Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Agbalin a Naasi iti “Amin a Kita ti Tattao”

Agbalin a Naasi iti “Amin a Kita ti Tattao”

IDI insuro ni Jesus dagiti adalanna no kasano nga ikasaba ti naimbag a damag, binigbigna a saan nga amin ket umawat iti mensahe ti Pagarian. (Luc. 10:3, 5, 6) Iti ministeriotayo, mabalin nga adda dakes ti panagsao wenno panangtratona kadatayo, isu a mabalin a narigat a pagtalinaeden ti asitayo kadagiti kasabaantayo.

Makita ti naasi a tao ti kasapulan ken problema ti sabsabali, mariknana ti sasaadenda, ken kayatna a tulongan ida. Ngem no mapukawtayo ti asitayo kadagiti makasaritatayo iti ministerio, mabalin a bumaaw met ti regta ken kinaepektibotayo. No naasitayo, arigna rubrubrobantayo ti apuy, kayatna a sawen, pagtaltalinaedentayo a nabara ti regtatayo iti ministerio!​—1 Tes. 5:19.

Kasano nga agbalintayo a naasi uray narigat dayta no dadduma? Pagsasaritaantayo ti tallo a nagsayaat a tuladentayo​—ni Jehova, ni Jesus, ken ni apostol Pablo.

TULADEN TI ASI NI JEHOVA

Rinibun a tawen nga ib-ibturan ni Jehova ti pannakaumsi ti naganna. Ngem nagtalinaed latta a “manangngaasi kadagiti awanan panagyaman ken nadangkes.” (Luc. 6:35) Ti kinamanangngaasina ket makita iti kinaanusna. Tarigagayan ni Jehova a maisalakan ti “amin a kita ti tattao.” (1 Tim. 2:3, 4) Nupay kagura ti Dios ti kinadakes, ibilangna a napateg dagiti tattao ken dina kayat a madadael ti asinoman.​—2 Ped. 3:9.

Ammo ni Jehova a nabulsek ni Satanas dagiti di manamati a tattao. (2 Cor. 4:3, 4) Naisuro iti adu ti di umiso a sursuro ken kababalin sipud kinaubingda, isu a marigatanda a mangawat iti kinapudno. Magagaran ni Jehova a tumulong kadagita nga indibidual. Kasanotayo nga ammo?

Kitaentayo ti panangmatmat ni Jehova kadagiti nagkauna a taga-Nineve. Nupay naranggasda, kinuna ni Jehova ken Jonas: “Iti biangko, saanak kadi a rumbeng a maasian iti Nineve a dakkel a siudad, nga iti dayta adda nasurok a sangagasut ket duapulo a ribu a tattao a saan a pulos makaammo iti nagdumaan ti makannawanda ken ti makannigidda?” (Jon. 4:11) Imbilang ni Jehova dagiti taga-Nineve kas nakakaasi iti naespirituan, ket imbaonna ni Jonas a pakdaaranna ida gapu iti asina.

Kas ken Jehova, ibilangtayo a napateg dagiti tattao. Matuladtayo ni Jehova no sigagagar a tulongantayo ti asinoman a dumngeg, uray no kasla saan nga agtignay.

TULADEN TI ASI NI JESUS

Kas ken Amana, naasian ni Jesus kadagidiay agkasapulan iti naespirituan. “Idi makitana dagiti bunggoy simnek ti asina kadakuada, agsipud ta nalalatan ken naiwarawarada a kasla karkarnero nga awanan pastor.” (Mat. 9:36) Nakita ni Jesus ti kasasaadda; ammona a dagiti dimngeg kenkuana ket nasursuruan iti kinaulbod ken di umiso ti panangtrato kadakuada dagiti lider ti relihionda. Nupay ammo ni Jesus nga adu ti saan nga umawat gapu iti nadumaduma a rason, intultuloyna latta nga “isuro ida iti adu a banag.”​—Mar. 4:1-9.

Saanka a maupay no saan nga aginteres ti tao iti damo a pannakisaritam

Agbalbaliw ti kasasaad ti biag, kasta met ti reaksion ti maysa a tao iti kinapudno

 No saan nga awaten dagiti tattao ti mensahetayo, ammuentayo ti kasasaadda ket panunotentayo no apay a kasta ti reaksionda. Mabalin a negatibo ti panangmatmat ti dadduma iti Biblia wenno iti Kristianidad gapu iti dakes nga inaramid dagiti agkunkuna a Kristiano. Baka naibaga kadakuada a di umiso dagiti sursurotayo. Adda met dagidiay umsien dagiti kalugaranda wenno kapamiliada no awatendatayo.

Mabalin a saan a dumngeg ti dadduma a makasaritatayo iti ministerio gapu iti nasaem a kapadasanda. Kuna ti maysa a misionero nga agnagan Kim: “Iti maysa a paset ti teritoriami, adu ti biktima ti gubat ket napukawda ti amin a sanikuada. Awan ti namnamada iti masanguanan. Maup-upayda ken awan panagtalekda iti sabsabali. Kanayon nga adda dagiti kumontra iti mensahetayo iti daytoy a lugar. Naminsan, kinabildak bayat a mangaskasabaak.”

