Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

“No Ania ti Ikarim, Tungpalem”

“No Ania ti Ikarim, Tungpalem”

“Masapul a tungpalem dagiti karim ken Jehova.”—MAT. 5:33.

KANTA: 63, 59

1. (a) Ania ti pagpadaan da Ukom Jefte ken Anna? (Kitaen dagiti ladawan iti rugi ti artikulo.) (b) Ania dagiti saludsod a masungbatan iti daytoy nga artikulo?

NALAING a lider ken natured a soldado ni Jefte. Managpasakup, napakumbaba, ken nagaget met nga asawa ni Anna. Maymaysa a Dios ti pagserserbianda, ngem ania pay ti pagpadaan ti ukom a ni Jefte ken ti asawa ni Elcana a ni Anna? Agpadada a nagkari iti Dios, ken tinungpalda dagiti karida. Nagsayaatda nga ulidan para kadagiti agdesision nga agkari ken Jehova ita. Ngem usigentayo dagitoy a nagpateg a saludsod: Ania ti kari? Kasano kaserioso ti panagkari iti Dios? Ania ti masursurotayo kada Jefte ken Anna?

2, 3. (a) Ania ti kari? (b) Ania ti ibaga ti Kasuratan maipapan iti panagkari iti Dios?

2 Iti Biblia, ti kari ket serioso a panagsapata iti Dios. Ikarkari ti maysa nga aramidenna ti maysa a banag, mangted iti sagut, agserbi, wenno mangliklik iti dadduma a banag. Boluntario ti panagkari ken saan a mapilpilit. Nupay kasta, para iti Dios, sagrado ken masapul a tungpalen dayta ta maibilang dayta a sapata—sasao a napasingkedan—nga ikari ti maysa nga aramiden wenno saanna nga aramiden ti maysa a banag. (Gen. 14:22, 23; Heb. 6:16, 17) Ania ti ibaga ti Kasuratan maipapan iti kinaserioso ti panagkari iti Dios?

 3 Mabasa iti Mosaiko a Linteg: “No kas pagarigan ti maysa a tao agkari ken Jehova wenno agsapata . . . , masapul a saanna a salungasingen ti saona. Rebbeng nga aramidenna ti maitunos iti amin a rimmuar iti ngiwatna.” (Num. 30:2) Idi agangay, impaisurat ti Dios ken Solomon: “Kaanoman a mangikarika iti maysa a kari iti Dios, dika bumdeng a mangtungpal iti dayta, ta awan ti pakaragsakan kadagiti maag. No ania ti ikarim, tungpalem.” (Ecl. 5:4) Pinatalgedan ni Jesus a serioso ti panagkari idi kinunana: “Naikuna kadagiti nagbiag idi kadaanan a tiempo, ‘Dika agsapata no saanmo a tungpalen, no di ket masapul a tungpalem dagiti karim ken Jehova.’”—Mat. 5:33.

4. (a) Apay a serioso ti agkari iti Dios? (b) Ania ti ammuentayo maipapan kada Jefte ken Anna?

4 Nalawag ngarud a nadagsen ken serioso ti agkari iti Dios. Adda epektona iti relasiontayo ken Jehova no tungpalentayo wenno saan dagiti karitayo. Insurat ni David: “Siasino ti mabalin a sumang-at iti bantay ni Jehova, ket siasino ti mabalin a tumakder iti nasantuan a dissona? Ti asinoman nga awanan basol ti im-imana ken nadalus ti pusona, a saan a . . . nagsapata buyogen ti panangallilaw.” (Sal. 24:3, 4) Ania ti inkari da Jefte ken Anna, ken nalaka kadi a tinungpalda dagita?

SIMAMATALEK A TINUNGPALDA DAGITI KARIDA ITI DIOS

5. Ania ti inkari ni Jefte, ken ania ti resultana?

5 Tinungpal ni Jefte ti inkarina ken Jehova idi nakigubat kadagiti Ammonita, a mangbutbuteng idi iti ili ti Dios. (Uk. 10:7-9) Kayat la unay ni Jefte ti mangabak, isu nga inkarina: “No di bumurong nga iyawatmo iti imak ti annak ni Ammon, mapasamakto met a daydiay rumrummuar, a rummuar kadagiti ruangan ti balayko a sumabet kaniak inton agsubliak a sitatalna manipud iti annak ni Ammon, agbalinto met a kukua ni Jehova.” Ti resultana? Naabak dagiti Ammonita, ket idi nagawid ni Jefte kalpasan ti panangabakna, ti ipatpategna a balasangna ti simmabat kenkuana. Ti ngarud balasangna ti ‘agbalin a kukua ni Jehova.’ (Uk. 11:30-34) Ania ti kaipapanan dayta?

