Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 33

Maisalakanto “Dagiti Dumngeg Kenka”

Maisalakanto “Dagiti Dumngeg Kenka”

“Kanayon nga asikasuem ti bagim ken ti isursurom. Ikagumaam a tungpalen dagitoy a banag, ta no kasta ti aramidem, maisalakanmonto ti bagim ken dagiti dumngeg kenka.”​—1 TIM. 4:16.

KANTA 67 “Ikasabam ti Sao”

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

1. Ania ti kayattayo amin para kadagiti kabagiantayo?

“SIPUD idi naammuak ti kinapudno, kayatkon a kaduakto ti intero a pamiliak idiay Paraiso,” kuna ti sister a ni Pauline. * “Nangnangruna a kayatko a makadua nga agserbi ken Jehova ni lakayko a Wayne ken ti baritomi.” Adda kadi kakabagiam a saan pay a makaam-ammo ken mangay-ayat ken Jehova? Mabalin a kas met ken Pauline ti riknam.

2. Ania dagiti saludsod nga usigentayo iti daytoy nga artikulo?

2 Saantay a mapilit dagiti kabagiantayo a mangawat iti naimbag a damag, ngem mabalintayo nga iparegta a panunoten ken awatenda ti mensahe ti Biblia. (2 Tim. 3:14, 15) Apay a masapul a kasabaantayo dagiti kabagiantayo? Apay a masapul nga ipakitatayo ti empatia? Kasano a matulongantayo dagiti kabagiantayo a mangayat ken Jehova a kas iti panangayattayo kenkuana? Ken kasano a makatulong ti intero a kongregasiontayo?

APAY A MASAPUL A KASABAANTAYO DAGITI KABAGIANTAYO?

3. Sigun iti 2 Pedro 3:9, apay a masapul a kasabaantayo dagiti kabagiantayo?

3 Asidegen a pagpatinggaen ni Jehova daytoy a sistema. Dagidiay laeng “addaan iti umiso a kababalin nga umawat iti agnanayon a biag” ti maisalakan. (Ara. 13:48) Adu a tiempo ken pigsa ti us-usarentayo a mangasaba kadagiti ditay am-ammo iti lugartayo, isu a natural laeng a kayattayo nga agserbi met  ken Jehova dagiti kabagiantayo. Ti naayat nga Amatayo a ni Jehova “saanna a kayat a madadael ti asinoman no di ket kayatna nga agbabawi ti amin.”—Basaen ti 2 Pedro 3:9.

4. Ania ti mabalin a kamalitayo no kasabaantayo dagiti kabagiantayo?

4 Laglagipentayo koma nga adda umiso ken di umiso a pamay-an a panangibaga iti mensahe ti pannakaisalakan. Nupay mabalin a nataktikatayo no mangasabatayo iti maysa a ditay am-ammo, baka prangka met unay ti panangasabatayo kadagiti kabagiantayo.

5. Ania koma ti laglagipentayo sakbay nga ibagatayo ti kinapudno kadagiti kabagiantayo?

5 Mabalin a pagbabbabawyan ti adu kadatayo ti damo a panangasabatayo kadagiti kabagiantayo, ket kayattayo a nasaysayaat koma ti pannakisaritatayo idi kadakuada. Imbalakad ni apostol Pablo kadagiti Kristiano: “Kanayon koma a makaay-ayo ti sasaoyo, ken natemplaan iti asin, tapno ammoyo no kasano ti rumbeng a panangsungbatyo iti tunggal tao.” (Col. 4:5, 6) Nasayaat a laglagipentayo daytoy a balakad no makisaritatayo kadagiti kabagiantayo. Ta no saan, baka umadayo ti riknada imbes a maguyugoyda a dumngeg.

KASANO A MATULONGANTAYO DAGITI KABAGIANTAYO?

Ti empatia ken kababalinmo ti kaepektibuan a pamay-am a mangasaba (Kitaen ti parapo 6-8) *

6-7. Mangted iti pagarigan no apay a napateg nga ipakita ti empatia iti di manamati nga asawa.

6 Ipakitam ti empatia. Kuna ni Pauline, a nadakamat itay: “Idi damo, kayatko a puro naespirituan ti ibagak ken lakayko. Awan ti ‘normal’ a panagsaritami.” Ngem bassit ti ammo ni lakayna a Wayne maipapan iti Biblia ken saanna a maaw-awatan ti ibagbaga ni baketna. Para ken Wayne, relihion laeng ti pampanunoten ni baketna. Madanagan a baka naallilawen a makimiembro iti delikado a sekta.

