Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 14

Naan-anay Kadi nga Itungtungpalmo ti Ministeriom?

Naan-anay Kadi nga Itungtungpalmo ti Ministeriom?

“Itultuloymo nga ikasaba ti naimbag a damag, naan-anay nga itungpalmo ti ministeriom.”​—2 TIM. 4:5, ftn.

KANTA 57 Kasabaan ti Amin a Kita ti Tattao

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

Kalpasan ti panagungar ni Jesus, nagpakita kadagiti adalanna sa imbilinna a mapanda ket ‘pagbalinenda nga adalan’ dagiti tattao (Kitaen ti parapo 1)

1. Ania ti kayat nga aramiden ti amin nga adipen ti Dios, ken apay? (Kitaen ti ladawan iti akkub.)

IMBILIN ni Kristo Jesus kadagiti adalanna: “Inkayo . . . iti amin a nasion ket pagbalinenyo ida nga adalak.” (Mat. 28:19) Amin a matalek nga adipen ti Dios kayatda a sursuruen ti ‘naan-anay a panangitungpal’ iti ministerio a naited kadakuada. (2 Tim. 4:5) Napatpateg ngamin daytoy, ad-adda a makagunggona, ken nagangganat ngem iti aniaman a trabaho. Ngem uray kayattayo, mabalin a narigat ti mangipaay iti ad-adu a tiempo iti ministerio.

2. Ania dagiti karit iti panangitungpaltayo iti ministerio?

2 Adda pay dadduma a napateg nga aktibidad a pangusarantayo iti oras ken pigsatayo. Baka kasapulan nga agtrabahotayo iti adu nga oras iti kada aldaw para iti kasapulantayo ken iti pamiliatayo. Baka adda pay sabali a responsabilidadtayo iti pamilia, wenno adda sakit wenno depresiontayo, wenno marikriknatayo dagiti epekto ti panagmataengan. Kasano a naan-anay a maitungpaltayo ti ministeriotayo bayat a sangsanguentayo dagita?

3. Ania ti konklusiontayo iti imbaga ni Jesus iti Mateo 13:23?

3 No limitado ti tiempotayo nga agserbi ken Jehova gapu iti kasasaadtayo, ditay koma maupay. Ammo ni Jesus a saan nga agpapada ti mapataudtayo a bunga ti Pagarian. (Basaen ti Mateo 13:23.) Nakapatpateg ken Jehova ti amin nga aramidentayo nga agserbi kenkuana basta ar-aramidentayo ti amin a kabaelantayo. (Heb. 6:10-12) Iti sabali a bangir, baka mariknatayo a kabaelantayo ti ad-adu pay. Iti daytoy nga artikulo, usigentayo no kasanotayo a mapagbalin a prioridad ti ministerio, mapagtalinaed a  simple ti panagbiagtayo, ken maparang-ay ti abilidadtayo a mangasaba ken mangisuro. Ngem ania ti kaipapanan ti naan-anay a panangitungpaltayo iti ministerio?

4. Ania ti kaipapanan ti naan-anay a panangitungpal iti ministeriotayo?

4 Tapno naan-anay a maitungpaltayo ti ministeriotayo, masapul a naan-anay a makiramantayo iti trabaho a panangasaba ken panangisuro. Ngem saan laeng a ti kaadu ti oras ti kasapulan. Napateg ken Jehova ti motibotayo. Gapu ta ay-ayatentayo ni Jehova ken ti padatayo a tao, amin-kararua nga itungpaltayo ti Nakristianuan a ministeriotayo. * (Mar. 12:30, 31; Col. 3:23) Ti amin-kararua a panagserbi iti Dios kaipapananna ti panangtedtayo iti amintayo​—amin a pigsa ken kabaelantayo nga agserbi kenkuana. No napateg kadatayo ti pribilehio a panangasaba, ikagumaantayo nga ibaga ti naimbag a damag iti adu a tattao.

5-6. Iyilustrarmo no kasano a mayun-una ti maysa ti ministerio uray limitado ti tiempona.

5 Ipapantayo nga adda agtutubo a lalaki a magusgustuanna ti aggitara. Maayatan nga aggitara basta adda tiempona. Idi kuan, nagtrabaho kas gitarista iti maysa a café iti ngudo ti lawas. Ngem saan nga umanay ti sueldona. Isu a simrek a kahera ti groseria, Lunes agingga iti Biernes. Nupay ad-adu ti tiempona iti groseria, musika latta ti adda iti pusona. Kayatna a pasayaaten ti abilidadna ken agbalin a full-time a musikero. Nupay kasta, maragragsakan iti aniaman nga oportunidad a makapagtokar, uray apagbiit laeng.