6. (a) Nalaka kadi para ken Jefte ken ti balasangna a tungpalen ti karina iti Dios? Ilawlawagmo. (b) Ania ti masursurom iti Deuteronomio 23:21, 23 ken Salmo 15:4 maipapan iti panagkari iti Dios?

6 Tapno matungpal ti kari ni Jefte, masapul nga agserbi ti balasangna iti intero a panagbiagna iti tabernakulo ni Jehova. Dinadarasudos kadi ti kari ni Jefte? Saan, ta mabalin a napanunotna a ti balasangna ti mabalin a sumabatto kenkuana. Ngem narigat latta dayta para iti agama. Dakkel a sakripisio dayta kadakuada. Idi nakita ni Jefte ti balasangna, “rinay-abna dagiti kawesna” sa imbagana a nakaro unay ti lidayna. “Sinangsangitan [ti balasangna] ti kinabirhenna.” Apay? Awan ti lalaki nga anak ni Jefte, ken saanen a mabalin a makiasawa ken maaddaan iti annak ti kakaisuna a balasangna. Saanen a maipasa ti nagan ti pamiliada ken ti tawidda. Ngem saan a dayta ti kapatgan. Imbaga ni Jefte: “Linuktak ti ngiwatko ken Jehova, ket saanko a kabaelan ti tumallikud.” Imbaga met ti balasangna: “Aramidem kaniak ti maitunos iti rimmuar iti ngiwatmo.” (Uk. 11:35-39) Matalekda ken pulos a dida pinanunot a lipaten ti inkarida iti Kangatuan a Dios—kasanoman kadakkel ti isakripisioda.—Basaen ti Deuteronomio 23:21, 23; Salmo 15:4.

7. (a) Ania ti inkari ni Anna, ken apay, ket ania ti resulta dayta? (b) Gapu iti kari ni Anna, ania ti maaramid ken Samuel? (Kitaen ti footnote.)

7 Ni Anna ti sabali pay a nangtungpal iti  karina ken Jehova. Isu ket nagkari idi malidlidayan ken maladladingitan unay gapu iti kinalupesna ken iti kanayon a pannakauy-uyawna. (1 Sam. 1:4-7, 10, 16) Inyebkas ni Anna ti riknana iti Dios ken inkarina: “O Jehova ti buybuyot, no kumitakanto a di bumurong iti pannakaparigat ti adipenmo a babai ket pudno a lagipennak, ket saanmonto a lipaten ti adipenmo a babai ket pudno a mangipaayka iti adipenmo a babai iti anak a lalaki, ipaaykonto ken Jehova iti amin nga al-aldaw ti panagbiagna, ket awanto ti labaha nga umay iti rabaw ti ulona.” * (1 Sam. 1:11) Napatgan ti kiddaw ni Anna, ket inyanakna ti inauna nga anakna—maysa a lalaki. Napalalo ti ragsakna! Ngem dina linipat ti karina iti Dios. Idi naipasngaynan ti anakna, impakaammona: “Ni Jehova ti nangkiddawak kenkuana.”—1 Sam. 1:20.

8. (a) Nalaka kadi para ken Anna a tungpalen ti karina? Ilawlawagmo. (b) Ania ti masursurom iti imbaga ni David iti Salmo 61 maipapan iti nagsayaat a kababalin ni Anna?

8 Idi napusot ni Samuel, a mabalin nga agarup tallo ti tawenna idi, inaramid ni Anna ti inkarina iti Dios. Dina pulos pinanunot nga ibabawi dayta. Impanna ni Samuel ken Eli a nangato a padi iti tabernakulo idiay Silo ken kinunana: “Mainaig idi itoy nga ubing nga inkararagko nga ited kaniak ni Jehova ti dawatko a kiniddawko kenkuana. Ket siak, kas pannakabatangko, impabulodko ken Jehova. Iti amin nga al-aldaw a kaaddana, isu maysa a nakiddaw maipaay ken Jehova.” (1 Sam. 1:24-28) Sadiay, “ni ubing a Samuel nagtultuloy a dimmakkel iti sango ni Jehova.” (1 Sam. 2:21) Ngem ania ti epekto dayta ken Anna? Dungdungnguenna la unay ti bassit pay nga anakna, ngem saanna itan nga inaldaw a makadua bayat ti panagdakkelna. Panunotem laengen no kasano ti iliwna a mangarakup, makiay-ayam, ken mangpadakkel iti anakna. Ngem saan a nagbabawyan ni Anna ti panangtungpalna iti karina iti Dios. Naragsakan ti pusona ken Jehova.—1 Sam. 2:1, 2; basaen ti Salmo 61:1, 5, 8.

