Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 NO ANIA TI KUNA TI BIBLIA

Kinaranggas

Kinaranggas

Napno iti kinaranggas ti pakasaritaan ti tao. Agnanayonto kadi a kasta?

Ania ti kuna ti Dios maipapan iti kinaranggas?

TI KUNA TI DADDUMA

Ibilang ti adu, uray dagiti relihioso a tattao, a rasonable ti mangranggas no adda mangkarkarit kadakuada. Minilion met ti mangibaga nga awan dakesna ti agbuya kadagiti naranggas a pelikula ken programa iti TV.

TI KUNA TI BIBLIA

Iti asideg ti siudad ti Mosul, iti makin-amianan nga Iraq, makita dagiti rebba ti dati a narang-ay a siudad ti Nineve, a sentro idi ti Imperio ti Asiria. Bayat a narang-ay pay laeng ti siudad, naipakpakauna iti Biblia a ti Dios “pagbalinennanto ti Nineve a maysa a langalang.” (Sofonias 2:13) Kinuna ti Dios: “Isaadkanto a kas bubuyaen.” Apay? Ti Nineve ngamin ket “siudad ti panagibukbok iti dara.” (Nahum 1:1; 3:1, 6) Ket sigun iti Salmo 5:6, “ti panagibukbok iti dara [wenno ti kinaranggas] . . . karimon ni Jehova.” Paneknekan dagiti rebba ti Nineve a tinungpal ti Dios ti saona.

Nagtaud ti kinaranggas iti kangrunaan a kabusor ti Dios ken tao—ni Satanas a Diablo, nga inawagan ni Jesu-Kristo iti “mammapatay.” (Juan 8:44) Kanayonanna, gapu ta “ti intero a lubong adda iti pannakabalin daydiay nadangkes,” dagiti ugalina ket makita iti opinion ti kaaduan maipapan iti kinaranggas, a pakairamanan ti panagayat dagiti tattao iti nararanggas a mabuybuya ken mabasbasa. (1 Juan 5:19) Tapno maparagsaktayo ti Dios, masapul a guraentayo ti kinaranggas ken ayatentayo dagiti ay-ayaten ti Dios. * Posible kadi dayta?

“Ti asinoman a mangay-ayat iti kinaranggas pudno unay a guraen [ni Jehova].”Salmo 11:5.

Makapagbalbaliw kadi dagiti naranggas a tattao?

TI KUNA TI DADDUMA

Nainkasigudan iti tao ti agbalin a naranggas, ken saanen a mabaliwan dayta.

TI KUNA TI BIBLIA

Ikkatenyo ti “pungtot, unget, kinadakes, nabassawang a sasao, ken naalas a sasao.” Kunana pay: “Uksobenyo ti daan a personalidad agraman dagiti aramidna, ket kawesanyo ti bagbagiyo iti baro a personalidad.” (Colosas 3:8-10) Nalabes kadi ti ipapaaramid ti Dios? Saan. Kabaelan ti maysa a tao ti agbalbaliw. * Kasano?

Umuna, masapul nga ammuenna ti kinapudno maipapan iti Dios. (Colosas 3:10) No  maammuan ti maysa a napasnek a tao dagiti nagsasayaat a kualidad ken estandarte ti Namarsua, masursurona nga ayaten ti Dios ken matignay a mangparagsak kenkuana.—1 Juan 5:3.

Maikadua, masapul a pilienna dagiti pakikaduaanna. “Dika makikadua iti asinoman a managunget, ket dika sumrek a kadua ti tao nga addaan kadagiti irarasuk ti pungtot, tapno saanmo a maammuan unay dagiti danana ket pudno unay a makaalaka iti silo maipaay iti kararuam.”—Proverbio 22:24, 25.

Maikatlo, masapul a panunotenna no ania a talaga ti kinaranggas. Bigbigenna a maysa dayta a serioso a pagkapuyan a mangipakita a saan a makontrol ti maysa ti bagina. Ngem ti mannakikappia a tao kabaelanna a kontrolen ti bagina. “Daydiay nabannayat nga agunget nasaysayaat ngem iti nabileg a lalaki,” kuna ti Proverbio 16:32.

“Surotenyo ti talna iti amin a tattao.”Hebreo 12:14.

Agpatingganto pay ngata ti kinaranggas?

TI KUNA TI DADDUMA

Idi pay un-unana nga adda kinaranggas ket agnanayonto nga adda.

TI KUNA TI BIBLIA

“Iti apagbiit laengen a kanito, ket daydiay nadangkes awanton . . . Ngem dagidiay naemma tagikuaendanto ti daga, ket maragsakandanto iti napalalo iti kinaruay ti talna.” (Salmo 37:10, 11) Wen, tapno maisalakan dagiti naemma ken mannakikappia, dadaelento ti Dios dagiti mangay-ayat iti kinaranggas a kas iti inaramidna iti nagkauna a Nineve. Kalpasan dayta, awanton ti kinaranggas a mangsinga iti talna ditoy daga!—Salmo 72:7.

“Dagiti naalumamay ti kababalinda . . . tawidendanto ti daga.”—Mateo 5:5

Ngarud, itan ti tiempo nga ikagumaantayo ti agbalin a mannakikappia tapno maay-ayotayo ni Jehova a Dios. “An-anusannakayo ti Apo gapu ta dina kayat a madadael ti siasinoman, no di ket kayatna nga agbabawi ti amin a tattao kadagiti basbasolda,” kuna ti 2 Pedro 3:9, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

“Pitpitendanto dagiti kampilanda a pagbalinen a subsob ti arado ken dagiti pikada a pagbalinen a pangarbas a getgetteng.”Isaias 2:4.

^ par. 7 Pudno nga impalubos ti Dios a makigubat ti nagkauna nga Israel tapno maprotektaranda ti teritoriada. (2 Cronicas 20:15, 17) Ngem nagbaliw ti situasion idi winaswas ti Dios ti tulagna iti Israel ken impasdekna ti kongregasion Kristiano, a dagiti miembrona ket masarakan iti amin a paset ti daga.

^ par. 11 Dagiti kapadasan dagiti tattao a nangbalbaliw iti personalidadda ket mabasa kadagiti artikulo a “Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag” iti Pagwanawanan.