6 Iti umasping a pamay-an, mabalin a limitado ti tiempom iti trabaho a panangasaba. Ngem dayta ti pagaayatmo nga aramiden. Ikagkagumaam a parang-ayen ti abilidadmo a mangidanon iti naimbag a damag iti puso dagiti tattao. Gapu ta adu ti as-asikasuem, baka pampanunotem no kasanom a mayun-una ti panangasaba.

 PAGBALINEM A PRIORIDAD TI MINISTERIO

7-8. Kasanotayo a matulad ti kababalin ni Jesus iti ministerio?

7 Impakita ni Jesus ti kasayaatan nga ulidan iti umiso a kababalin iti ministerio. Ti panangipakaammo iti Pagarian ti Dios ti kapatgan iti biagna. (Juan 4:34, 35) Nagnagna iti ginasut a kilometro tapno makasabaanna ti adu a tattao. Ginundawayanna ti tunggal oportunidad tapno makasaritana dagiti tattao iti publiko a lugar ken iti balayda. Impamaysa ni Jesus ti biagna iti ministerio.

8 Matuladtayo ni Kristo no mangaramidtayo iti pamay-an a mangipakaammo iti naimbag a damag kaanoman ken sadinoman a posible. Situtuloktayo a mangisakripisio iti pagnam-ayantayo tapno makapangasabatayo. (Mar. 6:31-34; 1 Ped. 2:21) Makapagserbi ti dadduma iti kongregasion kas special, regular, wenno auxiliary pioneer. Nagsursuro ti dadduma iti sabali a lengguahe wenno immakarda iti lugar nga agkasapulan iti ad-adu a manangaskasaba. Ngem ad-adu latta ti maaramidan ti napagtitipon a panagregget dagiti regular nga agibumbunannag iti Pagarian, a mangipapaay iti kasayaatan a maaramidanda. Aniaman ti kasasaad, saan a kidkiddawen ni Jehova ti nalablabes ngem iti kabaelantayo. Kayatna a naragsaktayo amin nga agserbi kenkuana bayat nga ipakpakaammotayo ti “nadayag a naimbag a damag . . . ti naragsak a Dios.”​—1 Tim. 1:11; Deut. 30:11.

9. (a) Kasano nga inyun-una ni Pablo ti panangasaba uray kasapulan nga agtrabaho? (b) Ania ti ipakita ti Aramid 28:16, 30, 31 maipapan iti kababalin ni Pablo iti ministeriona?

9 Impakita ni apostol Pablo ti nagsayaat nga ulidan iti panangyun-una iti ministerio. Idi adda idiay Corinto bayat ti maikadua a panagmisionerona, bassit laeng ti kuartana isu a masapul nga agtrabaho nga agaramid iti tolda. Ngem saan a ti panagaramid iti tolda ti kapatgan ken Pablo. Pangsuporta laeng dayta iti ministeriona tapno “awan bayadna” a maipakaammona ti naimbag a damag kadagiti taga-Corinto. (2 Cor. 11:7) Nupay kasapulan nga agtrabaho ni Pablo, intultuloyna nga iyun-una ti ministeriona, ket nangasaba iti tunggal Sabbath. Idi nasayaaten ti kasasaad ni Pablo, ad-adun ti panawenna a mangasaba. ‘Impamaysana nga ikasaba ti sao ti Dios, a pinaneknekanna kadagiti Judio a ni Jesus ti Kristo.’ (Ara. 18:3-5; 2 Cor. 11:9) Idi agangay, idi naibalud iti ab-abanganna a balay idiay Roma iti dua a tawen, kinasabaanna dagiti bimmisita kenkuana ken nagaramid kadagiti surat. (Basaen ti Aramid 28:16, 30, 31.) Determinado ni Pablo nga awan ti makasinga iti ministeriona. Insuratna: “Gapu ta adda kadakami daytoy a ministerio . . . , saankami a sumuko.” (2 Cor. 4:1) Kas ken Pablo, uray kasapulan nga agtrabahotayo, mapagbalintayo latta ti trabaho ti Pagarian kas kapatgan iti biagtayo.

Adu ti pamay-an a naan-anay a maitungpaltayo ti ministeriotayo (Kitaen ti parapo 10-11)

10-11. Kasano a naan-anay a maitungpaltayo ti ministeriotayo no limitado ti maaramidantayo gapu ta masakittayo?

