Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | ADDA PAY KADI MAARAMIDAM ITI SITUASIONMO?

Adda Kadi Maaramidam iti Situasionmo?

Adda Kadi Maaramidam iti Situasionmo?

ITI agdama, awan ti tao a perpekto ti kasasaadna. Tapno naragsakka latta uray adu ti problema, kaaduanna a makatulong no akseptarem ti situasionmo ken aramidem laeng dagiti ipalubos ti kasasaadmo. No makitam nga adda pay maaramidam iti agdama a narigat a situasionmo, mayat. No sumayaatto ti situasionmo, maymayat manen. Ngem ti talaga a kasayaatan ket mapasamak pay laeng iti masanguanan.

Ikarkari ti Biblia nga iti masanguanan, awanton dagiti narigat a situasion a kasla mangkontrol iti biagtayo. Maitedtayton ti kasayaatan iti amin nga aramidentayo. Awanton dagiti kasla makaibalud a narigat a situasion, inaldaw a pakaaburiduan, ken negatibo a rikrikna. (Isaias 65:21, 22) Aw-awagan ti Biblia daytoy kas “ti pudpudno a biag.”—1 Timoteo 6:19.

“Mangbangondanto iti balbalay ket agnaedda; ket pudno unay nga agmuladanto kadagiti kaubasan ket kanenda ti bungada. Saandanto a mangbangon ket sabali ti agnaed; saandanto nga agmula ket sabali ti mangan. Ta kas iti al-aldaw ti maysa a kayo kastanto ti al-aldaw ti ilik; ket ti aramid dagiti bukodda nga ima usarento a naan-anay dagidiay pinilik.”—Isaias 65:21, 22.