Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Asino ti Makimbasol?

Asino ti Makimbasol?

No saan a naggapu iti Dios ti panagsagaba, apay nga adda bisin, kinakurapay, nakaro a gubat ken sakit, ken kalamidad? Ipakita ti Sao ti Dios, ti Biblia, ti tallo a kangrunaan a rason nga agsagsagaba ti tao:

  1. Panagimbubukodan, Kinaagum, ken Gura. “Ti tao dinominaranna ti tao iti pakadangrananna.” (Eclesiastes 8:9) Masansan nga agsagaba dagiti tattao gapu kadagiti imperpekto, managimbubukodan, wenno naranggas a tattao.

  2. Tiempo ken Di Mapakpakadaan a Pasamak. Masansan nga agsagaba dagiti tattao gapu “ta ti tiempo ken ti di mapakpakadaan a pasamak mapagteng kadakuada amin.” (Eclesiastes 9:11) Kayatna a sawen, addada iti di umiso a lugar iti di umiso a tiempo, maaksidenteda, wenno saanda a naannad wenno agkamalida.

  3. Ti Dakes nga Agturay iti Lubong. Ipakita ti Biblia ti kangrunaan a rason ti panagsagaba ti tao. Kunana: “Ti intero a lubong adda iti pannakabalin daydiay nadangkes.” (1 Juan 5:19) Tumukoy ti “nadangkes” ken Satanas a Diablo, maysa a nabileg nga espiritu a parsua a dati nga anghel ti Dios ngem “saan a nagtakder a di maisin iti kinapudno.” (Juan 8:44) Dadduma nga espiritu a parsua ti kimmappon ken Satanas ken nagrebelde iti Dios tapno maaramidda ti managimbubukodan a tarigagayda, ket nagbalinda a demonio. (Genesis 6:1-5) Manipud idi nagrebeldeda, nabileg ken nakaro ti impluensia ni Satanas ken dagiti demoniona kadagiti pasamak iti lubong, nangnangruna ita. Nakaro ti pungtot ti Diablo ket ‘iyaw-awanna ti intero a mapagnaedan a daga’ isu nga “asi pay ti daga.” (Apocalipsis 12:9, 12) Talaga a naranggas a diktador ni Satanas. Maragragsakan no agsagsagaba dagiti tattao. Ni Satanas, saan a ti Dios, ti makingapuanan iti panagsagaba dagiti tattao.

PANUNOTEM: Ti panagsagaba dagiti inosente ket maaramid laeng ti maysa nga awan ti asina ken agar-aramid iti dakes. Iti sabali a bangir, ibaga ti Biblia: “Ti Dios ket ayat.” (1 Juan 4:8) Maitunos iti naayat a personalidadna, “adayo . . . iti pudno a Dios nga agtignay a sidadangkes, ken iti Mannakabalin-amin nga agtignay a di nainkalintegan!”​—Job 34:10.

Ngem mabalin a mapanunotmo, ‘Kasano kabayag nga ipalubos ti Mannakabalin-amin a Dios ti dakes a panagturay ni Satanas?’ Kas naammuantayon, kagura ti Dios ti kinadakes, ken masaktan no agsagabatayo. Kanayonanna, iparegta ti Saona: “Iyallatiwyo kenkuana ti isuamin a pakaringgoranyo, agsipud ta isu maseknan kadakayo.” (1 Pedro 5:7) Ay-ayatennatayo ti Dios ken adda pannakabalinna a mangikkat iti amin a panagsagaba ken kinaawan hustisia, kas ilawlawag ti sumaruno nga artikulo. *

^ par. 7 Para iti kanayonan a pannakailawlawag no apay nga ipalpalubos ti Dios ti panagsagaba, kitaem ti kapitulo 11 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova ken libre a mai-download iti www.jw.org/ilo.