10 No limitado ti panangasabatayo iti binalaybalay gapu ta tumataengan ken kumapkapuyen ti salun-attayo, matagiragsaktayo latta ti dadduma a kita ti ministerio. Nangasaba dagiti ebanghelisador idi umuna a siglo sadinoman ti pakasarakanda iti tao. Ibagada ti kinapudno iti tunggal oportunidad​—iti binalaybalay, iti publiko, ken iti impormal—​sadinoman ti ayan dagiti tattao. (Ara. 17:17; 20:20) No ditay makapagpagnan, mabalintayo ti agtugaw iti publiko a lugar ket kasabaantayo dagiti aglabas. Wenno mabalintayo ti mangasaba iti impormal, iti surat, wenno iti telepono. Adu nga agibumbunannag a limitado  ti maaramidanda ti maragragsakan kadagitoy a sabali pay a pamay-an ti panangasaba.

11 Uray nakapuy ti salun-atmo, naan-anay latta a maitungpalmo ti ministeriom. Subliantayo manen ti ulidan ni apostol Pablo. Kinunana: “Ta adda pigsak a mangsango iti amin a banag gapu iti daydiay mangpabpabileg kaniak.” (Fil. 4:13) Kasapulan ni Pablo dayta a pigsa idi nagsakit bayat ti maysa kadagiti panagdaliasatna kas misionero. Inlawlawagna kadagiti taga-Galacia: “Gapu ta masakitak idi, naipakaammok kadakayo ti naimbag a damag iti umuna a gundaway.” (Gal. 4:13) Isu a no agsakitka, adda gundawaymo a mangibaga iti naimbag a damag iti sabsabali, kas kadagiti doktor, nars, ken dadduma pay a mangas-asikaso kenka. Adu kadakuada ti adda iti pagtrabahuan no bumisita iti balayda dagiti agibumbunannag.

PAGTALINAEDEM A SIMPLE TI BIAGMO

12. Ania ti kayatna a sawen no pagtalinaedem a “naipamaysa” ti matam?

12 Imbaga ni Jesus: “Ti mata ti lampara ti bagi. No ngarud naipamaysa [wenno “simple,” ftn.] ti matam, naraniag ti intero a bagim.” (Mat. 6:22) Ania ti kayatna a sawen? Masapul a pagtalinaedentayo a simple wenno nakapokus ti biagtayo iti maymaysa a kalat, wenno panggep, a saan a masingsinga. Impakita a mismo ni Jesus ti ulidan babaen ti panangipokusna iti biagna iti ministerio, ken insurona dagiti adalanna nga agtalinaedda a nakapokus iti panagserbi ken Jehova ken iti Pagarianna. Tultuladentayo ni Jesus no naisentro ti  biagtayo iti Nakristianuan a ministerio​—ti ‘panangsapul nga umuna ti Pagarian ken ti kinalinteg ti Dios.’​—Mat. 6:33.

13. Ania ti makatulong tapno makapagpokustayo iti Nakristianuan a ministeriotayo?

13 Ti maysa a pamay-an a makapagpokustayo iti ministerio ket ti panangpasimpletayo iti biagtayo tapno ad-adu ti tiempotayo a tumulong iti sabsabali a mangammo ken mangayat ken Jehova. * Kas pagarigan, mabaliwantayo kadi ti oras a panagtrabahotayo tapno ad-adu ti orastayo iti ministerio bayat dagiti regular nga aldaw ti lawas? Mabalin kadi a kissayantayo ti panaglinglingaytayo a mangala iti adu a tiempo?

14. Ania dagiti binaliwan ti maysa nga agassawa tapno ad-adu ti tiempoda iti ministerio?

14 Kasta ti inaramid ti maysa a panglakayen a ni Elias ken ti asawana. Imbagana: “Saankami a dagus a nakapagpayunir, ngem adda inaramidmi. In-inut nga adda dagiti binaliwanmi tapno ad-adu ti tiempomi iti ministerio. Kas pagarigan, kinissayanmi dagiti paggastuanmi ken dagiti sobra a panaglinglingay, ken kiniddawmi kadagiti boss-mi a baliwanda ti eskediulmi. Kas resultana, makapangasabakamin iti rabii, ad-adun ti mayadalanmi iti Biblia, ken makapangasabakamin iti tengnga ti lawas mamindua iti makabulan. Nakaragragsakkami!”