Tungtungpalem kadi dagiti karim ken Jehova?

9. Ania pay dagiti saludsod nga usigentayo?

9 Ita ta naammuantayon ti kinaserioso ti panagkari iti Dios, usigentayo dagitoy a saludsod: Kas Kristiano, ania dagiti mabalin nga ikaritayo? Apay a napateg a tungpalentayo dagiti karitayo?

TI KARIM IDI NAGDEDIKARKA

Karim idi nagdedikarka (Kitaen ti parapo 10)

10. Ania ti kapatgan a kari ti maysa a Kristiano, ket ania ti kaipapanan dayta?

10 Ti kari ti maysa a Kristiano idi indedikarna ti biagna ken Jehova ti kapatgan a karina. Apay? Gapu ta iti kararagna, naimpusuan nga ikarina ken Jehova nga usarenna ti biagna nga agserbi iti Dios, aniaman ti mapasamak. Dinakamat dayta ni Jesus kas ‘panangtallikud ti maysa iti bagina,’ isakripisiona ti amin, ken ikarina nga iyun-unana ti pagayatan ti Dios iti biagna. (Mat. 16:24) Manipud panagdedikarna, isu ket agbalinen a ‘kukua ni Jehova.’ (Roma 14:8) Masapul a seriosuen ti asinoman nga agdedikar ti karina, kas iti inaramid ti salmista idi inkarina iti Dios: “Ania ti isupapakko ken Jehova gapu kadagiti amin a gunggonana kaniak? Dagiti karik tungpalekto ken Jehova, wen, iti sanguanan ti intero nga ilina.”—Sal. 116:12, 14.

11. Ania ti impakaammom idi nagbautisarka?

11 Indedikarmo kadin ti biagmo ken Jehova ken insimbolom dayta babaen ti bautismo? No wen, nagsayaat dayta! Idi nagbautisarka, adu ti nakakita kenka idi  naisaludsod no indedikarmon ti bagim ken Jehova ken no naawatam a ‘ti panagdedikar ken panagpabautisarmo ipabigbignaka kas maysa kadagiti Saksi ni Jehova a naitimpuyog iti organisasion nga iturturong ti espiritu ti Dios.’ Dagiti positibo a sungbatmo ipakitana nga impakaammom iti publiko a naimpusuan a nagdedikarka ken kualipikadokan a mabautisaran kas maysa nga ordinado a ministro ni Jehova. Sigurado a naparagsakmo ni Jehova!

12. (a) Ania dagiti nagsayaat nga isaludsodtayo iti bagitayo? (b) Ania dagiti kualidad nga imbaga ni Pedro a masapul a patanorentayo?

12 Ngem pangrugian laeng ti panagpabautisar. Kalpasan dayta, kayattayo nga itultuloy a tungpalen ti inkaritayo a matalek a panagserbi iti Dios. Gapuna, nagsayaat a panunotentayo: ‘Rimmang-ayak kadin iti naespirituan sipud nagbautisarak? Naimpusuan kadi pay laeng nga agserserbiak ken Jehova? (Col. 3:23) Kanayon kadi nga agkarkararagak, agbasbasaak iti Sao ti Dios, makigimgimongak, ken ikagkagumaak ti kanayon a makiraman iti ministerio? Wenno bimmaawen ti regtak kadagiti naespirituan nga aktibidad?’ Imbaga ni apostol Pedro a maliklikantayo ti agbalin a di aktibo iti panagserbitayo no itultuloytayo nga inayon iti pammatitayo ti pannakaammo,  panagibtur, ken nadiosan a debosion.—Basaen ti 2 Pedro 1:5-8.

