Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 MAADAL NGA ARTIKULO 38

“Umaykayo Kaniak, . . . ket Pagin-awaenkayto”

“Umaykayo Kaniak, . . . ket Pagin-awaenkayto”

“Umaykayo kaniak, dakayo amin a nabannog ken madagdagsenan, ket pagin-awaenkayto.”​—MAT. 11:28.

KANTA 17 “Kayatko”

ITI DAYTOY A PANAGADAL *

1. Sigun iti Mateo 11:28-30, ania ti inkari ni Jesus?

ADDA nagsayaat a kari ni Jesus kadagiti tattao a dumdumngeg kenkuana. “Umaykayo kaniak,” kinunana, “ket pagin-awaenkayto.” (Basaen ti Mateo 11:28-30.) Pudpudno daytoy a kari. Kas pagarigan, panunotem ti inaramidna para iti babai nga agsagsagaba iti nakaro a sakit.

2. Ania ti inaramid ni Jesus para iti masakit a babai?

2 Agkasapulan unay ti babai iti tulong. Adun a doktor ti napananna ta namnamaenna a maagasan. Ngem kalpasan ti 12 a tawen a panagrigrigatna, saan latta nga immimbag. Maibilang a narugit sigun iti Linteg. (Lev. 15:25) Idi kuan, nangngegna a maagasan ni Jesus dagiti masakit, isu a binirokna. Idi nasarakanna ni Jesus, sinagidna ti gayadan ti badona, ket dagus nga immimbag! Ngem saan laeng nga inagasan ni Jesus ti babai​—insublina pay ti dignidadna. Kas pagarigan, idi makisarsarita iti babai, inusarna ti nadungngo ngem narespeto idi nga awag nga “anakko.” Sigurado a nagin-awaan, wenno napabileg, dayta a babai!​—Luc. 8:43-48.

3. Ania dagiti saludsod a sungbatantayo?

3 Paliiwenyo ta ti babai ti napan ken Jesus. Kasta met ita​—masapul nga agreggettayo a mapan ken Jesus. Saan a simimilagro nga agasan ita ni Jesus ti sakit dagiti mapan kenkuana. Ngem iyaw-awisna latta: “Umaykayo kaniak, . . . ket pagin-awaenkayto.” Iti daytoy nga artikulo, sungbatantayo dagitoy lima a saludsod: Kasanotayo a makapan ken Jesus? Ania ti kayat a sawen ni Jesus idi imbagana: “Alaenyo ti sangolko”? Ania ti masursurotayo ken Jesus? Apay a makapagin-awa ti trabaho nga intedna kadatayo? Ken kasano nga agtultuloytayo a magin-awaan iti sangol ni Jesus?

 “UMAYKAYO KANIAK”

4-5. Ania ti dadduma a pamay-an a makapantayo ken Jesus?

4 Makapantayo ken Jesus no ikagumaantayo nga ammuen dagiti imbaga ken inaramidna. (Luc. 1:1-4) Awan ti makaaramid iti daytoy para kadatayo​—masapul nga adalentayo a mismo dagitoy a salaysay. Kasta met, makapantayo ken Jesus no agdesisiontayo nga agpabautisar ken agbalin nga adalan ni Kristo.

5 Makapantayo pay ken Jesus no umasidegtayo kadagiti panglakayen iti kongregasion no kasapulantayo ti tulong. Us-usaren ni Jesus dagitoy a “lallaki a kas sagut” tapno maaywanan dagiti karnerona. (Efe. 4:7, 8, 11; Juan 21:16; 1 Ped. 5:1-3) Masapul a datayo ti agkiddaw iti tulongda. Ditay ekspektaren a mabasa dagiti panglakayen ti pusotayo ken ammoda ti kasapulantayo. Kastoy ti imbaga ti brother nga agnagan Julian: “Masapul a panawak ti Bethel gapu iti salun-atko, ket inrekomenda ti maysa a gayyemko nga agpa-shepherding-ak. Idi damo, impagarupko a diak kasapulan dayta. Ngem nagpatulongak idi agangay, ket dayta ti maysa kadagiti kasayaatan a sagut a naawatko.” Dagiti matalek a panglakayen, kas kadagiti dua a bimmisita ken Julian, matulongandatayo a mangammo iti “panunot ni Kristo,” kayatna a sawen, matulongandatayo a mangtarus ken mangtulad iti panagpampanunot ken kababalin ni Kristo. (1 Cor. 2:16; 1 Ped. 2:21) Talaga a maysa daytoy a kasayaatan a sagut a maitedda kadatayo.

