Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Da Burnett, Simone, Eston, ken Caleb

Situtulok nga Agsaksakripisioda​​—⁠Iti Oceania

Situtulok nga Agsaksakripisioda​​—⁠Iti Oceania

DIMMAKKEL ni Reneé a maysa a kabsat a babai nga agtawen iti nasurok a 30 iti maysa a naregta a pamilia a Saksi idiay Australia. Kinunana: “Namin-adu nga immakarkami tapno tumulong kadagiti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan kadagiti manangaskasaba iti Pagarian. Pinagbalin da Tatang ken Nanang a makapainteres, makapagagar, ken makaparagsak dagiti bambanag! Idi addaanakon iti dua nga annak, kayatko a mapadasanda met ti napadasak.”

 Addaan met iti kasta a naespirituan a kalat ti asawa ni Reneé a ni Shane nga agtawen iti dandani 40. Inlawlawagna: “Idi nayanak ti maikadua nga anakmi, nabasami iti Pagwanawanan ti maipapan iti pamilia a Saksi a nagusar iti yate a napan iti abagatan a laud ti Pacifico tapno mangasaba kadagiti isla iti Tonga. * Idi nabasami ti artikulo, dagus a nagsuratkami iti sanga nga opisina dagiti Saksi ni Jehova idiay Australia ken New Zealand ket dinamagmi no ania dagiti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan iti manangaskasaba iti Pagarian. * Naawiskami nga umakar idiay Tonga—ti lugar a nabasami!”

Da Jacob, Reneé, Skye, ken Shane

Kalpasan ti dandani makatawen a panagyan da Shane, Reneé, ken dagiti annakda a da Jacob ken Skye idiay Tonga, napilitanda nga agsubli idiay Australia gapu iti nagsasaruno a panaglalaban. Nupay kasta, sipapanunotda iti kalatda a mangpalawa iti ministerioda. Idi 2011, immakarda idiay Norfolk Island, bassit nga isla iti Pacifico nga agarup 1,500 a kilometro ti kaadayona iti daya ti Australia. Ania ti resulta ti panagakarda? Kuna ni Jacob nga agtawen itan iti 14, “Saannakami laeng nga inaywanan ni Jehova no di ket pinagbalinna pay a naragsak ti ministeriomi!”

IMMAKARDA A SANGAPAMILIAAN

Kas kada Shane, Reneé, ken dagiti annakda, adu met dagiti pamilia a Saksi a situtulok nga agsaksakripisio iti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan. Ania ti nangtignay kadakuada nga umakar?

“Adu a tattao ti interesado iti naimbag a damag. Kayatmi a regular a mayadalanda iti Biblia.”—Burnett

Immakar idiay Burketown, maysa a nasulinek nga ili ti Queensland, Australia, da Burnett ken Simone, agassawa nga agtawen iti nasurok a 30, ken dagiti annakda a da Eston ken Caleb nga agtawen itan iti 12 ken 9. “Maminsan laeng iti kada tallo wenno uppat a tawen a mangasaba dagiti Saksi sadiay,” kuna ni Burnett. “Adu a tattao ti interesado iti naimbag a damag. Kayatmi a regular a mayadalanda iti Biblia.”

Da Jim, Jack, Mark, ken Karen

Da Mark ken Karen, nga agtawen itan iti nasurok a 50, ket nagserbi idi iti sumagmamano a kongregasion nga asideg iti Sydney, Australia sakbay nga immakarda ken ti tallo nga annakda a da Jessica, Jim, ken Jack idiay Nhulunbuy, maysa a nasulinek a pagminasan idiay Northern Territory. Kinuna ni Mark: “Ipatpategko dagiti tattao isu a kayatko ti mapan kadagiti lugar nga adu ti aramiden iti kongregasion ken iti ministerio.” Nupay kasta, agkedked ni Karen nga umakar. “Ngem idi pinaregtanak ni Mark ken dagiti kakabsat,” kinunana, “naguyugoyak a mangpadas. Ita, naragsakak ta pinadasko!”

Da Benjamin, Jade, Bria, ken Carolyn

Idi 2011, manipud Queensland, Australia, nagsubli da Benjamin ken Carolyn ken ti dua nga annakda a da Jade ken Bria idiay Timor-Leste, bassit a pagilian iti Timor Island idiay Indonesia. Kinuna ni Ben: “Nagserbikami idin ken Carolyn idiay Timor-Leste kas special pioneer. Nagmayat ti mangasaba, ken manangsuporta dagiti kakabsat. Nalidayankami idi pimmanawkami isu a kayatmi ti agsubli. Idi nayanak dagiti annakmi, intantanmi dagiti planomi ngem saanmi a binaliwan dagita.” Kinuna pay ni Carolyn: “Kayatmi a makalangen dagiti annakmi dagiti misionero, Bethelite, ken special pioneer ken matagiragsakda met ti panagserbi ken Jehova.”

PANAGSAGANA NGA UMAKAR

Kinuna ni Jesus kadagiti pasurotna: “Asino kadakayo a kayatna ti mangbangon iti torre ti saan nga agtugaw nga umuna ket pattapattaenna ti magastos?” (Luc. 14:28) Kasta met, no pampanunoten ti maysa a pamilia ti umakar, napateg ti panagplano. Ania dagiti masapul nga ikabilangan?

