Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  No. 3 2016

Ti nagan ti Dios a makita iti nagkauna a kopia ti Biblia

Ania ti Kuna ti Biblia?

Ania ti Kuna ti Biblia?

Adda kadi nagan ti Dios?

ADDA DAGITI MANGIBAGA nga awan naganna. Kuna met ti dadduma a Dios kano wenno Apo, ken adda met dagiti mangibaga nga adu ti naganna. Ania ti makunam?

TI KUNA TI BIBLIA

“Sika, nga agnagan Jehova, sika laeng ti Kangatuan iti intero a daga.”—Salmo 83:18.

ANIA PAY TI MAAMMUANTAYO ITI BIBLIA?

  • Uray no adu ti titulo ti Dios, maysa laeng a nagan ti impanaganna iti bagina.—Exodo 3:15.

  • Saan a misterio ti Dios; kayatna a maam-ammotayo isuna.—Aramid 17:27.

  • Mabalin a ti umuna nga aramidem tapno agbalinka a gayyem ti Dios ket ti panangammom iti naganna.—Santiago 4:8.

Dakes kadi a baliksen ti nagan ti Dios?

PANAGKUNAM?

  • Wen

  • Saan

  • Depende

TI KUNA TI BIBLIA

“Dika aramaten ti nagan ni Jehova a Diosmo iti awan patpategna a pamay-an.” (Exodo 20:7) Sa laeng dakes nga usaren ti nagan ti Dios no mausar dayta iti pamay-an a mangipakita iti kinaawan respeto.—Jeremias 29:9.

ANIA PAY TI MAAMMUANTAYO ITI BIBLIA?

  • Ammo ni Jesus ti nagan ti Dios ken inusarna dayta.—Juan 17:25, 26.

  • Aw-awisennatayo ti Dios nga awagantayo isuna iti naganna.—Salmo 105:1.

  • Ar-aramiden dagiti bumusbusor iti Dios ti amin a kabaelanda tapno malipatan dagiti tattao ti nagan ti Dios.—Jeremias 23:27.