“ALAENYO TI SANGOLKO”

6. Ania ti kayat a sawen ni Jesus idi imbagana: “Alaenyo ti sangolko”?

6 Idi imbaga ni Jesus: “Alaenyo ti sangolko,” mabalin a ti kayatna a sawen ket “Awatenyo ti autoridadko.” Mabalin pay a ti kayatna a sawen ket “Agkaduata iti sangolko, ket agtrabahota a dua para ken Jehova.” Aniaman kadagita ti kayatna a sawen, adda trabaho a kakuykuyog dayta a sangol.

7. Sigun iti Mateo 28:18-20, ania a trabaho ti naited kadatayo, ken ania ti masiguradotayo?

7 Inawattayo ti awis ni Jesus idi indedikartayo ti biagtayo ken Jehova sa nagpabautisartayo. Para iti amin dayta nga awis​—saan a pulos paayen ni Jesus ti asinoman a talaga a mayat nga agserbi iti Dios. (Juan 6:37, 38) Naikkan ti amin a pasurot ni Kristo iti pribilehio a makiraman iti trabaho nga inted ni Jehova ken ni Jesus. Masiguradotayo a kanayon a tulongannatayo ni Jesus iti dayta a trabaho.​—Basaen ti Mateo 28:18-20.

“AGSURSUROKAYO KANIAK”

Gin-awaantayo ti sabsabali kas ken Jesus (Kitaen ti parapo 8-11) *

8-9. Apay a natignay nga umasideg ken Jesus dagiti napakumbaba a tattao, ken ania dagiti masapul nga isaludsodtayo iti bagitayo?

8 Natignay nga umasideg ken Jesus dagiti napakumbaba a tattao. (Mat. 19:13, 14; Luc. 7:37, 38) Apay? Usigentayo ti nagdumaan ni Jesus ken dagiti Fariseo. Natangsit ken saan a naayat dagidiay a lider ti relihion. (Mat. 12:9-14) Ngem naayat ken napakumbaba ni Jesus. Ambisioso dagiti Fariseo ken ipampannakkelda ti nangato a posisionda. Ngem saan a kayat dayta ni Jesus, isu nga insurona dagiti adalanna nga ibilangda ti bagida kas nanumo nga ad-adipen. (Mat. 23:2, 6-11) Dinominaran dagiti Fariseo ti sabsabali babaen ti panangbutbutengda kadakuada. (Juan 9:13, 22) Ngem ginin-awaan ni Jesus ti sabsabali babaen ti naayat nga ar-aramid ken sasaona.

9 Tultuladem kadin dagita a kualidad ni Jesus? Isaludsodmo iti bagim: ‘Pagaammoak kadi kas naalumamay ken napakumbaba? Situtulokak kadi a mangaramid kadagiti  nanumo a trabaho tapno makapagserbiak iti sabsabali? Nasingpetak kadi iti sabsabali?’

10. Ania ti narikna dagiti nakipagtrabaho ken Jesus?

10 Nalaka a pakilangenan ni Jesus ken nalag-an ti rikna dagiti nakipagtrabaho kenkuana, ket magustuanna met a sanayen ida. (Luc. 10:1, 19-21) Pinaregtana dagiti adalanna nga agsaludsod, ket kayatna a denggen ti opinionda. (Mat. 16:13-16) Rimmang-ay dagiti adalan a kasla kadagiti mula a maay-aywanan a naimbag. Natarusanda dagiti leksion nga insuro ni Jesus ket arigna nagbungada iti nasayaat nga ar-aramid.

