Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan—Pagadalan nga Edision  |  Abril 2016

“Bay-anyo a ti Panagibtur An-anayenna ti Aramidna”

“Bay-anyo a ti Panagibtur An-anayenna ti Aramidna”

“Bay-anyo a ti panagibtur an-anayenna ti aramidna, tapno maan-anay ken nasalun-atkayo iti amin a bambanag, a saan nga agkurang iti aniaman.”—SANT. 1:4.

KANTA: 135, 139

1, 2. (a) Ania ti masursurotayo iti panagibtur ni Gideon ken ti 300 a soldadona? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.) (b) Sigun iti Lucas 21:19, apay a nakapatpateg ti panagibtur?

TALAGA a makabannog ti gubat. Dagiti soldado nga Israelita nga indauluan ni Gideon, agpatnag a kinamatda ti buyot ti Midian ken dagiti kaaliadoda iti kaadayo nga agarup 32 a kilometro (20 a milia)! Isalaysay ti Biblia ti simmaganad a napasamak: “Iti kamaudiananna dimteng ni Gideon iti Jordan, ket binallasiwna dayta, isu ken ti tallo gasut a lallaki a naikuyog kenkuana, nabannogda.” Nupay kasta, saan pay a nangabak iti gubat ni Gideon ken dagiti soldadona ta adda pay nabati a 15,000 a soldado a kabusorda. Kalpasan ti adu a tawen a pannakaparigat dagiti Israelita iti ima dagiti Midianita, ammoda a saan a daytoy ti panawen tapno sumukoda. Ngarud, tapno maikisapda dagiti kabusorda, “intultuloyda ti panangkamat” ket naparmekda ti Midian.—Uk. 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Agtultuloy met a makigubgubattayo. Ni Satanas, ti lubong, ken dagiti pagkapuyantayo dagiti kabusortayo. Dadduma kadatayo ti adun a dekada a makilablaban, ket nagballigitayo gapu iti tulong ni Jehova. Ngem no dadduma, mabalin a mabannogtayo a makilaban kadagiti kabusortayo ken manguray iti panungpalan daytoy a  sistema ti bambanag. Kinapudnona, saantayo pay a naan-anay a nagballigi. Impakdaar ni Jesus a datayo nga agbibiag iti maudi nga al-aldaw, maipasangotayo iti nakaro a pakasuotan ken naulpit a pannakatrato, ngem kinunana met nga agdepende ti panagballigitayo iti panagibturtayo. (Basaen ti Lucas 21:19.) Ania ti panagibtur? Ania ti makatulong kadatayo nga agibtur? Ania ti maadaltayo kadagidiay nakapagibtur? Ken kasano a ‘bay-antayo a ti panagibtur an-anayenna ti aramidna’?—Sant. 1:4.

ANIA TI PANAGIBTUR?

3. Ania ti panagibtur?

3 Iti Biblia, ti panagibtur ket saan laeng a basta panangandur kadagiti suot wenno pakarigatan. Ti panagibtur ramanenna ti panunot ken pusotayo, wenno no kasano nga agtignaytayo no maipasangotayo iti pakarigatan. Ti tao nga agib-ibtur ipakitana ti kinatured, kinatibker, ken kinaanus. Sigun iti maysa a reperensia, ti panagibtur ket “espiritu a mangitured kadagiti bambanag, saan laeng a basta panangawat iti kasasaad, no di ket adda nasged a namnama. Dayta ti kualidad a mamagtalinaed iti maysa a tao a sitatakder a mangsaranget iti napigsa nga angin. Dayta ti galad a mamagbalin a pakaidayawan ti karirigatan a pannubok agsipud ta iti labes ti rigat, makitana ti kalat.”

