Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

“Sadino ti Ayan ti Dios?”

“Sadino ti Ayan ti Dios?”

“KANAYON A MAISALUDSOD: SADINO TI AYAN TI DIOS?”​—Pope Benedict XVI, bayat a bisbisitaenna ti dati a kampo konsentrasion idiay Auschwitz, Poland.

NO ADDA DIDIGRA, MAPAMPANUNOTMO KADI, ‘SADINO TI AYAN TI DIOS?’ WENNO IDI ADDA NASAEM A PASAMAK ITI BIAGMO, NAPAMPANUNOTMO KADI NO TALAGA A MASEKNAN TI DIOS KENKA?

Mabalin a mariknam ti narikna ni Shiela, a taga-United States. Relihioso ti pamilia a dimmakkelanna. Kinunana: “Manipud kinaubingko, interesadoak iti Dios gapu ta isu ti Namarsua. Ngem diak narikna a nasingedak iti Dios. Panagkunak ket kitkitaennak, ngem iti adayo. Diak narikna a kaguranak ti Dios ngem diak met mamati a maseknan kaniak.” Apay a nagduadua ni Shiela? Inlawlawagna: “Nagsasaruno ti trahedia iti pamiliami, ket kasla dinakami tinulongan ti Dios.”

Kas ken Shiela, mabalin a kombinsidoka nga adda Mannakabalin-amin a Dios. Ngem mabalin nga agduaduaka no talaga a maseknan kenka. Nagduadua met ti nalinteg a tao a ni Job, a mamati iti pannakabalin ken sirib ti Namarsua. (Job 2:3; 9:4) Idi nakapasar ni Job iti agsasaruno a trahedia ken kasla awanen ti namnamana, insaludsodna iti Dios: “Apay nga ilingedmo ti mismo a rupam ken ibilangnak kas kabusormo?”​—Job 13:24.

Ngem ania ti kuna ti Biblia? Ti kadi Dios ti mapabasol no adda trahedia? Adda kadi pammaneknek a maseknan ti Dios kadagiti tattao ken iti tunggal maysa kadatayo? Kas indibidual, mabalintay kadi a maammuan no talaga a makitkitanatayo, maawatannatayo, makipagrikna kadatayo, wenno tulongannatayo kadagiti problematayo?

Kadagiti sumaruno nga artikulo, kitaentayo no ania ti masursurotayo iti nakaparsuaan maipapan iti pannakaseknan ti Dios kadatayo. (Roma 1:20) Kalpasanna, adalentayo no ania ti kuna ti Biblia maipapan iti pannakaseknan ti Dios kadatayo. No ad-adda a ‘maam-ammotayo’ babaen kadagiti parsuana ken iti Saona, ad-adda met nga agtalektayo a ‘maseknan kadatayo.’​—1 Juan 2:3; 1 Pedro 5:7.