PARANG-AYEM TI ABILIDADMO A MANGASABA KEN MANGISURO

No iyaplikartayo ti maadaltayo iti gimong iti tengnga ti lawas, agtultuloytayo a rumang-ay iti ministerio (Kitaen ti parapo 15-16) *

15-16. Maitunos iti 1 Timoteo 4:13, 15, kasano a maitultuloytayo a maparang-ay ti abilidadtayo kas manangaskasaba? (Kitaen met ti kahon a “ Dagiti Kalat a Tumulong iti Naan-anay a Panangitungpalko iti Ministeriok.”)

15 Ti sabali pay a pamay-an a naan-anay a maitungpaltayo ti ministeriotayo ket ti  panangparang-ay iti abilidadtayo a mangasaba. Adda dagiti propesion nga agkasapulan iti agtultuloy a panagsanay ken panagadal tapno manayonan ti pannakaammoda ken rumang-ay ti abilidadda. Pudno met dayta kadagiti manangaskasaba iti Pagarian. Masapul nga itultuloytayo a sursuruen ti agbalin a mas epektibo iti ministerio.​—Prov. 1:5; basaen ti 1 Timoteo 4:13, 15.

16 Kasanotayo a maaramid dayta? Dumngegtayo a naimbag kadagiti instruksion iti linawas a Gimong a Panagbiag ken Ministerio. Ipapaay daytoy a gimong ti nakapatpateg a panagsanay tapno in-inut a rumang-ay ti abilidadtayo a mangasaba. Kas pagarigan, no balbalakadan ti tserman dagiti estudiante a nagpaset, adda dagiti suhestion a makatulong a mangparang-ay iti ministeriotayo. Mabalintayo nga iyaplikar dagita iti sumaruno a panangibagatayo iti naimbag a damag. Mabalin nga agpatulongtayo iti manangaywan iti grupotayo iti panangasaba wenno iti sabali pay nga eksperiensiado nga agibumbunannag, payunir, wenno iti manangaywan iti sirkito. Bayat a lumalaingtayo a mangusar iti tunggal alikamen iti Toolbox iti Panangisuro, ad-adda a maragsakantayo a mangasaba ken mangisuro.

17. Ania ti mapadasam no naan-anay nga itungpalmo ti ministeriom?

17 Nagdakkel a pribilehio ti agbalin a ‘katrabahuan ti Dios’! (1 Cor. 3:9) No ‘sigsiguraduem ti napatpateg a bambanag’ ken agpokuska iti Nakristianuan a ministerio, ‘makapagserbika ken Jehova a siraragsak.’ (Fil. 1:10; Sal. 100:2) Kas maysa kadagiti ministro ti Dios, masiguradom nga ipaayna kenka ti bileg a kasapulam tapno maitungpalmo ti ministeriom aniaman ti problema wenno limitasionmo. (2 Cor. 4:1, 7; 6:4) Bassit man wenno adu ti tiempom a mangasaba gapu iti kasasaadmo, ‘addanto panggapuam nga agrag-o’ no aramidem ti amin a kabaelam iti ministerio. (Gal. 6:4) No naan-anay nga itungpalmo ti ministeriom, ipakpakitam ti ayatmo ken Jehova ken iti padam a tao. “No kasta ti aramidem, maisalakanmonto ti bagim ken dagiti dumngeg kenka.”​—1 Tim. 4:16.

KANTA 58 Biroken Dagiti Managayat iti Kappia

^ par. 5 Naited kas annongentayo ti panangikasaba iti naimbag a damag maipapan iti Pagarian ken ti panagbirok kadagiti agbalin nga adalan. Mausig iti daytoy nga artikulo no kasano a naan-anay a maitungpaltayo ti ministeriotayo, uray adu ti problematayo. Maadaltayo met no kasano a mas epektibo ken naragragsak ti panangasabatayo.

^ par. 4 KAIPAPANAN TI TERMINO: Karaman iti Nakristianuan a ministeriotayo ti nadumaduma nga aspeto ti panangasaba ken panangisuro, panagibangon ken panangmantener kadagiti pasilidad ti organisasion, ken panangsaranay kadagiti nadidigra.​—2 Cor. 5:18, 19; 8:4.

^ par. 13 Kitaen ti pito a pamay-an a nailista iti kahon a “No Kasano a Mapasimplem ti Biagmo” iti Hulio 2016, p. 10 a ruar Ti Pagwanawanan.

^ par. 62 DAGITI LADAWAN: Idemdemonstra ti sister ti panagsarungkar bayat ti gimong iti tengnga ti lawas. Kalpasanna, bayat a mangbalbalakad ti tserman, aginotnotar ti sister iti broshurna a Mangisuro. Iti ngudo ti lawas, iyap-aplikarna iti ministerio ti naadalna iti gimong.