Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Panangapresiar ken Jehova kas Agdamdamili Kadatayo

Panangapresiar ken Jehova kas Agdamdamili Kadatayo

“O Jehova, . . . sika ti Managdamilimi; ket dakami amin aramidnakami ta imam.”—ISA. 64:8.

KANTA: 89, 26

1. Apay a ni Jehova ti Naindaklan nga Agdamdamili?

IDI Nobiembre 2010, nailako iti dandani 70 a milion a doliar idiay London, England ti maysa a damili a plorera a naaramid idiay China idi maika-18 a siglo. Nalawag a kabaelan ti agdamdamili a pagbalinen a napintas ken nangina nga obra maestra ti adu ken awan balorna a pila. Ngem awan ti tao nga agdamdamili a kapada ni Jehova. Iti maudi a paset ti maikanem nga aldaw ti panamarsua, inaramid ti Dios “manipud tapok [pila] a naggapu iti daga” ti perpekto a tao ket inikkanna iti abilidad a mangtulad kadagiti kualidad ti Namarsua kenkuana. (Gen. 2:7) Dayta a perpekto a tao, ni Adan, a naaramid manipud iti daga ket maitutop a maawagan “anak ti Dios.”—Luc. 3:38.

2, 3. Kasano a matuladtayo ti kababalin dagiti agbabbabawi nga Israelita?

2 Ngem idi nagrebelde ni Adan, napukawna ti pribilehiona nga agbalin nga anak ti Namarsua kenkuana. Nupay kasta, adda ‘dakkel nga ulep’ dagiti annak ni Adan a nangpili nga agpaituray iti Dios. (Heb. 12:1) Babaen ti sipapakumbaba a panagpasakupda iti Namarsua kadakuada, impakitada a kayatda a ni Jehova, saan a ni Satanas, ti agbalin nga Amada ken Agdamdamili kadakuada. (Juan 8:44) Ti kinasungdoda iti Dios ipalagipna kadatayo dagiti  sasao ni Isaias maipapan kadagiti agbabbabawi nga Israelita: “O Jehova, sika ti Amami. Dakami ti pila, ket sika ti Managdamilimi; ket dakami amin aramidnakami ta imam.”—Isa. 64:8.

3 Ita, ikagkagumaan ti amin nga agdaydayaw ken Jehova iti espiritu ken kinapudno nga ipakita ti kasta a kinapakumbaba ken panagpasakup. Ibilangda a dayaw ti panangawag ken Jehova kas Ama ken agpasakupda kenkuana kas Agdamdamili kadakuada. Makitkitam kadi ti bagim kas nalukneng a pila iti ima ti Dios, a situtulok nga agpasukog tapno agbalin a maysa a basehas a makaay-ayo iti matana? Makitkitam met kadi dagiti kakabsat nga agtultuloy a suksukogen ti Dios? Tapno matulongantayo a mangtarus iti dayta, usigentayo ti tallo a banag nga ar-aramiden ni Jehova kas Agdamdamili kadatayo: No kasano a pilienna dagiti sukogenna, no apay a sukogenna ida, ken no kasano nga aramidenna dayta.