4. Apay a maikunatayo nga ayat ti mangtignay kadatayo nga agibtur?

4 Ayat ti mangtignay iti maysa a Kristiano nga agibtur. (Basaen ti 1 Corinto 13:4, 7.) Ti panagayattayo ken Jehova tignayennatayo a mangibtur iti aniaman a maitunos iti pagayatanna. (Luc. 22:41, 42) Ti panagayattayo kadagiti kakabsattayo ket makatulong kadatayo a mangan-anus kadagiti pagkapuyanda. (1 Ped. 4:8) Ti panagayattayo iti asawatayo ti makatulong kadatayo tapno maibturantayo ti “rigat” a mapaspasaran uray dagiti naragsak nga agassawa ken tapno tumibker ti relasion ti agassawa.—1 Cor. 7:28.

ANIA TI MAKATULONG KENKA NGA AGIBTUR?

5. Apay a ni laeng Jehova ti kasayaatan a makatulong kadatayo nga agibtur?

5 Agkiddawka ken Jehova iti bileg. Ni Jehova “ti Dios a mangipaay iti panagibtur ken liwliwa.” (Roma 15:5) Ni laeng Jehova ti naan-anay a makatarus kadagiti problematayo, ti kasasaad ti aglawlaw, emosion, ken uray ti pannakaaramidtayo. Ngarud, isu ti kasayaatan a makatulong kadatayo nga agibtur. Kuna ti Biblia: “Ti tarigagay dagidiay agbuteng kenkuana aramidennanto, ken ti panagpatulongda denggennanto, ket isalakannanto ida.” (Sal. 145:19) Ngem kasano nga ipaay ti Dios ti kiddawtayo a bileg tapno makapagibturtayo?

6. Kas naikari iti Biblia, kasano a mangaramid ni Jehova iti dalan a pagruaran manipud iti pakasuotan?

6 Basaen ti 1 Corinto 10:13. No agpatulongtayo ken Jehova tapno mapagballigiantayo dagiti suot, isu ‘mangaramid iti dalan a pagruaran.’ Imaniobra kadi ni Jehova ti bambanag tapno maikkat ti suot? Mabalin a kasta. Ngem masansan a mangaramid iti pamay-an wenno pagruaran ‘tapno mabalinantayo nga ibturan dayta.’ Wen, pabilgennatayo ni Jehova tapno ‘naan-anay a makapagibturtayo ken maaddaantayo iti mabayag a panagitured buyogen ti rag-o.’ (Col. 1:11) Ken gapu ta ammo a naimbag ni Jehova ti pisikal, mental, ken emosional a limitasiontayo, saanna nga ipalubos a maipasangotayo iti situasion a saantayo a makapagtalinaed a matalek.

7. Iyilustrarmo no apay a kasapulantayo ti naespirituan a taraon tapno makapagibturtayo.

7 Taraonam ti pammatim. No sumang-at ti maysa iti Mount Everest, ti kangatuan a bantay iti lubong, agarup 6,000 a calorie ti mausar ti bagina, ad-adu nga amang ngem iti normal a kasapulan ti tao. Tapno maibturan dagiti umuuli iti bantay ti rigat ti panagsang-at ken makagtengda iti tapaw, masapul nga agipaunegda iti adu a calorie. Umasping iti dayta,  tapno makapagibturtayo kas Kristiano ken maragpattayo ti kalattayo, masapul a regular nga agipaunegtayo iti naespirituan a taraon. Kasapulantayo ti disiplina tapno maiwayaantayo ti agbasa, agadal, ken makigimong. Dagitoy nga aktibidad ti mangtaraon iti pammatitayo iti “taraon a mataginayon maipaay iti biag nga agnanayon.”—Juan 6:27.

8, 9. (a) Sigun iti Job 2:4, 5, ania ti nairaman no maipasangotayo kadagiti suot? (b) No maipasangoka iti pakarigatan, ania nga eksena ti mabalinmo a panunoten?

