Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AGRIINGKAYO! MAYO 2015

 NADISENIO KADI?

Ti Pusit nga Agsilaw ti Tianna

Ti Pusit nga Agsilaw ti Tianna

TI PUSIT a maawagan iti Hawaiian bobtail squid ket agbirok iti taraonna iti rabii. Mangpataud daytoy iti bukodna a lawag tapno makipada iti raniag ti bulan ken bituen. Aramidenna dayta saan a tapno makita, no di ket tapno di makita. Ania ti sekretona? Ti pannakitinnulongna iti maysa a kita ti bakteria iti unegna, a mangpatpataud iti lawag. Mabalin nga adda pay pagsayaatan dayta a panagtinnulong, ngem iti sabali a pamay-an. Mabalin a pagimbagan pay ketdi dayta ti salun-attayo.

Usigem: Masarakan dayta a kita ti pusit kadagiti nalitnaw nga igid ti baybay kadagiti Isla ti Hawaii. Gapu iti lawag ti bulan ken dagiti bituen, gagangay a madlaw dagiti agkaan nga ikan ti anniniwan ti bobtail squid. Ngem mangpataud ti bobtail squid iti lawag iti tianna a pumada iti lawag ti rabii iti aglawlawna. Makaallilaw ti resultana ta saan a makita ti bagina ken awan anniniwanna. Ti “high-tech” nga instrumento dayta a pusit ket ti agsilaw a tianna a naglaon kadagiti bakteria a mangpataud iti apag-isu a raniag ti lawag. Kas resultana, ti pusit ket saan a makita dagiti agkaan nga ikan.

Makatulong met ti bakteria tapno masurot ti husto nga oras ti pannaturog ken panagriing ti pusit. Naginteres dagiti researcher iti dayta ta mabalin a saan laeng a ti bobtail squid ti parsua nga addaan iti kasta a koneksion iti nagbaetan ti bakteria ken ti oras ti pannaturog ken panagriing. Kas pagarigan, kadagiti mamalia, dagiti bakteria a makatulong iti panangrunaw iti taraon ket mabalin nga adda met koneksionda iti oras ti pannaturog ken panagriing. No saan a masurot dayta nga oras, mabalin a pakaigapuan ti depresion, diabetes, sobra a kinalukmeg, ken sakit iti pannaturog. Gapuna, ti panangadal iti kaadda ti bakteria iti tian ti pusit ti mabalin a makatulong tapno ad-adda a maawatan ti salun-at ti tao.

Ania ti makunam? Resulta kadi ti ebolusion ti agsilaw a tian ti Hawaiian bobtail squid? Wenno adda nangdisenio iti dayta?

Ammuem ti Ad-adu Pay