7 Inamin ni Pauline nga adda idi gundaway nga adu unay ti tiempona kadagiti  naespirituan a kakabsatna iti rabii ken iti ngudo ti lawas—kadagiti gimong, panangasaba, ken panaglalangen. “No dadduma, awan ti masangpetan ni Wayne iti balaymi isu a saan a naragsak,” kuna ni Pauline. Siempre, mailiw ni Wayne ken baketna ken iti anakna. Saanna nga am-ammo dagiti pakikadkaduaanda, ken kasla napatpategen ken Pauline dagiti kabbaro a gagayyemna. Kas resultana, imbaga ni Wayne nga agdiborsioda laengen ken Pauline. Adda kadi mapanunotmo a pamay-an nga ad-adda koma a naipakita ni Pauline ti empatia?

8. Sigun iti 1 Pedro 3:1, 2, ania ti ad-adda a pakatignayan dagiti kabagiantayo?

8 Ipakitam ti nasayaat a kababalin. Kaaduanna a dakdakkel ti epekto kadagiti kabagiantayo ti ar-aramidentayo ngem ti ibagbagatayo. (Basaen ti 1 Pedro 3:1, 2.) Nabigbig met laeng dayta ni Pauline. “Ammok nga ay-ayatennakami ni Wayne ken saanna met a talaga a kayat ti makidiborsio,” kunana. “Ngem idi imbagana nga agdiborsiokami, nabigbigko a masapul nga iyaplikarko ti ibagbaga ni Jehova maipapan iti panagasawa. Imbes a saoak a sao, masapul a mangipakitaak iti nasayaat a kababalin.” Saanen a pilpiliten ni Pauline ni Wayne a pagsaritaanda ti Biblia, ken kasarsaritanan maipapan kadagiti inaldaw a mapaspasamak iti biagda. Nadlaw ni Wayne a naal-alumamayen ni baketna, ken nadaydayaw ken nasingsingpeten ti anakda. (Prov. 31:18, 27, 28) Idi nakita ni Wayne ti nasayaat nga epekto ti mensahe ti Sao ti Dios iti pamiliana, rinugiannan a panunoten ken akseptaren dayta.—1 Cor. 7:12-14, 16.

9. Apay a masapul nga ikagumaantayo a tulongan dagiti kabagiantayo?

9 Ikagumaam a tulongan dagiti kabagiam.  Nangted ni Jehova iti nasayaat nga ulidan. “Maulit-ulit” nga inikkanna ti ilina iti oportunidad a mangipangag iti pakdaar tapno saanda a madadael. (Jer. 44:4) Kasta met, imbaga ni apostol Pablo ken Timoteo nga ikagumaanna a tulongan ti sabsabali. Apay? Gapu ta no aramidenna dayta, maisalakanna ti bagina ken dagiti dumngeg kenkuana. (1 Tim. 4:16) Ay-ayatentayo dagiti kabagiantayo, isu a kayattayo a maammuanda ti kinapudno iti Sao ti Dios. Idi agangay, nasayaat ti nagbalin nga epekto iti pamilia ni Pauline ti sasao ken ar-aramidna. Naragsak itan nga agserserbi ken Jehova a kaduana ni lakayna. Agpadada a payunir, ken panglakayenen ni Wayne.

10. Apay a masapul nga agan-anustayo?

10 Agan-anuska. No rugiantayon a suroten dagiti pagalagadan ti Dios, agbaliwen ti patpatien ken panagbiagtayo, isu a mabalin a maikawa dagiti kabagiantayo. Kaaduanna a ti umuna a madlawda ket saantayon a makikadkadua kadakuada nga agselebrar kadagiti narelihiosuan a piesta ken saantayon a makiramraman iti politika. Mabalin a dadduma kadakuada ti manggura kadatayo iti damo. (Mat. 10:35, 36) Ngem saantay koma a sumuksuko. No isardengtayo ti tumulong kadakuada a mangtarus iti patpatientayo, arigna inukomtayon ida a saanda a maikari nga umawat iti biag nga agnanayon. Saan nga inted ni Jehova kadatayo ti trabaho a panangukom—intedna dayta ken Jesus. (Juan 5:22) No naanustayo, mabalin a dumngegto met laeng iti mensahetayo dagiti kabagiantayo.—Kitaen ti kahon nga “ Usarem ti Website-tayo a Mangisuro.”

