Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ayat​—Nakapatpateg a Galad

Ayat​—Nakapatpateg a Galad

IMPAISURAT ti Dios ken apostol Pablo ti siam a galad a patauden ti nasantuan nga espiritu. (Gal. 5:​22, 23) Insurat ni Pablo a maawagan iti “bunga ti espiritu” no mapagkakadua dagitoy a nagsasayaat a galad. * Daytoy a bunga ti pakakitaan iti “baro a personalidad.” (Col. 3:10) Kas iti kayo nga agbunga no nasayaat ti pannakaaywanna, mapataud met ti tao ti bunga ti espiritu no nasayaat ti panagayus ti nasantuan nga espiritu iti biagna.​—Sal. 1:​1-3.

Ti ayat, a nakapatpateg a galad, ti umuna nga aspeto ti bunga ti espiritu nga insurat ni Pablo. Kasano kapateg dayta? Kuna ni Pablo nga awan serserbina no awan ayatna. (1 Cor. 13:2) Ngem ania ti ayat, ken kasano a maaddaantayo ken maipakitatayo dayta iti inaldaw?

NO KASANO A MAIPAKITA TI AYAT

Narigat nga iladawan iti sao ti kaipapanan ti ayat, ngem iladawan ti Biblia no kasano a maipakita dayta. Kas pagarigan, mabasatayo a ti ayat “mabayag-panagituredna [wenno, naanus] ken manangngaasi.” Kunana pay a ti ayat “makipagrag-o iti kinapudno,” ken “anusanna ti amin a bambanag, patienna ti amin a banag, inanamaenna ti amin a bambanag, ibturanna ti amin a bambanag.” Karaman iti ayat ti nabara a kinadungngo ken pudpudno a pannakaseknan iti dadduma, ken kinadekket kadakuada. Ngem makita ti kinaawan iti ayat iti kinaimon, kinapannakkel, naalas nga ar-aramid, kinamanagimbubukodan, ken panagipempen iti sakit ti nakem ken saan a panangpakawan. Saan a kas kadagita a naalas a kababalin, ti ayat a kayattayo a patanoren ket ‘saan nga agsapsapul iti bukodna a pagimbagan.’​—1 Cor. 13:​4-8.

TI NAGSAYAAT NGA AYAT NGA IMPAKITA DA JEHOVA KEN JESUS

“Ti Dios ket ayat.” Ayat ti kangrunaan a mangipabigbig iti kinasiasino ni Jehova. (1 Juan 4:8) Makita ti ayatna iti amin nga ar-aramidna. Ti panangibaonna ken Jesus, a naparigatan ken natay para kadatayo, ti kadakkelan nga ebkas ti ayatna iti tao. Kinuna ni apostol Juan: “Babaen itoy naiparangarang ti ayat ti Dios iti kasasaadtayo, agsipud ta ti Dios imbaonna ti bugbugtong nga Anakna ditoy lubong tapno magun-odantayo ti biag babaen kenkuana. Ti ayat adda itoy a banag, saan a gapu ta inayattayo ti Dios, no di ket gapu ta inayatnatayo ket imbaonna ti Anakna a kas pangikappia a sakripisio maipaay kadagiti basoltayo.” (1 Juan 4:​9, 10) Gapu iti ayat ti Dios, mabalin a mapakawantayo, ken maikkantayo iti namnama ken biag.

Pinaneknekan ni Jesus ti ayatna iti tao idi naimpusuan nga inaramidna ti pagayatan ti Dios. Insurat ni Pablo: “Kuna [ni Jesus]: ‘Adtoy! Umayak tapno aramidek ti pagayatam.’ . . . Babaen ti naikuna a ‘pagayatan’ nasantipikartayo babaen ti pannakaidaton ti bagi ni Jesu-Kristo a namimpinsanen.” (Heb. 10:​9, 10) Awan ti tao a makaited iti dakdakkel nga ayat ngem iti dayta. Kuna ni Jesus: “Awan asinoman nga addaan dakdakkel nga ayat ngem iti daytoy, a ti maysa isukona ti kararuana maigapu kadagiti gagayyemna.” (Juan 15:13) Kabaelantayo kadi nga  imperpekto a tattao a tuladen ti ayat ni Jehova kasta met ni Jesus kadatayo? Wen! Kitaentayo no kasanotayo a maaramid dayta.