PILIEN NI JEHOVA DAGITI SUKOGENNA

4. Kasano a pilien ni Jehova dagiti iyadanina kenkuana? Mangted kadagiti pagarigan.

4 No kitaen ni Jehova dagiti tattao, saanna a kitaen ti makinruar a langada. Imbes ketdi, sukimatenna ti puso, ti makin-uneg a kinatao. (Basaen ti 1 Samuel 16:7b.) Impakita dayta ti Dios idi binukelna ti kongregasion Kristiano. Inyadanina kenkuana ken iti Anakna ti adu nga indibidual a kasla awan serserbina iti imatang ti tao. (Juan 6:44) Ti maysa a pagarigan ti kasta a tao ket ti Fariseo nga agnagan Saulo—maysa a ‘managtabbaaw ken manangidadanes ken nakuspag a tao.’ (1 Tim. 1:13) Ngem “ti manangsukimat kadagiti puso,” saanna a kinita ni Pablo kas awan serserbina a pila. (Prov. 17:3) Imbes ketdi, kinita ti Dios kas maysa a tao a mabalin a sukogenna tapno agbalin a makaay-ayo a basehas. Kinapudnona, maysa a “napili a basehas” a mangsaksi “kadagiti nasion kasta met iti ar-ari ken iti annak ti Israel.” (Ara. 9:15) Dadduma a nakita ti Dios a mabalin nga agbalin a basehas “maipaay iti nadayaw a pakausaran” ket dagiti dati a mammartek, immoral, ken mannanakaw. (Roma 9:21; 1 Cor. 6:9-11) Bayat nga umad-adu ti maammuanda nga umiso a pannakaammo iti Sao ti Dios ken bumilbileg ti pammatida, ipalpalubosda a sukogen ida ni Jehova.

5, 6. Kasano a ti panagtalektayo ken Jehova kas Agdamdamili kadatayo apektaranna ti kababalintayo kadagiti (a) tattao iti teritoriatayo? (b) kakabsat?

5 Kasano a makatulong dayta kadatayo? Ti koma panagtalektayo iti abilidad ni Jehova a mangbasa iti puso ken mangyadani kenkuana kadagiti pilienna ti manglapped kadatayo a mangukom iti sabsabali, iti man teritoria wenno iti kongregasiontayo. Usigentayo ti kapadasan ni Michael. Malagipna: “No umaydak idi kasabaan dagiti Saksi ni Jehova, pumanawak a kasla awan ti nakitak. Talaga a dakes idi ti ugalik! Idi agangay, adda naam-ammok a pamilia a magusgustuak gapu ta nagsayaat ti ugalida. Idi kuan, maysa nga aldaw, nakigtotak idi naammuak a dagitoy ket Saksi ni Jehova gayam! Gapu iti kababalinda, natignayak a mangusig no apay a kagurgurak ida. Nabigbigko idi agangay a ti ugalik ket naibatay iti kinaignorante ken kadagiti nadamdamagko, saan nga iti pudno nga impormasion.” Nagadal ni Michael iti Biblia tapno maammuanna ti kinapudno. Idi agangay, nabautisaran ken nagserbi kas amin-tiempo a ministro.

6 Ti panangbigbigtayo ken Jehova kas Agdamdamili kadatayo apektaranna met ti kababalintayo kadagiti kakabsat. Kitkitaem kadi dagiti kakabsat kas iti panangkita ti Dios kadakuada—saan a nalpasen a damili, no di ket madama pay laeng a maar-aramid? Makitana ti makin-uneg a kinatao ken ti kita ti tao a pagbalinan ti maysa. Gapuna, kitaen ni Jehova ti positibo kadagiti tattao ket saanna nga ipamaysa a kitaen dagiti pagkapuyanda a temporario laeng. (Sal. 130:3) Matuladtayo  ni Jehova no kitaentayo dagiti adipenna iti positibo a pamay-an. Kinapudnona, mabalin a makipagtrabahotayo iti Agdamdamili kadatayo babaen ti panangtulongtayo kadagiti kakabsat bayat nga ikagkagumaanda ti rumang-ay iti naespirituan. (1 Tes. 5:14, 15) Kas “sagut a tattao,” dagiti koma panglakayen ti mangidaulo iti dayta.—Efe. 4:8, 11-13.

APAY A SUKOGENNATAYO NI JEHOVA?