Nalaka a maas-asitgan ken mannakigayyem

Aktibo ken naregta

Napakumbaba ken nagaget *

11. Ania dagiti masapul nga isaludsodtayo iti bagitayo?

11 Adda kadi autoridadmo? No kasta, isaludsodmo iti bagim: ‘Kasano ti panangtratok kadagiti katrabahuak ken kapamiliak? Pagbalbalinek kadi a natalna ti kasasaad? Parparegtaek kadi ti sabsabali nga agsaludsod? Ken nakasaganaak kadi a dumngeg iti opinionda?’ Ditay koma tultuladen dagiti Fariseo, a nakapungtot kadagiti nangkuestionar kadakuada ken nangidadanes kadagiti nangyebkas iti naiduma nga opinion.​—Mar. 3:1-6; Juan 9:29-34.

“MAGIN-AWAANKAYTO”

12-14. Apay a makapagin-awa ti trabaho nga inted kadatayo ni Jesus?

12 Apay a magin-awaantayo no aramidentayo ti trabaho nga inted ni Jesus? Adu dagiti rason, ngem pagsasaritaantayo laeng ti dadduma.

13 Adda kadatayo dagiti kasayaatan a manangaywan. Ni Jehova, a Kangatuan a Manangaywantayo, ket saan a naulpit nga apo a saan a managyaman kadagiti adipenna. Apresiarenna ti maaramidantayo. (Heb. 6:10) Ken ikkannatayo iti pigsa a kasapulantayo tapno maitungpaltayo ti responsabilidadtayo. (2 Cor. 4:7; Gal. 6:5, ftn.) Ni Jesus, nga Aritayo, ket nangipakita iti perpekto nga ulidan no kasano ti panangtratotayo iti sabsabali. (Juan 13:15) Ken dagiti panglakayen a mangipaspastor kadatayo tultuladenda ni Jesus, “ti naindaklan a pastor.” (Heb. 13:20; 1 Ped. 5:2) Ikagkagumaanda ti agbalin a nasingpet, makaparegta, ken natured bayat a pakpakanen ken protprotektarandatayo.

14 Adda kadatayo dagiti kasayaatan a kakadua. Awanen ti sabali pay nga addaan kadagiti naayat a gagayyem ken makaparagsak a trabaho no di laeng datayo. Panunotem laengen: Pribilehiotayo ti makipagtrabaho kadagiti tattao nga addaan iti kangatuan a pagalagadan iti moral ngem saan nga aginlilinteg. Nalalaingda ngem naemmada, ken ibilangda ti sabsabali a nangatngato ngem kadakuada. Saandatayo laeng nga ibilang a katrabahuan no di pay ket gagayyem. Ket nakasingsinged dayta a relasion nga uray la situtulokda a mangisakripisio iti biagda para kadatayo!

15. Ania koma ti panagriknatayo iti trabaho nga ar-aramidentayo?

15 Adda kadatayo ti kasayaatan a trabaho. Isursurotayo kadagiti tattao ti kinapudno maipapan ken Jehova ken ibutbutaktaktayo dagiti kinaulbod ti Diablo. (Juan 8:44) Pabpabaklayan ni Satanas dagiti tattao kadagiti nadagsen nga awit a dida kaya nga awiten. Kas pagarigan, kayatna a patientayo a saan a mapakawan ni Jehova dagiti basoltayo ken saantayo a maikari a maayat. Anian a nakadagdagsen nga awit, ken anian a nakadakdakes a kinaulbod! No mapantayo ken Kristo, mapakawan dagiti basoltayo. Ti agpayso, amintayo ket ay-ayaten unay ni Jehova. (Roma 8:32, 38, 39) Anian a makaparagsak a tulongan dagiti tattao nga agpannuray ken Jehova ken makita a sumayaat ti biagda!

