Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Salsaludsod Dagiti Agbasbasa

Iti 2013 a rebision ti New World Translation of the Holy Scriptures, agaplikar ti Salmo 144:12-15 iti ili ti Dios. Iti napalabas a bersion, nayaplikar dagitoy a bersikulo kadagiti dakes a ganggannaet, a nadakamat iti bersikulo 11. Apay nga adda panagbalbaliw?

Dagiti nausar a Hebreo a sasao ket mabalin nga ipatarus iti dua a kaipapanan. Ti rebisado a sasao ket naibatay kadagitoy a rason:

  1. Ti rebisado a sasao ket suportaran ti umiso a gramatika ti Hebreo. Ti koneksion ti Salmo 144:12-15 ken dagiti immuna a bersikulo ket agdepende iti kaipapanan ti umuna a sao ti bersikulo 12, a dayta ti Hebreo a sao nga asher. Nagduduma ti mabalin a patarus ti asher. Kas pagarigan, mabalin a mausar a relative pronoun, kas iti “who” wenno “whom.” “Who” ti nausar iti napalabas a bersion. Kas resultana, ti naimbag a bambanag a nadakamat iti bersikulo 12-14 ket agaplikar kadagiti managdakdakes, a nadakamat kadagiti immuna a bersikulo. Ngem mabalin met a tumukoy ti asher iti resulta wenno ibunga ken maipatarus a “that,” “so that,” wenno “then.” “Then” ti nausar iti 2013 a rebision ken iti dadduma a patarus ti Biblia.

  2. Ti rebisado a sasao ket maitunos iti dadduma pay a paset dayta a salmo. Ti nausar a sao a “then” iti bersikulo 12 kaipapananna a dagiti bendision a nadakamat iti bersikulo 12-14 ket agaplikar kadagiti nalinteg—dagidiay mangidawdawat a ‘mawayawayaan ken maispal’ manipud kadagiti managdakdakes (bersikulo 11). Makita met daytoy a panagbalbaliw iti bersikulo 15, a namindua a nakausaran ti sao a “naragsak.” Gapuna, agpada nga agaplikar ti kasta a kinaragsak iti maymaysa nga ili—ti ili a ti “Diosna isu ni Jehova!” Laglagipentayo met nga awan ti makita a puntuasion, kas iti quotation mark, iti orihinal a Hebreo a teksto. Isu a masapul a tarusan dagiti agipatpatarus ti umiso a kaipapananna, nga ikabilanganda ti naindaniwan nga estilo iti Hebreo, ti konteksto, ken dagiti nainaig a teksto ti Biblia.

  3. Maitunos ti rebisado a sasao iti dadduma a teksto ti Biblia a nangikari kadagiti bendision ti Dios iti matalek nga ilina. Gapu ta nabaliwan ti patarus ti termino nga asher, ipakita itan ti Salmo 144 ti natibker a namnama ni David a bendisionan ti Dios ti ilina nga Israel iti kinaragsak ken kinarang-ay kalpasan nga ispalenna ida kadagiti kabusorda. (Lev. 26:9, 10; Deut. 7:13; Sal. 128:1-6) Kas pagarigan, kuna ti Deuteronomio 28:4: “Benditonto ti bunga ti tianmo ken ti bunga ti dagam ken ti bunga ti naamo nga animalmo, ti urbon ti bakbakam ken ti annak ti arbanmo.” Wen, bayat ti panagturay ni Solomon nga anak ni David, naaddaan ti Israel iti nagpaiduma a talna ken kinarang-ay. Kasta met, dadduma nga aspeto ti turay ni Solomon iyanninawda ti turay ti Mesias.—1 Ar. 4:20, 21; Sal. 72:1-20.

Kas konklusion, ti nabaliwan a sasao iti Salmo 144 saanna a baliwan ti pannakaawattayo kadagiti pannursuro ti Biblia. Ad-adda ketdi nga ipakita dayta a salmo ti namnama nga il-iliwen dagiti adipen ni Jehova—ti pannakadadael dagiti managdakdakes a sarunuen ti manayon a talna ken kinarang-ay para kadagiti nalinteg.—Sal. 37:10, 11.