7. Apay nga apresiarem ti disiplina ni Jehova?

7 Mabalin nga adda nangnangngegmon a nangibaga: ‘Naan-anay a naapresiarko laeng ti disiplina dagiti nagannakko idi naaddaanakon kadagiti annak.’ Bayat nga umad-adu ti kapadasantayo, mabalin a nasaysayaat met ti panangmatmattayo iti disiplina ken matmatantayo dayta kas iti panangmatmat ni Jehova, kas panangipakita iti ayat. (Basaen ti Hebreo 12:5, 6, 11.) Wen, gapu iti ayatna kadagiti annakna, siaanus a sukogennatayo ni Jehova. Kayatna nga agbalintayo a masirib ken naragsak, kasta met, kayatna a subadantayo ti ayatna. (Prov. 23:15) Saanna a kayat nga agrigattayo ken saanna a kayat a mataytayo kas ‘annak ti pungtot,’ a dayta ti pagbanagan a natawidtayo ken Adan.—Efe. 2:2, 3.

8, 9. Kasano nga isursuronatayo ita ni Jehova, ken kasano nga agtultuloy daytoy nga edukasion iti masanguanan?

8 Kas ‘annak ti pungtot,’ adda idi dagiti ugalitayo a saan a makaay-ayo iti Dios, nalabit dadduma ti inaanimal pay ketdi! Ngem gapu iti panangsukog ni Jehova, nagbalbaliwtayo. Nagbalintayo a kasla karnero. (Isa. 11:6-8; Col. 3:9, 10) Gapuna, ti lugar a pangsuksukogan ita ni Jehova kadatayo ket maibilang kas naespirituan a paraiso. Natalna ken natalgedtayo uray no nagdakes ti lubong a pagbibiagantayo. Kasta met, ditoy a narikna ti dadduma kadatayo a dimmakkel iti awanan ayat a pamilia ti pudpudno nga ayat. (Juan 13:35) Ken nasursurotayo nga ipakita ti ayat iti sabsabali. Kangrunaanna, naam-ammotayo ni Jehova ken marikriknatayo ti ayatna kas Amatayo.—Sant. 4:8.

9 Idiay baro a lubong, naan-anay a matagiragsaktayto dagiti bendision ti naespirituan a paraiso. Kalpasanna, addanton naan-anay a katupag ti naespirituan a paraiso. Dayta ti literal a paraiso nga iturayan ti Pagarian ti Dios. Iti dayta a tiempo ti sangalubongan a panagbalbaliw, itultuloy ni Jehova a sukogen dagiti agnanaed iti daga ken isurona kadakuada ti awan kaaspingna nga edukasion a saantayo pay a mailadawan ita. (Isa. 11:9) Kasta met, pagbalinento ti Dios a perpekto ti panunot ken bagitayo tapno maawatantayo ti pannursurona ken naan-anay a maaramidtayo ti pagayatanna. Determinadotayo koma ngarud nga agtultuloy nga agpasakup ken Jehova, nga ipakitatayo a matmatantayo ti panangsukogna kas ebkas ti ayatna kadatayo.—Prov. 3:11, 12.

NO KASANO A SUKOGENNATAYO NI JEHOVA

10. Kasano nga impakita ni Jesus ti kinaanus ken kinalaing ti Naindaklan nga Agdamdamili?

10 Kas iti nalaing nga agdamili, ammo ni Jehova ti kita ken kasasaad “ti pila” a sukogenna, isu nga ibagayna ti panangsukogna iti dayta. (Basaen ti Salmo 103:10-14.) Kinapudnona, tratuennatayo kas indibidual, nga ikabilanganna dagiti pagkapuyan, limitasion, ken ti panagrang-aytayo iti naespirituan. Impakita ti Anakna ti panangmatmatna kadagiti imperpekto nga adipenna. Usigentayo no kasano a minatmatan ni Jesus ti pagkapuyan dagiti adalanna, nangruna ti pagannayasanda nga agririri mainaig iti posision. No nakitam koma ti nabara a panagsusupiat dagiti apostol, panunotem ngata a naemma ken nalakada a masukog? Ngem saan a negatibo ti panangmatmat kadakuada ni Jesus. Ammona a dagiti matalek nga apostolna ket masukogda babaen iti naasi ken naanus a balakad ken babaen ti panangpaliiwda iti kinapakumbabana. (Mar. 9:33-37; 10:37, 41-45; Luc. 22:24-27) Kalpasan a napagungar ni Jesus ken  naiparukpok ti nasantuan nga espiritu kadagiti apostol, impamaysada nga inaramid ti trabaho nga intedna kadakuada, saan ket a ti posision wenno kinalatak.—Ara. 5:42.

