Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ania ti Kuna ti Biblia?

Ania ti Kuna ti Biblia?

Inaramid la ngata ti tao ti relihion?

ADDA DAGITI MAMATI a ti relihion ket inimbento laeng ti tao. Kuna met ti dadduma nga us-usaren ti Dios ti relihion a tumulong kadagiti tattao nga umasideg kenkuana. Ania ti makunam?

TI KUNA TI BIBLIA

Adda maysa a relihion wenno “porma ti panagdaydayaw a nadalus ken di natulawan iti panangmatmat ti Dios ken Amatayo.” (Santiago 1:27) Ti Dios ti naggapuan ti nadalus, wenno pudno, a relihion.

ANIA PAY TI MAAMMUANTAYO ITI BIBLIA?

  • Tapno awaten ti Dios ti maysa a relihion, masapul a naibatay dayta kadagiti kinapudno a linaon ti Biblia.—Juan 4:23, 24.

  • Ti relihion a naibatay kadagiti kapanunotan ti tao ket awan serserbina.—Marcos 7:7, 8.

Importante kadi a miembrotayo iti maysa a relihion?

PANAGKUNAM?

  • Wen

  • Saan

  • Depende

TI KUNA TI BIBLIA

“Agpipinnanunottayo koma iti maysa ken maysa tapno mangparegta iti ayat ken nasayaat nga ar-aramid, a saantay a baybay-an ti panagtataripnongtayo a sangsangkamaysa.” (Hebreo 10:24, 25) Kayat ti Dios nga agkakadua dagiti agdaydayaw kenkuana kas maysa nga organisado a grupo.

ANIA PAY TI MAAMMUANTAYO ITI BIBLIA?

  • Dagiti agdaydayaw iti Dios a sangsangkamaysa ket masapul a saan nga agduduma ti patpatienda.—1 Corinto 1:10, 11.

  • Dagiti miembro ti relihion nga akseptaren ti Dios ket internasional ti panagkakabsatda.—1 Pedro 2:17.