Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 4

Ti Masursurotayo iti Simple a Pannangan Maipapan iti Nailangitan nga Ari

Ti Masursurotayo iti Simple a Pannangan Maipapan iti Nailangitan nga Ari

“Daytoy ti mangisimbolo iti bagik. . . . Daytoy ti mangisimbolo iti darak nga isu ti ‘dara ti tulag.’”​—MAT. 26:26-28.

KANTA 16 Idaydayawyo ni Jehova Gapu iti Anakna

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

1-2. (a) Apay a namnamaentayo a mangipakita ni Jesus iti simple a pamay-an a panglaglagip iti ipapatayna? (b) Ania dagiti kualidad ni Jesus nga usigentayo?

MAILADAWAM kadi ti mapaspasamak iti tinawen a Memorial ti ipapatay ni Kristo? Sigurado a malagip ti kaaduan kadatayo dagiti simple a detalye ti Pangrabii ti Apo. Apay? Gapu ta saan a komplikado dayta a pannangan. Ngem nakapatpateg dayta nga okasion. Isu a maisaludsodtayo, ‘Apay a nakasimsimple dayta a pannangan?’

2 Bayat ti ministerio ni Jesus ditoy daga, nagbalin a pagaammo gapu iti panangisurona kadagiti napateg a kinapudno iti simple a pamay-an, nalawag, ken nalaka a maawatan. (Mat. 7:28, 29) Iti umasping a pamay-an, simple ngem napnuan kaipapanan ti impakitana a pamay-an ti pananglaglagip * iti ipapatayna. Usigentayo a naimbag daytoy a pannangan iti Memorial ken ti dadduma nga imbaga ken inaramid ni Jesus. Ad-addanto a maapresiartayo ti kinapakumbaba, tured, ken ayat ni Jesus, ken masursurotayo met no kasano nga ad-adda a matuladtayo.

NAPAKUMBABA NI JESUS

Ti tinapay ken arak nga emblema ti Memorial ipalagipda kadatayo nga inted ni Jesus ti biagna para kadatayo ken agturturay itan kas Ari idiay langit (Kitaen ti parapo 3-5)

3. Kas kuna ti Mateo 26:26-28, kasano kasimple ti pannangan iti Memorial nga inrugi ni Jesus, ken ania ti isimbolo ti dua a kangrunaan a banag nga inusarna?

3 Inrugi ni Jesus ti Memorial ti ipapatayna iti sanguanan ti 11 a matalek nga apostolna. Innalana ti natedda iti pannangan  iti Paskua sa inaramidna daytoy a simple a pananglaglagip. (Basaen ti Mateo 26:26-28.) Inusarna ti awan lebadurana a tinapay ken ti arak. Imbaga ni Jesus kadagiti apostolna a dagita a dua a banag ti mangisimbolo iti perpekto a bagina ken darana, a dandaninan idaton para kadakuada. Mabalin a saan a nasdaaw dagiti apostol iti kinasimple daytoy napateg a baro a pannangan. Apay?

4. Kasano a ti balakad nga inted ni Jesus ken Marta matulongannatayo a mangtarus no apay a pinagbalin ni Jesus a simple ti pannangan iti Memorial?

4 Lagipentayo ti napasamak sumagmamano a bulan sakbayna, iti maikatlo a tawen ti ministerio ni Jesus, idi bimmisita iti balay dagiti nasinged a gagayyemna​—da Lazaro, Marta, ken Maria. Iti dayta a relaks a kasasaad, rinugian ni Jesus ti mangisuro. Presente ni Marta, ngem okupado a mangisagsagana iti adu a putahe para iti madaydayaw a bisitana. Idi nadlaw daytoy ni Jesus, siaayat nga inlintegna ni Marta, ket tinulonganna a mangbigbig a saan a kanayon a kasapulan ti nagarbo a pannangan. (Luc. 10:40-42) Isu nga iti sumagmamano laengen nga oras sakbay nga idaton ni Jesus ti biagna, inaramidna ti mismo nga imbalakadna. Pinagbalinna a simple ti pannangan iti Memorial. Ania ti isuro daytoy kadatayo maipapan ken Jesus?

