adda pay nga ipategtayo ti kinapudno iti Biblia?

14 Malaksid iti panangbasa iti Biblia ken kadagiti naibatay-Biblia a publikasiontayo, ania pay ti makatulong tapno umuneg ti panagayattayo iti kinapudno iti Biblia? Ad-adda a maipategtayo ti kinapudno iti Biblia no kanayon a makigimongtayo. Ti linawas a panangadaltayo iti Biblia babaen ti Pagwanawanan ti kangrunaan a pamay-an a masursuruantayo. Tapno maawatantayo a naimbag ti kababagas ti ad-adalentayo, masapul nga agsaganatayo a naimbag iti tunggal Panagadal iti Pagwanawanan. Ti panangbasatayo iti amin a naisitar a teksto ti maysa a pamay-an a maaramidtayo dayta. Mabalin itan a mai-download ti Pagwanawanan iti website a jw.org wenno iti JW Library app iti adu a lengguahe. Iti dadduma nga elektroniko a pormat, naglaka laeng a mabasa dagiti teksto iti tunggal maadal nga artikulo. Ngem aniaman  kadagita ti usarentayo, makatulong ti panangbasatayo a naimbag kadagiti kasuratan ken panangutob kadagita tapno umuneg pay ti panagayattayo iti kinapudno iti Biblia.—Basaen ti Salmo 1:2.

PANAGAYAT KADAGITI KAKABSATTAYO

15, 16. (a) Sigun iti Juan 13:34, 35, ania ti rebbengentayo? (b) Kasano a nainaig ti panagayattayo kadagiti kakabsat iti panagayattayo iti Dios ken iti Biblia?

15 Iti maudi a rabii ni Jesus ditoy daga, kinunana kadagiti adalanna: “Mangtedak kadakayo iti baro a bilin, nga ayatenyo ti maysa ken maysa; kas iti panagayatko kadakayo, kasta met nga ayatenyo ti maysa ken maysa. Babaen iti daytoy maammuanto ti isuamin a dakayo dagiti adalak, no addaankayo iti ayat iti maysa ken maysa.”—Juan 13:34, 35.

16 Konektado ti panagayattayo kadagiti kakabsattayo iti panagayattayo ken Jehova. Kinapudnona, saan a mabalin nga ibagatayo nga ay-ayatentayo ti Dios no saantayo nga ay-ayaten dagiti kakabsattayo; kasta met no maipapan iti panagayattayo kadagiti kakabsattayo. Insurat ni apostol Juan: “Ti saan nga agayat iti kabsatna, a nakitana, saanna a mabalin nga ayaten ti Dios, a saanna a nakita.” (1 Juan 4:20) Kanayonanna, ti panagayattayo ken Apo Jehova ken kadagiti kakabsattayo ket nainaig iti panagayattayo iti Biblia. Apay? Gapu ta ti panangipategtayo iti kinapudno iti Biblia ti mangtignay kadatayo a naimpusuan nga agtulnog iti Nainkasuratan a bilin a mangayat iti Dios ken kadagiti kakabsattayo.—1 Ped. 1:22; 1 Juan 4:21.

Ayatem dagiti kakabsat (Kitaen ti parapo 17)

17. Ania dagiti mabalin nga aramidentayo kas panangipakita iti ayat?

17 Basaen ti 1 Tesalonica 4:9, 10. Kasano a maipakitatayo ti ayat iti kongregasion? Mabalin a mangaramidtayo iti pamay-an tapno makapan iti gimong ti maysa a nataengan a kabsat. Mabalin a tulongantayo ti maysa a balo a mangtarimaan iti balayna. (Sant. 1:27) Aniaman ti edad dagiti kakabsattayo, kasapulanda ti atension, pammaregta, ken panangliwliwatayo no maupay, malidlidayan, wenno adda problemada. (Prov. 12:25; Col. 4:11) Babaen ti sao ken aramid, mapaneknekantayo nga ay-ayatentayo dagiti kakabsat no ipakitatayo ti pudno a pannakaseknan kadagiti “nainaig kadatayo iti pammati.”—Gal. 6:10.

18. Ania ti makatulong tapno marisuttayo dagiti babassit a di pagkikinnaawatan iti nagbabaetantayo?

18 Naipadto iti Biblia nga agraira ti kinamanagimbubukodan ken kinaagum bayat ti “maudi nga aldaw” daytoy dakes a sistema ti bambanag. (2 Tim. 3:1, 2) Kas Kristiano, masapul ngarud nga ikagumaantayo a paunegen ti panagayattayo iti Dios, iti kinapudno iti Biblia, ken iti maysa ken maysa. Agpayso a no dadduma, adda ditay pagkikinnaawatan nga agkakabsat. Ngem anian a bendision iti amin a kameng ti kongregasion no ti ayat ti mangtignay kadatayo a mangrisut iti aniaman a parikut iti naayat a pamay-an! (Efe. 4:32; Col. 3:14) Saantayo koma ngarud nga ipalubos a lumamiis ti ayattayo! Imbes ketdi, itultuloytayo koma a pabaraen ti panagayattayo ken Apo Jehova ken kadagiti kakabsattayo, ken ipategtayo ti Saona.