8 Laglagipem ti isyu iti kinamatalek. No maipasango ti maysa nga adipen ni Jehova iti suot, adda pay napatpateg a banag a nairaman ngem iti panagrigatna. Babaen ti pamay-an a panangsangotayo iti pakasuotan, maipakitatayo no talaga a bigbigbigentayo ni Jehova kas Agturay iti intero nga uniberso. Ni Satanas, a bumusbusor iti panangituray ni Jehova, rinurodna ni Jehova kadagitoy a sasao: “Isuamin nga adda iti maysa a tao itednanto maigapu iti kararuana. Kas pamaliwan, iyunnatmo ta imam, pangngaasim, ket sagidem agingga iti tulang ken lasag [ni Job] ket kitaem no saannakanto nga ilunod ita mismo a rupam.” (Job 2:4, 5) Kuna ni Satanas nga awan ti agserserbi ken Jehova gapu iti pudpudno nga ayat. Nagbaliw kadi ni Satanas manipud idi impabasolna dayta? Saan! Ginasut a tawen kalpasanna, idi napapanaw manipud langit, maawagan latta ni Satanas kas “ti manangakusar kadagiti kakabsattayo, daydiay mangak-akusar kadakuada iti aldaw ken rabii iti sanguanan ti Diostayo!” (Apoc. 12:10) Saan a nalipatan ni Satanas ti isyu iti kinamatalek. Magagaran a makakita a sumukotayo ken isardengtayo a suportaran ti kinasoberano ti Dios.

9 Ngarud, no maipasangoka iti rigat, panunotem daytoy nga eksena. Adda ni Satanas ken dagiti demoniona iti maysa a bangir, nga ibagbagada kenka dagiti rigatmo ken kumapuy ken sumukoka gapu iti rigat. Adda met iti sabali a bangir ni Jehova, ti agturturayen nga Anakna, dagiti napagungar a napulotan, ken dagiti minilion nga anghel. Parparegtaendaka ta maragragsakanda iti inaldaw a panagibturmo ken panangsuportarmo iti kinasoberano ni Jehova. Ipapusom ti naipaltiing a kiddaw ni Jehova kenka: “Agmasiribka, anakko, ket pagrag-oem ti pusok, tapno makaipaayak iti sungbat iti daydiay mangrurrurod kaniak.”—Prov. 27:11.

10. Kasano a matuladmo ni Jesus a nangpanunot kadagiti gunggona iti panagibtur?

10 Panunotem dagiti gunggona iti panagibtur. Ipapanmo nga agbibiaheka iti adayo, ket nagsardengka iti tengnga ti maysa nga usok. Nasipnget amin a makitam. Nupay kasta, agtalekka a no itultuloymo ti agbiahe agingga iti ungto ti usok, makitam manen ti lawag. Kasta met, mabalin a mariknam no dadduma a kasla malmeska gapu iti nagadu a problemam. Mabalin a narikna met dayta ni Jesus. Nagbalin a puntiria ti ibubusor dagiti managbasol, naibabain, ken napapatay pay ketdi iti “kayo a pagtutuokan.” Sigurado a dayta ti karirigatan a paset ti panagbiagna ditoy daga! Ngem inibturan amin ni Jesus dagitoy “gapu iti rag-o a naikabil iti sanguananna.” (Heb. 12:2, 3) Pinanunotna dagiti gunggona ti panagibturna, nangnangruna ti pannakasantipikar ti nagan ti Dios ken ti pannakaalangon ti kinasoberano ni Jehova. Temporario laeng ti nasipnget a pannakasuot ni Jesus, ngem agnanayon a naraniag ti gunggonana idiay langit. Ita, mabalin a narigat ken makapaladingit pay ketdi dagiti suot a pakaipaspasanguam. Ngem laglagipem a temporario laeng dagiti rigat a mapasaram bayat nga agturturongka iti biag nga agnanayon.

“DAGIDIAY NAKAPAGIBTUR”

11. Apay nga usigentayo ti kapadasan “dagidiay nakapagibtur”?

11 Saan laeng a datayo ti agib-ibtur. Tapno mapabileg ni apostol Pedro dagiti Kristiano a mangibtur kadagiti rigat nga ingabsuon ni Satanas kadakuada, insuratna: “Agtakderkayo a bumusor kenkuana, natibker iti pammati,  yantangay ammoyo a ti isu met laeng a bambanag a sagsagabaen maitungtungpalda iti intero a timpuyog ti kakabsatyo ditoy lubong.” (1 Ped. 5:9) Dagiti kapadasan “dagidiay nakapagibtur” isuronatayo no kasano ti agtalinaed a natibker, mangipatalged kadatayo nga agballigitayo, ken mapalagipantayo a magunggonaantayo no agmatalektayo. (Sant. 5:11) Usigentayo ti dadduma a pagarigan. [1]