5. Ania ti ipakita ti kinasimple daytoy a pannangan maipapan ken Jesus, ken kasano a maitunos daytoy iti Filipos 2:5-8?

5 Napakumbaba ni Jesus iti tunggal imbaga ken inaramidna. Saan ngarud a pakasdaawan a nangipakita iti kasta unay a kinapakumbaba iti dayta a maudi a rabiina ditoy daga. (Mat. 11:29) Ammona a dandanina idin ipaay ti kadakkelan a daton iti pakasaritaan ti tao ken pagungarento ni Jehova ken ikkanna iti nadayag a saad idiay langit. Nupay kasta, saanna nga inturong ti atension iti bagina babaen ti nagarbo a pannakalagip ti ipapatayna. Imbes ketdi, imbagana kadagiti adalanna a maminsan iti tinawen a laglagipenda isuna babaen daytoy simple a pannangan. (Juan 13:15; 1 Cor. 11:23-25) Ipakita daytoy simple ngem napateg a pannangan a saan a napannakkel ni Jesus. Naragsaktayo ta kinapakumbaba ti maysa kadagiti nagsayaat a kualidad ti nailangitan nga Aritayo.​—Basaen ti Filipos 2:5-8.

6. Kasano a matuladtayo ti kinapakumbaba ni Jesus no maipasangotayo kadagiti pakasuotan?

6 Kasano a matuladtayo ti kinapakumbaba ni Jesus? No iyun-unatayo ti interes ti sabsabali. (Fil. 2:3, 4) Lagipentayo  ti maudi a rabii ti biag ni Jesus ditoy daga. Ammona a dandani idin ti nasaem nga ipapatayna; ngem maseknan pay laeng kadagiti matalek nga apostolna, a dandani idin agladingit gapu kenkuana. Isu nga inusarna ti maudi a rabiina a nangisuro, nangparegta, ken nangpabileg kadakuada. (Juan 14:25-31) Sipapakumbaba nga impakita ni Jesus nga ad-adda a maseknan iti pagsayaatan ti sabsabali. Anian a nakasaysayaat nga ulidan ti impakitana kadatayo!

NATURED NI JESUS

7. Kasano nga impakita ni Jesus ti dakkel a tured kalpasan nga inrugina ti Pangrabii ti Apo?

7 Kalpasan ti panangirugi ni Jesus iti Pangrabii ti Apo, impakitana ti nagpaiduma a kinatured. Kasano? Inawat ni Jesus ti pagayatan kenkuana ni Amana, uray no ammona a kaipapanan dayta ti ipapatayna gapu ta naakusaran iti nakababain a krimen a panagsao maibusor iti Dios. (Mat. 26:65, 66; Luc. 22:41, 42) Pinagtalinaed ni Jesus ti kinamatalekna tapno maidaydayawna ti nagan ni Jehova, maitandudona ti kalintegan ti Dios nga agturay, ken maluktanna ti dalan tapno maaddaan iti agnanayon a biag dagiti agbabbabawi a tattao. Kasta met, insagana ni Jesus dagiti adalanna iti asidegen a mapasaranda.

8. (a) Ania ti imbaga ni Jesus kadagiti matalek nga apostolna? (b) Adu a tawen kalpasan ti ipapatay ni Jesus, kasano a tinulad dagiti adalanna ti kinaturedna?

8 Impakita met ni Jesus a natured babaen ti saanna a panagpokus iti pakariribukanna no di ket iti kasapulan dagiti matalek nga apostolna. Ti simple a pannangan, nga inrugina idi nakapanawen ni Judas, ipalagipna kadagidiay agbalin a napulotan a pasurotna dagiti gunggona ti naisakripisio a dara ni Jesus ken ti pannakipasetda iti baro a tulag. (1 Cor. 10:16, 17) Tapno  matulongan ni Jesus dagiti pasurotna nga agmatalek ken makaduana ida idiay langit, imbagana no ania ti agpada a namnamaenda ken Amana kadakuada. (Juan 15:12-15) Imbaga met ni Jesus kadagiti apostolna a maipasangodanto kadagiti pakasuotan. Kalpasanna, imparegtana a tuladenda ti ulidanna sa imbagana, “patibkerenyo ti pakinakemyo!” (Juan 16:1-4a, 33) Adu a tawen kalpasanna, intultuloy dagiti adalan ni Jesus a suroten ti panagsakripisio ken kinatured nga impakitana. Uray no agsagabada, nagtitinnulongda iti nadumaduma a pakasuotan.​—Heb. 10:33, 34.

9. Kasano a matuladtayo ti kinatured ni Jesus?

9 Tultuladentayo met ita ti kinatured ni Jesus. Kas pagarigan, kasapulantayo ti tured tapno matulongantayo dagiti kakabsattayo a maidaddadanes gapu iti pammatida. No dadduma, mabalin a di nainkalintegan a maibaludda. No mapasamak dayta, aramidentayo ti amin a kabaelantayo a tumulong kadakuada, agraman ti panangidepensatayo kadakuada. (Fil. 1:14; Heb. 13:19) Ti sabali pay a pamay-an a maipakitatayo ti tured ket ti panagtultuloy a “situtured” a mangasaba. (Ara. 14:3) Kas ken Jesus, determinadotayo a mangikasaba iti mensahe ti Pagarian, uray no busoren ken idadanesdatayo dagiti tattao. Ngem mabalin a mabutengtayo no dadduma. Ania ti aramidentayo?