13. Ania ti masapul a bigbigen ti maysa a dedikado ken bautisado a Kristiano?

13 Saan a pulos mawaswas wenno maibabawi ti karitayo idi nagdedikartayo iti Dios. No mabannog ti maysa nga agserbi ken Jehova wenno agbiag kas Kristiano, dina mabalin nga ibaga a saan a talaga a nagdedikar ken saan nga agpaypayso ti panagpabautisarna. * Kinaagpaysuanna, talaga nga inkeddeng ken pinilina nga idedikar ti intero a biagna iti Dios. No makaaramid iti aniaman a nadagsen a basol, sungsungbatanna dayta ken Jehova ken iti kongregasion. (Roma 14:12) Saan koma a pulos maibaga kadatayo a ‘pinanawantayo ti ayat nga adda kadatayo idi damo.’ Imbes ketdi, kayattayo nga ibaga ni Jesus kadatayo: “Ammok dagiti aramidmo, ken ti ayat ken pammati ken ministerio ken panagibturmo, ket dagiti aramidmo a naud-udi ad-aduda ngem dagidiay immun-una.” (Apoc. 2:4, 19) Determinadotayo koma nga agtultuloy a mangtungpal iti karitayo idi nagdedikartayo tapno maparagsaktayo ni Jehova.

TI KARIM IDI NAGKASARKA

Karim idi nagkasarka (Kitaen ti parapo 14)

14. Ania ti maikadua a kapatgan a kari ti maysa a tao, ken apay?

14 Ti kari ti maysa iti aldaw ti kasarna ti maikadua a kapatgan a karina. Apay? Gapu ta sagrado ti panagasawa. Nagkinnari ti nobio ken ti nobia iti imatang ti Dios ken kadagiti immatender. Gagangay nga ikarida nga ayaten, dungdungnguen, ken raemenda ti maysa ken maysa ken aramidenda dayta “bayat a sibibiag[da] a dua ditoy daga sigun iti urnos ti Dios iti panagasawa.” Mabalin a saan a kasta ti eksakto nga imbaga ti dadduma, ngem nagkarida latta iti Dios. Kalpasan dayta, mayam-ammoda kas agassawa, ken tungpal-biag nga agtipondan. (Gen. 2:24; 1 Cor. 7:39) “Gapuna,” kuna ni Jesus, “ti pinagsinnangol ti Dios saan koma a pagsinaen ti tao”—ti man asawa a lalaki wenno ti asawa a babai wenno asinoman. Masapul ngarud a saan a sumrek iti panunot dagiti agnobio nga agplamplano nga agkasar ti panagdiborsio.—Mar. 10:9.

15. Apay a masapul a saan a tuladen dagiti Kristiano ti panangtagtagilag-an ti lubong iti panagasawa?

15 Siempre, awan ti perpekto a panagasawa. Imperpekto dagiti agassawa, isu nga ibaga ti Biblia a no dadduma, ‘addaan iti rigat’ dagiti agassawa. (1 Cor. 7:28) Makapaladingit ta adu a tattao iti lubong ti mangtagtagilag-an iti panagasawa. No adda problema iti relasionda, sumuko ken isinada ti asawada. Ngem saan a kasta dagiti Kristiano. Ti panangwaswas iti kari iti panagasawa ket kas iti panagulbod iti Dios, ket kagura ti Dios dagiti naulbod. (Lev. 19:12; Prov. 6:16-19) Insurat ni apostol Pablo: “Naisinggalutka aya iti maysa nga asawa a babai? Isardengmo ti agsapul ti pannakailapsut.” (1 Cor. 7:27) Imbaga ni Pablo dayta ta ammona a kagura met ni Jehova ti saan a nainkalintegan a panagdiborsio.—Mal. 2:13-16.

16. Ania ti ibaga ti Biblia maipapan iti diborsio ken panagsina?

16 Imbaga ni Jesus a ti laeng Nainkasuratan a rason a mabalin a mawaswas ti kari iti panagasawa ket no saan a pakawanen ti inosente nga asawa ti nakikamalala nga asawana. (Mat. 19:9; Heb. 13:4) No ngay makisina ti maysa iti asawana? Nalawag  met ti ibaga ti Biblia maipapan iti dayta. (Basaen ti 1 Corinto 7:10, 11.) Awan ti ibaga ti Biblia a pakaibatayan ti panagsina dagiti agassawa. Ngem adda dagiti ibilang ti dadduma a naasawaan a Kristiano a pakaibatayan ti panagsina, kas iti nakaro a situasion a mamagpeggad iti biag wenno espiritualidad ti maysa gapu iti naranggas wenno apostata nga asawa. *