Kasano a napagtalinaed ni Kim ti asina uray kasta ti napasaranna? Kunana: “No saan a nasayaat ti pannakatratok, lagipek ti ibaga ti Proverbio 19:11: ‘Ti pannakatarus ti maysa a tao pudno unay a pabannayatenna ti ungetna.’ No panunotek ti kasasaad dagiti tattao iti teritoriami, agbalinak a naasi kadakuada. Saan met nga amin a makasaritami ket bumusor. Adda dagiti nasingpet a sarsarungkaranmi iti dayta met laeng a lugar.”

Mabalin a panunotentayo, ‘Ania ngata ti reaksionko iti mensahe ti Pagarian no siak ti adda iti kasasaadda?’ Kas pagarigan, kasanon no kanayon nga ulbod ti nadamdamagtayo maipapan kadagiti Saksi ni Jehova? Mabalin a saan met a nasayaat ti reaksiontayo ket kasapulantayo ti asi. No lagipentayo ti bilin ni Jesus a tratuentayo dagiti tattao iti kayattayo a panangtratoda kadatayo, matignaytayo nga agbalin a naasi uray narigat dayta.​—Mat. 7:12.

TULADEN TI ASI NI PABLO

Impakita ni apostol Pablo ti asi uray kadagiti naranggas a bumusbusor. Apay? Nalagipna ti napalabasna. Kinunana: “Sigud a managtabbaawak ken manangidadanes ken nakuspag a tao. Nupay kasta, naipakitaanak ti asi, agsipud ta ignoranteak idi ken nagtignayak a buyogen ti kaawan ti pammati.” (1 Tim. 1:13) Ammona a naasian kenkuana ni Jehova ken ni Jesus. Mabalin a makitkitana ti dati a kabibiagna kadagiti nakasabaanna.

No dadduma, adda dagiti nakasarita ni Pablo a nairamuten kadagiti ulbod a patpatien. Ania ti reaksionna? Ibaga ti Aramid 17:16 nga idi adda ni Pablo idiay Atenas, “ti espirituna  iti unegna nagrurod idi makitana a ti siudad napno kadagiti idolo.” Ngem inusar ni Pablo a mangasaba ti mismo a rason a nagrurodanna. (Ara. 17:22, 23) Imbagayna ti panangasabana iti nadumaduma a tattao ‘tapno iti amin a pamay-an maisalakanna ti sumagmamano.’​—1 Cor. 9:20-23.

Matuladtayo ni Pablo no akseptarentayo nga adda dagiti negatibo a kababalin wenno di umiso a patpatien dagiti makasaritatayo sa iserrektayo ti “naimbag a damag ti maysa a banag a nasaysayaat” iti nataktika a pamay-an. (Isa. 52:7) Kuna ti sister nga agnagan Dorothy: “Iti teritoriami, naisuro iti adu a tattao a naulpit ken saan a naasi ti Dios. Komendarak ida ta mamatida iti Dios sa iturongko ti atensionda iti ibaga ti Biblia a naayat ni Jehova ken adda dagiti karina iti masanguanan.”

“ITULTULOYMO A PARMEKEN TI DAKES BABAEN TI NAIMBAG”

Bayat nga umas-asideg ti panagpatingga ti ‘maudi nga al-aldaw,’ ekspektarentayo a ‘rumang-ay manipud dakes nga agturong iti dakdakes pay’ ti kababalin ti dadduma a makasabaantayo. (2 Tim. 3:1, 13) Ngem ditay ipalubos a dayta ti mangpukaw iti asi wenno rag-otayo. Maipaay ni Jehova ti bileg a kasapulantayo tapno ‘maitultuloytayo a parmeken ti dakes babaen ti naimbag.’ (Roma 12:21) Kuna ti payunir nga agnagan Jessica: “Masansan a saan a napakumbaba dagiti makasaritak ken tagtagibassitendatayo ken ti mensahetayo. Makapasuron dayta. No irugik ti makisarita, siuulimek nga ikararagko ken Jehova a tulongannak a mangtulad iti panangmatmatna iti kasarsaritak tapno diak agpokus iti riknak no di ket iti panangtulongko iti dayta a tao.”

Itultuloytayo a biroken dagidiay mayat a mangammo iti kinapudno ken agbiag nga agnanayon

Adda dagiti dumngeg gapu iti kinaanustayo a tumulong kadakuada iti naespirituan

Usigentayo met no kasano a maparegtatayo dagiti kapammatiantayo. Kuna ni Jessica: “No adda mangyestoria iti di nasayaat a kapadasanna, diak agpokus iti dayta. Baliwak ti saritaan iti positibo, kas iti naimbag a naaramidan ti panangasabami uray negatibo ti reaksion ti dadduma.”

Ammo ni Jehova dagiti karit a pakaipaspasanguantayo iti ministerio. Sigurado a maragsakan no tuladentayo ti asina! (Luc. 6:36) Siempre, adda panagpatingga ti panangipakita ni Jehova iti asina. Makapagtalektayo nga ammona ti eksakto a tiempo a pagpatinggaenna daytoy a sistema ti bambanag. Agingga a di pay napasamak dayta, naganat ti panangasabatayo. (2 Tim. 4:2) Itultuloytayo koma a sireregta nga itungpal dayta nga annongentayo ken agbalintayo a naasi iti “amin a kita ti tattao.”