10. Sumagmamano a lawas sakbay ti Memorial, ania ti masapul nga aramidentayo, ken apay?

10 Ad-adda a tumuredtayo no panunotentayo ti namnama nga impaay kadatayo ti daton a subbot ni Kristo. (Juan 3:16; Efe. 1:7) Sumagmamano a lawas sakbay ti Memorial, gundawaytayo a pabilgen ti apresasiontayo iti subbot. Bayat dayta, surotem ti panagbasa iti Biblia para iti Memorial sa agkararagka ken utobem dagiti  pasamak sakbay ken kalpasan ti ipapatay ni Jesus. Kalpasanna, inton agtitipontayo iti Pangrabii ti Apo, ad-addanton a matarusantayo ti kaipapanan dagiti emblema ti Memorial ken ti di magatadan a sakripisio nga isimboloda. No matarusantayo ti inaramid ni Jesus ken ni Jehova para kadatayo ken no ammotayo ti magunggonatayo ken dagiti ay-ayatentayo, bumileg ti namnamatayo, ket matignaytayo a situtured nga agibtur agingga iti panungpalan.​—Heb. 12:3.

11-12. Ania ti naammuantayon?

11 Naammuantayon nga ipalagip ti Pangrabii ti Apo ti napateg a subbot kasta met dagiti nakasaysayaat a kualidad ni Jesus a kinapakumbaba ken kinatured. Anian a yamantayo ta itultuloy ni Jesus nga ipakita dagitoy a kualidad kas nailangitan a Nangato a Padi, nga agpakpakaasi para kadatayo! (Heb. 7:24, 25) Tapno maipakitatayo ti naimpusuan a panagyaman, masapul a simamatalek a laglagipentayo ti ipapatay ni Jesus, kas imbilinna. (Luc. 22:19, 20) Aramidentayo daytoy iti aldaw a kaibatogan ti Nisan 14, ti kapatgan a petsa ti tawen.

12 Adda pay masursurotayo iti simple a Pangrabii ti Apo, ti kualidad a nakatignayan ni Jesus a matay para kadatayo. Daytoy idi ti pakabigbiganna kas tao ditoy daga. Ania dayta?

NAAYAT NI JESUS

13. Kasano nga iladawan ti Juan 15:9 ken 1 Juan 4:8-10 ti ayat nga impakita ni Jehova ken ni Jesus, ken siasino dagiti magunggonaan iti ayatda?

13 Naan-anay nga impakita ni Jesus ti nauneg nga ayat ni Jehova kadatayo iti amin nga inaramidna. (Basaen ti Juan 15:9; 1 Juan 4:8-10.) Kangrunaanna, natignay ti puso ni Jesus a mangited iti biagna para kadatayo. Maysatayo man a napulotan wenno paset ti ‘sabsabali a karnero,’ magunggonaantayo iti ayat nga impakita ni Jehova ken ti Anakna babaen dayta a daton. (Juan 10:16; 1 Juan 2:2) Panunotem met dagiti banag a nausar iti pannangan iti Memorial; ipakita dagita ti ayat ken konsiderasion ni Jesus kadagiti adalanna. Kasano a kasta?

Siaayat nga inrugi ni Jesus ti simple a seremonia ti Memorial tapno maselebraran dayta dagiti Kristiano iti adu a siglo ken iti nadumaduma a situasion (Kitaen ti parapo 14-16) *

14. Kasano nga impakita ni Jesus ti ayatna kadagiti adalanna?

14 Impakita ni Jesus ti ayatna kadagiti napulotan a pasurotna babaen ti panangirugina iti tuladenda a simple a pannangan, saan a komplikado a ritual. Iti panaglabas ti tiempo, masapul a tinawen a selebraran dagidiay a napulotan nga adalan ti Memorial, iti nadumaduma a kasasaad, uray iti pagbaludan. (Apoc. 2:10) Nagtulnogda kadi ken Jesus? Wen!

15-16. Kasano a sinelebraran ti dadduma ti Pangrabii ti Apo uray iti narigat a kasasaad?

