Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Panangakseptar

Panangakseptar

Makatulong ti panangakseptar, panangpakawan, ken kinaanus tapno agbalin a natalna ti relasiontayo iti sabsabali. Ngem masapul kadi nga adda pagpatinggaan ti panangakseptar?

Kasanotayo a mas maakseptar dagiti nakaidumaan ti sabsabali kadatayo?

TI REALIDAD ITA

Adu ita di makaakseptar iti nakaidumaan ti dadduma kadakuada. Pinakaro pay dayta ti diskriminasion gapu iti puli ken tribu, nasionalismo, ken kapanunotan a saan a dakes ti pumatay no para iti relihion.

TI KUNA TI BIBLIA

Bayat ti ministerio ni Jesus, nakaro idi ti diskriminasion. Aggingginnura dagiti Judio ken Samaritano. (Juan 4:9) Naibilang met a nababbaba dagiti babbai ngem kadagiti lallaki. Ken tagtagibassiten dagiti Judio a lider ti relihion dagiti ordinario a tattao. (Juan 7:49) Ngem dakkel ti nakaidumaan ni Jesus. “Daytoy a tao abrasaenna dagiti managbasol ket makipangan kadakuada,” kuna dagiti bumusbusor kenkuana. (Lucas 15:2) Gapu ta nasingpet, naanus, ken mannakaawat ni Jesus, saanna a hinusgaran dagiti tattao idi immay ditoy daga, no di ket tinulonganna ida iti naespirituan. Ayat ti kangrunaan a rason nga inaramidna dayta.—Juan 3:17; 13:34.

Gapu ta mannakaawat ni Jesus, saanna a hinusgaran dagiti tattao idi immay ditoy daga, no di ket tinulonganna ida iti naespirituan

Ayat ti maysa kadagiti kapatgan a kualidad tapno maakseptartayo ti sabsabali, uray no adda pagkapuyanda ken ugali nga ibilangtayo a di makaay-ayo. Kuna ti Colosas 3:13: “Itultuloyyo nga anusan ti maysa ken maysa ken sibubulos a pakawanen ti maysa ken maysa no ti asinoman adda pakaigapuan ti reklamona maibusor iti sabali.”

“Kangrunaan iti amin, maaddaankayo iti nasged nga ayat iti maysa ken maysa, agsipud ta ti ayat abbonganna ti nakaad-adu a basol.”1 Pedro 4:8.

 Apay a masapul nga adda pagpatinggaan ti panangakseptar?

TI REALIDAD

Ikagkagumaan ti kaaduan a komunidad a manteneren ti talna babaen kadagiti linteg. Kas resultana, adda dagiti aramid a saanda nga ipalubos.

TI KUNA TI BIBLIA

“[Ti ayat] saan a naalas ti panagtigtignayna.” (1 Corinto 13:5) Uray no mannakaawat ni Jesus, saanna a kinonsintir ti seksual nga immoralidad, panaginsisingpet, ken dadduma pay a kinadakes. Imbes ketdi, situtured a binabalawna dagiti agar-aramid iti kasta. (Mateo 23:13) “Ti mangyugali iti nakadakdakes a bambanag guraenna ti lawag [ti kinapudno],” kinunana.—Juan 3:20.

Insurat ti Kristiano a ni apostol Pablo: “Karurodyo ti dakes, kumpetkayo iti naimbag.” (Roma 12:9) Kasta a mismo ti inaramidna. Kas pagarigan, liniklikan idi dagiti Judio a Kristiano dagiti saan a Judio a Kristiano. Uray maysa a Judio ni Pablo, serioso ngem nadayaw nga imbagana kadakuada a madi ti ar-aramidenda. (Galacia 2:11-14) Ammona a ti “saan a mangidumduma” a Dios dina konsintiren kadagiti adipenna ti diskriminasion gapu iti puli.—Aramid 10:34.

Kas Kristiano, agpapaidalan dagiti Saksi ni Jehova iti moral a prinsipio ti Biblia. (Isaias 33:22) Isu a saanda a panuynoyan no adda dakes nga aramid dagiti miembroda. Masapul a saan a maimpluensiaan ti nadalus a kongregasion Kristiano kadagiti tattao a saan a mangsursurot kadagiti estandarte ti Dios. Dayta ti makagapu a sursuroten dagiti Saksi ti nalawag a bilin ti Biblia: ‘Ikkatenyo ti dakes a tao iti tengngayo.’—1 Corinto 5:11-13.

“O dakayo a managayat ken Jehova, guraenyo ti dakes.”Salmo 97:10.

Agnanayon kadi nga anusan ti Dios ti kinadakes?

TI PATPATIEN TI ADU

Gapu ta managbasol ti tao, kanayonto latta nga adda kinadakes.

TI KUNA TI BIBLIA

Insaludsod ni propeta Habakuk ken Jehova a Dios no apay nga ipalpalubosna ti panangirurumen: “Apay nga adda iti sangok ti panangagaw ken kinaranggas, ket apay a mapasamak ti panagririri, ket apay a tumanor ti ringgor?” (Habakuk 1:3) Saan a binaybay-an ti Dios nga agtultuloy a maproblemaan ti propetana. Impasigurado ti Dios ken Habakuk a dusaennanto dagiti managdakdakes. Maipapan iti dayta a kari, kinuna ti Dios: “Di bumurong [wenno sigurado] a pumudnonto. Saanto a maladaw!”—Habakuk 2:3.

Iti agdama, adda pay gundaway dagiti managdakdakes a mangbalbaliw iti dakes nga aramidda. “‘Maragsakanak aya iti ipapatay ti managdakdakes?’ kuna ti Apo [a ni Jehova]. ‘Saan! Kaykayatko ketdi nga agbabawi iti dakes nga aramidna tapno agbiag.’” (Ezequiel 18:23, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Dagidiay mangsapsapul ken Jehova a Dios ken mangtallikud iti dakes nga aramidda masiguradoda a natalged ti masanguananda. “No maipapan iti daydiay umim-imdeng kaniak, agtaengto iti kinatalged ket saanto a masinga manipud alinggaget ti didigra,” kuna ti Proverbio 1:33.

“Ket iti apagbiit laengen a kanito, ket daydiay nadangkes awanton . . . Ngem dagidiay naemma tagikuaendanto ti daga, ket pudno a maragsakandanto iti napalalo iti kinaruay ti talna.”Salmo 37:10, 11.