Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Saan La Koma a ti Makinruar a Langa ti Kitaem

Saan La Koma a ti Makinruar a Langa ti Kitaem

IKAGKAGUMAAN ni Don, maysa a Saksi ni Jehova idiay Canada, a kasarita dagiti tattao nga aggigian iti kalkalsada. Kunana maipapan iti maysa kadakuada: “Adda lalaki nga agnagan Peter nga awan balayna. Isu pay la ti nakitak a kadungritan nga aggigian kadagiti eskinita. Nakadugdugyot ken nalaing a mangipamuspusan tapno saan nga umasideg kenkuana dagiti tattao. Kanayon a dina awaten ti tulongda.” Ngem iti uneg ti nasurok a 14 a tawen, inan-anusan ni Don a tulongan daytoy a lalaki.

Maysa nga aldaw, kinuna ni Peter ken Don: “Apay aya nga agkarasublika? Awanen ti umas-asideg kaniak. Apay a kayatnak pay la a tulongan?” Naannad a nagusar ni Don iti tallo a teksto tapno mapaluknengna ti puso ni Peter. Umuna, dinamagna ken Peter no ammona nga adda nagan ti Dios sa impabasana ti Salmo 83:18. Kalpasanna, impakita ni Don ti rason no apay a tultulonganna ni Peter. Impabasana kenkuana ti Roma 10:13, 14, a kunana a “tunggal maysa nga umawag iti nagan ni Jehova maisalakanto.” Imbasa pay ni Don ti Mateo 9:36 sa impabasana met dayta ken Peter. Kuna ti bersikulo: “Idi makita [ni Jesus] dagiti bunggoy simnek ti asina kadakuada, agsipud ta nalalatan ken naiwarawarada a kasla karkarnero nga awanan pastor.” Idi kuan, aglulua ni Peter a nangibaga: “Maysaak kadi kadagitoy a karnero?”

Manipud idi, nagbalbaliwen ni Peter. Nagdigusen, nagibarbas, ken pinagbadonan dagiti inted ni Don. Kanayon idin a nadalus ni Peter.

Adda induldulin ni Peter a diary. Naalas ken naliday dagiti immuna a linaonna, ngem saan a kasta dagiti naud-udi nga insuratna. Kastoy ti maysa kadagita: “Ita nga aldaw, naammuak ti nagan ti Dios. Isu a no agkararagak, ni Jehova ti pagkararagakon. Naragsakak ta naammuak ti naganna. Kuna ni Don a mabalinko a magayyem ni Jehova, tay kanayon nga  adda dita a dumngeg kaniak, aniaman ti ibagak ken aniaman nga oras.”

Naiturong kadagiti kakabsat ni Peter dagiti maudi nga insuratna. Kunana:

“Madi ti rikriknak ita. Lumakayak siguron. Ngem no daytoyen ti maudi nga aldawko, ammok nga agkitakamto manen iti gayyemko [ni Don] iti Paraiso. Inton mabasayo daytoy, mabalin nga awanakon. Ngem no adda makitayo a lalaki iti pumponko, a kasla nayaw-awan, kasaritayo, ken pangngaasiyo ta basaenyo daytoy bassit nga asul a libro [tuktukoyenna ti libro a pangyadal iti Biblia a “Ti Kinapudno a Mangiturong iti Biag nga Awan Inggana” a naawatna idi]. * Kuna dayta a makitakto manen ti gayyemko iti Paraiso. Patiek la unay dayta. Toy naayat a kabsatyo, Peter.”

Kalpasan ti pumpon, kuna ti kabsat ni Peter a ni Ummi: “Agdua tawenen ti napalabas, kinasaritanak ni Peter. Iti adu a tawen, idi la a nakitak a kasla naragsak. Nagisem pay ketdi.” Kuna ni Ummi ken Don: “Basaekto ti libro, ta ammok a saan nga ordinario a banag ti namagbalbaliw iti kabsatko.” Kinayat pay ni Ummi nga ilawlawag kenkuana ti maysa a Saksi ni Jehova ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

Saan la koma a ti makinruar a langa ti kitaentayo. Kayattayo nga ipakita ti pudpudno nga ayat ken anusantay ti amin a kita ti tattao. (1 Tim. 2:3, 4) No kasta ti aramidentayo, mabalin a matulongantayo nga agbalbaliw dagiti tattao a mabalin a saan a makaay-ayo iti mata ti langada, ngem napintas ti panagpuspusoda a kas ken Peter. Masiguradotayo a ti Dios a ‘makakita iti puso’ pagtubuen ken padakkelenna ti kinapudno iti puso dagiti interesado.—1 Sam. 16:7; Juan 6:44.

^ par. 7 Impablaak dagiti Saksi ni Jehova ngem saanen a mayim-imprenta.