Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Agriingkayo!  |  Oktubre 2015

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Ebolusion

Ebolusion

Adda dagiti mamati a timmaud ti biag babaen ti ebolusion. Ipapilit met ti dadduma nga inrugi laeng ti Dios ti panamarsua sa inusarnan ti ebolusion a mangituloy iti dayta. Ania ti kuna ti Biblia?

Ipakita kadi ti salaysay ti Biblia nga imposible a nangrugi ti uniberso babaen ti big bang?

Ibaga ti Biblia: “Idi punganay, ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.” (Genesis 1:1) Saanna nga ibaga no kasano ti eksakto a panangaramid ti Dios iti amin a bambanag. Isu nga uray man pay no naaramid ti uniberso babaen ti big bang (nakapigpigsa a panagbettak), saan a maikontra dayta iti ibaga ti Biblia. Imbes ketdi, sungbatan ti Genesis 1:1 ti saludsod nga, Asino ti makingapuanan iti big bang?

Siempre, patien ti adu a sientista nga aksidente laeng a napasamak ti big bang, a nagresulta iti naurnos a panagtitipon lattan dagiti babassit a partikulo sa nagbalinda a bitbituen ken nagduduma a planeta iti panaglabas ti panawen. Saan a suportaran ti Biblia dayta nga ideya no di ket ibagana a ti Dios a mismo ti nangaramid iti uniberso, nagusar man iti nakapigpigsa a panagbettak wenno aniaman pay a sabali a metodo ti panamarsua.

“Idi punganay, ti Dios pinarsuana ti langlangit ken ti daga.”Genesis 1:1.

Ipakita kadi ti salaysay ti Biblia a posible nga agbaliw dagiti sibibiag a banag iti panaglabas ti panawen?

Wen. Kuna ti Biblia nga inaramid ti Dios dagiti sibibiag a banag “sigun kadagiti kakikitada.” (Genesis 1:11, 12, 21, 24, 25) Posible kadi nga adda mapasamak a panagbalbaliw iti isu met laeng a kita (species)? Wen. Ngem dagita kadi a makita a panagbalbaliw ket pammaneknek nga addanto mapataud a baro nga species? Saan.

Kitaem ti maysa a pagarigan: Idi 1970’s, inadal dagiti researcher dagiti finch (maysa a kita ti billit) idiay Galápagos Islands. Naobserbaranda a gapu iti panagbalbaliw ti klima, dimmakkel bassit ti sippit dagiti finch tapno agtultuloyda nga agbiag. Kuna ti dadduma a dayta ket pammaneknek a pudno ti ebolusion. Ngem ebidensia kadi dayta ti ebolusion, wenno panagbalbaliw laeng dayta tapno mabagayanda ti aglawlawda (adaptation)? Kalpasan ti mano a tawen, ad-adu manen ti bilang dagiti finch a basbassit ti sippitna. Gapu iti dayta nga eksperimento, naikuna ni Jeffrey H. Schwartz, a propesor ti anthropology, nga uray no makatulong dayta a panagbalbaliw tapno agtultuloy nga agbiag ti maysa nga species no agbaliw ti kasasaad, “saan a makapataud dayta iti sabali nga species.”

 Mabalin kadi nga agtunos ti Biblia ken ti teoria ti ebolusion?

Kuna ti Biblia a “pinarsua [ti Dios] ti amin.” (Apocalipsis 4:11) Saan a “naginana” agingga a dina nalpas ti panagparsuana. (Genesis 2:2) Nalawag ti punto: Saan nga inaramid ti Dios ti maysa a simple nga organismo sa naginana, wenno nagur-uray lattan, bayat nga in-inut a nagbalin dayta a nadumaduma a kita ti ikan, sunggo, ken tattao iti panaglabas ti minilion a tawen. * Dayta nga ideya nga aw-awaganda iti macroevolution parparuarenna nga awan ti Namarsua, daydiay ibaga ti Biblia a ‘nangaramid iti langlangit ken daga, ti baybay ken ti isuamin nga adda kadakuada.’—Exodo 20:11; Apocalipsis 10:6.

“Maikarika, Jehova, a mismo a Diosmi, nga umawat iti dayag ken iti dayaw ken iti pannakabalin, agsipud ta pinarsuam ti amin a bambanag.”Apocalipsis 4:11.

Ammuem ti ad-adu pay: Ibaga ti Biblia a dagiti “di makita a kualidad [ti Dios] ket silalawag a makita manipud pannakaparsua ti lubong ken agpatpatuloy, agsipud ta matarusan ida babaen iti bambanag a naaramid.” (Roma 1:20) No maam-ammom ti Dios, maaddaan iti pudpudno a direksion ti biagmo, ta adda naayat a panggepna para kadagidiay naimpusuan a mangsapsapul kenkuana. (Eclesiastes 12:13; Hebreo 11:6) Para iti ad-adu pay nga impormasion, bisitaem ti www.jw.org/ilo wenno kontakem dagiti Saksi ni Jehova. Kitaem ti PANNURSURO TI BIBLIA > SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA.

^ par. 12 Maikontra iti isursuro dagiti creationist, saan a suportaran ti Biblia ti ideya nga inaramid ti Dios ti daga iti uneg ti 6 nga aldaw nga addaan iti sag-24 nga oras. Para iti ad-adu pay nga impormasion, kitaem ti panid 24-27 ti broshur a Naparsua Kadi ti Biag? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova ken libre a mai-download iti www.jw.org/ilo.