 ITULTULOYTAYO TI MAGIN-AWAAN ITI SANGOL NI JESUS

16. Kasano a ti awit nga ibagbaga ni Jesus nga ibaklaytayo ket naiduma iti dadduma nga awit a masapul nga ibaklaytayo?

16 Ti awit nga ibagbaga ni Jesus nga ibaklaytayo ket naiduma iti dadduma nga awit a masapul nga ibaklaytayo. Kas pagarigan, kalpasan ti nagmalem a sekular a trabaho ti adu a tattao, saanda laeng a nabambannog no di ket saanda pay a naragsak. Ngem saan a kasta kalpasan ti panagserbitayo ken Jehova ken ni Kristo ta nagpaiduma ti ragsaktayo. Mabalin a nabambannogtayo iti agmalmalem a panagtrabahotayo ken kasapulan a pilitentayo ti bagitayo nga umatender iti gimong iti dayta a rabii. Ngem agawidtayo a nagin-awaan ken napabileg. Kasta met laeng no ikagumaantayo ti mangasaba ken agadal iti Biblia. Ad-adu nga amang ti gunggona a maawattayo ngem iti pigsa a mausartayo!

17. Ania koma ti bigbigentayo maipapan iti kasasaadtayo, ken ania ti panunotentayo?

17 Agbalintayo koma a realistiko. Adda limitasion ti pigsa ti tunggal maysa kadatayo. Isu a panunotentayo a naimbag dagiti aramidentayo. Kas pagarigan, mabalin a maibus ti pigsatayo nga agurnong iti material a sanikua. Paliiwem ti imbaga ni Jesus iti nabaknang nga agtutubo a nangisaludsod: “Ania ti masapul nga aramidek tapno agbiagak nga agnanayon?” Tungtungpalenen ti agtutubo ti Linteg. Naimbag la ketdi daytoy a lalaki ta espesipiko nga ibaga ti Ebanghelio ni Marcos nga ‘inayat’ isuna ni Jesus. Inyawis ni Jesus kenkuana: “Ilakom ti bambanag nga adda kenka. . . . Kalpasanna, umayka ket agbalinka a pasurotko.” Mariribukan ti lalaki, ngem agparang a saanna a mapanawan ti ‘adu a sanikuana.’ (Mar. 10:17-22) Kas resultana, saanna nga inawat ti sangol ni Jesus ket intuloyna ti nagpaadipen iti “Kinabaknang.” (Mat. 6:24) No sika daydiay a lalaki, ania ngata ti pinilim?

18. Ania koma ti kanayon nga aramidentayo, ken apay?

18 Nasayaat a kanayon nga usigentayo dagiti prioridadtayo. Apay? Tapno masiguradotayo a nainsiriban ti panangusartayo iti pigsatayo. Kastoy ti kuna ti agtutubo nga agnagan Mark: “Nabayag nga impagarupko a simplen ti biagko. Payunirak, ngem sangkapanunotko ti kuarta ken no kasano nga agbalin a nanam-ay ti biagko. Pampanunotek no apay a madagdagsenanak. Idi kuan, nabigbigko nga iyun-unak gayam ti bukodko a pagimbagan ket tedtedda a tiempo ken pigsa laeng ti it-itedko ken Jehova.” Binaliwan ni Mark ti panagpampanunotna ken ti biagna tapno ad-adu pay ti maaramidanna iti panagserbina ken Jehova. “Madanaganak no dadduma,” kuna ni Mark, “ngem iti tulong ni Jehova ken iti suporta ni Jesus, makapagpokusak iti panagserbi ken Jehova.”