ESPIRITUALIDAD: “Kayatmi a pagserbian ti sabsabali ken saan nga agbalin a dadagsen,” kinuna ni Ben. “Isu a sakbay nga immakarkami, siniguradomi a nabileg ti espiritualidadmi. Ninayonanmi met ti panawenmi iti ministerio ken iti dadduma nga aktibidad iti kongregasion.”

Kinuna ni Jacob a nadakamat itay: “Sakbay nga immakarkami idiay Norfolk Island, binasami iti Pagwanawanan ken Agriingkayo! ti pakasaritaan ti biag dagiti pamilia a nagserbi iti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan. Pinagsasaritaanmi dagiti karit a sinangoda ken no kasano a tinulongan ida ni Apo Jehova.” Kinuna met ni adingna nga Skye nga agtawen iti 11: “Nagadu ti inkararagko—dagiti bukodko a kararag ken no kaduak da Nanang ken Tatang.”

EMOSION: Imbaga ni Reneé: “Gapu ta aggigiankami iti lugar a magustuak unay ken asidegkami iti pamiliak ken kadagiti nasinged a gagayyemmi, saankami a marigatan.  Ngem imbes a panunotek dagiti isakripisiok ken mapanawanmi, pinanunotko a pagimbagan ti pamiliami ti iyaakarmi.”

KULTURA: Adu a pamilia ti mangammo nga umuna iti papananda tapno makapagsaganada. Kinuna ni Mark: “Adu ti binasami maipapan iti Nhulunbuy. Pinatulodandakami dagiti kakabsat sadiay kadagiti diario iti ilida isu a naammuanmi ti maipapan kadagiti tattao sadiay ken ti kulturada.”

Kinuna met ni Shane nga immakar idiay Norfolk Island: “Kangrunaanna, inkagumaak nga ipakita dagiti Nakristianuan a kualidad. Ammok a no agbalinak a napudno, naalumamay, mapagtalkan, ken nagaget, kabaelak ti makilangen iti sadinoman a paset ti lubong.”

PANANGSANGO KADAGITI KARIT

Dagiti naballigi nga agserserbi kadagiti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan ipaganetgetda a napateg ti panagbalin a mannakibagay ken positibo no maipasango kadagiti di ninamnama a karit. Usigentayo ti sumagmamano a pagarigan.

Imbaga ni Reneé: “Adu ti nasursurok nga aramiden. Kas pagarigan, no nadawel ti baybay iti Norfolk Island, saan a makasanglad dagiti barko nga agitulod kadagiti suplay isu a bassit ken nangina dagiti magatang. Gapuna, nasursurok ti agiremedio no agisaganaak iti taraon.” Kinuna pay ti asawana a ni Shane: “Binaliwanmi met ti panaggastomi tapno umanay ti makalawas a badyetmi.”

Imbaga ti anakda a ni Jacob ti sabali pay a problema. “Pito laeng ti miembro ti baro a kongregasionmi ken nataenganda amin, isu nga awan ti gayyemko a kaedadko! Ngem idi nakikaduaak kadagiti natataengan iti ministerio, nagbalinda a gagayyemko.”

Kasta met laeng ti nakaipasanguan ni Jim nga agtawen itan iti 21. “Ti kaasitgan a kongregasion iti Nhulunbuy ket nasurok a 725 a kilometro ti kaadayona, isu a gundawayanmi ti makilangen no asamblea ken kombension. Sumangpetkami a masapa ket tagiragsakenmi ti makilangen kadagiti kakabsat. Ibilangmi dagitoy nga okasion kas naidumduma a paset ti tawen!”

 “MARAGRAGSAKANAK TA IMMAYKAMI DITOY!”

Kuna ti Biblia: “Ti bendision ni Jehova—isu dayta ti mangpabaknang.” (Prov. 10:22) Iti intero a lubong, nagadu a kakabsat nga agserserbi iti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan ti personal a nakapaneknek a pudno dayta.

“Ti kangrunaan a bendision a naawatmi ket ti epekto ti iyaakarmi kadagiti annakmi,” kinuna ni Mark. “Naan-anay nga agtalek ti dua nga inauna nga annakmi nga aywanan ni Jehova dagiti mangyun-una iti Pagarian. Saanmo a magatang dayta a panagtalek.”

Kinuna ni Shane: “Nasingsingedakon ken baketko ken kadagiti annakko. Maragsakanak no estoriaen dagiti annakko no kasano a tinulongan ida ni Jehova.” Umanamong ti anakna a ni Jacob: “Nagmayat dagiti kapadasanmi. Maragragsakanak ta immaykami ditoy!”

^ par. 3 Kitaen ti artikulo a “Gagayyem ti Dios Kadagiti ‘Mannakigayyem nga Isla,’” iti Pagwanawanan, Disiembre 15, 2004, p. 8-11.

^ par. 3 Idi 2012, napagtipon ti sanga nga opisina ti Australia ken New Zealand. Maawagan itan nga Australasia branch.