“Adda latta dagiti narigat a situasion a masolusionan babaen ti sangkabassit a panagulbod.”—Samantha, South Africa.

Patiem kadi dayta? Kas ken Samantha, naipasangotayo aminen kadagiti narigat a situasion. Ti reaksiontayo kadagiti situasion a mangsulisog kadatayo nga agbalin a di mapagtalkan ti mangipakita no ania dagiti prinsipio a napateg kadatayo. Kas pagarigan, no ti reputasiontayo ti kapatgan kadatayo, mabalin a panunotentayo a masapul nga agulbodtayo. Ngem kaaduanna a saan a nasayaat ti resulta dayta no rummuaren ti kinapudno. Panunotem dagiti sumaganad.

TI PANAGBALIN A DI MAPAGTALKAN DADAELENNA TI PANAGTALEK

Panagtalek ti pundasion ti maysa a relasion. No adda panagtalek ti dua a tao iti maysa ken maysa, natalged ti riknada. Ngem saan a kaskarina a maadda ti panagtalek. Masursuroda ti agtalek iti maysa ken maysa no kanayon nga agkadkaduada, awan ti ilimlimedda, ken saan la a ti bagida ti pampanunotenda. Ngem mabalin a madadael ti panagtalek iti uray maminsan laeng a panagbalin a di mapagtalkan. Ket no nadadaelen dayta, nagrigaten nga isubli.

Adda kadin gundaway nga inallilawnaka ti maysa nga ibilbilangmo a nasayaat a gayyem? Ania ti nariknam? Siguro nasaktanka, ken nariknam a kasla trinaidornaka pay ketdi. Normal laeng ti kasta a rikna. Talaga a ti di kinamapagtalkan dadaelenna ti pundasion ti maysa a nagpateg a relasion.

MAKAAKAR TI DI KINAMAPAGTALKAN

Iti maysa a panagadal ni Robert Innes, propesor ti economics idiay University of California, nadiskobrena a “talaga a makaakar ti di kinamapagtalkan.” Maipada dayta iti maysa a virus. No kanayonka a makikadkadua iti naulbod wenno nakusit a tao, dakkel ti posibilidadna nga arigna “maimpeksionanka” iti dayta nga ugalina.

Ania ti aramidem tapno saanka a maakaran iti di kinamapagtalkan? Matulongannaka ti Biblia. Pangngaasim ta kitaem ti dadduma a prinsipio ti Biblia.