12. Ania ti masursurotayo iti ulidan dagiti kerubin a nagbantay idiay Eden?

12 Dagiti kerubin. Makasursurotayo iti ulidan ti dadduma a kaunaan nga espiritu a parsua a nagparang kadagiti tattao no kasano ti agibtur no adda narigat nga annongentayo. “Insaad [ni Jehova a Dios] iti daya ti minuyongan ti Eden dagiti kerubin ken ti dumardarang a tadem ti maysa a kampilan nga agtultuloy nga agpuspusipos tapno bantayanda ti dalan nga agturong iti kayo ti biag.” [2] (Gen. 3:24) Saan a naparsua dagiti kerubin a mangaramid iti dayta nga annongen! Ngamin, saan a karaman iti panggep ni Jehova nga agbasol ken agrebelde ti tao. Nupay nangato ti saad dagiti kerubin kas espiritu a parsua, awan ti mabasatayo a nagreklamoda gapu ta agparang a nanumo unay dayta nga annongen. Saanda a nauma ken simmuko. Imbes ketdi, intultuloyda nga inaramid ti annongenda agingga a nagpatingga ti trabahoda—nalabit idi tiempo ti Layus, nasurok a 1,600 a tawen kalpasanna!

13. Kasano a naibturan ni Job dagiti pakarigatanna?

13 Ti patriarka a ni Job. No nasaktanka iti makapaupay a sasao ti maysa a gayyem wenno miembro ti pamilia, addaanka iti grabe a sakit, wenno agladladingitka iti ipapatay ti ipatpategmo, maliwliwaka iti kapadasan ni Job. (Job 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Nupay saanna nga ammo ti nagtaudan dagiti problemana, saan a simmuko ni Job a kasla awanen ti namnamana. Apay? Gapu ta ‘nagbuteng iti Dios.’ (Job 1:1) Determinado ni Job a mangparagsak ken Jehova iti nasayaat ken narigat a kasasaad. Tinulongan ti Dios ni Job a mangpanunot kadagiti nagsasayaat nga inaramid ni Jehova babaen ti nasantuan nga espirituna. Gapu iti dayta, ad-adda a nagtalek ni Job nga ipatingga ni Jehova dagiti pakasuotanna iti umiso a tiempo. (Job 42:1, 2) Kasta ti napasamak. Inikkat ni Jehova dagiti rigat ni Job ken dinoblena ti kinabaknang nga adda idi kenkuana. Napaut ken napnek a nagbiag ni Job.—Job 42:10, 17.

14. Sigun iti 2 Corinto 1:6, kasano a nakatulong iti dadduma ti panagibtur ni Pablo?

14 Ti apostol a ni Pablo. Maipaspasangoka kadi iti ibubusor ken panangidadanes dagiti bumusbusor iti pudno a panagdayaw? Maysaka kadi a panglakayen wenno manangaywan iti sirkito ket mariknam a nadagsen dagiti responsabilidadmo? Panunotem ti ulidan ni  Pablo. Namin-adu a naipasango iti nakaro a pannakaidadanes, ken inaldaw nga idandanaganna dagiti kongregasion. (2 Cor. 11:23-29) Ngem saan a simmuko ket naparegta ti sabsabali gapu iti ulidanna. (Basaen ti 2 Corinto 1:6.) No ibturam ti rigat, laglagipem a makaparegta ti ulidanmo tapno makapagibtur met ti sabsabali.

TI PANAGIBTUR “AN-ANAYENNA TI ARAMIDNA” KENKA

15, 16. (a) Ania nga ‘aramid’ ti masapul nga an-anayen ti panagibtur? (b) Mangted kadagiti pagarigan no kasano a “ti panagibtur an-annayenna ti aramidna.”