11-13. Ania ti masursurom iti pannakilangen ni Alice kadagiti nagannakna?

11 Agbalinka a natibker ngem nataktika. (Prov. 15:2) Usigentayo ti ulidan ni Alice. Idi naammuanna ti kinapudno, adayo isuna kadagiti nagannakna, nga ateista ken aktibo iti politika. Nabigbigna a masapul a dagus nga ibagana kadakuada dagiti nasayaat a bambanag a maad-adalna. “No itantanmo nga ibaga iti pamiliam a binalbaliwamon ti patpatiem ken ar-aramidem,” kuna ni Alice, “ad-adda a makigtotda inton maammuanda dayta.” Nagsursurat kadagiti nagannakna, a damagenna no ania ti makunada maipapan iti maysa a topiko iti Biblia a pampanunotenna a paginteresanda, kas iti ayat. (1 Cor. 13:1-13) Nagyaman kadagiti nagannakna iti panangpadakkel ken panangaywanda kenkuana, ken pinatulodanna ida kadagiti regalo. No bisitaenna ida, ikagumaanna a tulongan ni nanangna kadagiti trabaho iti balay. Idi damo, saan a nasayaat ti reaksion dagiti nagannak ni Alice idi imbagana ti baro a patpatienna.

12 No adda ni Alice iti balay dagiti nagannakna, sursurotenna latta ti eskediul ti panagbasana iti Biblia. “Gapu iti dayta, nakita ni nanangko no kasano kapateg ti Biblia kaniak,” kuna ni Alice. Nagdesision met ti tatang ni Alice nga adalenna ti Biblia tapno maawatanna no apay a nagbaliw ti patpatien ti anakna ken tapno agbirok iti kamali iti Biblia. “Inikkak isuna iti Biblia,” kuna ni Alice, “ket sinuratak dayta iti mensahek para kenkuana.” Ania ti resultana? Imbes a makabirok iti kamali, dimmanon iti puso ti tatang ni Alice dagiti nabasana iti Sao ti Dios.

13 Masapul nga agbalintayo a natibker ngem nataktika, uray no masapul nga ibturantayo dagiti pakasuotan. (1 Cor. 4:12b) Kas pagarigan, masapul nga ibturan ni Alice ti panangbusor kenkuana ni nanangna. “Idi nagbautisarak, inawagannak ni Nanang iti ‘dakes nga anak.’” Ania ti inaramid ni Alice? “Imbes a liklikak a pagsaritaan ti maipapan iti baro a relihionko, sidadayaw nga inlawlawagko a desididoak nga agbalin a Saksi ni Jehova ken  saankon a baliwan dayta. Impasiguradok ken nanangko a talaga nga ay-ayatek, ket nagsinnangitkami. Kalpasanna, inlutuak iti naimas a makan. Sipud idin, nabigbig ni nanangko a tultulongannak ti Biblia nga agbalin a nasaysayaat a tao.”

14. Apay a ditay koma agpaimpluensia kadagiti kabagiantayo?

14 Mabalin nga aglabas pay ti panawen sakbay a naan-anay a maawatan dagiti kabagiantayo a napateg kadatayo ti panagserbi ken Jehova. Kas pagarigan, idi nagdesision ni Alice nga agpayunir imbes nga ituloyna ti kurso a pinili dagiti nagannakna para kenkuana, nagsangit manen ni nanangna. Ngem nagtalinaed a natibker ni Alice. “No agpaimpluensiaka iti pamiliam iti maysa a banag,” kuna ni Alice, “mabalin nga impluensiaandaka manen iti sabali a banag. Ngem no agbalinka a natibker ngem naasi iti pannakilangenmo iti pamiliam, mabalin a dumngegto ti dadduma kadakuada.” Kasta ti napasamak iti pamilia ni Alice. Agpada itan a payunir dagiti nagannakna, ken panglakayenen ni tatangna.

KASANO A MAKATULONG TI INTERO A KONGREGASION?

Kasano a makatulong ti kongregasion kadagiti saan a Saksi a kapamiliatayo? (Kitaen ti parapo 15-16) *

15. Sigun iti Mateo 5:14-16 ken 1 Pedro 2:12, kasano a makatulong kadagiti kabagiantayo ti ‘nasayaat nga ar-aramid’ dagiti kakabsat?