15 Agingga ita, ikagkagumaan dagiti pudno a Kristiano a laglagipen ti ipapatay ni Jesus. Inkagumaanda a tuladen ti pamay-an a panangselebrar iti Pangrabii ti Apo, uray iti narigat a kasasaad no dadduma. Kitaem dagitoy a pagarigan. Bayat a nakabalud iti bartolina ni Brother Harold King idiay China, inremediona a selebraran ti Memorial. Sililimed nga insaganana dagiti emblema babaen kadagiti banag nga adda kenkuana. Siaannad met a kinuentana ti petsa ti Memorial. Idi tiempon ti Memorial, maymaysana iti seldana a nagkanta, nagkararag, ken nagpalawag.

16 Daytoy ti sabali pay a pagarigan. Idi Gubat Sangalubongan II, maysa a grupo dagiti kakabsat a babbai a naibalud iti kampo konsentrasion ti nangirisgo iti biagda tapno laglagipenda ti Pangrabii ti Apo. Ngem gapu ta simple laeng dagiti kasapulan iti dayta nga okasion, sililimed a naselebraranda ti Memorial. Kinunada: “Nakatakderkami a nangpalawlaw iti maysa a  bangko a naabbongan iti puraw a lupot a nakaiparabawan dagiti emblema. Kandela ti inusarmi, ta no bombilia, madlaw ti ar-aramidenmi. . . . Inyebkasmi manen ti naimpusuan a karimi iti Amatayo nga usarenmi ti amin a pigsami para iti pannakaalangon ti nasantuan a Naganna.” Anian a nagpaiduma a pammati ti impakitada! Ken talaga nga ay-ayatennatayo ni Jesus ta pinagbalinna a posible a maselebrarantayo ti Memorial uray iti narigat a kasasaad!

17. Ania dagiti nasayaat nga isaludsodtayo iti bagitayo?

17 Bayat nga umas-asideg ti Memorial, nasayaat nga isaludsodtayo iti bagitayo: ‘Kasano nga ad-adda a matuladko ni Jesus iti panangipakita iti ayat? Ad-adda kadi a pampanunotek ti kasapulan dagiti kapammatiak ngem iti kasapulak? Nalablabes kadi ti ekspektarek kadagiti kakabsat ngem iti kabaelanda nga aramiden, wenno sipapanunotak kadi kadagiti limitasionda?’ Sapay koma ta kanayon a tuladentayo ni Jesus ket ipakitatayo ti “simpatia.”​—1 Ped. 3:8.

TANDAANAM DAGITOY A LEKSION

18-19. (a) Ania ti masiguradotayo? (b) Ania koma ti determinasionmo?

18 Saanen nga agbayag ti bilin a panangselebrar iti Memorial ti ipapatay ni Kristo. Inton ‘umay’ ni Jesus bayat ti dakkel a rigat, ummongennanton idiay langit dagiti nabatbati a “pinilina,” ket agsardengton ti pannakalaglagip ti Memorial.​—1 Cor. 11:26; Mat. 24:31.

19 Uray inton saanen a maselebraran ti pannangan iti Memorial, siguradotayo a malaglagipto latta ti ili ni Jehova daytoy simple a pannangan kas simbolo ti kasayaatan pay laeng a kinapakumbaba, kinatured, ken ayat nga impakita ti maysa a tao. Iti dayta a tiempo, dagidiay nangselebrar iti daytoy naisangsangayan a pannangan iyestoriada la ketdi dayta tapno magunggonaanto ti amin a sibibiag. Ngem tapno magunggonaantayo itan, determinadotayo koma a mangtulad iti kinapakumbaba, tured, ken ayat ni Jesus. No aramidentayo dayta, makapagtalektayo nga awatentayto ti gunggona nga ipaay ni Jehova.​—2 Ped. 1:10, 11.

KANTA 13 Ni Kristo a Pagtuladantayo

^ par. 5 Asidegen nga atenderantayo ti Pangrabii ti Apo kas panglaglagip iti ipapatay ni Jesu-Kristo. Adu ti masursurotayo iti daytoy a simple a pannangan maipapan iti kinapakumbaba, tured, ken ayat ni Jesus. Iti daytoy nga artikulo, pagsasaritaantayo no kasano a matuladtayo dagiti nasayaat a kualidad nga impakitana.

^ par. 2 KAIPAPANAN TI TERMINO: Ti pananglaglagip ket panangaramid iti espesial a banag tapno malagip ken maidaydayaw ti maysa a napateg a pasamak wenno indibidual.

^ par. 56 DAGITI LADAWAN: Nayakto a panangselebrar iti Memorial dagiti matalek a Kristiano idi umuna a siglo; idi maudi a paset ti dekada 1800; iti maysa a kampo konsentrasion dagiti Nazi; ken iti simple ken awan didingna a Kingdom Hall iti maysa a nabara ti klimana a pagilian idiay South America.