15 Napaltiingan ni Santiago a mangisurat: “Bay-anyo a ti panagibtur an-anayenna ti aramidna.” Ania nga ‘aramid’ ti masapul nga an-anayen ti panagibtur? Makatulong dayta kadatayo tapno ‘maan-anay ken nasalun-attayo iti amin a bambanag, a saan nga agkurang iti aniaman.’ (Sant. 1:4) No masuottayo, masansan a maipakita dagiti pagkapuyantayo, dagiti ugali a masapul a pasayaatentayo. Ngem no ibturantayo dagita a pakasuotan, maan-anay wenno sumayaat ti kababalintayo kas Kristiano. Kas pagarigan, agbalintayo nga ad-adda a naanus, manangapresiar, ken naasi.

No ibturantayo dagiti pakasuotan, maan-anay dagiti kababalintayo kas Kristiano (Kitaen ti parapo 15, 16)

16 Gapu ta ti panagibtur an-annayenna ti napateg nga aramidna a mangsukog kadatayo kas Kristiano, saanmo a sukiren dagiti prinsipio ti Biblia tapno agpatingga dagiti pakasuotam. Kas pagarigan, kasano no kanayon a dagiti narugit a bambanag ti mapampanunotmo? Imbes nga ipalubosmo a masulisogka, ikararagmo a maiwaksim dagita a tarigagay. No kasta, ad-adda a makapagteppelka. Busbusorennaka kadi ti maysa a miembro ti pamiliam? Imbes a sumukoka, itultuloymo ti naimpusuan a panagserbim. Inton agangay, ad-adda nga agtalekka ken Jehova. Laglagipem: Tapno magun-odtayo ti anamong ti Dios, masapul nga agibturtayo.—Roma 5:3-5; Sant. 1:12.

17, 18. (a) Iyilustrarmo ti kinapateg ti panagibtur agingga iti panungpalan. (b) Bayat nga umas-asideg ti panungpalan, ania ti namnamaentayo?

17 Saantayo laeng nga agibtur iti apagbiit no di ket agingga iti panungpalan. Kas panangyilustrar: Panunotem nga adda lumlumned a barko. Masapul nga aglangoy dagiti pasahero agingga iti igid ti baybay tapno maispalda. Agpada ti pagbanagan ti maysa a sumardeng nga aglangoy uray no isu ket asidegen iti igid ken daydiay immun-una a simmardeng. Kasta met, determinadotayo nga agibtur agingga a makadanontayo iti baro a lubong. Agdepende ti biagtayo iti panagibturtayo. Tuladentayo ti determinasion ni apostol Pablo a namindua a nagkuna: “Saankami a sumuko.”—2 Cor. 4:1, 16.

18 Naan-anay nga agtalektayo a tulongannatayo ni Jehova nga agibtur agingga iti panungpalan. Tuladentayo ti determinasion ni Pablo a mabasa iti Roma 8:37-39: “Rumrummuartayo a naan-anay a naballigi babaen kenkuana a nangayat kadatayo. Ta kumbinsidoak nga uray ti ipapatay wenno ti biag wenno dagiti anghel wenno dagiti gobierno wenno ti bambanag nga addan wenno ti bambanag nga umayto wenno dagiti pannakabalin wenno ti kangato wenno ti kauneg wenno ti aniaman a sabali pay a parsua saandatayto a kabaelan nga isina iti ayat ti Dios nga adda ken Kristo Jesus nga Apotayo.” Wen, adda tiempo a mabannogtayo. Ngem agibturtayo koma agingga iti panungpalan tapno maibaga kadatayo ti naibaga ken Gideon ken kadagiti soldadona: “Intultuloyda ti panangkamat.”—Uk. 8:4.

^ [1] (parapo 11) Maparegtaka met no repasuem ti panagibtur dagiti adipen ti Dios iti panawentayo. Kas pagarigan, mabasa kadagiti Tinawen a Libro para iti 1992, 1999, ken 2008 dagiti makapabileg iti pammati a report maipapan kadagiti kakabsat idiay Ethiopia, Malawi, ken Russia.

^ [2] (parapo 12) Saan nga ibaga ti Biblia no mano a kerubin ti nakaitedan daytoy nga annongen.