“ITULTULOYYO TI MAGNA ITI AYAT”

Imparegta ni Pablo kadatayo: “Agbalinkayo a tumutulad iti Dios, kas annak a dungdungnguen, ket itultuloyyo ti magna iti ayat, no kasano a ti Kristo inayatnakayo.” (Efe. 5:​1, 2) Makuna nga ‘agtultuloytayo a magna iti ayat’ no ipakpakitatayo dayta iti amin a paset ti panagbiagtayo. Maipakitatayo dayta iti aramid, saan la nga iti sao. Insurat ni Juan: “Babassit nga annak, agayattayo koma, saan nga iti sao wenno babaen iti dila, no di ket iti aramid ken kinapudno.” (1 Juan 3:18) Kas pagarigan, no ay-ayatentayo ti Dios ken dagiti tattao, matignaytayo a mangikasaba iti “naimbag a damag ti pagarian.” (Mat. 24:14; Luc. 10:27) Magmagnatayo met iti ayat no naanus, naasi, ken manangpakawantayo. Isu nga imbalakad ti Biblia: “Kas iti sibubulos a panangpakawan kadakayo ni Jehova, kasta met ti aramidenyo.”​—Col. 3:13.

Ngem sabali ti pudpudno nga ayat iti ayat a naimpluensiaan laeng iti emosion. Kas pagarigan, tapno agsardeng nga agsangit ti maysa nga ubing, mabalin nga ited lattan ti nagannak ti kayatna. Ngem saan a kanayon a kasta dagiti nagannak a talaga a mangay-ayat iti anakda. Kas iti dayta, ti Dios ket ayat, ngem “ti ayaten ni Jehova disiplinaenna.” (Heb. 12:6) Gapu iti ayat, mangdisiplinatayo met no kasapulan. (Prov. 3:​11, 12) Siempre, no aramidentayo dayta, masapul a laglagipentayo a managbasoltayo met ken ditay maipakita ti ayat no dadduma. Wen, adda amin masapul a pasayaatentayo tapno maipakitatayo ti ayat. Kasano a mapasayaattayo daytoy? Kitaentayo ti tallo a pamay-an.

NO KASANO TI MAADDAAN ITI AYAT

Umuna, ikararagmo ti nasantuan nga espiritu, a mangpataud iti ayat. Kuna ni Jesus a mangted ni Jehova iti “nasantuan nga espiritu kadagidiay agdawdawat kenkuana.” (Luc. 11:13) No dumawattayo iti nasantuan nga espiritu ken ‘itultuloytayo ti magna iti espiritu,’ in-inut a makita ti ayat iti aramidtayo. (Gal. 5:16) Kas pagarigan, no panglakayenka, mabalinmo ti dumawat iti nasantuan nga espiritu a tumulong kenka a mangbalakad manipud iti Kasuratan iti naayat a pamay-an. No maysaka met a nagannak, mabalinmo nga ikararag ti espiritu ti Dios tapno tumulong kenka a mangdisiplina iti annakmo, saan a babaen ti unget, no di ket babaen ti ayat.

Maikadua, panunotem no kasano nga impakita ni Jesus ti ayat uray idi nainsulto. (1 Ped. 2:​21, 23) Masapul nga aramidentayo dayta aglalo no nasairtayo wenno saan a patas ti pannakatratotayo. Kadagita a situasion, panunotentayo: ‘Ania ngata koma ti aramiden ni Jesus?’ Napaneknekan ti maysa a sister a ni Leigh a nakatulong dayta kenkuana sakbay a nagtignay. Kunana: “Naminsan, nag-email kaniak ti katrabahuak, ket saan a nasayaat dagiti imbagbagana maipapan kaniak ken iti trabahok. Nasaktanak a permi. Ngem insaludsodko iti bagik, ‘Kasano ngata a matuladko ni Jesus iti pannakilangenko iti daytoy a katrabahuak?’ Pinampanunotko ti aramiden ni Jesus no isu ti adda iti situasionko ket kalpasanna, binaybay-ak lattan ti napasamak. Idi kuan, naammuak nga adda gayam nakaro a sakit ti katrabahuak ken mais-stress la unay. Napanunotko a mabalin a saanna nga inranta nga ibaga kaniak ti kasdiay. Nakatulong ti panangpampanunotko iti panangipakita ni Jesus iti ayat uray idi nainsulto tapno maipakitak met ti kasta nga ayat iti katrabahuak.” Wen, no tuladentayo ni Jesus, kanayon a maipakitatayo ti ayat.