15 Iyas-asideg ni Jehova kenkuana dagiti tattao babaen ti ‘nasayaat nga ar-aramid’ ti kongregasion Kristiano. (Basaen ti Mateo 5:14-16; 1 Pedro 2:12.) No saan a Saksi ni Jehova ti asawam, naam-ammona kadin dagiti kakongregasionmo? Ni Pauline, a nadakamat itay, inawisna dagiti kakabsat iti balayda tapno maam-ammo ida ni lakayna a Wayne. Malagip ni Wayne no kasano a tinulongan ti maysa  a brother tapno maam-ammona no asino a talaga dagiti Saksi: “Nagbakasion iti trabahona tapno umay iti balaymi ket kaduaennak nga agbuya iti isports, isu a napanunotko, ‘Saan met gayam a puro relihion ti pampanunotenna!’”

16. Apay a masapul nga awisentayo dagiti kabagiantayo nga umatender kadagiti gimong?

16 Ti maysa pay a nagsayaat a pamay-an a matulongantayo dagiti kabagiantayo ket ti panangawistayo kadakuada nga umatender kadagiti gimongtayo. (1 Cor. 14:24, 25) Memorial ti immuna a gimong nga inatenderan ni Wayne ta ababa dayta ken saanen nga oras ti trabaho. “Diak naaw-awatan ti palawag,” kunana, “ngem malagipko dagiti tattao. Inasitgandak ken inabrasadak. Nakitak a nasisingpetda.” Adda agassawa a nakasingsingpet ken Pauline, ken tultulonganda a mangaywan iti anakna iti gimong ken iti ministerio. Isu nga idi nagdesisionen ni Wayne a mangammo iti ad-adu pay maipapan iti baro a patpatien ni Pauline, kiniddawna iti asawa a lalaki nga isu ti mangyadal kenkuana iti Biblia.

17. Ania ti ditay ipabasol iti bagitayo, ngem apay a ditay sumuksuko a mangtulong kadagiti kabagiantayo?

17 Mangnamnamatayo nga amin a kabagiantayo ket kaduatayto koma nga agserbi ken Jehova. Ngem uray no ikagumaantayo a tulongan dagiti kabagiantayo nga agbalin nga adipen ti Dios, mabalin a saanda latta nga awaten ti kinapudno. No kasta ti desisionda, saantay a pabasolen ti bagitayo. Ngamin, saantayo a mapilit ti asinoman a mangawat kadagiti patpatientayo. Ngem saanmo a laglag-anen ti epekto kadagiti kabagiam ti makitkitada a kinaragsakmo nga agserserbi ken Jehova. Ikararagam ida. Sitataktika a makisaritaka kadakuada. Saanka nga agsardeng a tumulong kadakuada! (Ara. 20:20) Agtalekka a bendisionan ni Jehova ti panangikagumaam. Maisalakanto dagiti kabagiam no dumngegda kenka!

KANTA 57 Kasabaan ti Amin a Kita ti Tattao

^ par. 5 Kayattayo a maam-ammo dagiti kabagiantayo ni Jehova, ngem isuda ti agdesision no agserbida kenkuana wenno saan. Usigen daytoy nga artikulo no ania ti mabalintayo nga aramiden tapno nalaklaka a dumngeg kadatayo dagiti kabagiantayo.

^ par. 1 Nabaliwan ti dadduma a nagan. Iti daytoy nga artikulo, ti termino a “kabagian” ket tumukoy iti miembro ti pamilia a saan pay nga agserserbi ken Jehova.

^ par. 53 LADAWAN: Tultulongan ti agtutubo a brother ni tatangna a mangtarimaan iti luganna. Pinabuyaanna iti video iti jw.org® iti maitutop a gundaway.

^ par. 55 DAGITI LADAWAN: Dumdumngeg a naimbag ti maysa a sister bayat nga iyes-estoria ti saan a Saksi nga asawana dagiti napasamak iti agmalemna. Kalpasanna, maragragsakan a makiay-ayam iti pamiliana.

^ par. 57 DAGITI LADAWAN: Inawis ti sister dagiti kakongregasionna iti balayda. Ikagkagumaan dagiti kakabsat nga am-ammuen ni lakayna. Idi kuan, immatender ti asawa a lalaki iti Memorial a kadua ni baketna.