Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Disiembre 2015

 DAMDAMAG ITI LUBONG

Maipapan iti Europa

Maipapan iti Europa

Dati a nakarelrelihioso ti Europa. Ngem ita, kaaduan a tattao sadiay ti saanen nga interesado iti relihion. Nupay kasta, mabalin a masorpresaka a makaammo a dadduma a kabaruan a damdamag iti Europa ket maitunos iti ibagbaga ti Biblia.

Dagiti Pagimbagan ti Boses ti Ina

Napaneknekan dagiti researcher idiay Milan, Italy nga adda dagiti pagimbaganna iti maladaga a nayanak a kurang ti bulanna no mangmangngegna ti boses ti inana babaen ti maysa a gadyet a naikabil iti pungupunguanna (wrist) bayat nga adda iti ospital. Tuladen daytoy a teknik ti boses ti ina a mangmangngeg ken marikrikna ti ubing bayat ti kaaddana idi iti uneg ti tian. Daytoy ti konklusion ti panagadal: “Pagimbagan dagiti maladaga a nayanak a kurang ti bulanna no nasapa a mangngegda ti boses ti inada.”

TI KUNA TI BIBLIA: “Mapnekak, awan pakaburiborak; kas iti ubing a naulimek iti saklot ni inana, naulimek met ti pusok iti unegko.”—Salmo 131:2, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

Nangato a Panagkita ti Ubing iti Bagina

Adda naaramid a panagadal kadagiti 565 nga ubbing idiay Netherlands. Dagiti ubbing a makangkangngeg kadagiti nagannakda iti sasao a “mas espesialda ngem iti sabsabali nga ubbing” ken maikarida iti “espesial a pannakatrato” ket nangatngato ti iskorda kadagiti test para iti narcissism (nangato a panagkita iti bagi) ngem kadagiti kasadaranda. Makita met iti panagsasaoda a mariknada a nangatngatoda ngem iti sabsabali ken agpapaimportanteda. Kuna ti maysa kadagiti autor: “Patien dagiti ubbing no ibaga kadakuada dagiti nagannakda a mas espesialda ngem iti dadduma. Mabalin a pagdaksanda dayta wenno ti komunidad.”

TI KUNA TI BIBLIA: “Ibagak iti tunggal maysa kadakayo dita a saanna a panunoten nga ad-adda ti bagina ngem iti rebbengna a panangpanunot; no di ket agpanunot tapno maaddaan iti nasimbeng a panagpampanunot.”—Roma 12:3.

Dagiti Positibo a Nataengan

Sigun iti report dagiti researcher ti Heidelberg University idiay Germany, uray no adun ti sakit ken pisikal a limitasion dagiti centenarian (agtawen iti 100 wenno nasursurok pay), napigsa pay laeng ti tarigagayda nga agtultuloy nga agbiag. Tallo iti kada uppat a centenarian a nainterbiu ti talaga a mangikarkarigatan nga agbiag ken mangusar iti biagda iti kasayaatan a pamay-an. Adda met dagiti planoda iti biag a nagaw-atdan, positiboda, mariknada nga adda serbi ti biagda, ken petpetpetanda dagiti prinsipio a nasursuroda iti relihionda ken dagiti nasayaat nga ug-ugali.

PANUNOTEM: Kas mabasa iti Eclesiastes 3:11, ania ti ipakpakita ti natural a tarigagay ti tao nga agtultuloy nga agbiag?