17. Kasano nga agpaut ti panagasawa dagiti Kristiano?

17 No umasideg kadagiti panglakayen ti maysa tapno agpabalakad maipapan iti problemada kas agassawa, nagsayaat a saludsoden dagiti panglakayen no binuyadan nga agassawa ti video a What Is True Love? ken no inadaldan ti broshur a Posible nga Agbalin a Naragsak ti Pamiliam. Apay? Gapu ta naipaganetget kadagita dagiti prinsipio ti Dios a nakatulong iti adu a mangpalagda iti panagasawada. Kinuna ti maysa a pagassawaan: “Naragragsakkami itan nga agassawa manipud idi ad-adalenmi ti broshur.” Kinuna ti maysa a babai maipapan iti dandani nadadael a 22 a tawen a panagasawada ken lakayna: “Bautisadokami a dua, ngem agdumakami iti kapanunotan. Naintiempuan unay ti pannakairuar ti video! Nasaysayaat itan ti relasionmi nga agassawa.” Adda kadi asawam? Aramidem koma ti amin a mangsurot kadagiti prinsipio ni Jehova maipapan iti panagasawa. No aramidem dayta, naragsakka a mangtungpal iti karim idi nagkasarka!

TI KARIM KAS SPECIAL FULL-TIME SERVANT

18, 19. (a) Ania ti inaramid ti adu a Kristiano a nagannak? (b) Ania ti makunatayo maipapan kadagiti agserserbi kas special full-time servant?

18 Ammom kadin no ania pay ti nagpadaan da Jefte ken Anna? Nagresulta ti karida iti pannakausar dagiti annakda iti espesial wenno sagrado a panagserbi iti tabernakulo. Inusarda ngarud ti biagda iti kasayaatan a pamay-an. Adu a Kristiano a nagannak ita ti nangparegta kadagiti annakda nga agserbi iti amin-tiempo ken ipamaysada ti agserbi iti Dios. Maikari iti naimpusuan a komendasion dagiti nagannak a nangaramid iti dayta.—Uk. 11:40; Sal. 110:3.

Karim kas special full-time servant (Kitaen ti parapo 19)

19 Ita, adda agarup 67,000 a miembro ti Worldwide Order of Special Full-Time Servants of Jehovah’s Witnesses. Adda dagiti agserserbi kas Bethelite, construction volunteer, manangaywan iti sirkito, instruktor, special pioneer, misionero, wenno mangay-aywan iti Assembly Hall wenno iti teokratiko nga eskuelaan. Tungtungpalenda amin ti “Vow of Obedience and Poverty.” Inkarida nga aramidenda ti aniaman a responsabilidad a maited kadakuada para iti Pagarian, agbiagda a simple, ken saanda nga agtrabaho iti sekular no awan ti pammalubos kadakuada. Saan nga isuda ti maibilang nga espesial no di ket ti trabahoda. Determinadoda a mangtungpal iti karida bayat nga agserserbida kas special full-time servant.

20. Ania ti masapul nga inaldaw nga aramidentayo, ken apay?

20 Mano kadagiti inadaltayo ti inkarim iti Dios—maysa, dua, wenno amin a tallo? Sigurado nga ammom a masapul a saanmo a laglag-anen dagiti karim. (Prov. 20:25) Mabalin a nakadakdakes dagiti resultana no saan a tungpalen ti maysa ti karina ken Jehova. (Ecl. 5:6) Maragsakantayo ngarud a ‘mangipaay iti samiweng [wenno, kanta] iti nagan ni Jehova iti agnanayon,’ bayat nga inaldaw a tungtungpalentayo dagiti karitayo.—Sal. 61:8.

^ par. 7 Sigun iti kari ni Anna, ti anakna ket agbalin a Nazareo, kayatna a sawen, tungpal-biag nga agbalin a nailasin, naidedikar, ken naisina nga agserbi ken Jehova.—Num. 6:2, 5, 8.

^ par. 13 Nakabasbassit ti posibilidadna a maibilang a saan nga agpaypayso ti bautismo ti maysa gapu kadagiti addang nga aramiden dagiti panglakayen tapno masigurado a kualipikado a mabautisaran ti maysa.

^ par. 16 Kitaen ti libro nga Agtalinaedka iti Ayat ti Dios, p. 219-221.