11. Kasano nga impakita ni David nga isu ket kas iti nalukneng a pila, ken kasano a matuladtayo?

11 Suksukogen ni Jehova dagiti adipenna ita babaen ti Saona, ti nasantuan nga espirituna, ken ti kongregasion Kristiano. Sukogennatayo ti Sao ti Dios no basaen, utoben, ken agpatulongtayo ken Jehova a mangyaplikar iti dayta. Insurat ni David: “No malaglagipka idi iti rabaw ti pagiddaak, bayat dagiti panagbantay iti rabii mennamennaenka.” (Sal. 63:6) Insuratna pay: “Bendituekto ni Jehova, a nangipaay kaniak iti balakad. Pudno, bayat dagiti rabii linintegdak dagiti bekkelko.” (Sal. 16:7) Wen, impalubos ni David nga umukuok iti kaungganna ti balakad ti Dios tapno dayta ti mangsukog iti pampanunot ken rikriknana, uray no nadagsen ti balakad. (2 Sam. 12:1-13) Talaga a nagsayaat ti kinapakumbaba ken panagpasakup nga inyulidan ni David kadatayo! Ut-utobem met kadi ti Sao ti Dios, a bay-am nga umukuok dayta iti kaunggam? Wenno masapul nga ad-adda pay nga utobem ti Sao ti Dios?—Sal. 1:2, 3.

12, 13. Kasano a sukogennatayo ni Jehova babaen ti nasantuan nga espiritu ken ti kongregasion Kristiano?

12 Iti adu a pamay-an, sukogennatayo ti nasantuan nga espiritu. Kas pagarigan, tulongannatayo a mangpatanor iti personalidad a kas ken Kristo ken tulongannatayo a mangipakita kadagiti aspeto ti bunga ti espiritu ti Dios. (Gal. 5:22, 23) Ti maysa nga aspetona ket ayat. Ay-ayatentayo ti Dios ken kayattayo ti agtulnog ken agpasukog kenkuana, ta ammotayo a saan a nadagsen dagiti bilinna. Pabilgennatayo met ti nasantuan nga espiritu a manglaban iti panangsukog ti lubong ken ti dakes nga impluensiana. (Efe. 2:2) Idi agkabannuag pay ni apostol Pablo, nakaro idi ti impluensia kenkuana ti kinatangsit dagiti Judio a lider ti relihion. Idi agangay, insuratna: “Ta iti amin a bambanag addaanak iti bileg gapu iti daydiay mangmangted kaniak iti pannakabalin.” (Fil. 4:13) Kas ken Pablo, itultuloytayo ngarud a kiddawen ti nasantuan nga espiritu. Denggen ni  Jehova dagiti napasnek a kiddaw ti naemma.—Sal. 10:17.

Us-usaren ni Jehova dagiti panglakayen a mangsukog kadatayo, ngem masapul nga aramidentayo ti pasettayo (Kitaen ti parapo 12, 13)

13 Us-usaren ni Jehova ti kongregasion Kristiano ken dagiti panglakayen a mangsukog kadatayo kas indibidual. Kas pagarigan, no makita dagiti panglakayen nga adda problema iti espiritualidadtayo, ikagumaandatayo a tulongan a saan a naibatay iti sirib ti tao. (Gal. 6:1) Imbes ketdi, sipapakumbaba nga agkiddawda iti Dios iti pannakaawat ken sirib. Bayat a sipapanunotda iti kasasaadtayo, agtignayda maitunos iti kararagda babaen ti panagsukimatda iti Sao ti Dios ken kadagiti publikasiontayo. Daytoy ti tumulong kadakuada a mangipaay iti maitutop a tulong kadatayo. No umasidegda kenka tapno tulongandaka iti naasi ken naayat a pamay-an, kas koma iti estilo ti panagbadbadom, awatem kadi ti balakadda kas ebkas ti ayat ti Dios kenka? No kasta ti aramidem, agbalinka a kas iti nalukneng a pila iti ima ni Jehova, a sisasagana nga agpasukog para iti pagimbagam.