19. Apay a nakapatpateg a maaddaantayo iti umiso a panangmatmat?

19 Maitultuloytayo ti magin-awaan iti sangol ni Jesus no aramidentayo dagitoy tallo a banag. Umuna, pagtalinaedentayo ti umiso a panangmatmat. Trabaho ni Jehova ti ar-aramidentayo, isu a masapul nga aramidentayo dayta iti pamay-an ni Jehova. Datayo ti trabahador, ket ni Jehova ti Apo. (Luc. 17:10) No aramidentayo ti trabahona iti bukodtayo a pamay-an, konkontraentayo ti sangolna. Mabalin a madangran ken mabannog uray ti napigsa a toro no kanayon a kontraenna ti direksion ti sangol a konkontrolen ti makinkukua kenkuana. Iti sabali a bangir, maaramidtayo dagiti kasla ditay maaramidan ken mapagballigiantayo ti aniaman a lapped no surotentayo ti panangiwanwan ni Jehova. Laglagipentayo nga awan ti makapasardeng  iti pannakatungpal ti pagayatanna!​—Roma 8:31; 1 Juan 4:4.

20. Ania koma ti motibotayo a mangibaklay iti sangol ni Jesus?

20 Maikadua, agserbitayo nga addaan iti umiso a motibo. Kalattayo nga idaydayaw ti naayat nga Amatayo, ni Jehova. Dagiti simmurot ken Jesus idi umuna a siglo gapu iti kinaagum wenno kinamanagimbubukodan nagbalinda idi agangay a saan a naragsak ket pinanawanda ti sangol ni Jesus. (Juan 6:25-27, 51, 60, 66; Fil. 3:18, 19) Ngem dagidiay simmurot ken Jesus gapu iti di agimbubukodan nga ayatda iti Dios ken iti padada a tao siraragsak nga imbaklayda dayta a sangol iti intero a panagbiagda ditoy daga. Adda namnamada nga agserbi idiay langit a kadua ni Kristo. Kas kadakuada, agtalinaedtayo a naragsak no ibaklaytayo ti sangol ni Jesus nga umiso ti motibotayo.

21. Sigun iti Mateo 6:31-33, ania ti ekspektarentayo nga aramiden ni Jehova?

21 Maikatlo, umiso koma ti ekspektarentayo. Pinilitayo ti agsakripisio ken agbalin a nagaget. Impakdaar ni Jesus a maidadanestayo. Ngem ekspektarentayo nga ipaay ni Jehova ti bileg tapno makapagibturtayo iti aniaman a pakarigatan. No itultuloytayo ti agibtur, lalo a bumileg ti pakinakemtayo. (Sant. 1:2-4) Ekspektarentayo met nga ipaay ni Jehova ti kasapulantayo, ipastorannatayo ni Jesus, ken paregtaendatayo dagiti kakabsattayo. (Basaen ti Mateo 6:31-33; Juan 10:14; 1 Tes. 5:11) Ania pay koma ti kasapulantayo?

22. Ania ti pagyamyamanantayo?

22 Ti babai nga inagasan ni Jesus ket nagin-awaan iti mismo nga aldaw nga immimbag. Ngem umawat laeng iti manayon a gin-awa no nagbalin a matalek nga adalan ni Kristo. Panagkunam, ania ngata ti inaramidna? No pinilina nga ibaklay ti sangol ni Jesus, nagsayaat ti gunggonana​—panagserbi idiay langit a kadua ni Jesus! Aniaman ti insakripisiona a sumurot ken Kristo ket bassit laeng no ikompara iti dayta a bendision. Aniaman ti namnamatayo​—panagbiag nga agnanayon idiay langit wenno ditoy daga—​agyamyamantayo ta inawattayo ti awis ni Jesus nga: “Umaykayo kaniak!”

KANTA 13 Ni Kristo a Pagtuladantayo

^ par. 5 Aw-awisennatayo ni Jesus a mapan kenkuana. Ania ti ramanen ti panangakseptar iti dayta nga awis? Sungbatan daytoy nga artikulo dayta a saludsod, ken ipalagipna no kasano a magin-awaantayo no makipagtrabahotayo ken Kristo.

^ par. 60 LADAWAN: Ginin-awaan ni Jesus ti sabsabali iti nadumaduma a pamay-an.

^ par. 66 LADAWAN: Kas ken Jesus, ipakpakita ti maysa a brother a makapagin-awa iti sabsabali iti nadumaduma a pamay-an.