Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Kasano a Maaddaanka iti Nasaysayaat a Biag?

Kasano a Maaddaanka iti Nasaysayaat a Biag?

SAAN a kastoy a biag ti kayat ti Dios para kadatayo. Panggepna a mapno ti daga iti tattao a mangraraem iti kalintegan ti Namarsua a mangituray, magunggonaan iti panangiwanwanna, ken mangtulad kadagiti nagsayaat a kualidadna. Siraragsak nga agtitinnulongda bayat nga agpamiliada, agdiskobre iti baro a bambanag, ken pagbalinenda a paraiso ti intero a daga.

INKARI TI DIOS A BALBALIWANNA TI BIAG DITOY DAGA MAITUNOS ITI PANGGEPNA

  • “Pagsarsardengenna dagiti gubat iti intero a daga.”​Salmo 46:9.

  • “Dimteng . . . ti naikeddeng a tiempo . . . tapno dadaele[nna] dagidiay mangdaddadael iti daga.”​Apocalipsis 11:18.

  • “Awanto ti residente a mangibaga: ‘Masakitak.’”​Isaias 33:24.

  • “Naan-anayto a tagiragsaken dagiti pinilik ti aramid ti imada.”​Isaias 65:22.

Kasano a matungpal dagita a padto? Inapointaran ti Dios ti Anakna a ni Jesus kas Ari ti perpekto a gobierno idiay langit a mangituray ditoy daga. Awagan dayta ti Biblia iti Pagarian ti Dios. (Daniel 2:44) Kuna ti Biblia maipapan ken Jesus: “Itedto kenkuana ni Jehova a Dios ti trono . . . , ken agnanayonto nga agturay kas Ari.”​—Lucas 1:32, 33.

Idi adda ditoy daga, adu ti nakaskasdaaw nga inaramid ni Jesus tapno ipakitana a kas Agturay, pasayaatennanto ti biag dagiti tattao.

IMPAKITA NI JESUS DAGITI NASAYAAT NGA ARAMIDENNA PARA ITI NATULNOG A TATTAO

  • Pinaimbagna ti amin a kita ti sakit. Impakitana no kasano a pukawennanto dagiti sakit ti amin a tattao.​Mateo 9:35.

  • Pinagtalnana ti baybay. Impakitana no kasano a protektaranna dagiti tattao babaen ti panangkontrolna kadagiti puersa ti nakaparsuaan.​Marcos 4:36-39.

  • Pinakanna ti rinibu. Impakitana a kabaelanna nga ited dagiti kasapulan dagiti tattao.​Marcos 6:41-44.

  • Iti maysa a kasaran, pinagbalinna nga arak ti danum. Pinaneknekanna a tulongannanto dagiti tattao a mangtagiragsak iti biag.​Juan 2:7-11.

Kasanoka a maaddaan iti biag nga isagsagana ti Dios kadagiti mangay-ayat kenkuana? Adda “dalan” a masapul a pagnaam. Sigun iti Biblia, dayta a “dalan ket agturong iti biag, ket manmano ti makasarak iti dayta.”—Mateo 7:14.

PANANGBIROK ITI DALAN NGA AGTURONG ITI NASAYSAYAAT A BIAG

Ania ti dalan nga agturong iti biag? Kuna ti Dios: “Siak, ni Jehova a Diosyo, Daydiay mangisursuro kadakayo tapno magunggonaankayo, Daydiay mangiturturong iti dalan a rumbeng a pagnaanyo.” (Isaias 48:17) No surotem dayta a balakad, sumayaat ti biagmo.

 Imbaga ni Jesus: “Siak ti dalan ken ti kinapudno ken ti biag.” (Juan 14:6) No mamatitayo kadagiti kinapudno nga insuro ni Jesus ken tuladentayo ti ulidanna, dumekket ti relasiontayo iti Dios ket sumayaat ti biagtayo.

Kasano a masarakam ti dalan nga agturong iti biag? Adu ti relihion, ngem impakdaar ni Jesus: “Saan a ti tunggal maysa nga agkuna kaniak, ‘Apo, Apo,’ makastrekto iti Pagarian ti langit, no di ket daydiay laeng mangar-aramid iti pagayatan ni Amak nga adda idiay langit.” (Mateo 7:21) Imbagana pay: “Mailasinyonto ida babaen iti bungada.” (Mateo 7:16) Matulongannaka ti Biblia a mangilasin iti pudno a panagdaydayaw ken mailasinmo dayta manipud iti ulbod a panagdaydayaw.—Juan 17:17.

Kasano a masurotam ti dalan nga agturong iti biag? Masapul nga am-ammuem ti nangted iti biagtayo: Asino isuna? Ania ti naganna? Ania ti personalidadna? Ania ti ar-aramidenna? Ania ti kayatna nga aramidentayo? *

Saan la nga agtrabaho, mangan, agay-ayam, ken agpamilia ti kayat ti Dios nga aramidentayo. Mabalintayo nga am-ammuen ti Namarsua kadatayo ken agbalintayo a gayyemna. No aramidentayo ti pagayatanna, maipakitatayo nga ay-ayatentayo isuna. Kinuna ni Jesus: “Maaddaanto iti biag nga agnanayon dagidiay mangam-ammo kenka, ti maymaysa a pudno a Dios, ken ti imbaonmo, ni Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

BABAEN TI BIBLIA, ISURSURONAKAYO TI DIOS “TAPNO MAGUNGGONAANKAYO.”​—ISAIAS 48:17

RUGIAMON TI MAGNA ITI DALAN NGA AGTURONG ITI BIAG

Tapno maparagsaktayo ti Dios, mabalin a kasapulan nga adda dagiti balbaliwantayo. Kasla narigat ngem kinaagpaysuanna, makaparagsak dayta. Ngem kas iti dadduma a panagdaliasat, masapul nga irugi ti pannagna iti dayta a dalan. Tapno maammuam dagiti sungbat kadagiti saludsod maipapan iti Dios, iyaw-awis dagiti Saksi ni Jehova ti libre a panagadal iti Biblia iti oras ken lugar a kombiniente kenka. Kontakennakami laeng iti website-mi a www.jw.org/ilo.