14. Nupay adda autoridad ni Jehova iti pila, kasano nga ipakitana a raraemenna ti wayawayatayo nga agpili?

14 No maawatantayo no kasano a sukogennatayo ti Dios, makatulong daytoy kadatayo iti pannakilangentayo kadagiti kakabsat ken iti panangmatmattayo kadagiti tattao iti teritoriatayo, agraman dagiti iyad-adalantayo. Idi tiempo ti Biblia, saan nga agkali iti pila ti agdamdamili sa sukogenna a dagus dayta. Isaganana nga umuna ti pila, mabalin nga ikkatenna dagiti bato ken ti dadduma a saan a kasapulan. Iti naespirituan nga anag, tumulong ti Dios tapno maisagana dagiti natulok a tattao tapno masukogna ida. Saanna ida a piliten nga agbalbaliw, imbes ketdi, ibagana dagiti nalinteg a pagalagadanna tapno madalusanda ti biagda wenno tapno situtulok a makapagbalbaliwda.

15, 16. Kasano nga ipakita dagiti agad-adal iti Biblia a kayatda a sukogen ida ni Jehova? Mangted iti pagarigan.

15 Alaentayo a pagarigan ni Tessie, maysa a kabsat a babai a taga-Australia. “Nalaing ken nalaka a naawatan ni Tessie ti kinapudno iti Biblia,” kinuna ti kabsat a babai a nangyadal kenkuana. “Ngem saan unay a rimmang-ay iti naespirituan—saan pay a makigimong! Gapuna, kalpasan ti napasnek a panangikararagko iti dayta, inkeddengko nga isardeng nga iyadalan. Idi kuan, adda nakaskasdaaw a napasamak. Iti impagarupko a maudin a panagadalmi, nagpudno ni Tessie. Imbagana a nariknana nga isu ket kasla agpampammarang ta pagay-ayatna ti agsugal. Ngem desididon a mangisardeng iti dayta.”

16 Di nagbayag, nakigimongen ni Tessie ken impakitana dagiti kababalin a maitutop iti maysa a Kristiano—uray no uy-uyawen dagiti dati a gagayyemna. Kinuna pay ti kabsat: “Idi agangay, nabautisaran ni Tessie ken nagbalin a regular pioneer, uray babassit pay idi dagiti annakna.” Wen, no balbaliwan dagiti agad-adal iti Biblia ti biagda tapno maparagsakda ti Dios, umadani ni Jehova kadakuada ket sukogenna ida nga agbalin a makaay-ayo a basehas.

17. (a) Ania ti magustuam ken Jehova kas Agdamdamili kadatayo? (b) Ania a paset ti panangsukog ti usigentayo iti sumaruno nga artikulo?

17 Ita, dadduma a damili ti maar-aramid pay laeng babaen iti ima, a naipamaysa ti agdamdamili iti damili nga aramidenna. Kasta met, ti Agdamdamili kadatayo ipamaysa ken siaanus a sukogennatayo babaen iti balakadna ken paliiwenna ti reaksiontayo. (Basaen ti Salmo 32:8.) Mariknam kadi ti pannakaseknan ni Jehova kenka? Makitkitam kadi ti bagim a suksukogenna iti nadungngo nga imana? No kasta, ania pay dagiti kualidad a makatulong kenka nga agtalinaed a kas iti nalukneng ken nalaka a masukog a pila iti imatang ni Jehova? Ania dagiti kababalin a masapul a liklikam tapno saanka nga agbalin a natangken wenno narigat a masukog? Ken kasano a dagiti nagannak makitinnulongda ken Jehova a mangsukog kadagiti annakda? Masungbatan iti sumaruno nga artikulo dagita a saludsod.