Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Kinaranggas

Kinaranggas

Napno iti kinaranggas ti pakasaritaan ti tao. Agnanayonto kadi a kasta?

Ania ti kuna ti Dios maipapan iti kinaranggas?

TI KUNA TI DADDUMA

Ibilang ti adu, uray dagiti relihioso a tattao, a rasonable ti mangranggas no adda mangkarkarit kadakuada. Minilion met ti mangibaga nga awan dakesna ti agbuya kadagiti naranggas a pelikula ken programa iti TV.

TI KUNA TI BIBLIA

Iti asideg ti siudad ti Mosul, iti makin-amianan nga Iraq, makita dagiti rebba ti dati a narang-ay a siudad ti Nineve, a sentro idi ti Imperio ti Asiria. Bayat a narang-ay pay laeng ti siudad, naipakpakauna iti Biblia a ti Dios “pagbalinennanto ti Nineve a maysa a langalang.” (Sofonias 2:13) Kinuna ti Dios: “Isaadkanto a kas bubuyaen.” Apay? Ti Nineve ngamin ket “siudad ti panagibukbok iti dara.” (Nahum 1:1; 3:1, 6) Ket sigun iti Salmo 5:6, “ti panagibukbok iti dara [wenno ti kinaranggas] . . . karimon ni Jehova.” Paneknekan dagiti rebba ti Nineve a tinungpal ti Dios ti saona.

Nagtaud ti kinaranggas iti kangrunaan a kabusor ti Dios ken tao—ni Satanas a Diablo, nga inawagan ni Jesu-Kristo iti “mammapatay.” (Juan 8:44) Kanayonanna, gapu ta “ti intero a lubong adda iti pannakabalin daydiay nadangkes,” dagiti ugalina ket makita iti opinion ti kaaduan maipapan iti kinaranggas, a pakairamanan ti panagayat dagiti tattao iti nararanggas a mabuybuya ken mabasbasa. (1 Juan 5:19) Tapno maparagsaktayo ti Dios, masapul a guraentayo ti kinaranggas ken ayatentayo dagiti ay-ayaten ti Dios. * Posible kadi dayta?

“Ti asinoman a mangay-ayat iti kinaranggas pudno unay a guraen [ni Jehova].”Salmo 11:5.

Makapagbalbaliw kadi dagiti naranggas a tattao?

TI KUNA TI DADDUMA

Nainkasigudan iti tao ti agbalin a naranggas, ken saanen a mabaliwan dayta.

TI KUNA TI BIBLIA

Ikkatenyo ti “pungtot, unget, kinadakes, nabassawang a sasao, ken naalas a sasao.” Kunana pay: “Uksobenyo ti daan a personalidad agraman dagiti aramidna, ket kawesanyo ti bagbagiyo iti baro a personalidad.” (Colosas 3:8-10) Nalabes kadi ti ipapaaramid ti Dios? Saan. Kabaelan ti maysa a tao ti agbalbaliw. * Kasano?

Umuna, masapul nga ammuenna ti kinapudno maipapan iti Dios. (Colosas 3:10) No  maammuan ti maysa a napasnek a tao dagiti nagsasayaat a kualidad ken estandarte ti Namarsua, masursurona nga ayaten ti Dios ken matignay a mangparagsak kenkuana.—1 Juan 5:3.

Maikadua, masapul a pilienna dagiti pakikaduaanna. “Dika makikadua iti asinoman a managunget, ket dika sumrek a kadua ti tao nga addaan kadagiti irarasuk ti pungtot, tapno saanmo a maammuan unay dagiti danana ket pudno unay a makaalaka iti silo maipaay iti kararuam.”—Proverbio 22:24, 25.

Maikatlo, masapul a panunotenna no ania a talaga ti kinaranggas. Bigbigenna a maysa dayta a serioso a pagkapuyan a mangipakita a saan a makontrol ti maysa ti bagina. Ngem ti mannakikappia a tao kabaelanna a kontrolen ti bagina. “Daydiay nabannayat nga agunget nasaysayaat ngem iti nabileg a lalaki,” kuna ti Proverbio 16:32.

“Surotenyo ti talna iti amin a tattao.”Hebreo 12:14.

Agpatingganto pay ngata ti kinaranggas?

TI KUNA TI DADDUMA

Idi pay un-unana nga adda kinaranggas ket agnanayonto nga adda.

TI KUNA TI BIBLIA

“Iti apagbiit laengen a kanito, ket daydiay nadangkes awanton . . . Ngem dagidiay naemma tagikuaendanto ti daga, ket maragsakandanto iti napalalo iti kinaruay ti talna.” (Salmo 37:10, 11) Wen, tapno maisalakan dagiti naemma ken mannakikappia, dadaelento ti Dios dagiti mangay-ayat iti kinaranggas a kas iti inaramidna iti nagkauna a Nineve. Kalpasan dayta, awanton ti kinaranggas a mangsinga iti talna ditoy daga!—Salmo 72:7.

“Dagiti naalumamay ti kababalinda . . . tawidendanto ti daga.”—Mateo 5:5

Ngarud, itan ti tiempo nga ikagumaantayo ti agbalin a mannakikappia tapno maay-ayotayo ni Jehova a Dios. “An-anusannakayo ti Apo gapu ta dina kayat a madadael ti siasinoman, no di ket kayatna nga agbabawi ti amin a tattao kadagiti basbasolda,” kuna ti 2 Pedro 3:9, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

“Pitpitendanto dagiti kampilanda a pagbalinen a subsob ti arado ken dagiti pikada a pagbalinen a pangarbas a getgetteng.”Isaias 2:4.

^ par. 7 Pudno nga impalubos ti Dios a makigubat ti nagkauna nga Israel tapno maprotektaranda ti teritoriada. (2 Cronicas 20:15, 17) Ngem nagbaliw ti situasion idi winaswas ti Dios ti tulagna iti Israel ken impasdekna ti kongregasion Kristiano, a dagiti miembrona ket masarakan iti amin a paset ti daga.

^ par. 11 Dagiti kapadasan dagiti tattao a nangbalbaliw iti personalidadda ket mabasa kadagiti artikulo a “Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag” iti Pagwanawanan.