Maikatlo, sursuruentayo nga ipakita ti managsakripisio nga ayat, a pakailasinan kadagiti pudno a Kristiano. (Juan 13:​34, 35) Makatulong ti Biblia tapno matuladtayo ti panagpampanunot ni Jesus. Idi pimmanaw idiay langit, “inuksobanna ti bagina” para kadatayo, ken uray “agingga iti ipapatay.” (Fil. 2:​5-8) No tuladentayo ti managsakripisio nga ayatna, matuladtayo ti panagpampanunot ken rikrikna ni Kristo, ket matignaytayo a mangyun-una  iti pagsayaatan ti dadduma ngem ti bagitayo. Ania pay dagiti pagsayaatan ti panangpatanor iti ayat?

DAGITI PAGSAYAATAN TI PANANGIPAKITA ITI AYAT

Nakaad-adu ti pagsayaatan ti panangipakita iti ayat. Kitaentayo ti dua kadagita:

Kasano a magunggonaantayo no ipakitatayo ti ayat?

  • INTERNASIONAL A PANAGKAKABSAT: Gapu iti ayattayo iti tunggal maysa, ammotayo nga aniaman a kongregasion ti papanantayo iti intero a lubong, sigurado a maragsakan dagiti kakabsat a mangawat kadatayo. Talaga a nagmayat a marikna ti ayat ti ‘intero a timpuyog ti kakabsattayo ditoy lubong’! (1 Ped. 5:9) Adda kadi pay pakasarakantayo iti kasta nga ayat malaksid kadagiti adipen ti Dios?

  • TALNA: Makatulong ti ‘panagiinnanus [gapu] iti ayat’ tapno maaddaantayo iti “mamagkaykaysa a singgalut ti talna.” (Efe. 4:​2, 3) Makitkitatayo a mismo dayta iti gimong, asamblea, ken kombension. Saan kadi a naidumduma ti kasta a talna iti daytoy nasinasina a lubong ita? (Sal. 119:165; Isa. 54:13) No ikagumaantayo a natalna ti relasiontayo iti dadduma, ipakpakitatayo a nauneg ti panagayattayo kadakuada, nga isu met ti mangparagsak iti nailangitan nga Amatayo.​—Sal. 133:​1-3; Mat. 5:9.

“TI AYAT MANGPABILEG”

Insurat ni Pablo: “Ti ayat mangpabileg.” (1 Cor. 8:1) Kasano? Iti kapitulo 13 ti umuna a surat ni Pablo kadagiti taga-Corinto​—a naawagan iti “Kanta ti Ayat”​—inlawlawagna no kasano a mangpabileg ti ayat. Kas pagarigan, iyun-una ti ayat ti pagimbagan ti dadduma. (1 Cor. 10:24; 13:5) Maysa pay, gapu ta ti ayat ket sipapanunot iti dadduma, nakonsiderar, naanus, ken naasi, pabilgenna ti panagiinnayat dagiti pamilia ken ti panagkaykaysa kadagiti kongregasion.​—Col. 3:14.

Ti ayattayo iti Dios ti kapatgan ken kaaduan ti maaramidan a klase ti ayat. Dayta nga ayat ti mamagkaykaysa iti amin a tao, aniaman ti puli ken lengguaheda, tapno naragsakda nga agkakadua nga agserbi ken Jehova iti “abagan-abaga.” (Sof. 3:9) Ikagumaantayo koma ngarud nga inaldaw nga ipakita daytoy nakapatpateg nga aspeto ti bunga ti nasantuan nga espiritu ti Dios.

^ par. 2 Daytoy ti umuna iti siam nga artikulo a mangilawlawag iti tunggal galad, wenno aspeto, ti bunga ti espiritu.