Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NAGKAUNA A PRINSIPIO A MAKATULONG ITA

Dikay Maringgoran

Dikay Maringgoran

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Isardengyo ti maringgoran maipapan kadagiti kararuayo [wenno, biagyo].”—Mateo 6:25.

Ania ti kaipapananna? Imbaga dagita ni Jesus iti Sermonna iti Bantay. Kuna ti maysa a diksionario ti Biblia a ti Griego a sao a naipatarus kas “maringgoran” tukoyenna ti “normal a reaksion ti tao no makapasar iti rigat ti biag, bisin, ken dadduma pay a problema iti inaldaw.” Kaaduan a ramanen ti pakaringgoran ket ti panagdanag kadagiti mabalin a mapasamak iti masanguanan. Normal ken husto laeng a panunotentayo dagiti material a kasapulantayo ken ti pagimbagan dagiti ay-ayatentayo. (Filipos 2:20) Ngem idi imbaga ni Jesus a, “dikay pulos maringgoran,” balbalakadanna dagiti adalanna a liklikanda ti sobra a panagdanag maipapan iti masanguanan a mangpukaw iti ragsak ti agdama a biag.—Mateo 6:31, 34.

Makatulong kadi ita? Pagimbagantayo no surotentayo ti balakad ni Jesus. Apay? Adda dagiti reperensia a mangipakita a no nakaro ti panagdandanag, agtultuloy ti panagandar ti sympathetic nervous system (sistema iti bagi nga agandar no adda problema wenno peggad) ket “mabalin nga agresulta iti sakit a kas iti ulser, sakit ti puso, ken angkit.”

Nangted ni Jesus iti natibker a rason a liklikantayo ti sobra a panagdanag: Awan maitulongna dayta. “Siasino kadakayo ti makapaatiddog iti biagna babaen ti panagdandanagna?” insaludsod ni Jesus. (Mateo 6:27) Ti kanayon a panangpampanunot kadagiti pakadanagantayo dina mapasayaat wenno mapaatiddog ti biagtayo iti uray sangkabassit la a segundo. Maysa pay, kaaduanna a saan met a mapasamak ti kas iti pagdandanagantayo. Kuna ti maysa nga eskolar: “Masayang laeng ti bannogtayo no agdanagtayo maipapan iti masanguanan, ken kaaduanna a nasaysayaat ti pagbanagan dagiti bambanag ngem iti pampanunotentayo.”

Kasanotay a maliklikan ti panagdanag? Umuna, agtalekka iti Dios. No pakpakanen ti Dios dagiti billit ken ar-arkosanna dagiti sabong iti kinapintas, dina ngata met ited ti kasapulan dagiti tattao a mangyun-una iti panagdayawda Kenkuana? (Mateo 6:25, 26, 28-30) Maikadua, dagiti laeng kasapulam iti kada aldaw ti panunotem. Kuna ni Jesus: Diyo pakasikoran ti agpaay kadakayo inton bigat, ta ti sumaganad nga aldaw adda bukodna a parikut.Dika kadi mamati nga “umdasen ti parikut ti maysa nga aldaw iti dayta nga aldaw”?—Mateo 6:34, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Mailisitayo iti saksakit no surotentayo ti nagsayaat a pammagbaga ni Jesus. Saan la a dayta, maaddaantayo pay iti kalmado a rikna—ti aw-awagan ti Biblia a “talna ti Dios.”—Filipos 4:6, 7.