Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NADISENIO KADI?

Ti Panga ti Buaya

Ti Panga ti Buaya

TI BUAYA ti kapigsaan iti kagat iti amin nga animal a sibibiag ita. Kas pagarigan, dandani mamitlo a napigpigsa ti kagat ti saltwater crocodile a masarakan iti asideg ti Australia no ikompara iti leon wenno tigre. Ngem nakasensensitibo ti pangana—nalaklaka pay a makarikna dayta ngem iti murdong ti ramay ti tao. Kasano koma a kasta ket nakatangtangken ken nakapuspuskol ti kudil ti buaya?

Ti kudil ti panga ti buaya ket addaan iti rinibu a babassit a sentido a sensitibo iti panagrikna. Kalpasan nga inadal dagita ti researcher a ni Duncan Leitch, naikunana a tunggal maysa kadagiti nagadu a nerve endings a konektado kadagita ket adda rummuaranda a saggaysa a bassit nga abut iti tulang ti panga. Gapu iti dayta a pannakaurnos, protektado dagiti nerve fiber iti panga ti buaya ken sobra ti kinasensitibo ti dadduma a paset ti panga nga uray la saanen a kabaelan a rukoden dagiti instrumento. Kas resultana, mailasin ti buaya no makan wenno rugit ti adda iti ngiwatna. Dayta met la ti rason a maikabil ti ina a buaya dagiti kappessa nga annakna iti ngiwatna a dina makagat dagita. Nakaskasdaaw a talaga ti kombinasion ti kinapigsa ken kinasensitibo ti panga ti buaya!

Ania ti makunam? Resulta kadi ti ebolusion ti panga ti buaya? Wenno adda nangdisenio iti dayta?